PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 129 Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Prace Instytutu Polityki Społecznej | 7--18
Tytuł artykułu

Próba systematyzacji determinant polityki kadrowej przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
The Attempt of Systematization of Determinants of Personnel Policy in an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie polityki kadrowej nie zawsze jest jednoznacznie rozumiane. Przy czym odnosi się to również do jej zakresu, tj. osób i decyzji, których dotyczy, jak i zmiennych, które ją kształtuję. Zagadnienia te stanowią przedmiot rozważań zaprezentowanych w pierwszym artykule pod tytułem "Próba systematyzacji determinant polityki kadrowej w przedsiębiorstwie". Krytyczna analiza dotychczasowych ujęć w tym zakresie doprowadziła Autora do zaprezentowania definicji akcentującej ciągły a jednocześnie zmienny charakter polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Ze względów, operacyjnych trzeba wyróżnić w niej strategię oraz bieżące sterowanie ruchem zatrudnionych. W artykule omówiono w sposób ogólny układy zmiennych kształtujących politykę kadrową, takich jak: otoczenie przedsiębiorstwa, jego organizację oraz wymogi określonych stanowisk pracy. Przedstawiono też propozycje określenia zmiennych wpływających na pewną hierarchię zawodową, która może służyć za podstawę budowy taryfikatora pracy w samodzielnym i samorządnym przedsiębiorstwie. Kompleksowość polityki kadrowej czyli konieczność rozpatrywania każdej zmiany w powiązaniu z innymi układami, oraz wskazanie podstawowych kierunków zdolności działania i oceny ich wpływu, stanowi końcową część artykułu. Łączy się to z omawianiem koniecznych zmian w administrowaniu kadrami. Kompleksowa ocena wymaga stabilizacji układu zewnętrznego, a zwłaszcza jasności hierarchii ocen przedsiębiorstwa, gdyż one na dłuższą metę kształtują politykę kadrową a ponadto zapewniają pracownikowi minimum podmiotowości związane z rozeznaniem warunków. (fragment tekstu)
EN
The concept of personnel policy is not always univocally understood This refers both to its extent ie. persons and decisions which it concerns as well as to variables which shape it. These questions constitute the subject of considerations presented in the first paper entitled "The Attempt of Systematization of Determinants of Personnel Policy in an Enterprise" (J. Orczyk). Critical analysis of the up to now existing approaches in this field led the author to presentation of a definition underlying permanent and at the same time changeable character of personnel policy in an enterprise. Because of operational reasons strategy and current management of' the labour mobility and turnover had to be differentiated. The paper discussed in a general way the system of variables shaping the personnel policy such as: the enterprise environmet, its organization and the requirements of particular work-stands. Suggestions of determining variables influencing a certaing professional order which may serve as a basis for constructing specification of work conditions and payment in an independent and self-governing enterprise, were also presented. Complexity of personnel policy ie. the necessity of considering each change in relation to other systems, and pointing basic directions of the ability of action and the evaluation of their influence, constitutes the final part of the paper. It is connected with the necessary, changes in staffing. Complex evaluation requires stabilization of external structure and particularly clearness of the order of evaluations of an enterprise since these in the long run shape the personnel policy and moreover they assure the employee the minimum of subjectivity connected with the recognition of conditions. (fragment of text)
Twórcy
Bibliografia
  • Jan Mozel, Polityka zatrudnienia, polityka personalna, polityka kadrowa a gospodarka zasobami ludzkimi (kwestie teroretyczne), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 1982, nr 20.
  • Wojtaszczyk, Partycypacja pracowników w zarządzaniu (Model austriacki i zachodnioniemiecki). W-wa 1982. Studia i Materiały IPSS 1.
  • Z problematyki związków zawodowych i współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu. Ujęcie prawno-porównawcze. W-wa 1982. Studia Materiały IPSS z. 21.
  • I.B. Gregerman, Knowledge Worker Productivity. New York 1981.
  • A.J. DuBrin, Fundamentals of Organisational Behavior. Applied Perpective. New York 1974. Pergamon Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.