PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (5) | 101--123
Tytuł artykułu

Weryfikacja cech charakteryzujących działalność innowacyjną i innowacje w firmach usługowych na podstawie wyników badań Community Innovation Survey

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Verification of Characteristics of Innovation Activity and Innovations in Service Companies Based on the Results of the Community Innovation Survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie cech charakteryzujących działalność innowacyjną i innowacje w firmach usługowych na podstawie wyników badań Community Innovation Survey oraz próba oceny tych badań pod kątem ich skuteczności w ujmowaniu działalności innowacyjnej i innowacji w firmach usługowych. W pierwszej części tekstu wskazano cechy usług, które determinują charakter działalności innowacyjnej i modelu innowacji w firmach usługowych. W dalszej jego części podjęto ich empiryczną weryfikację na podstawie wyników badań CIS dla wszystkich krajów UE. Uwzględnienie wszystkich krajów UE daje dużą liczbę obserwacji, a należy zauważyć, iż dotychczasowe badania w tym obszarze prowadzone były na podstawie danych dla pojedynczych krajów. Metodą badawczą jest porównanie działalności innowacyjnej firm przemysłowych i firm usługowych w krajach UE, co pokazuje ewentualne różnice w charakterze działalności innowacyjnej firm z obydwu sektorów. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie, czy działalność innowacyjną firm usługowych można badać za pomocą tych samych narzędzi, które stosowane są w firmach przemysłowych (podejście asymilacyjne), czy też należy opracować nowe metody pomiaru działalności innowacyjnej - (a) specyficzne dla firm usługowych (podejście wyróżniające), czy (b) odnoszące się jednocześnie do firm z obydwu sektorów (podejście integracyjne). W artykule pozytywnie zweryfikowano wszystkie cechy, z wyjątkiem interaktywnego charakteru działalności innowacyjnej firm usługowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na dane pochodzące z dwóch ostatnich rund badań, które pokazują, iż innowacje nietechnologiczne są równie ważne w firmach przemysłowych, jak i w firmach usługowych, a obydwa typy innowacji na ogół się uzupełniają. Wynika stąd ciekawy wniosek, że nie można dokonać prostego rozróżnienia na innowacje technologiczne w firmach przemysłowych i na innowacje nietechnologiczne w firmach usługowych, a badania nad działalnością innowacyjną powinny się raczej opierać na podejściu integracyjnym. Niestety, dominacja podejścia asymilacyjnego w badaniu CIS, sprawia, iż działalność innowacyjna firm usługowych wciąż nie jest dokładnie zbadana. Dlatego też, mimo pozytywnych zmian w jakości danych, które widoczne są przy porównaniu wyników najnowszych i najstarszych rund CIS, konieczne są dalsze zmiany w tym obszarze. Propozycje takich zmian zostały przedstawione w artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is the empirical verification of characteristics of innovation activity and innovation in service companies based on the results of the Community Innovation Survey. In the first part of the study the characteristics of services that determine the nature of innovation activity and innovation model in service companies are indicated. In the following part the empirical verification of these features, based on the results of the CIS for all EU countries, is carried out. Including into the study all EU countries gives a large number of observations, and it should be noted that the previous studies in this area have been conducted based on the data for the individual countries. The research method is to compare the innovative activities of industrial and service companies in the EU countries, which shows the possible differences in the nature of innovation activities of companies from both sectors. This allows to answer the question whether the innovative activities of service companies can be studied using the same tools that are used in industrial companies (assimilation approach) or to develop new methods for measuring innovative activity - (a) specific to service companies (demarcation approach) or (b) relating both to companies from both sectors (integration approach). In the article all the characteristics of innovation activity in service companies are positively verified. The exception is an interactive nature of innovation activities in service companies. It is important to pay attention to the data from the last two CIS rounds, from which we can find out that non-technological innovations are equally important in industrial companies, as well as in service companies, and both types of innovation are generally complementary to each other. It follows an interesting conclusion that it is impossible to make a simple distinction between technological innovation in industrial companies and non-technological one in service companies, and research on innovation activities should rather be based on an integration approach. Unfortunately, the dominance of assimilation approach in CIS makes innovative activities of service companies are still not thoroughly examined and fully recognized. Therefore, despite the positive changes in the quality of the data, which can be seen when comparing the results of the latest and possibly the oldest CIS rounds, further changes are necessary in this area. Proposals for such changes are indicated by the author.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
101--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Antonelli C., 1998, Localized technological change, new information technology and the knowledge- -based economy: The European evidence, "Journal of Evolutionary Economics", no. 8, s. 177-198.
 • Antonelli C., 1999, The evolution of the industrial organization of the production of knowledge, "Cambridge Journal of Economics", vol. 23, s. 243-260.
 • Arundel A., Kanerva M., van Cruysen A., Hollanders H., 2007, Innovation Statistics for the European Service Sector, UNU-MERIT, INNO-Metrics Thematic Papers.
 • Bloch C., 2007, Service Innovation in the Nordic Countries: An Analysis Using CIS4 Data, Nordic Innovation Centre.
 • Camacho J.A., Rodriguez M., 2005, How innovative are services? An empirical analysis for Spain, "The Service Industries Journal", vol. 25, no. 2, s. 253-271.
 • Ducatel K., Miles I., 1994, The Diffusion of Information Technology in Europe, [w:] Employment and Technical Change in Europe, ed. K. Ducatel, Aldershot, Edward Elgar.
 • Eurostat, 2011, Science, Technology and Innovation in Europe, Pocketbooks.
 • Eurostat, 2008, The Community Innovation Survey 2008, The Harmonised Survey Questionnaire.
 • Eurostat, Annual national accounts, National accounts detailed breakdown, Gross fixed capital formation, Database, Cross-classification of fixed assets by industry and by non-financial fixed assets and balance sheets for non-financial assets [nama_t]; Cross-classification of fixed assets by industry and by non-financial fixed asset - current prices [nama_t20_21_c] (26.11.2012).
 • Eurostat, Results of the fourth Community Innovation Survey (CIS4) (inn_cis4), http://epp.eurostat. ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics: Innovation Co-Operation During 2002-2004 (inn_cis4_ coop); Innovation activity and expenditure in 2004 (inn_cis4_exp).
 • Eurostat, Results of the Community Innovation Survey 2010 (CIS2010) (inn_cis7), http://epp.eurostat. ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes (30.01.2013): Enterprises by type of innovation activity [inn_cis7_type]; Innovation activities and expenditures in 2010 (inn_cis7_exp); Types of co-operation partner for product and process innovation [inn_cis7_coop]; Organisational and marketing innovation [inn_cis7_mo].
 • Eurostat, Turnover from Innovation as Percentage of Total Turnover, http://, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/page/portal/statistics.
 • Flikkema M., Jansen P., van der Sluis L., 2007, Identifying Neo-Schumpeterian innovation in service firms: A conceptual essay with a novel classification, "Economics of Innovation and New Technology", vol. 16(7).
 • Gago D., Rubalcaba L., 2007, Innovation and ICT in service firms: Towards a multidimensional approach for impact assessment, "Journal of Evolutionary Economics", vol. 17, s. 25-44.
 • Gallouj F., 2002a, Innovation in services and the attendant old and new myths, "Journal of Socio-Economics", vol. 31.
 • Gallouj F., 2002b, Innovation in the Service Economy: The New Wealth of Nations, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Gallouj F., Weinstein O., 1997, Innovation in services, "Research Policy", vol. 26, s. 537-556.
 • Gotsch M., Hipp C., Gallego J., Rubalcaba L., 2010, Sectoral Innovation Performance in the Knowledge Intensive Business Services, final report, Innova, Sector Innovation Watch.
 • GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 • GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_ technika_PLK_HTML.htm.
 • Hackett G.P., 1990, Investments in technology: The service sector sinkhole?, "MIT Sloan Management Review", vol. 31, issue 2.
 • Hill P., 1999, Tangibles, intangibles and services: A new taxonomy for the classification of output, "Canadian Journal of Economics", vol. 32, no. 2.
 • Hipp Ch., Tether B.S., Miles I., 2000, The incidence and effects of innovation in services: Evidence from Germany, "International Journal of Innovation Management", vol. 4, no. 4, s. 417-453.
 • Hipp Ch., Grupp H., 2005, Innovation in the service sector: The demand for service-specific innovation measurement concepts and typologies, "Research Policy", vol. 34, s. 517-535.
 • Howells J., 2000, Innovation and Services: New Conceptual Frameworks, CRIC Discussion Paper, 2000, no. 38, The University of Manchester.
 • Howells J., 2010, Services and innovation and service innovation, [w:] The Handbook of Innovation and Services, eds. F. Gallouj, F. Djellal, C. Gallouj, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Leiponen A., 2006, Organization of knowledge exchange: An empirical study of knowledge intensive business service relationship, "Economics of Innovation and New Technology", vol. 15, s. 443- -463.
 • Lundvall B.A., 2000, From the economics of knowledge to the learning economy, [w:] Knowledge Management in the Learning Economy, OECD, Paris.
 • Miles I., 2011, Innovation and the service economy, [w:] Innovation. Perspectives for the 21st century, eds. F. Moss, T. E. Machover, BBVA Foundation, Madrid.
 • Miles I., 2010, Service innovation, [w:] Handbook of Service Science, eds. P.P. Maglio, Ch.A. Kieliszewski, J.C. Spohrer, Springer, s. 511-533.
 • Miles I., 2000, Services innovation: Coming of age in the knowledge-based economy, International "Journal of Innovation Management", no. 4, vol. 4, s. 371-389.
 • Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., den Hertog P., Huntink W., Bouman M., 1995, Knowledge-Intensive Business Services - Users, Carriers and Sources of Innovation, The University of Manchester, Manchester, https://research.mbs.ac.uk/INNOVATION/Portals/0/docs/KIBSEIMS1995shortreport. pdf.
 • OECD/Eurostat, 1997, The Measurement of Scientific and Technological Activities Proposed Guidelines For Collecting And Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual, Paris.
 • OECD, 1992, OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual, Paris.
 • OECD/Eurostat, 2005, The measurement of Scientific and Technological Activities Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual, Paris.
 • Oliveira P., von Hippel E., 2011, Users as service innovators: The case of banking industry, "Research Policy", vol. 40, s. 806-818.
 • Porrino F., 2012, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Parlament Europejski, http://www.europarl. europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.8.3.pdf.
 • Preissl B., 2000, Service innovation: What makes it different? Empirical evidence from Germany, [w:] Innovation Systems in the Service Economy, Measurement and Case Study Analysis, eds. J.S. Metcalfe, I. Miles, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 • Quinn J.B., Paquette P.C., 1990, Technology in services: Creating organisational revolutions, "Sloan Management Review", vol. 11 (2), s. 67-78.
 • Scarbrough H., Lannon R., 1989, The Management of innovation in the financial services sector: A case study, "Journal of Marketing Management", vol. 5, no. l, s. 51-62.
 • Sirilli G., Evangelista R., 1998, Technological innovation in services and manufacturing: Results from Italian surveys, "Research Policy", vol. 27.
 • Sundbo J., 1997, Management of innovation in services, "The Service Industries Journal", vol. 17, no. 3.
 • Tether B.S., 2004, Do services innovate (differently)?, "CRIC Discussion Paper", no. 66, Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester.
 • Tether B.S., 2005, Do services innovate (differently)? Insights from the European Innobarometer Survey, "Industry and Innovation," vol. 12, no. 2.
 • Tether B.S., 2001, Identifying Innovation, Innovators and Innovative Behaviour: A Critical Assessment of the Community Innovation Survey (CIS), CRIC Discussion Paper, no. 48, Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester.
 • Tether B.S., 2002, Who co-operates for innovation, and why: An empirical analysis, "Research Policy", vol. 31(6), s. 947-967.
 • Tether B.S., Hipp Ch., Miles I., 2001, Standarisation and particularisation in services: evidence from Germany, "Research Policy", vol. 30, issue 7, s. 1115-1138.
 • Tether B., Miles I., Blind K., Hipp Ch., de Liso N., Cainelli G., 2002, Innovation in the Service Sector. Analysis of data collected under the Community Innovation Survey (CIS-2), CRIC Working Paper No 11, ESRC Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester, Manchester.
 • Von Hippel E., 2005, Democratizing Innovation, the MIT Press, Cambridge-Massachussets, London, http://mitpress.mit.edu (7.03.2013).
 • Von Hippel E., 1988, The Sources of Innovation, Oxford University Press, http://web.mit.edu/evhippel/ www (7.03.2013).
 • Voss C., Johnston R, Silvestro R., Fitzgerald L., Brignall T., 1992, Measurement of innovation and design performance in services, "Design Management Journal", s. 40-60.
 • Wolfe R.A., 1994, Organizational innovation: Review, critique and suggested research directions, "Journal of Management Studies", vol. 31, no. 3, s. 405-431.
 • Wydro K.B., Kotowski Z., 1998, Technologie informacyjne a tendencje rozwojowe UE, [w:] Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską, Raporty IRiSS, nr 67.
 • Wyszkowska-Kuna J., 2012, Znaczenie innowacji nietechnologicznych dla konkurencyjności gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.