PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 57--65
Tytuł artykułu

Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The current phase of the globalization process and economic growth according with principles of the sustainable development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest ukazanie problematyki związanej ze współczesną fazą globalizacji i wzrostem gospodarczym zgodnym z zasadami rozwoju zrównoważonego, wydawać by się bowiem mogło, że rozwój cywilizacyjny ludzkości, szybki postęp naukowo-technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach, oraz coraz szybszy postęp zjawiska globalizacji powinien przyśpieszyć procesy "naprawy świata" oraz zapewnić rozwój gospodarczy zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego na płaszczyznach: gospodarczej, społecznej oraz środowiskowej. Niestety, okazuje się, że tak jak w niektórych sferach udaje się osiągnąć zamierzone efekty, tak w innych efekty te są niezadowalające. Działalność organizacji międzynarodowych, które mają zapewnić sprawne współdziałanie rządów państw oraz osiąganie celów ponadnarodowych i światowych, nie zawsze zapewnia ich osiągnięcie, przynajmniej w zamierzonym czasie. Co jest zatem problemem? Dlaczego nie wszystkie tak ważne dla świata kwestie związane z rozwojem zrównoważonym nie są rozwiązane pomimo tak daleko posuniętego rozwoju ludzkości? Dlaczego wciąż pozwalamy na to, aby ogromne korporacje transnarodowe, które są niemal symbolem współczesnej fazy globalizacji, wykorzystywały luki w prawie na przykład środowiskowym krajów mniej rozwiniętych i przenosiły tam swoją produkcję, rażąco wykorzystując zasoby przyrodnicze i przyczyniając się do pogłębiania procesów degradacji środowiska? Odpowiedź znajduje się w niezmiennym dążeniu rządów państw do wzrostu gospodarczego wyrażającego się w wielkości wytworzonych dóbr i usług. Społeczeństwa natomiast tak pojmowany wzrost gospodarczy wiążą z ciągłym dążeniem do poprawy warunków życia, co przekłada się na stałe podwyższenie statusu ekonomicznego poprzez nabywanie coraz to nowych dóbr i usług. Ludzkość nie może poradzić sobie z problemami, których rozwiązanie wymagałoby nie tyle wyrzeczeń i często zmiany przyjętego stylu życia, co przede wszystkim zmiany sposobu myślenia. A koszty niwelacji różnić pomiędzy społeczeństwami w gospodarce globalnej są i prawdopodobnie będą coraz wyższe.(abstrakt autora)
EN
The subject of the considerations is to present the issues related to the contemporary phase of globalization and economic growth in line with the principles of sustainable development. It seems that the development of civilization of mankind, rapid technological and scientific progress which has been made in recent years and increasingly rapid progress of globalization should accelerate the process of "repair of the world" and to ensure economic development in line with the principles of sustainable development in areas: economic, social and environmental. Unfortunately, it turns out that, as in some areas we managed to achieve the intended effects, in other areas these effects are unsatisfactory. The activities of international organizations, which should ensure effective interaction of governments and achieving of the transnational and global goals does not always ensure that these goals are achieved at least in the intended time. So what is the problem? Why not all so important to the world issues related to the sustainable development are not solved despite such far-reaching development of mankind? Why do we allow to huge multinational corporations, which are almost a symbol of modern globalization, exploit the gaps, e.g. in the environmental law in less developed countries and relocate their production there, blatantly using natural resources and contributing to the deepening of processes of environmental degradation? The answer is in constant pursuit of governments to economic growth expressing in the size of produced goods and services. However, societies the so-conceived economic growth associate with the continuous desire to improve living conditions, which translates into a continuous increase their economic status by acquiring more and more goods and services. The Humankind cannot cope with the problems, which resolving would require less renunciation and often the lifestyle changes but most of all the change in the way of thinking. However, leveling costs of differences between societies in the global economy are and are likely to be higher and higher.(author's abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. S. Kowalczyk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
  • Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. T. Madej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  • How Green is the City? Sustainability Assessment and the Management of Urban Environments, red. D. Devuyst, L. Hens, W. De Lannoy, Columbia University Press, New York 2001.
  • Pietrewicz J., Ochrona środowiska w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
  • Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.
  • Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
  • Technologies for Cleaner Production and Products. Towards Technological Transformation for Sustainable Development, OECD, Washington 1995.
  • Technology, Globalization and Sustainable Development. Transforming the Industrial State, red. N.A. Ashford, R.P. Hall, Yale University Press, New Haven, Conn. 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.