PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 29 Finanse samorządu terytorialnego | 199--214
Tytuł artykułu

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe budżetu gminy jako sposób wygasania zobowiązań podatkowych - wątpliwości interpretacyjne ewentualnych skutków prawno-podatkowych i wnioski de lege ferenda

Autorzy
Warianty tytułu
Ownership Transfer of Real Estate in Exchange for Budget Tax Arrears of a Local Authority as a Method of Tax Obligation Expiry - Interpretative Doubts Related to Possible Legal and Tax Consequences and Conclusions with a View to the Future Law (de Lege Ferenda)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotowe opracowanie poświęcono analizie skutków prawnych przeniesienia własności rzeczy w trybie regulacji art. 66 ustawy - Ordynacja podatkowa. Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetu na podstawie art. 66 §1 Ordynacji podatkowej jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Szczególny charakter tego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego polega na tym, że pieniężna wierzytelność Skarbu Państwa lub JST zostaje zaspokojona w formie niepieniężnej. Ten sposób wygasania zobowiązań podatkowych ze względu na czynność prawną umowy przeniesienia własności rzeczy lub praw wywołuje wątpliwości, czy czynności przedmiotowe nie podlegają opodatkowaniu tak podatkiem VAT, jak i podatkom dochodowym. Wątpliwości te są wynikiem rozbieżności w zakresie interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Należy przyjąć, że mechanizm wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej w żaden sposób nie może być utożsamiany z czynnościami skutkującymi powstaniem obowiązku podatkowego ani w podatku od towarów i usług, ani w podatkach dochodowym od osób prawnych czy dochodowym od osób fizycznych. Akceptacja odmiennego stanowiska, że zastosowanie tego mechanizmu skutkowałoby powstaniem obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych czy podatku VAT przeczyłoby ratio legis normy prawnej art. 66 Ordynacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This study pertains to the analysis of legal effects of the ownership transfer of property under Article 66 of the Tax Ordinance. Transfer of ownership and property rights to the State Treasury or a local self-governing unit in exchange for tax arrears with taxes constituting revenue of their budgets under Article 66 § 1 of the Tax Ordinance is a particular case of the expiry of a tax liability. The particular nature of this case of expiry of a tax liability lies in non-pecuniary satisfaction of a pecuniary claim of the State Treasury or a local self-governing unit. This approach to expiry of tax liabilities, given a legal action which is an agreement on transfer of ownership of property or rights, raises some doubts as to whether these actions are subject to both VAT and to income tax. These doubts result from different interpretations by tax authorities and rulings of administrative courts. It should be assumed that the mechanism by which tax liability expires under Article 66 of the Tax Ordinance cannot in any way be tantamount to actions giving rise to a tax obligation, neither related to the tax on goods and services (VAT) nor company income tax or personal income tax. An approval of a different position, whereby the application of this mechanism would result in a tax obligation on income taxes or VAT, would deny the underlying principle of the legal norm of Article 66 of the Tax Ordinance. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Adamiak В., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2003.
 • Babiarz S., Dauter В., Gruszczyński В., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Bielenik Т., Przejęcie przez gminę mienia podatnika za zaległości podatkowe, "Finanse Komunalne" 2000, nr 3.
 • Dauter В., Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych, "Doradca Podatkowy" 2002, nr 5.
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lutego 2009 r. (sygn. akt IBPP3/443-786/08IK).
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2010 r. (sygn. akt ILPP2/443-1488/09-2/MR).
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lute go 2010 r (sygn. akt ITPPI/443-1177/09/BJ).
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 lipca 2010 r. (sygn. akt IBPP1 /443-485/10/AZb).
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. (sygn. akt IBPP 1/443-967/10/AZb).
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-359/09-7/11/S/GJ).
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2011 r. (sygn. akt ITPP1/443-450/11/BJ).
 • Kamiński J., Skutki w zakresie VAT przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe, "Monitor Podatkowy" 2001, nr 9.
 • Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Pismo Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt IPPB3/423-359/09-2/GJ).
 • Ślifirczyk M., Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa (gminy), "Doradca Podatkowy" 1998, nr 4.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz.50, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 października 2009 r., nr 58/09.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 31/99).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 221/04).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt I FSK 373/05).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. (sygn. akt 1524/07).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2011 r. (sygn. akt I FSK 105/10); z dnia 26 czerwca 2008 r. (sygn. akt IFSK 714/07).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2011 r. (sygn. akt I FSK 434/10).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 09 maja 2007 r. (sygn. akt III SA/Gl 1704/06).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/08).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z dnia 29 października 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 901/09).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygn. akt Ш SA/Wa 1672/09).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia.2010 r. (sygn. akt ISA/Gd 548/10).
 • Zubrzycki J., Leksykon VAT2003, Wydawnictwo UNIMEX, Wrocław 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.