PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 82 | nr 138 | 19--38
Tytuł artykułu

Dylematy harmonizacji rachunkowości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Harmonization Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Harmonizacja rachunkowości finansowej jest procesem przynoszącym wiele korzyści, ale także generującym poważne zagrożenia. Wśród pozytywnych stron harmonizacji wymienić należy: wzmocnienie funkcji alokacyjnej rynków kapitałowych, wzrost zaufania inwestorów do sprawozdań finansowych, rozszerzenie możliwości pozyskiwania kapitału pożyczkowego, obniżenie kosztów funkcjonowania korporacji międzynarodowych. Towarzyszące harmonizacji zjawiska niepożądane to: wyeliminowanie porównywalności sprawozdań finansowych na poziomie krajowym, przekreślenie znacznej części dorobku szkoły kontynentalnej rachunkowości, ustanowienie monopolu w tworzeniu standardów, zanik normatywnego nurtu badań w rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Harmonization of financial reporting is a process providing numerous benefits but at the same time is a source of serious threats. Benefits include: ease of allocation/diversification of financial resources, increasing reliability of financial statements for investors, easier access to financing for entities, lower operating expenses of multinationals. The adverse effects are: incomparability of financial statements on the local/national level, giving up the tradition of the Continental European accounting model, and establishing monopoly for the standard setting process.(original abstract)
Rocznik
Tom
82
Numer
Strony
19--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Alexander W., Britton A., Jorissen A. (2007), International Financial Reporting and Analysis, Thomson.
 • Bareja K. (2013), Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Bąk M. (2013), Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Cook D., Dekker P., Jenkins R., van der Tas L., Wilson A. (2000), IAS/UE GAAP Comparison, Ernst and Young, London.
 • Czaja-Cieszyńska H. (2014), MSSF - dla MSP i nowa dyrektywa ws. rachunkowości - analiza porównawcza wybranych założeń, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Czaja-Cieszyńska H. (2011), Polityka rachunkowości według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek - analiza porównawcza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 60 (116), SKwP, Warszawa.
 • Dobija D. (2010), Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 57 (113), SKwP, Warszawa.
 • Dobija D. (2009), Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dobroszek J., Michalak J. (2013), Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Epstein B.J., Nach R., Bragg S.M. (2010), GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, Wiley and Sons, New Jersey.
 • Gierusz J. (2014), Reklasyfikacja kosztów i przychodów ze sprawozdania z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat - przyczyny, zakres, konsekwencje, "Zarządzanie i Finanse", vol. 12, no. 2.
 • Gierusz J. (2013), Zmiany założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1989-2010), [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gierusz J. (2012), Kierunki ewolucji rachunkowości na tle zadań audytu, "Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo", nr 2/II.
 • Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J. (2009), Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, "Rachunkowość", nr 7.
 • Gierusz J. (200la), Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, ODDK, Gdańsk.
 • Gierusz J. (2001b), Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, [w:] L. Bednarski, J. Gierusz (red.), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 • Grabiński K. (2014), Zarys powiązań pomiędzy rynkiem kapitałowym a sprawozdawczością finansową, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 • Grabiński K. (2013), Współpraca Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Rady Standardów Sprawozdawczości Finansowej na rzecz opracowania Globalnych Standardów, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hońko S. (2013), Wycena w rachunkowości, Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
 • Ignatowski R. (2012a), Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretycznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 67 (123), SKwP, Warszawa.
 • Ignatowski R. (2012b), Międzynarodowe regulacje i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ignatowski R. (2002), Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] J. Gierusz (red.), Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Jaruga A. (2009), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości, [w:] A. Jaruga, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Jaruga A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kabalski P. (2009), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa.
 • Kędzior M. (2010), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - istota, ocena, przyszłość, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 58 (114), SKwP, Warszawa.
 • Kędzior M., Krasodomska J. (2013), Unia Europejska i dyrektywy z zakresu rachunkowości, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości (2014), ODDK, Gdańsk.
 • Krasodomska J. (2013a), Standaryzacja, harmonizacja, unifikacja czy konwergencja?, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2013b), Działalność Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i wydawane przez nią Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2010), Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 55 (111), SKwP, Warszawa.
 • Krasodomska J., Kędzior M. (2013), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w porządku prawnym Unii Europejskiej, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Kutera M., Surdykowska S.T. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Kurek B. (2014), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Kuzior A., Pfaff J., Poniatowska L., Rówińska M. (2014), Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2007), Rachunkowość na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz?), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 38 (94), SKwP, Warszawa.
 • Kwiecień M., Iwasieczko B. (2014), Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Masztalerz M. (2012), O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), SKwP, Warszawa.
 • Mazur A. (2013), Na drodze do internacjonalizacji niemieckiego prawa bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 70 (126), SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013, 1999), IFRS Foundation, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla małych i średnich przedsiębiorstw (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Nowak W.A. (2012), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, czyli MSSF dla MSJ i jego implementacja, [w:] W.A. Nowak, L. Kopczyńska, P. Kopczyński, M. Turzyński, A. Skoczylas (red.), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Orzeszko T. (2014), Standardy w polskiej rachunkowości, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Riahi-Belkaoui A. (2004), Accouting Theory, Thomson, London.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sobańska I. (2012), Jedność systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Sobańska I. (1997), Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sobańska I., Michalak M. (2009), System rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Śnieżek E., Dębski J. (2014), Niektóre konsekwencje zmian w sprawozdawczości finansowej w Polsce według nowej dyrektywy UE - głos w dyskusji, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Turyna J. (2003), Standardy rachunkowości. MSR, US GAAP, polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Walińska E. (2012), "Kroki milowe" w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wędzki D. (2008), Aplikacje Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - jaśniej czy ciemniej, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wiecek I.M., Young N.M. (2010), IFRS Primer. International GAAP Basics, Wiley and Sons.
 • Zielona Księga. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (2010), Komisja Europejska.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.