PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 379 Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca | 23--31
Tytuł artykułu

Wpływ turystyki na rozwój lokalny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Tourism on Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie przebiegu zmian w dziedzinie turystyki i ich ocena z punktu widzenia znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym w wybranych gminach. Wykorzystano studia literatury do wyjaśnienia istoty związku pomiędzy turystyką a rozwojem lokalnym oraz jedną z miar agregatowych wielowymiarowej analizy porównawczej do określenia znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym na przykładzie 6 gmin. W literaturze przedmiotu dostrzega się duże zróżnicowanie czynników branych pod uwagę w analizach rozwoju lokalnego i konkurencyjności, w tym rozwoju funkcji turystycznej, których dobór jest przez badaczy uzasadniany przy zastosowaniu różnych metodyk. Najczęściej wykorzystywane jest podejście eksperckie lub statystyczne i w zależności od przyjętej podstawy teoretycznej, którą stanowią najczęściej koncepcje funkcji turystycznej, potencjału turystycznego, koncepcja konkurencyjności dynamicznej (ex ante) obszaru turystycznego. Największe znaczenie turystyki w rozwoju lokalnym obserwuje się w Karpaczu i Zakopanem, a najmniejsze (z wybranych gmin) w Wiśle. Badania pokazały, że największe zróżnicowanie wpływu turystyki na rozwój lokalny powodują czynniki z grupy zasobów funkcjonalnych potencjału turystycznego(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify the course of changes in the area of tourism and their assessment from the perspective of tourism importance in local development in selected municipalities. Subject literature studies were used to explain the relationship essence between tourism and local development as well as one of the aggregate measures of multivariate comparative analysis in order to identify the importance of tourism in local development based on the example of 6 municipalities. Literature references emphasize the extensive diversification of factors considered in analyzing local development and competitiveness, including tourism function development, the choice of which is justified by researchers while applying diverse methodologies. Expert or statistical approach are most frequently used depending on the adopted theoretical basis, which most often takes the form of a tourist function, tourist potential or tourist destination dynamic competitiveness (ex ante) concepts. The highest importance of tourism in local development is observed in Karpacz and Zakopane, whereas the lowest one (among the selected municipalities) in Wisła. The research confirmed that the largest diversification of tourism impact on local development is caused by factors from the group of tourist potential functional resources(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chudy-Hyski D., 2009, Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1, PAN Oddział w Krakowie, s. 28.
 • Cybulski L., 1999, Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 139.
 • Derek M., 2008, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, praca doktorska, www.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f.../1_pdfsam_doktorat w pdf.pdf (21.01.2015).
 • Durydiwka M., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa, s. 399-408.
 • Gałecki R., 2004, Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości, [w:] Gałecki R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz, s. 113-117.
 • Gołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 46-54.
 • Hall C.M., Page S.J., 2002, The geography of tourism and recreation. Environment, place and space, Wydawnictwo Routledge, London-New York, p. 55.
 • Huse M., Gustavsen T., Almedal S., 1998, Tourism impact comparisons among Norwegian towns, Annals of Tourism Research, vol. 25, p. 721-738.
 • Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 18.
 • Kozak M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 33.
 • Kudłacz T., 2007, Istota rozwoju lokalnego, [w:] Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 105-126.
 • Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 11-49.
 • Kuźnik F., 2001, Rynki lokalne i regionalne, [w:] Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 24.
 • Marciszewska B., 2010, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52, s. 13-23.
 • Meyer B., 2010, Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomica, nr 9 (4), s. 313-322.
 • Meyer B., 2013, Funkcja turystyczna a zrównoważony rozwój obszarów nadmorskich na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 303, s. 170-178.
 • Mirek J., 2010, Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk, [w:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa, s. 455-472.
 • Niemczyk A., Seweryn R., 2008, Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy (próba pomiaru), [w:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 257-268.
 • Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 123.
 • Saarinen J., 2003, The regional economics of tourism in Northern Finland - the socio-economic implications of recent tourism development and future possibilities for regional development, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 3, no. 2, p. 90-112.
 • Shapley R., Telfer D.J., 2002, Tourism and Development, Channel View Publications, Clevedon.
 • Strahl D., 1990, Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Szromek A.R., 2013, Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000-2010, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, s. 325-338.
 • The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011, 2012, World Economic Forum, Geneva, www.weforum.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.