PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 500
Tytuł artykułu

Alienacja Kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szlak wytyczony niegdyś przez Ockhama i jego szkołę nominalistów, potem przez osiemnastowieczny empiryzm angielski, następnie kontynuowany przez rzeczników empiriokrytycyzmu i neopozytywistów, opisuje lista proskrypcyjna pojęć zakazanych, bo odległych od zjawisk, "czystego doświadczenia" i języka zdań protokolarnych. Należne miejsce znalazłoby się na niej niewątpliwie także dla pojęcia "alienacji". Jest zupełnie zrozumiałe, że wobec takiego trybunału sędziowskiego podzieliłoby ono zapewne los nie tylko rozmaitych "duchów", "wartości", "świadomości" i im podobnych tworów oskarżonych o poetycko-metafizyczne pochodzenie, ale także nie mających empirycznego odzwierciedlenia - dla Hume'a, Macha czy Avenariusa - "przyczyny", "siły" czy "atomu". "Alienacja" ilustruje powstałe na tym szlaku klasyczne problemy i dylematy ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne. Przyczyną kwestionowania walorów poznawczych pojęcia alienacji jest z jednej strony brak fizykalnego charakteru, z drugiej zaś balast wieloznaczności, nieostrych granic, wartościującego oraz psychologiczno-subiektywnego skrzywienia, jakim obrosło z biegiem czasu. Jego historia pokazuje, że wykorzystywane było i jest w najrozmaitszych kontekstach i znaczeniach: "z jego pomocą charakteryzuje się różne fakty społeczne, psychiczne i psychospołeczne, które nierzadko łączy jedynie to, że w każdym przypadku ktoś lub coś jest lub staje się obce względem kogoś lub czegoś - samego siebie, społeczeństwa, kultury, innych ludzi, przyrody, wykonywanej pracy itd. Daleko posunięta nonszalancja i dowolność w posługiwaniu się nim uczyniło "alienację" wyświechtanym frazesem salonowej retoryki, znamionującym biegłość w dolegliwościach egzystencjalnych współczesnego człowieka, formą literacko-publicystycznych ekspresji, swobodnie kojarzoną z deprywacją, anomią, izolacją, osamotnieniem, bezsilnością, utratą sensu życia, uprzedmiotowieniem, reifikacją itd. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
500
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adorno T., Dialektyka negatywna, Warszawa 1986
 • Adorno T., Einleitung, w: T. Adorno [et al.], Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Frankfurt a. Main 1989
 • Adorno T., Sztuka i sztuki. Wybór esejów, Warszawa 1990
 • Adorno T., Teoria estetyczna, Warszawa 1994
 • Affinnih Y.H., A Critical Reexamination of Alienation, "The Social Science Journal" 1997, Vol. 34, Iss. 3
 • Agamben G., Profanacje, Warszawa 2006
 • Alexander J., Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Kraków 2010
 • Alienation and Social Criticism, eds. R. Schmitt, T. Moody, New Jersey 1994
 • Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, http://www.nowakrytyka.pl
 • Alvesson M., Understanding Organizational Culture, London 2002
 • Alvesson M., Willmott H., Critical Theory and Management Studies, w: Critical Management Studies, eds. M. Alvesson, H. Willmott, London 1999
 • Amsterdamski S., Nauka a porządek świata, Warszawa 1983
 • Antonides G., Próba scalenia psychologicznej i ekonomicznej teorii konsumpcji, w: Zachowania konsumenckie: koncepcje i badania europejskie, red. Lambkin M. [et al.], Warszawa 2001
 • Appadurai A., Introduction: Commodities and the Politics of Value, w: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, ed. A. Appadurai, Cambridge 2003
 • Archibald W.P., Marx, Globalization, Downsizing and Insecurity: Do We Need to Upgrade Marx's Theory of Alienation?, "Critical Sociology" 2009, Vol. 35, No. 3
 • Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2000
 • Arendt H., Tradycja a epoka nowożytna, "Res Publica" 1988, nr 9
 • Aronowitz S,, False Promises. The Shaping of American Working Class Consciousness, New York 1973
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1956
 • Atoji Y., An Unnoticed Exchange Theory, w: Georg Simmel: Critical Assessments, ed. D. Frisby, London 1994
 • Auleytner J., Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej, w: Ekonomia - polityka - społeczeństwo, red. A. Kubow, T. Michalczyk, J. Słodczyk, Opole 2001
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003
 • Baczko B., Człowiek i światopoglądy, Warszawa 1965
 • Baczko B., Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa 1964
 • Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wyb. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2005
 • Banach A., O kiczu, Kraków 1968
 • Banach A., O wdzięczności przedmiotów, Kraków 1962
 • Banasiak B., Różnicość, w: J. Derrida, O gramatologii, Warszawa 1999
 • Baran B., Hermeneutyka i alienacje. H.G. Gadamer o sztuce rozumienia, "Znak" 1980, nr 3
 • Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007
 • Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008
 • Bard A., Söderqvist J., Netokracia. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006
 • Barth J., Literatura wyczerpania, w: Nowa proza amerykańska, wyb. Z. Lewicki, Warszawa 1983
 • Barthes R., Imperium znaków, Warszawa 2004
 • Barthes R., Mit i znak, Warszawa 1970
 • Barthes R., Śmierć autora, "Teksty Drugie" 1999, nr 1-2
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2003
 • Baudrillard J., Precesja symulakrów, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997
 • Baudrillard J., Spisek sztuki, Warszawa 2006
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005
 • Bauer I., Die Tragik in der Existenz des modernen Menschen bei G. Simmel, Berlin 1962
 • Bauer O., Das Weltbild des Kapitalismus, Frankfurt a. Main 1971
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994
 • Bauman Z., O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, w: Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006
 • Bauman Z., Płynne życie, Kraków 2007
 • Bauman Z., Socjologia i ponowożytność, w: Racjonalność współczesności, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek, Warszawa 1992
 • Bauman Z., Utopia bez toposu, w: Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2004
 • Baumgarten E., Einleitung, w: M. Weber, Soziologie - Universalgeschichtliche Analysen - Politik, Hrsg. J. Winckelmann, Stuttgart 1973
 • Baxter B., Alienation and Authenticity: Some Consequences for Organized Work, London 1982
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990
 • Becker G.S., Murphy K.M., A Theory of Rational Addiction, "Journal of Political Economy" 1988, Vol. 96, No. 4
 • Begg D., Ekonomia. Mikroekonomia, Warszawa 1996
 • Beilharz P., Alienation, w: Encyclopedia of Social Theory, t. 1, ed. G. Ritzer, Thousand Oaks 2005
 • Belk R.W., Possessions and the Extended Self, "The Journal of Consumer Research" 1988, Vol. 15, No. 2
 • Belk R.W., Wallendorf M., Sherry J.F., The Sacred and the Profane in Consumer Behavior: Theodicy on the Odyssey, "Journal of Consumer Research" 1989, Vol. 16, No. 1
 • Bell D., Critique of Alienation, w: Marxism: The Inner Dialogues, ed. M. Curtis, New Jersey 1997
 • Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998
 • Bendixen P., Einführung in die Kultur- und Kunstökonomie, Wiesbaden 2001
 • Benedict R., Wzory kultury, Warszawa 1999
 • Benjamin W., Pasaże, Kraków 2005
 • Berger P., Luckmann T" Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983
 • Berger P., Pullberg S., Reification and the Sociological Critique of Consciousness, "History and Theory" 1965, Vol. IV, No. 2
 • Bernard M.M., Gebauer J.E., Maio G.R., Cultural Estrangement: The Role of Personal and Societal Value Discrepancies, "Personality and Social Psychology Bulletin" 2006, Vol. 32, No. 1
 • Bernstein B., Class, Codes and Control: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language, Vol. 1, London 2003
 • Beylin P., Autentyczność i kicze, Warszawa 1975
 • Białostocki J., Kryzysy w sztuce, w: Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Lublin, grudzień 1985), Warszawa 1988
 • Bidney D., Theoretical Anthropology, New Brunswick 1996
 • Bierdiajew M., Autobiografia filozoficzna, Kęty 2002
 • Bierdiajew M., Człowiek i Bóg. Duchowość, "W drodze" 1998, nr 8
 • Bierdiajew M., Nowe średniowiecze, Komorów 1997
 • Bierdiajew M., Sens historii. Filozofia losu człowieka, Kęty 2002
 • Bierdiajew M., Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, Kęty 2004
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, Warszawa 1995
 • Blaug M., Teoria ekonomii, Warszawa 1994
 • Blauner R., Alienation cmd Freedom: The Factory Worker and His Industry, Chicago 1964
 • Block F., Wprowadzenie, w: K. Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Warszawa 2010
 • Blumer H., Symbolic Interactionism: Perspective andMethod, New Jersey 1969
 • Boas F., Umysł człowieka pierwotnego, Kraków 2010
 • Bogalska-Martin E., Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Warszawa 2007
 • Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979
 • Böhme H., Böhme G., Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants, Frankfurt a. Main 1983
 • Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977
 • Boorstin D., The Image: or What Happened to the American Dream, London 1961
 • Boudon R., Logika działania społecznego, Kraków 2009
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005
 • Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004
 • Bourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001
 • Braudel F., O ekonomię historyczną, w: idem, Historia i trwanie, Warszawa 1971
 • Broch H., Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998
 • Brzozowski S., Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Kraków 1990
 • Brzozowski S., Kultura i życie, Warszawa 1973
 • Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, Lwów 1910
 • Brzozowski S., Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1975
 • Buczyńska-Garewicz H., Znak, znaczenie, wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej, Warszawa 1975
 • Bunce M.F., The Countryside Ideal: Anglo-American Images of Landscape, London 1994
 • Burakowski S., Wprowadzenie, w: F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Warszawa 1988
 • Burszta J., Przedmowa, w: E. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984
 • Burszta W., Świat jako więzienie kultury, Warszawa 2008
 • Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa 2007
 • Caillois R., Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967
 • Callon M., Techno-economic Networks and Irreversibility, w: A Sociology of Monsters: Essays' on Power, Technology and Domination, ed. J. Law, London 1991
 • Carnap R., Übeiwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, w: Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikb'itische Schriften, Hamburg 2004
 • Carrier J.G., Introduction, w: A Handbook of Economic Anthropology, ed. J.G. Carrier, Cheltenham 2005
 • Cassirer E., Die "Tragödie der Kultur", w: idem, Gesammelte Werke, Bd. 24: Aufsätze und kleine Schriften (1941-1946), Hamburg 2007
 • Cassirer E., Esej o człowieku, Warszawa 1998
 • Castoriadis C., The Imaginary Institution of Society, Cambridge 1987
 • Certeau de M., Ekonomia piśmienna, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. Markowski, Kraków 2006
 • Chmielewski A., Kontyngentyzm, w: Szkice z filozofii współczesnej, "Prace Filozoficzne" LXXI, Wrocław 1992
 • Chmielewski P., Kultura i ewolucja, Warszawa 1988
 • Chudy W., Alienacja, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, red. A. Maryniarczyk [et al.], Lublin 2000
 • Churchich N., Marxism and Alienation, London 1990
 • Clifford J., Introduction: Partial Truths, w: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, ed. J. Clifford, G.E. Marcus, Berkeley 1986
 • Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000
 • Clifford J., Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge 1997
 • Cohen A.P., The Symbolic Construction of Community, London 2001
 • Companion Bible, ed. E.W. Bullinger, Grand Rapids 1999
 • Coser L.A., Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, New York 1977
 • Cozzarelli C., Karafa J., Cultural Estrangement and Terror Management Theory, "Personality and Social Psychology Bulletin" 1998, Vol. 24
 • Crapanzano V., The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory, "Cultural Anthropology" 1991, Vol. 6, No. 4
 • Creative Economy Report 2010, UNCTAD 2010, www.unctad.org
 • Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967
 • Crozier M,, Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982
 • Czarnowski S., Wy bór pism socjologicznych, Warszawa 1982
 • Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Wrocław 1985
 • Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, Warszawa 1965
 • Dahme H.J., On the Current Rediscovery of Georg Simmel's Sociology>. A European Point of Viewy w: Georg Simmel and Contemporary Sociology, "Boston Studies in the Philosophy of Science", Vol. 119, eds. M. Kaern, B.S. Phillips, R.S. Cohen, Dordrecht-Boston 1990
 • Dahme H.J., Rammstedt O., Wprowadzenie, w: G. Simmel, Pisma socjologiczne, Warszawa 2008
 • Dahms H.F., Does Alienation Have a Future ? Recapturing the Core of Critical Theory, w: The Evolution of Alienation: Trauma, Promise, and the Millennium, eds. L. Langman, D. Kalekin-Fishman, Lanham 2006
 • Dant T., Material Culture in the Social World: Values, Activities, Lifestyles, Philadelphia 1999
 • Davis J.B., Dolfsma W" Social Economics: An Introduction and a View of the Field, w: The Elgar Companion of Social Economics, eds. J.B. Davis, W. Dolfsma, Cheltenham 2008
 • Dąbrowski K., Fazy i poziomy rozwoju, w: Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, Warszawa 1979
 • Dean D., Alienation: Its Meaning and Measurement, "American Sociological Review" 1961, Vol. 26, No. 5
 • Debord G., Społeczeństwa spektaklu, Warszawa 2006
 • Deflem M., The Sociology of the Sociology of Money: Simmel and the Contemporary Battle of the Classics, "Journal of Classical Sociology" 2003, Vol. 3, No. 1
 • Derbaix C., Vanden Abeele P., Wnioskowanie a upodobania konsumentów, w: Zachowania konsumenckie: koncepcje i badania europejskie, red. Lambkin M. [et al.], Warszawa 2001
 • Derrida J., O gramatologii, Warszawa 1999
 • Derrida J., Pismo i telekomunikacja, "Teksty" 1975, nr 3
 • Descombes V., To samo i inne: czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), Warszawa 1996
 • Deutsch S., The Sociology of the American Workers, w: The Sociology of the Blue-Collar Worker, ed. N.F. Dufty, Leiden 1969
 • Dilthey W., Wybór pism, w: Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 1987
 • Dorfles G., Człowiek zwielokrotniony, Warszawa 1973
 • Dorfles G,, Kitsch: The World of Bad Taste, New York 1969
 • Dreyer W., Gesellschaft, Kultur und Individuum. Zur Grundlegung der Soziologie bei Georg Simmel, w: Georg Simmel: Between Modernity and Postmodernity, eds. F. Dörr-Backes, L. Nieder, Würzburg 1995
 • Drucker P., Zarządzanie w XX wieku, Warszawa 2000
 • Dürkheim E., Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990
 • Dürkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999
 • Dürkheim E., Wybór pism, w: J. Szacki, Durkheim, Warszawa 1964
 • Dürkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000
 • Durrenberger P.E., Labour, w: A Handbook of Economic Anthropology, ed. J.G. Carrier, Cheltenham 2005
 • Dyczewski L., Praca i kultura, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Warszawa 2004
 • Dyoniziak R. [et al.], Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków 1992
 • Eco U., Dzieło otwarte, Warszawa 1994
 • Elias N., Zaangażowanie i neutralność, Warszawa 2003
 • Elliott J.E., Professor Roberts's Marx: On Alienation and Economic Systems, w: Karl Marx's Economics: Critical Assessments, ed. J.C. Wood, London 1998
 • Engels F., Anty-Dürhing, w: MED, t. 20, Warszawa 1972
 • Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, w: MED, t. 21, Warszawa 1969
 • English J.F., Ekonomia prestiżu, Warszawa 2013
 • Erikson K., On Work and Alienation, w: The Changing Nature of Work, eds.F. Ackerman [et al.], Washington 1998
 • Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa 2010
 • Etzioni A., Essays in Socio-Economics, Berlin 1999
 • Etzioni A., "The Active Society" Revisited: A Response, w: The Active Society Revisited, ed. W.C. McWilliams, Lanham 2006
 • Etzioni A., The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic -Society, New York 1996
 • Evans-Pritchard E., Czary, wyrocznie i magict uAzande, Warszawa 2008
 • Evans-Pritchard E., Nuer Time-Reckoning, "Africa: Journal of the International African Institute" 1939, Vol. 12, No. 2
 • Faath U., Mehr-als-Kunst: zur Kunstphilosophie George Simmels, Wurzburg 1998
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2001
 • Fanfani A., Historia doktryn ekonomicznych, London 1965
 • Featherstone M., Consumer Culture and Postmodernism, London 2002
 • Featherstone M., Perspectives on Consumer Culture, "Sociology" 1990,Vol. 24, No. 1
 • Fenomenologia i socjologia, wyb. Z. Krasnodębski, Warszawa 1989
 • Feuer L., What is Alienation? The Career of a Concept, w: idem, Marx and the Intellectuals: A Set of Post-Ideological Essays, Garden City 1969
 • Feuerlicht I., Alienation: From the Past to the Future, Westport 1978
 • Feyerabend P., Democracy, Elitism, and Scientific Method, "Inquiry" 1980, Vol. 23, No. 1
 • Feyerabend P., Jak być dobrym empirystą?, Warszawa 1979
 • Feyerabend P., Science in a Free Society, London 1978
 • Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999
 • Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977
 • Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987
 • Foucault M., Nietzsche, Freud, Marks, "Literatura na Świecie" 1988, nr 6
 • Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk 2000
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001
 • Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995
 • Frisby D., Afterword: The Constitution of the Text, w: G. Simmel, The Philosophy of Money, London 2004
 • Frisby D., Georg Simmel, London 2002
 • Frisby D., Georg Simmel: First Sociologist of Modernity, w: Georg Simmel: Critical Assessments, ed. D. Frisby, London 1994
 • Frisby D., Sociological Impressionism: A Reassessment of Georg Simmel's Social Theory, London 1992
 • Frisby D., The Alienated Mind: The Sociology of Knowledge in Germany 1918- -1933, London 1992
 • Fromm E., Kryzys psychoanalizy, Poznań 1995
 • Fromm E., Marx's Concept of Man, London-New York 2004
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1993
 • Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Warszawa 1996
 • Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993
 • Gadamer H.G., Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 2000
 • Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, Warszawa 2001
 • Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, Warszawa 1979
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Warszawa 2001
 • Garbicz M., Statyczne i dynamiczne ujęcie racjonalności społecznej, w: Racjonalność jako problem nauk społecznych, red, E. Chmielecka, Warszawa 1990
 • Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (1965)
 • Geertz C., The Interpretation of Cultures, New York 1973
 • Gehlen A., Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Frankfurt a. Main 1962
 • Gehlen A., Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung, w: idem, Philosophische Anthropologie und Handlungslehre, Frankfurt a. Main 1983
 • Gellner E., Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997. Geyer F., Sociology of Alienation, w: International Encyclopedici of the Social and Behavioral Sciences, eds. P. Baltes, N. Smelser, London 2001
 • Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków 2001
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003
 • Gilejko L., Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2005
 • Glapiński A., Meandry historii ekonomii, Warszawa 2012
 • Glapiński A., Metodologiczne problemy historii ekonomii, Warszawa 1982
 • Goffman E., Analiza ramowa, Kraków 2010
 • Gogol M., Newski Prospekt, w: idem, Opowiadania petersburskie, Warszawa 1980
 • Goldmann L., Przestanki socjologii powieści, w: W kręgu socjologii literatury, t. 2, wyb. A. Mencwel, Warszawa 1977
 • Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961, Kraków 1997
 • Gouldner A.W., The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of Theory, New York 1980
 • Graafland J.J., Economics, Ethics and Market. Introduction and Applications, London 2007
 • Green N., The Spectacle of Nature: Landscape and Bourgeois Culture in Nineteenth Century France, Manchester 1990
 • Grodziński E., Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową, Wrocław 1978
 • Gross P., Falsches Bewußtsein, w: Lexikon zur Soziologie, Hrsg. W. Fuchs-Heinritz, R. Lutmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen 1994
 • Gross P., Rammstedt O., Entfremdung, w: Lexikon zur Soziologie, Hrsg. W. Fuchs-Heinritz, R. Lutmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen 1994
 • Gross P., Verdinglichung, w: Lexikon zur Soziologie, Hrsg. W. Fuchs-Heinritz, R. Lutmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen 1994
 • Gupta A., Ferguson J., Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference, "Cultural Anthropology" 1992, Vol. 7, No. 1
 • Habermas J., Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, w: T. Adorno [et al.], Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Frankfurt a. Main 1989
 • Habermas J., Georg Simmel on Philosophy and Culture: Postscript to a Collection of Essays, "Critical Inquiry" 1996, Vol. 22, No. 3
 • Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2007
 • Habermas J., Kłopoty z przygodnością: powrót historyzmu, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, oprać. J. Niżnik, Warszawa 1996
 • Habermas J., Knowledge and Human Interests, Boston 1971
 • Habermas J., Moderna - nie dokończony projekt, w: Postmodernizm a filozofia, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996
 • Habermas J., Technika i nauka jako ideologia, w: Czy kryzys socjologii?, wyb. J. Szacki, Warszawa 1977
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa 1999
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Warszawa 2002
 • Hall E., Bezgłośny język, Warszawa 1987
 • Hall E., Poza kulturą, Warszawa 1984
 • Hall E., Taniec życia. Inny wymiar czasu, Warszawa 1999
 • Hall E. Ukryty wymiar 1978
 • Hall S., Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debate, "Critical Studies in Mass Communication" 1985, Vol. 2, No. 2
 • Hałas E., Jakie nowe zasady metody socjologicznej? O wielości socjologii interpretacyjnych, w: W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych, red. J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś, Szczecin 2005
 • Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2005
 • Hart K., Money: One Anthropologist's View, w: A Handbook of Economic Anthropology, ed. J.G. Carrier, Cheltenham 2005
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, Warszawa 2002
 • Hauser A., Filozofia historii sztuki, Warszawa 1970
 • Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, t. 1, Warszawa 1974
 • Hausner J., Przedmowa, w: R. Towse, Ekonomia kultury, Warszawa 2011
 • Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty, Vol. 3: The Political Order of a Free People, Chicago 1979
 • Hegel G., Fenomenologia ducha, t. 1, Warszawa 1965
 • Hegel G., Wykłady o estetyce, t. 3, Warszawa 1967
 • Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977
 • Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 1994
 • Heidegger M., Czas światoobrazu, w: idem, Drogi lasu, Warszawa 1997
 • Heilbroner R.L., O szerokie pojęcie ekonomii, w: Ponad ekonomią, wyb. J, Grosfeld, Warszawa 1985
 • Heller A., Everyday Life, London 1984
 • Hey J.D., Rationality is as Rationality Does, w: The Economics of Rationality, ed. B. Gerrard, London 1993
 • Hlond A., Na straży sumienia Narodu. Wybór pism i przemówień, Warszawa 1999
 • Hlond A., W służbie Boga i ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948, Warszawa 1988
 • Hochschild A., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009
 • Hodgson G.M., Preface, w: Evolutionary Economics and Human Nature, ed. J. Laurent, Cheltenham 2003
 • Hollander R, Alienation and the Adversary Culture, "Society" 1988, Vol. 25, No. 4
 • Hołówka T., Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986
 • Honneth A., Verdinglichung: Eine anerkenmmgstheoretische Studie, Frankfurt a. Main 2005
 • Homr, Odyseja, Warszawa 1981
 • Honnet A., Verdinglivhung: Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt a. Main 2005
 • Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994
 • Horkheimer M., Społeczna funkcja filozofii, Warszawa 1987
 • Horkheimer M., The End of Reason, w: The Essential Frankfurt School Reader, eds. A. Arato, E. Gebhardt, New York 1982
 • Howkins J., The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, London 2007
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985
 • Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, Warszawa 1975
 • Hutter M., Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, w: Ekonomika kultury, red. B. Jung, Warszawa 2011
 • Huxley A., Nowy wspaniały świat, Warszawa 2002
 • Ilczuk D., Ekonomika kultury, Warszawa 2012
 • Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989
 • Israel J., Alienation from Marx to Modern Sociology: A Macrosociological Analysis, Boston 1971
 • Israel J., De-Alienation under Capitalism - Alienation under Socialism, "PRAXIS International" 1986, No. 2
 • Jackson W.A., Economics, Culture and Social Theory, Cheltenham 2009
 • Jaeggi R., Entfremdung: Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Frankfurt a. Main 2005
 • James W., Pragmatyzm, Warszawa 1957
 • Jameson F., Postmodernism and Consumer Society', w: Postmodern Culture, ed. H. Foster, London 1985
 • Jan Pawel II, Centesimus Annus (1991)
 • Jan Paweł II, Laborem exercens (1981).
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis (1979)
 • Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis (1987)
 • Jantsch E., The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution, New York 1980
 • Jarzębski J., Posłowie: Podroż do kresu znaczenia, w: S. Lem, Pamiętnik znaleziony w wannie, Kraków 2000
 • Jaspers K., Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1963
 • Josephson E., Josephson M., Introduction, w: Mam Alone: Alienation in Modern Society, eds. E. Josephson, M. Josephson, New York 1962
 • Jung B., Wstęp, w: Ekonomika kultury, red. B. Jung, Warszawa 2011
 • Kaczocha W., Filozoficzno-ideologiczne problemy kultury w poglądach Stanisława Brzozowskiego, "Przegląd Humanistyczny" 1981, nr 5
 • Kahn J.S., Towards a History of the Critique of Economism, "Man" 1990, Vol. 25, No. 2
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1993
 • Kamiński A., Władza a racjonalność, Warszawa 1976
 • Kaniewska B., Postać literacka w estetycznym uniwersum, w: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999
 • Kanungo R.N., Work Alienation: An Integrative Approach, New York 1982
 • Kardiner A., Preble E., They Studied Mcm, London 1962
 • Keesing R.M., Anthropology as Interpretive Quest, "Current Anthropology" 1987, Vol. 28, No. 2
 • Kempny M., Współczesna antropologia kulturowa wobec zmienności rzeczywistości kulturowej i praktyki teoretycznej nauk społecznych, w: Kulturowy wymiar przemian społecznych, red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska, Warszawa 1993
 • Keniston K., The Uncommitted Alienated Youth in American Society, New York 1965
 • Kern P., Polityka kulturalna: nowe trendy w Europie, w: Ekonomika kultury, red. B. Jung, Warszawa 2011
 • Keynes J., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 2003
 • Kieżel E., Racjonalność w postępowaniu konsumentów, Katowice 2005
 • Klasik A., Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rowoju dużych miast i aglomeracji miejskich, w: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, red. A. Klasik, Katowice 2010
 • Kleer J., Słowo wstępne, w: J.B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1960
 • Klincewicz K., Wyzwania zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Warszawa 2008
 • Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981
 • Kłoskowska A., Świat kultury w ujęciu Karla Popperct, w: Poznanie, umysł, kultura, red. Z. Cackowski, Lublin 1982
 • Kłoskowska A., Wstęp, w: P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990
 • Kłoskowska A., Wstęp, w: R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1999
 • Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań 1998
 • Kmita J., Kultura jako rzeczywistość myślowa, w: Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, red. T. Kostyrko, Warszawa 1983
 • Kmita J., Magiczne źródło kultury, "Odra" 1984, nr 2
 • Kmita J., Myślenie "mitologiczne" w świetle strukturalistycznej opozycji metonimii i metafory, w: Symbol i poznanie, red. T. Kostyrko, Warszawa 1987
 • Kmita J., O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982
 • Kmita J., Symbolizowanie jako relacja aksjologiczna oraz jako relacja semantyczna, w: Symbol i poznanie, red. T. Kostyrko, Warszawa 1987
 • Kmita J., Wymykanie się uniwersaliom, Warszawa 2000. Knight F.H., Anthropology) and Economics, w: idem, Selected Essays, Vol. 2, Chicago 1999
 • Knight F.H., " Co jest Prawdą " w ekonomii, w: Ponad ekonomią, wyb. J. Grosfeld, Warszawa 1985
 • Knorr-Cetina K., Sociality with Objects. Social Relations in Postsocial Knowledge Societies, "Theory, Culture & Society" 1997, Vol. 14, No. 4
 • Kochan J., Wolność i interpelacja, http://www.nowakrytyka.pl
 • Kohn M., Schooler C., Work and Personality: An Inquiry into the Impact of Social Stratification, New Jersey 1983
 • Kolb B., Marketing for Cultural Organisations, London 2005
 • Kołakowski A., Spengler, Warszawa 1981
 • Kołakowski L., Cywilizacja na lawie oskarżonych, w: O kryzysie. Rozmowy w Castel Gcmdolfo, red. K. Michalski, Warszawa 1990
 • Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. 1 i 3, Warszawa 1989
 • Kołakowski L., Horror metaphysicus, Warszawa 1990
 • Kołakowski L., Husserl i poszukiwanie pewności, Warszawa 1991
 • Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma..., Londyn 1987
 • Kołakowski L., Kultura i fetysze. Eseje, Warszawa 2000
 • Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2005
 • Kołakowski L., Pochwala niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, cz. 2, Warszawa 1989
 • Kon I.S., The Concept of Aliénation in Modern Sociology, "Social Research" 1967, Vol. 34, No. 3
 • Konecki K., Reprodukcja w kulturze organizacyjnej - co odtwarza kultura organizacyjna?, w: Organizacje przyszłości, red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Kraków 2003
 • Kopytoff I., The Cidtural Biography of Things: Commoditization as Process, w: The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, ed. A. Appadurai, Cambridge 2003
 • Korporowicz L. Logotwórcze dynamizmy kultury, w: Kultura a jednostka ludzka, red. S. Pietraszko, Wrocław 1995
 • Korzeniowski K., Poczucie podmiotowości - alienacji politycznej: uwarunkowania psychospołeczne, Poznań 1991
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2005
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1973
 • Kotler P. [et al.], Marketing, Warszawa 2002
 • Kotler P., Scheff J., Standing Room Only. Stratégies for Marketing the Performing Arts, Boston 1997
 • Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Katowice 2007
 • Kotlorz D., O bezrobociu na marginesie konferencyjnej dyskusji, w: Ubóstwo jako problem polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1993
 • Kowalczyk S., Koncepcja absolutu w pismach Hegla, Lublin 1991
 • Kowalczyk S., Z problematyki dialogu chrześcijańsko-mcirksistowskiego, Warszawa 1977
 • Kowalik T., Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, red. W. Kieżun, Warszawa 2011
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne, Warszawa 2000
 • Kowalski A.P., Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań 2001
 • Koźmiński A.K., Tożsamość nauki o zarządzaniu, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, red. W. Kieżun, Warszawa 2011
 • Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Warszawa 1997
 • Kroeber A., Istota kultury, Warszawa 1989
 • Król M., Wstęp, w: M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969
 • Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa 1984
 • Krzywicki L., Człowiek i społeczeństwo. Wybór pism, Warszawa 1986
 • Kuderowicz Z., Dilthey, Warszawa 1987
 • Kuderowicz Z., Hegel i jego uczniowie, Warszawa 1984
 • Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001
 • Kurcz I., Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987
 • Kurek J., Księga Tatr, Kraków' 1982
 • Kurzynowski A., Polityka społeczna -podstawowe pojęcia i zakres, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2002
 • Kuspit D., Koniec sztuki, Gdańsk 2006
 • Kuźnik F., Regionalne i i lokalne aspekty rozwoju społecznego, w: Zarządzanie publiczne, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 200
 • Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej, w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, Warszawa 200
 • Landes D., Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998
 • Lange O., Ekonomia polityczna, Warszawa 1978
 • Langman L., Kalekin-Fishman D., Alienation: Critique and Alternative Futures, w: The ISA Handbook in Contemporary Sociology, eds. A.B. Denis, D. Kalekin-Fishman, London 2009
 • Lankenau K., Entfremdung, w: Grundbegriffe der Soziologie, Hrsg. B. Schafers, Opladen 1986
 • Lasch C., The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing Expectations, New York 1991
 • Laudan L., Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley 1977
 • Lazarsfeld P., Merton R., Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action, w: Mass Communication and American Social Thought: Key Texts, 1919-1968, eds. J.D. Peters, P. Simonson, Lanham 2004
 • Leach E., Kultura i komunikowanie, w: E. Leach, A.J. Greimas, Rytual i narracja, Warszawa 1989
 • Leeuw van der G., Fenomenologia religii, Warszawa 1978
 • Lefebvre H,, The Production of Space, Oxford 1991
 • Lehmann D., Entfremdung und Verclinglichung, "Phase 2" 2006, No. 22, http: //phase2.nadir.org.index2.htm
 • Leinberger B., Trucker P., The New Individualists. The Generation after Organization Man, New York 1991
 • Lem S., Doskonała próżnia. Wielkość urojona, Kraków 1985
 • Lem S., Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, t. 2, Kraków 1988
 • Lem S., Pamiętnik znaleziony w wannie, Kraków 2000
 • Leon XIII, Rerum novarum (1891)
 • Levin M., The Alienated Voter, New York 1960
 • Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Warszawa 2000
 • Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, Warszawa 1969
 • Lévi-Strauss C., Smutek tropików, Warszawa 1964
 • Lévi-Strauss C., Wprowadzenie do twórczości Marcela Maussa, w: M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 2001
 • Lévy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992
 • Lévy-Bruhl L., Moralność i nauka o obyczajach, Warszawa 1961
 • Lewis O., Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej, Warszawa 1964
 • Lichtheim G., Alienation, w: International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. I, ed. D. Sills, New York 1968
 • Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975
 • Lips J.E., The Origin of Things. A Cultural History of Mcm, London 1949
 • Lipski A., Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, nr 4
 • Lipski A., Elementy logiki rozwoju społeczeństwa nowoczesnego. Cechy profetyczne w myśli kard. Augusta Hlonda, w: W 140. rocznicą utworzenia Dekanatu Myslowickiego (1868-2008). Problematyka społeczno-oświatowa -przeszłość i teraźniejszość, red. A. Lipski, Mysłowice 2008
 • Lipski A., Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku, Wrocław 2001
 • Lipski A., Kultura obywatelska jako przedmiot edukacji szkolnej, w: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, Kraków 2011
 • Lipski A., Metody badań społecznych, Katowice 2012
 • Lipski A., Między epistemologią a aksjologią. Na przykładzie związków socjologii i polityki społecznej, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", PAN 1999, nr 1
 • Lipski A., Probleme der ästhetischen Kultur in der Massengesellschaft. Von der Fiktion der Postmoderne, "Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft" 1997, Vol. ½
 • Lipski A., Społeczeństwo obywatelskie, w: Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Warszawa 2011
 • Lipski A., Społeczeństwo rynkowe: racjonalny porządek bez zbędnej ideologii? O ukrytym programie aksjologii "naturalnej", "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", PAN 2010, nr 13-14
 • Lipski A., Sposób istnienia rzeczywistości społecznej: problem filozoficzny czy socjologiczny?, w: Socjologia i wyzwania społeczne. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszard Dyoniziaka, red. A. Węgrzecki [et al.], Kraków 2000
 • Lipski A., Sprzeczności idei państwa socjalnego. Na marginesie koncepcji kolonizacji świata życia J. Habermasa, w: Wyzwania w> zarządzaniu pomocą społeczną i opieką medyczną, red. M. Czapka, Mysłowice 2011
 • Lipski A., Status kultury w warunkach społeczeństwa rynkowego, w: 60 lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz 80 lecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, red. A. Rączaszek, Katowice 2006
 • Lipski A., Styl życia jako problem zdrowia społecznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 1
 • Lipski A., Sztuka a rzeczywistość potocznego doświadczenia. Świat Artystyczny jako przedmiot analizy socjologicznej, w: A. Lipski, K. Łęcki, Perspektywy socjologii kultury artystycznej, Warszawa 1992
 • Lipski A., Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej, Katowice1995
 • Lipski A., Ucieczka od kultury. O koncepcji estetyki procesów twórczych, "Amalgamat" 1992, nr 1
 • Lipski A., Wykluczenie z kultury symbolicznej, w: Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu - ujęcie regionalne, red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Opole 2009
 • Ludz P., "Alienation" als Konzept der Sozialwissenschaften, "Kölner Zeitschrift für Soziologie" 1975, Vol. 27 (1)
 • Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994
 • Lukäcs G., Ffistoria i świadomość klasowa, Warszawa 1988
 • Lukäcs G., Miody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią, Warszawa 1980
 • Lukäcs G., Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, cz. II, rozdz. IV: Wyobcowanie, Warszawa 1984
 • Lukäcs G., Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, cz. III, Warszawa 1985
 • Lukes S., Alienation and Anomie, w: Emile Dürkheim. Critical Assessments, ed. P. Hamilton, London 1990
 • MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002
 • Mach Z., Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa 1989
 • Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa 2005
 • Maison D., Utajone postawy konsumenckie, Gdańsk 2004
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988
 • Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1981
 • Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia, t. 2: Język magii i ogrodnictwa, w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1987
 • Malinowski B., Prawo i zwyczaj, w: idem, Dzieła, t. 8, Warszawa 2000
 • Malinowski B., Problem znaczenia w językach pierwotnych, w: idem, Dzieła, t. 8, Warszawa 2000
 • Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958
 • Mainzer H., Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne, Poznań 2004
 • Mannheim K., Ideologia i utopia, Lublin 1992
 • March J., Simon H., Teoria organizacji, Warszawa 1964
 • Marcus G.E., Requirements for Ethnographies of Late-Twentieth-Century Modernity Worldwide, w: idem, Ethnography through Thick and Thin, New Jersey 1998
 • Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991
 • Marcuse H., Eros i rewolucja, Warszawa 1998
 • Marcuse H., Nowe podstawy materializmu historycznego, www.nowakiytyka.pl
 • Marcuse H., Versuch über Befreiung, Frankfurt a. Main 2008
 • Markovic M., Problem prawdy w krytycznych naukach społecznych, w: Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek, Warszawa 1992
 • Markowski M., Szczęśliwa mitologia, czyli pragnienia semioklasty, w: R. Barthes, Imperium znaków, Warszawa 2004
 • Marks K., Engels F., Ideologia niemiecka, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1975
 • Marks K., Engels F., Święta rodzina, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2, Warszawa 1961
 • Marks K., Kapitał, t. 1, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 23, Warszawa 1968
 • Marks K., Kapitał, t.3, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 25, cz. II, Warszawa 1984
 • Marks K., Odpowiedź korespondenta znad Mozeli, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1976
 • Marks K., Osiemnasty brumaire 'a Ludwika Bonaparte, Warszawa 1975
 • Marks K., Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1976
 • Marks K., W kwestii żydowskiej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1976
 • Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986
 • Markus G., Die Welt menschlicher Objekte, w: Arbeit, Handlung, Normativität, Hrsg. A. Honneth, U. Jaeggi, Frankfurt a. Main 1980
 • Marx K., Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, w: K. Marx, F. Engels, Werke, Ergänzungsband, 1. Teil, Berlin 1968
 • Marx R., Kapital. Mowa w obronie człowieka, Kraków 2009
 • Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Lublin 2001
 • Mauss M., Socjologia i antropologia, Warszawa 2001
 • Mazurek S., Odmienność idei nihilizmu w Rosji, "Res Publica Nova" 1999, nr 4
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Rozwój badań marketingowych, w: Badania marketingowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wrocław 2011
 • McCracken G.D, Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities, Bloomington 1990
 • McDonald M" Towards a Rigorously Empirical Anthropology (Postscript 2), w: E. Ardener, The Voice of Prophecy and Other Essays, New York 2007
 • Mead G.H., Review of "Philosophie des Geldes" by Georg Simmel, "Journal of Political Economy" 1901, Vol. 9, No. 4
 • Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństw, Warszawa 1975
 • Menger C., Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Oekonomie insbesondere, Leipzig 1883
 • Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982
 • Meszaros I., Marx's Theory of Alienation, London 1970
 • Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978
 • Mill J.S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Warszawa 1962
 • Miller D., Artefacts and the Meaning of Things, w: Companion Encyclopedia of Anthropology. Humanity, Culture and Social Life, ed. T. Ingold, New York 2003
 • Miller D., Consumption as the Vanguard of History, w: Acknowledging Consumption. A Review of New Studies, ed. D. Miller, New York 2005
 • Miller D., Material Culture and Mass Consumption, Oxford 1987
 • Miller D., Teoria zakupów, Kraków 2011
 • Mills C.W., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Warszawa 1965
 • Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007
 • Mises L. von, Theory and History. An Interpretation of Social and Economic Evolution, Auburn 2007
 • Mises L. von, The Ultimate Foundation of Economic Science, New York 1962
 • Mitchell T., Egipt na wystawie świata, Warszawa 2001
 • Mizińska J., Przedmowa, w: K. Mannheim, Ideologia i utopia, Lublin 1992
 • Mokrzycki E., Filozofia nauki a socjologia. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej, Warszawa 1980
 • Moles A., Kicz, czyli sztuka szczęścia, Warszawa 1978
 • Moles A., Media Systems and Educational Systems, "Prospects. Quarterly Review of Education" 1975, Vol. 5, No. 2
 • Morawski S., Refleksje nad motywem "śmierci sztuki", w: Kryzys estetyki?, red. M. Gołaszewska, Warszawa-Kraków 1983
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria, Warszawa 2001
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 2005
 • Morris W.F., Escaping Alienation: A Philosophy of Alienation and Dealienation, Lanham 2002
 • Motycka A., Ideal racjonalności. Szkice o filozoficznych rozdrożach nauki, Wrocław 1986
 • Mounier E., Co to jest personalizm?, Kraków 1960
 • Mróz B., Dyskretny urok konsumpcjonizmu, w: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, red. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, Sopot 2010
 • Müller F., Entfremdung. Zur anthropologischen Begründung der Staatstheorie bei Rousseau, Hegel, Marx, Berlin 1970
 • Murray J., The Landscapes of Alienation: Ideological Subversion in Kaßa, Celine, and Onetti, Stanford 1991
 • Musiał G., Z punktu widzenia ekonomii, Katowice 2008
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2004
 • Nettler G., A Measure of Alienation, "American Sociological Review" 1957, Vol. 22, No. 6
 • Neurath O., Sociology and Physicalism, w: Logical Positivism, ed. A.J. Ayer, New York 1959
 • Nietzsche F., Poza dobrem i złem, Warszawa 2001
 • Nisbet R., The Quest for Community. A Study in the Ethics of Order and Freedom, New York 1953
 • Nisbet R., The Sociological Tradition, New Jersey 1993
 • Niżnik J., Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa 1985
 • Noetzel T., Authentizität als politisches Problem: Ein Beitrag zur Theoriegeschichte der Legitimation politischer Ordnung, Berlin 1999
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 2000
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985
 • Nowak S., Odmiany filozofii nauki, w: Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, red. S. Nowak, Warszawa 1984
 • Nowicki A., Człowiek w świecie dziel, Warszawa 1974
 • Obirek S., Od tłumacza, w: Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006
 • Ollman B., Alienation: Marx's Conception of Mam in Capitalist Society, Cambridge 1971
 • Orczyk J., Postęp cywilizacyjny a praca, w: Przyszłość pracy w> XXI wieku, red. S. Borkowska, Warszawa 2004
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982
 • Ortiz S., Decisions and Choices:The Rationality of Economic Actors, w: A Handbook of Economic Anthropology, ed. J.G. Carrier, Cheltenham 2005
 • O'Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, Warszawa 1994
 • Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Wrocław 1994
 • Ossowski S., O nauce, Warszawa 1967
 • Ossowski S., U podstaw estetyki, Warszawa 1966
 • Ossowski S., Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967
 • Overend T., Alienation: A Conceptual Analysis, "Philosophy and Phenomenological Research" 1975, Vol. 35, No. 3
 • Paczkowska-Łagowska E., Wstęp, w: W. Dilthey, O istocie filozofii, Warszawa 1987
 • Padgett B., Marx and Alienation in Contemporary Society, New York 2007
 • Pałubicka A., Kulturowy wymiar ludzkiego świata, Poznań 1990
 • Pappenheim F., The Alienation of Modern Man: An Interpretation Based on Marx and Tönnies, New York 1959
 • Parry J.P., Bloch M., Introduction: Money and the Morality of Exchange, w: Money and the Morality of Exchange, eds. J.P. Parry, M. Bloch, Cambridge 1996
 • Parsons T., The Social System, New York 1951
 • Petrażycki L., Zagadnienia prawa zwyczajowego, w: O nauce, prawie i moralności, Warszawa 1985
 • Petrović G., Alienation, w: A Dictionary of Marxist Thought, ed. T. Bottommore, Oxford 2003
 • Pfeffer J., Sutton R., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Kraków 2002
 • Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Poznań 2004
 • Pinson C., Jolibert A., Zachowanie konsumenta - przegląd aktualnych koncepcji i zagadnień, w: Zachowania konsumenckie: koncepcje i badania europejskie, red. Lambkin M. [et al.], Warszawa 2001
 • Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 2000
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1990
 • Pisz Z., Zadania społeczne przedsiębiorstwa w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych, w: Zadania społeczne, red. Z. Pisz, Wrocław 1999
 • Pius XI, Quadragesimo Anno (1931)
 • Platon, Prawa, Warszawa 1960
 • Platon, Uczta, w: idem, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1982
 • Plessner H., Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988
 • Pöhlmann M., Weltbildwandel im Spiegel symptomatischer Leitbegriffe, w: Nationalprotestantische Mentalitäten in Deutschland (1870-1970), Hrsg. M. Gailus, H. Lehmann, Göttingen 2005
 • Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Warszawa 2010
 • Polanyi M., The Tacit Dimension, Chicago 2009
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa 1993
 • Popper K.R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992
 • Porwit K., Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, Warszawa 2001
 • Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002
 • Price D.J. de Solla, Węzłowe problemy historii nauki, Warszawa 1965
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002
 • Przyłębski A., Fenomen śmierci w Heideggerówskim myśleniu bycia oraz w filozofii życia Georga Simmla, "Analiza i Egzystencja" 2006, nr 3
 • Przyłębski A., Posłowie, w: Simmel G., Filozofia pieniądza, Poznań 1997
 • Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Warszawa 1998
 • Radcliffe-Brown A.R.,A Natural Science of Society, Chicago 1957
 • Radeliffe-Brown A.R., Wyspiarze z Andamcmów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006
 • Rainko S., Świadomość i krytyka. Studia nad krytycznymi funkcjami świadomości, Warszawa 1989
 • Rajkiewicz A., Istota polityki społecznej - wczoraj i dziś, w: Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Katowice 1998
 • Rajkiewicz A., O społecznych organach pomocniczych rządu, w: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, red. A. Rączaszek, Katowice 2006
 • Rammstedt O., Entäußerung, w: Lexikon zur Soziologie, Hrsg. W. Fuchs-Heinritz, R. Lutmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen 1994
 • Ratajczak M., Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2006
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957
 • Ricoeur R, 1st "die Krise" ein spezifisch modernes Phänomen?, w: Über die Krise. Castelgandolfo-Gespräche 1985, Hrsg. K. Michalski, Stuttgart 1986
 • Ricoeur R, Podług nadziei, Warszawa 1991
 • Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura kapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę, Wrocław 2003
 • Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznali 2004
 • Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństw a, Warszawa 1997
 • Roberts P.C., Stephenson M.A., A Note on Marxian Alienation, "Oxford Economic Papers" 1970, Vol. 22, No. 3
 • Robinson J., The Disintegration of Economics, w: Alternatives to Economic Orthodoxy: Reader in Political Economy, eds. R. Albelda, C. Gunn, W. Waller, New York 1987
 • Rorty R., Emancypacja naszej kultury, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, oprać. J. Niżnik, Warszawa 1996
 • Rorty R., Obiektywność, realizm i prawda. Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1999
 • Rosaldo R., Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis, London 1993
 • Rotenstreich N., Alienation: The Concept and its Reception, Leiden 1989
 • Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, 1.1 i II, Wroclaw 1955
 • Rousseau J.J., Przedmowa do Narcyza, w: idem, Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. List o widowiskach, Warszawa 1966
 • Rousseau J.J., Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w: idem, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, w: idem, Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. List o widowiskach, Warszawa 1966
 • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców, Kraków 2004
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa 2000
 • Russell B., Problemy filozofii, Warszawa 2003
 • Russell C., Sklepienie języka, w: Nowa proza amerykańska, wyb. Z. Lewicki, Warszawa 1983
 • Rybicki R, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979
 • Sahlins M.D., Stone Age Economics, Hawthorne 1972
 • Salii J., Wprowadzenie, w: R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Kraków 2009
 • Samuelson R, Nordhaus W., Ekonomia, t. 1, Warszawa 2000
 • Samuelson R, Nordhaus W., Ekonomia, t. 2, Warszawa 1996
 • Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978
 • Sauerland K., Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa 1986
 • Sauerland K., Wstęp, w: T. Adorno, Sztuka i sztuki, Warszawa 1990
 • Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1960
 • Schacht R., Alienation, New York 1971
 • Schacht R., Hegel, Marx, Nietzsche, and the Futurę of Self-alienation, w: Alienation, Society and The Individual: Continuity and Change In Theory and Research, eds. R Geyer, W. Heinz, New Jersey 1992
 • Schacht R., The Future of Alienation, Illinois 1994
 • Schaff A., Alienacja jako zjawisko społeczne, Warszawa 1999
 • Schaff A., Teoria alienacji a inżynieria społeczna, w: Nauka - technika -społeczeństwo, red. L. Zacher, Wrocław 1981
 • Schaff A., Wstęp, w: B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982
 • Scheler M., Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990
 • Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco 2010
 • Schiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Warszawa 1972
 • Schmidt A., Das Andere der Vernunft. Von der Schönheit des Schrecklichen bei Kafka, w: Mirabilia artium librorum recreant te tuosque ebricmt, Hrsg. H. Lang, H. Harrauer, Wien 2001
 • Schmitt R., Alienation and Freedom, Boulder 2003
 • Schnädelbach H., Filozofia w Niemczech 1831-1933, Warszawa 1992
 • Schnädelbach H., Próba rehabilitacji "animal rationale". Odczyty i rozprawy 2, Warszawa 2001
 • Schor J.B., The Overspent American: Why We Want What We Don't Need, New York 1999
 • Schultz T.W., Investing in People. The Economics of Population Quality, Berkeley 1981
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009
 • Schütz A., Collected Papers. Studies in Social Theory, t. 2, The Hague 1964
 • Schütz A., Collected Papers. The Problem of Social Reality, t. 1, The Hague 1962
 • Seeman M., Alienation and Anomie, w: Measures of Personality and Social Psychological Attitudes, eds. J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman, London 1991
 • Seeman M., Alienation ancl Engagement, w: The Human Meaning of Social Change, eds. A. Campbell, P.E. Converse, New York 1972
 • Seeman M., On the Meaning of Alienation, "American Sociological Review" 1959, Vol. 24, No. 6
 • Seuphor M., Knaurs Lexikon abstrakter Malerei, München 1957
 • Siemek M., Marksizm jako filozofia, w: Lukäcs G" Historia i świadomość klasowa, Warszawa 1988
 • Siemek M" Poznanie jako praktyka, w: Marksizm w kulturze filozoficznej XX wieku, red. M. Siemek, Warszawa 1988
 • Siemek M., Posłowie, w: M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994
 • Sierpiński W., Młodsza szkoła historyczna, w: J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1981
 • Simmel G., Alpenreisen, w: idem, Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900, Gesamtausgabe Bd. 5, Frankfurt a. Main 1992
 • Simmel G., Der Bildrahmen - Ein ästhetischer Versuch, w: idem, Zur Philosophie der Kunst. Philosophische und Kunstphilosophische Aufsätze, Potsdam 1922
 • Simmel G., Der Fragmentcharakter des Lebens. Aus den Vorstudien zu einer Metaphysik, w: "LOGOS. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur" 1916/17, Bd. VI, Heft I
 • Simmel G., Filozofia krajobrazu, w: idem, Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa 2006
 • Simmel G., Filozofia kultury. Wybór esejów, Kraków 2007
 • Simmel G., Filozofia pieniądza, Poznań 1997
 • Simmel G., Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, Warszawa 2007
 • Simmel G., Persönliche und sachliche Kultur, w: idem, Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900, Gesamtausgabe Bd. 5, Frankfurt a. Main 1992
 • Simmel G., Pisma socjologiczne, Warszawa 2008
 • Simmel G., Socjologia, Warszawa 1975
 • Simmel G., Über soziale Differenzierung. Soziologische und psychologische Untersuchungen, Leipzig 1890
 • Simmel G,, Wybór pism, w: S. Magala, Simmel, Warszawa 1980
 • Simon H., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Gliwice 2007
 • Skarga B., Przeszłość i interpretacje, Warszawa 1987
 • Słaby T., Kasprzak R., Nowe tendencje w konsumpcji usług kultury, w: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, red. Z. Jarmoszuk, Kraków-Warszawa 2005
 • Smelser N.J., Swedberg R., Introducing Economic Sociology, w: The Handbook of Economic Sociology, eds. N.J. Smelser, R. Swedberg, New York 2005
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 i 2, Warszawa 1954
 • Sokal A., Bricmont J., Modne bzdury. O nadużywaniu pojąć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 1998
 • Solomon M.R. [et al.], Consumer Behaviour: A European Perspective, Harlow 2010
 • Sombart W., Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?, Warszawa 2004
 • Sontag S., Notatki o kampie, "Literatura na Swiecie" 1979, nr 9
 • Sorge B., Wykłady z katolickiej nauki społecznej, Kraków 2001
 • Spengler O., Wybór pism, w: A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981
 • Spiro M.E., Buddhism and Economic Action in Burma, "American Anthro- pologist" 1966, Vol. 68, No. 5
 • Spiro M.E., Cultural Relcitivism and the Futurę of Anthropology, "Cultural Anthropology" 1986, Vol. l,No. 3
 • Stacewicz J., W kierunku metaekonomii, Warszawa 2003
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007
 • Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością, Warszawa 1998
 • Steiner G., Rzeczywiste obecności, Warszawa 1997
 • Stoff A., Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawa 1983
 • Streuning E.L., Richardson A.H., A Factor Analytic Exploration of the Alienation, Anomia and Authoritarianism Domain, "American Sociological Review" 1965, Vol. 30, No. 5
 • Sudoł S., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, red. W. Kieżun, Warszawa 2011
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa 2012
 • Sumner W., Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, Warszawa 1995
 • Supińska J" Dylematy polityki społecznej, Warszawa 1991
 • Swados H., The Myth of the Happy Worker, w: idem, On the Line, Urbana 1990
 • Szacki J., Alienacja, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, red. A. Koj der [et al.], Warszawa 1998
 • Szacki J., Czy kryzys socjologii?, w: Czy kryzys socjologii?, wyb. J. Szacki, Warszawa 1977
 • Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, cz. 1, Warszawa 1981
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002
 • Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971
 • Szacki J., Uwagi o marksowskim pojęciu "świadomości fałszywej", "Studia Socjologiczne" 1966, nr 2
 • Szacki J" Wstęp, w: F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie, Warszawa 1988
 • Szacki J., Wstęp, w: G. Simmel, Pisma socjologiczne, Warszawa 2008
 • Szacki J., Wstęp, w: R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975
 • Szacki J., Znaniecki, Warszawa 1986
 • Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa 1981
 • Szczepański M., Cymbrowski B., Gawron G., Goliat i Dawid: korporacje międzynarodowe w środowisku lokalnym, w: Kultura i gospodarka, red. J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka, Tychy 2007
 • Sztompka R, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005
 • Sztompka R, Teoria socjologiczna końca XX wieku, w: J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 1985
 • Sztompka R, Wstęp, w: A. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1989
 • Świątkiewicz W., Integracja kulturowa i jej społeczne uwarunkowania, Katowice 1987
 • Tambiah S.J., Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality, Cambridge '2002
 • Tarkowska E., Przedmowa, w: L. Levy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992
 • Tarkowska E., Wstęp, w: E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990
 • Tawney R.H., Religia a powstanie kapitalizmu, Warszawa 1963
 • Teubner G., Sprawiedliwość alienująca. O dodatkowej wartości dwunastego wielbłąda, "Ius et Lex" 2002, nr 1
 • The American Heritage Dictionary of the English Language, ed. W. Morris, New York 1971
 • The New Jerusalem Bible, ed. H. Wansbrough, New York 2002
 • Thom G., The Human Nature of Social Discontent: Alienation, Anomie, Ambivalence, Totowa N.J. 1984
 • Throsby D., Ekonomia i kultura, Warszawa 2010
 • Thurow L., Przyszłość kapitalizmu, Wrocław 1999
 • Tietze H., Lebendige Kunstwissenschaft. Zur Krise der Kunst und der Kunstgeschichte, Wien 1925
 • Tischner J., Polski kształt dialogu, Kraków 2002
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 21, London 1965
 • Tönnies F., Das Wesen der Soziologie, w: idem, Gesamtausgabe, Bd. 15, Berlin 2000
 • Topolski J., Narodziny kapitalizmu w Europie XLV-XVII wieku, Poznań 2003
 • Toscani O., Reklama: uśmiechnięte ścierwo, Warszawa 1997
 • Toulmin S., The Philosophy of Science, London-New York 1953
 • Towse R., Ekonomia kultury, Warszawa 2011
 • Toynbee A., A Study of History, Vol. IX: Contacts between Civilizations in Time; Law and Freedom in History; The Prospects of the Western Civilization, Oxford 1954
 • Tucker R.C., Philosophy and Myth in Karl Marx, New Brunswick 2001
 • Turner B.S, Rationalisation and the Sociology of Money, w: Georg Simmel: Critical Assessments, ed. D. Frisby, London 1994
 • Turner J.H., Simmel and Weber on Money, Exchange, and Structural Differentiation, London 1994
 • Turner V.W., Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Warszawa 2010
 • Turner V.W., Symbolic Studies, "Annual Review of Anthropology" 1975, Vol. 4
 • Tyler C., Power, Alienation and Performativity in Capitalist Societies, "European Journal of Social Theory" 2011, Vol. 14, No. 2
 • Tyler S., Post-Modern Ethnography. From Document of the Occult to Occult Document, w: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, ed. J. Clifford, G.E. Marcus, Berkeley 1986
 • Tylor E., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, Cieszyn 1997
 • Tylor E., Primitive Culture, London 1871
 • Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa 1997
 • Urry J., The Tourist Gaze, London 2002
 • Raaij van F., Konsumpcja postmodernistyczna, w: Zachowania konsumenckie: koncepcje i badania europejskie, red. Lambkin M. [et al.], Warszawa 2001
 • Veblen T., Teoria klasypróżniaczej, Warszawa 1998
 • Venkatesh A., Postmodernism Perspectives for Macromarketing: An Inquiry into the Global Information and Sign Economy, "Journal of Macromarketing" 1999, Vol. 19, No. 12
 • Vidich A.J., Bensman J., Small Town in Mass Society: Class, Power, and Religion in a Rural Community, Urbana 2000
 • Wagner P., Soziologie der Moderne, Frankfurt a. Main 1995
 • Walicki A., Filozofia dojrzałości dziejowej, w: S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Kraków 1990
 • Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996
 • Walker J.A., Art in the Age of Mass Media, Boulder - Colorado 1994
 • Warchala M., Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Kraków 2006
 • Weber M., Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, w: idem, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922
 • Weber M., Diskussionsreden auf den Tagungen des Vereins für Sozialpolitik, w: idem, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen 1924
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994
 • Weber M., Geschäftsbericht und Diskussionsreden auf den deutschen soziologischen Tagungen, w: idem, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen 1924
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002
 • Weber M., Nauka jako zawód i powołanie, w: idem, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1989
 • Weber M., Teoria stopni i kierunków religijnego odrzucenia świata, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1986, nr 2
 • Weiner A.B., Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-While-Giving, Berkeley 1992
 • Weingartner R.H., Experience and Culture: The Philosophy of Georg Simmel, Middletown, 1962
 • Weinstein D., Weinstein M.A., Postmodern(ized) Simmel, London 1993
 • Werner A., O pojęciu alienacji w badaniach literackich, "Pamiętnik Literacki" 1966, z. 2
 • White L., The Evolution of Culture. The Development of Civilization to the Fall of Rome, Walnut Creek 2007
 • Whorf B.LJęzyk, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982
 • Whyte W.H., The Organization Man, Philadelphia 2002
 • Wilk R., Cliggett L., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, Kraków 2011
 • Will J.E., Dialog chrześcijcmsko-marksistowski w Polsce, w: Sens polskiej historii, red. A. Ajnenkiel, J. Kuczyński, A. Wohl, Warszawa 1990
 • Williams R" Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, London 1983
 • Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005
 • Wilson A., The Culture of Nature: North American Landscape from Disney to the Exxon Valdez, Toronto 1991
 • Winch P., Idea nauki o spoleczeiispvie i jej związki z filozofią, Warszawa 1995
 • Winch P., Rozumienie społeczeństwa pierwotnego, w: Racjonalność i styl myślenia, red. E. Mokrzycki, Warszawa 1992
 • Wirth L., Przedmowa, w: K. Mannheim, Ideologia i utopia, Lublin 1992
 • Witkiewicz S.I., Nowe formy w malarstwie, Warszawa 1974
 • Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997
 • Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę? w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, Warszawa 2001
 • Wood A. W., Karl Marx, New York 2004
 • Woś L, Rachocka L, Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów: teoria i praktyka, Poznań 2011
 • Woźniak M., Romantyzm jako "struktura duchowa", "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1982, t. 28
 • Wright E.O., Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis, Cambridge 2000
 • Yair G., Soyer M., The Ghost is Back, Again: Karl Marx and the Golem Narrative, "Journal of Classical Sociology" 2008, Vol. 8, No. 3
 • Young R.M., Science, Alienation and Oppression, w: Companion to the History of Modern Science, eds. R.C. Olby [et al.], London 1990
 • Yuill C., Forgetting and Remembering Alienation Theory, "History of the Human Sciences" 2011, Vol. 24, No. 2
 • Zacher L., Racjonalność myślenia, decydowania i działania, w: Racjonalność myślenia, decydowania i działania, red. L. Zacher, Warszawa 2000
 • Zagóra-Jonszta U., Ekonomia Josepha Aloisa Schumpetera, w: B. Danowska- -Prokop, H. Przybyła, U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Katowice 2003
 • Zajączkowski A., Obrazy świata białych, w: Obrazy świata białych, red. A. Zajączkowski, Warszawa 1973
 • Ziółkowski M., Wiedza, jednostka, społeczeństwo, Warszawa 1989
 • Znaniecki F., Metoda socjologii, Warszawa 2008
 • Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1992
 • Znaniecki F., Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1987
 • Znaniecki F., Pisma filozoficzne, t. 2 1991
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 - 2, Warszawa 1973
 • Znaniecki F., Społeczne role uczonych, Warszawa 1984
 • Znaniecki F., Wstęp do socjologii, Warszawa 1988
 • Zukin S., DiMaggio P., Introduction, w: Structures of Capital: The Social Organization of the Economy, eds. S. Zukin, P. DiMaggio, New York 1990
 • Żabiński L., Uwarunkowania globalnego kryzysu gospodarczego a zarządzanie marketingowe, w: Badania marketingowe - nowe wyzwania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2010
 • Życiński J., Elementy filozofii nauki, Tarnów 1996
 • Życiński J., Posłowie, w: I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii, Kraków 1983
 • Życiński J., Teizm i filozofia analityczna, t. 1, Kraków 1985
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.