PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (5) | 9--26
Tytuł artykułu

Wpływ relacji z otoczeniem na ekonomiczno-społeczny wymiar funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Relationship with the Environment on the Economic and Social Dimension of the Functioning of Small and Medium-sized Enterprises in the Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany ustrojowe, zapoczątkowane w Polsce w latach 90. XX w., postawiły przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Zaczęły się kształtować zmiany w postrzeganiu funkcji i roli przedsiębiorstwa w otoczeniu, w którym przyszło im działać. Dostrzeżono związek między nawiązywaniem trwałej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku a osiągnięciem większych korzyści w wymiarze nie tylko finansowym, ale również niefinansowym. Głównym celem opracowania było zidentyfikowanie relacji tworzonych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim z uczestnikami rynku, określenie pożądanych kierunków działań w zakresie ich budowy, a także ukazanie wpływu tych relacji na wymiar społeczno-ekonomiczny przedsiębiorstw. W opracowaniu przyjęto tezę, że zmiany zachodzące na rynku, w tym dynamicznie rozwijająca się konkurencja, a co za tym idzie - dokonujące się przeobrażenia w zachowaniach konsumentów, wskazują konieczność podejmowania przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw działań w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem, przyczyniając się do osiągania korzyści w wymiarze ekonomiczno-społecznym, stając się głównym czynnikiem sukcesu, a w konsekwencji przyczyniając się do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku. Z przeprowadzonych badań wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa zwracają uwagę nie tylko na osiągnięcie zysków, ale również na budowanie trwałych relacji z dostawcami, odbiorcami, klientami i innymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku. Efektywnego funkcjonowania, w tym przetrwania i rozwoju, zaczęto upatrywać w utrzymaniu pozytywnych relacji z uczestnikami gry rynkowej. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury, dane statystyczne GUS oraz wyniki badań ankietowych wsparte skategoryzowanymi wywiadami bezpośrednimi z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Political changes that were initiated in Poland in the last decade of the 20th century brought new challenges to small and medium-sized enterprises. Changes began to take shape in the perception of the function and role of enterprises in an environment in which they had to act. A relationship was recognized between establishing a lasting cooperation with entities functioning in the market and the achievement of greater benefits, not only in financial but also non-financial terms. The main objective of the study was to identify the relationship created by the sector of small and medium-sized enterprises in the Lubuskie Voivodeship with market participants, to determine the desired courses of action in terms of the enterprises' construction, and to demonstrate the impact of these relationships on the socio-economic dimension of enterprises. The study adopted the idea that changes in the market, including rapidly growing competition, and what goes along with it, a transformation in consumer behavior, suggest the need for the sector of small and medium-sized enterprises to be active in shaping relations with the environment, contributing to the achievement of benefits in the socio-economic dimension, becoming a key success factor, and as a consequence, contributing to the survival and development of enterprises in the market. The study shows that small and medium-sized enterprises concentrate not only on achieving profits, but also on building lasting relationships with suppliers, customers, clients and other enterprises functioning in the market. It has been found that effective functioning, including the survival and development, is achieved by maintaining positive relationships with the participants of the market game. In this study we have used the analysis of the literature, the Central Statistical Office statistical data and survey results supported by categorized direct interviews with the representatives of small and medium-sized enterprises in the Lubuskie Voivodeship.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2013; 2014.
 • Chrościcka A., Płachecki T., Stasiowski J., 2010, Raport: Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czerwiec.
 • Janiuk J., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2011, Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?, [w:] Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, red. W. Kieżun, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, 2008, Wydawca CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 • Otto J., 2004, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • PIMS/SRI, 2000, [w:] Temporal P., Trott M., Romancing the Customer, John Wiley & Sons, New York, s. 16, [w:] Światowiec J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, 2004, Gdańsk.
 • Reber A.S., Reber E.S., 2005, polskie wydanie: Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, 2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Reichheld F.F., 1996, The Loyalty Effect, Boston, MA, Harvard Business School Press, [w:] P. Doyle, 2003, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Safin K., 2008, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Światowiec J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Zgółkowska H., 2002, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, tom 35, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.