PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 53 nr 2 Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji | 49--61
Tytuł artykułu

Wspieranie współpracy biznesu i nauki - przykłady z województwa kujawsko-pomorskiego

Warianty tytułu
Promoting the Cooperation between Business and Science - Examples from the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy bardzo istotnego z punktu widzenia budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach zagadnienia współpracy na rzecz skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczych oraz tworzenia powiązań kooperacyjnych sprzyjających podniesieniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. W tekście zaprezentowano częściowe (odnoszące się do sfery innowacji) wyniki badania ewaluacyjnego, zleconego przez samorządowe władze regionu, którego ogólnym celem było określenie skuteczności wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013. Świadczą one o tym, iż dotychczas wdrażane w przedsiębiorstwach regionu innowacje często nie mają zakresu ponadregionalnego, a sektor gospodarczy nie korzysta wystarczająco często z możliwości, jakie daje współpraca z sektorem naukowo-badawczym czy działania podejmowane w ramach powiązań kooperacyjnych. Pojawiające się jednak w regionie inicjatywy na rzecz rozwoju współpracy przedsiębiorstw i instytucji B+R, z których wybrane opisano w artykule (dotyczą one voucherów badawczych, powołania funduszu dot. wdrożenia wyników badań oraz funduszu wspierającego inicjowanie i rozwój powiązań kooperacyjnych), świadczą o tym, że samorząd województwa dostrzega potrzebę wsparcia tej sfery działań w ramach regionalnej polityki innowacyjnej. Stąd działania nabierają coraz bardziej systemowego charakteru, w ich ramach oferowane jest wsparcie kompleksowe i na coraz większą skalę, mają więc szansę przyczynić się do stworzenia regionalnego systemu innowacji, który w ramach współpracy nauka - biznes i przy wsparciu (organizacyjnym i finansowym) samorządu województwa zaowocują poprawą innowacyjności i podniesieniem konkurencyjności regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with a very important issues from the perspective of building an economy based on knowledge and innovation; that being the issue of cooperation for effective commercialization of scientific and research results and the creation of cooperative relations conducive to increasing the innovative capacity of firms. The text presents the partial (referring to the area of innovation) results of the study evaluation, commissioned by the regional authorities of the region, with the overall objective to determine the effectiveness of support for entrepreneurship in the financial perspective between the years 2007-2013. They show that innovations implemented in the region's enterprises thus far, often do not have the impact that crosses regional borders, and the business sector does not often enough, use the opportunities offered by the cooperation with the R&D sector or the actions undertaken in the framework of cooperative relations. However, the initiatives emerging in the region in order to develop the cooperation between enterprises and R&D institutions, some of which are described in the article (concerning research vouchers, the appointment of the fund for implementation of research results, and the fund to support the initiation and development of the cooperative relations), indicate that the regional authorities recognize the need to support this sphere of activities within the regional innovation policy. Thus, actions are becoming more systemic in nature, and within them, there is support for more and more comprehensive actions on an increasing scale. These have an opportunity to contribute to the creation of a regional innovation system, within which the science-business cooperation framework, with support (organizational and financial) of the regional self-government, will result in an increase in innovation and competitiveness of the regional improvement.
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Agrotec Polska Sp. z o.o., Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Raport końcowy, czerwiec 2013.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, COM(2010)2020, Bruksela 3.3.2010.
 • http://bip.kujawsko-pomorskie.pl.
 • http://eur-lex.europa.eu.
 • http://klastry.tarr.org.pl.
 • http://kpai.pl.
 • http://vb.kpzpip.pl.
 • Ignasiak-Szulc A., Majcherek M., Voucher badawczy w województwie kujawsko-pomorskim jako przykład instrumentu wspierania innowacyjności w regionie, w: Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, red. M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka, WN UMK, Toruń 2014, s. 399-416.
 • Ignasiak-Szulc A., Potoczek A., Current Directions and Conditions of Development Policy of Regions in Poland, w: Problems of Economic Policy of the Central and Eastern Europe Countries. Macroeconomic and Regional Aspects, red. A. Ignasiak-Szulc, W. Kosiedowski, WN UMK, Toruń 2014, s. 109-126.
 • Jaźwiński I., Ignasiak-Szulc A., Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa, "Europa Regionum" 2014, t. XXII (w druku).
 • Nowakowska A., Terytorium - źródło procesów innowacji, w: Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, red. A. Nowakowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Plawgo B. i in., Regionalne systemy innowacji w Polsce - Raport z badań, PARP, Warszawa 2013.
 • Regionalna Strategia Innowacji do 2015 r., Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLI/587/05 z dnia 12 grudnia 2005 r.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, Załącznik do uchwały nr 21/769/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr CCI 2014PL16M2OP002, Załącznik do uchwały nr 38/1264/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r., wersja 5.0.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, Załącznik do uchwały nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020, Załącznik do uchwały nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wersja 4.40 z 29.10.2014 r.
 • www.fbiw.kpai.pl.
 • www.kujawsko-pomorskie.pl.
 • www.mojregion.eu.
 • www.voucherbadawczy.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.