PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 129 Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Prace Instytutu Polityki Społecznej | 51--76
Tytuł artykułu

Regionalny rynek pracy jako determinanta polityki kadrowej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Regional labour market as a determinant of personnel policy of an enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważną determinantą polityki kadrowej w przedsiębiorstwie socjalistycznym jest sytuacja na rynku pracy. Zagadnienia tych związków prezentowane są w artykule W. Dymarskiego i Z. Szambelańczyka pt. "Regionalny rynek pracy jako determinanta polityki kadrowej przedsiębiorstwa". Dla zidentyfikowania zależności polityki kadrowej od rynku pracy wyodrębniono składowe elementy zarówno polityki kadrowej jak i rynku pracy. Przy tym ten ostatni zdefiniowano jako ograniczony terytorialnie system złożony ze wszystkich bezpośrednich dysponentów stanowisk pracy oferowanych na danym terenie, wszystkich aktywnie zawodowo dysponentów siły roboczej oferujących swą zdolność do pracy na danym terenie, funkcjonujących na danym terenie instytucji ekonomicznych związanych z nawiązywaniem, trwaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, stosunków ekonomicznych zachodzących pomiędzy dysponentami miejsc pracy a dysponentami siły roboczej na tle stosunku pracy. Charakterystyka rynku pracy została uzupełniona przez wyodrębnienie obszarów zatrudnienia, ich zwartości i rozczłonkowania. Następnie omówiono system kierowania regionalnym rynkiem pracy w trzech podukładach funkcjonalnych, obejmujących planowanie zagospodarowania zasobów siły roboczej danego rynku pracy, sterowanie decyzjami planistycznymi przedsiębiorstw oraz sterowanie operatywne dysponentami miejsc pracy i dysponentami siły roboczej. Rozważania modelowi uzupełniono analizę wybranych cech funkcjonowania regionalnego rynki pracy na przykładzie woj. poznańskiego w latach 1970-1980. Pozwoliło to stwierdzić, że sztuczne zawyżanie zapotrzebowania na siłę roboczą przez przedsiębiorstwa stanowiło rezultat zarówno systemu kierowania gospodarką, jak i nieskuteczności instytucji pośrednictwa pracy. (fragment tekstu)
EN
An important determinant of the personnel policy in a socialist enterprise is the situation on the labour market. The questions of these relations are presented in the paper written by W. Dymarski and J. Szambelańczyk entitled "Regional labour market as a determinant of personnel policy of an enterprise". For the identification of dependencies of personnel policy on the labour market components of both personnel policy and labour market were differentiated. The latter was defined as territorially limited system composed of all direct disposers of work places offered on the given territory, all professionally active disposers of labour force offering their capability to work on the given territory, funstioning on the given territory economic institutions connected with astablishing, continuing and dissolving the relation of labour, economic relations between disposers of the places of work and disposers of labour force against the background of relation of labour. Characteristics of the labour market was completed through isolating employment areas, their density and segmentation. Next, was discussed the system of administering the regional labour market in three functional sub-systems, embarcing planning of management of labour force resources of the given labour market, controlling planning decisions, of enterprises and efficient management of disposers of places of work and disposers of labour force. Model considerations were suppleemnted with analysis of chosen features of functioning of the regional labour market as exemplified by Poznań Voivodship in 1970 - 1980. This allowed the authors to state that artificial overstating of labour force requirements by enterprises was the result of both the system of managing the economy as well as inefficiency of institutions of labour officies. (fragment of text)
Bibliografia
 • B. Minc, Zarys ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1970.
 • Rocznik statystyczny województwa poznańskiego 1981, WUS Poznań.
 • Raport o stanie społeczno-gospodarczym woj. poznańskiego. Synteza. Poznań, czerwiec 1982 (materiał powielany).
 • Rocznik statystyczny województwa poznańskiego 1976, WUS Poznań.
 • Spis kadrowy 1977. Statystyka Polski nr 108, Warszawa, GUS 1979.
 • M. Cieślak, Z. Hellwig: Próba opisu rynku pracy za pomocą analizy spektralnej. Kolokwium francusko-polskie z dziedziny ekonomii. 24-26.04.1979 Poznań. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (maszynopis powielany).
 • M. Olędzki. Wstęp do teorii polityki społecznej. Propozycja wyjścia z kryzysu. PWE Warszawa 1981.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 312/71 w sprawie organizowania dodatkowych miejsc w latach 1972-1973.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 50/75 w sprawie zwiększania efektywności zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 93/75 w sprawie poprawy gospodarki funduszem płac.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 100/75 w sprawie zmniejszenia dynamiki zatrudnienia w 1975 r.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 19/81 w sprawie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.
 • Sytuacja na rynku pracy województwa poznańskiego w 1976 roku. Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Zatrudnienia (maszynopis).
 • J.R. Strugała, Regulacja prawna polityki kadrowej w latach 1970-1980 (rozdział niniejszej pracy).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.