PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 40 | 71--82
Tytuł artykułu

Miasta-ogrody. Budowanie przewagi konkurencyjnej małych miast - case study Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Garden Cities. Building Competitive Advantage of Small Towns - Case Study Warsaw Suburbs Garden Tricity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działania marketingowe zaczynają wkraczać w kolejne obszary życia. Koncepcja marketingu miejsc/terytorialnego zakłada budowanie przewagi konkurencyjnej miasta poprzez promocję wizerunku, kultury i historii, wzmacnianie potencjału inwestycyjnego i turystycznego. Istotna jest jest poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokajanie ich potrzeb oraz podnoszenie poziomu dostępnych usług publicznych, produktów, infrastruktury itp. W osiągnięciu tego celu niezbędna jest współpraca przedstawicieli biznesu, mieszkańców i władz lokalnych. Duże miasta mogą stosować własne, rozbudowane narzędzia marketingowe - mają na to środki i możliwości. Małe miasta, chcąc zaistnieć i konkurować z innymi, często łączą siły i skupiają się w organizacjach, sieciach promujących miejsca o podobnych walorach, unikalnych cechach. Wspólne działania marketingowe pozwalają skumulować siły i rozłożyć koszty. Cel pracy: przedstawienie koncepcji miast przyszłości - miast-ogrodów. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (PTO) jest przykładem współpracy miast, które osiągnęły porozumienie w celu budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dzięki wspólnemu place brandingowi mają szansę na podnoszenie jakości życia mieszkańców, promowanie swojej unikalności i zrównoważony rozwój całego obszaru. Materiał i metody badawcze: materiał badawczy stanowi kompilację dokumentów źródłowych, wyników badań ankietowych oraz wywiadów, a także dostępnego piśmiennictwa i informacji uzyskanych od przedstawicieli władz lokalnych oraz wybranych organizacji. W pracy zastosowano analizę piśmiennictwa krajowego i zagranicznego dotyczącego zagadnień marketingu terytorialnego i współpracy miast, analizę dokumentów źródłowych (m.in. statuty organizacji, strategie rozwoju miast itp.), a także metody badań terenowych: własne obserwacje, wywiady oraz ankietę. Wyniki: analizowane dokumenty i wyniki badań potwierdzają wzrost rozpoznawalności marki PTO, realizację wspólnych działań na terenie trzech gmin oraz zwiększenie aktywności i integrację mieszkańców, co jest istotnym wkładem w budowanie kapitału społecznego badanego obszaru. (abstrakt oryginalny)
EN
Marketing activities start to enter new areas of life. The concept of place/territorial marketing assumes building town's competitive advantage through promotion of the image, culture, and history, strengthening the investment and tourist potential. Important is improvement of the quality of life of citizens, meeting their needs, and raising the level of accessible public services, products, infrastructure, etc. To achieve this objective there is necessary cooperation of representatives of business, inhabitants and local authorities. Big towns and cities may apply their own, extended marketing tools - they have means and abilities to do so. Small towns, wishing to become known and to compete with others, often combine their strengths and aggregate in organisations, networks promoting the places with similar values, unique features. Joint marketing activities allow cumulating strengths and sharing costs. Study aim: to present the concept of cities of the future - garden cities. The Warsaw Suburbs Garden Tricity (WSGT) is an example of cooperation of the cities which agreed to build their competitive advantage. Owing to the joint place branding, they have an opportunity to raise the quality of life of dwellers, to promote their uniqueness and sustainable development of the entire area. Research material and methods: the research material is a compilation of the source documents, surveys findings, and interviews as well as the accessible literature and information obtained from representatives of the local authorities and selected organisations. In her study, the author applied a review of the national and foreign literature on the issues of territorial marketing and cooperation of towns, an analysis of the source documents (inter alia, organisations statutes, urban development strategies, etc.) as well as the methods of field research: own observations, interviews and survey. Findings: the analysed documents and research findings confirm the growth of WSGT image recognisability, implementation of joint actions in the area of three municipalities, and an increase of activity and integration of inhabitants, what is an important contribution to building the social capital of the area in question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brelik A. (2010), Marketing terytorialny a kreowanie regionów, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 3(52).
 • Glińska E. (2014), Strategiczne zarządzanie marką miasta - wybrane aspekty, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Hulicka A. (2014), "Miasto ogród". Analiza możliwości wykorzystania walorów urbanistyczno-krajobrazowych w promocji miasta i budowaniu jego marki na przykładzie wybranych miast polskich, "Polityka i Społeczeństwo", nr 2(12).
 • Likhtarovich K., Łukasiewicz A., Podkańska B. (2014), Otwarte pracownie. Szlakiem Artystycznego Rzemiosła. Potencjał twórczy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo".
 • Mantey D. (2014), Opinie mieszkańców Gminy Brwinów i Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych. Raport z badań, UM Podkowa Leśna, UG Brwinów, Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo.
 • Markowski T. (2006), Marketing miasta, (w:) Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Podkańska B. (2009), Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - atrakcje dla mieszkańców i turystów, http://bibulamilanowska.eu/index.php/migawki/384-podwarszawskie-trojmiasto-ogrodow
 • Podkańska B. (2008), Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów i Podkowa Leśna na lata 2010-2015, Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo, Podkowa Leśna.
 • Raftowicz-Filipkiewicz M. (2008), Branding narodowy w Unii Europejskiej, "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne", nr 5, Uniwersytet Wrocławski NKE.
 • Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Tyszka A. (2012), Polskie miasta-ogrody w tradycji europejskiej, (w:) Polska tradycja miast-ogrodów, Stowarzyszenie Związek Podkowian, Podkowa Leśna.
 • Beskidzka 5, http://www.beskidzka5.pl
 • Brwinów - oficjalna strona miasta, http://www.brwinow.pl
 • Europejskie Dni Dziedzictwa, http://www.edd.com.pl/
 • Marketing terytorialny - główne założenia i cele, http://www.webvizarts.com
 • Milanówek - oficjalna strona miasta, http://www.milanówek.pl/262,0).
 • New garden cities plan wins £250,000, Wolfson Prize, http://www.bbc.com/news/uk-29056829;
 • Podkowa Leśna - oficjalna strona miasta, http://www.podkowalesna.pl
 • Statut Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo", http://www.zielonesasiedztwo.org.pl/index.php/stowarzyszenie/statut
 • Three garden cities to be built, Nick Clegg announces, http://www.bbc.com/news/uk-politics-27020578
 • http://regio-media.pl/samorzad/2013/02/20/wyroznienie-dla-pto/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.