PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 111 Polityka ekonomiczna | 163--180
Tytuł artykułu

Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle krajów członkowskich UE : analiza porównawcza

Warianty tytułu
Life-long Education in Poland Against the Background of the EU Members States : Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Strategii Lizbońskiej podkreślono znaczenie kształcenia ustawicznego w budowaniu nowoczesnej gospodarki europejskiej. Ten kierunek działań znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentów programowych UE i tych opracowanych w Polsce. W artykule wskazano na najważniejsze kierunki działań podejmowanych na rzecz rozwijania kształcenia ustawicznego w UE i w Polsce. Na podstawie wybranych wskaźników omówiono uczestnictwo osób dorosłych w wieku 25-64 lata w kształceniu i szkoleniach w Polsce i na tle innych krajów członkowskich UE. Należy zintensyfikować działania w kierunku rozwijania edukacji dorosłych w Polsce, kierując na ten cel odpowiednie środki finansowe, w tym pochodzące z funduszy strukturalnych UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The Lisbon Strategy stressed the significance of life-long education in the building of modern European economy. This target was reflected in the EU programme documents, just like in those drafted in Poland. The article points to the top priority targets assumed to develop life-long education in the EU, and in Poland. On the basis of selected indicators, the participation rate of adults in the 25-64 age group was discussed in the education and training in Poland, compared to other EU member states. Activity should be intensified to develop adult education in Poland with appropriate financial resources being allocated for that objective, also those coming from the EU structural funds. (original abstract)
Rocznik
Strony
163--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Baza danych Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database).
 • 2. Boateng S.K., Significant country differences in adult learning, "Statistics in focus" 2009, nr 44.
 • 3. Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, Official Journal of the European Communities, C 163/1, 9.7.2002 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002: 163:0001:0003:EN:PDF).
 • 4. Górniak J., Jelonek M., Jurczak A., Krupnik S., Majkut P., Perek-Białas J., Worek B., Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: Analiza danych zastanych. Raport z pierwszego etapu badań naukowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007 (http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/10EFF525- -25FA-4650-B95F-123765D01973/318023/WprowadzenieRozdzial1.pdf).
 • 5. Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020"), Dz. UE C 119/2 28.5.2009 (http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:PL:PDF).
 • 6. Kształcenie dorosłych, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009 (http://www. stat.gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm).
 • 7. Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, komunikat Komisji, Bruksela, 23.10.2006, KOM (2006) 614 wersja ostateczna (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO M:2006:0614:FIN:PL:PDF).
 • 8. Lisbon European Council, 23-24.03.2000 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm).
 • 9. A memorandum on lifelong learning, Commission Staff Working Paper, Commission of the European Communities, Brussels, 30.10.2000, SEC (2000) 1832 (http://www.bologna-berlin2003.de/ pdf/MemorandumEng.pdf ).
 • 10. Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych: Na naukę zawsze jest odpowiednia pora, komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 558 wersja ostateczna, Bruksela, 27.09.2007 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0558 :FIN:PL:PDF).
 • 11. Progress towards the Lisbon objectives in education and training. Indicators and benchmarks 2009, Commission staff working document, Commission of the European Communities, Annex 5, (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report09/report_en.pdf).
 • 12. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning, Annex-Key Competencies for lifelong learning - A European Reference Framework, OJ EU L 394/10, 30.12.2006 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex- UriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF).
 • 13. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa, listopad 2006 (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ polityka_rozwoju/srk/strony/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015.aspx).
 • 14. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) 24, Bruksela, 2.02.2005.
 • 15. Załącznik I. Poziomy referencyjne wyznaczające średni europejski wynik. Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020"), Dz. UE, 28.5.2009.
 • 16. Załącznik II. Priorytetowe obszary współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia podczas pierwszego cyklu: 2009-2011. Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020"), Dz. UE, 28.5.2009.
 • 17. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm.
 • 18. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm.
 • 19. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc58_en.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.