PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 6 | nr 2 | 21--32
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna w transporcie

Warianty tytułu
Power Management Safety in Eu and the Energy Policy in Transportation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poważnym problemem gospodarki krajów UE jest znaczne uzależnienie od dostaw ropy naftowej. Stąd też jednym z priorytetowych celów polityki UE jest podniesienie efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu finalnym do 20%. Znacznym konsumentem zasobów energetycznych jest transport. W krajach UE-28 na sektor transportu przypada bowiem prawie 32% ogólnego zużycia energii finalnej. Sektor transportu jest przy tym szczególnie uzależniony od dostaw ropy naftowej. Dlatego też w Białej Księdze z 2011 r. wskazano, jako jeden z głównych celów europejskiej polityki transportowej, potrzebę bardziej efektywnego gospodarowania zasobami energii oraz promowania niezależności od ropy naftowej. Istotne znaczenie w procesie zwiększania efektywności energetycznej w transporcie mają innowacje techniczne, w tym zwłaszcza polegające na szerszym wykorzystywaniu paliw alternatywnych. Szczególnie duże możliwości zastosowania w transporcie, spośród paliw alternatywnych, mają: skroplony gaz ropopochodny (LPG), skroplony gaz ziemny (LNG) oraz biopaliwa. Działania te służąc poprawie efektywności energetycznej transportu, przyczyniają się do większego uniezależnienia gospodarki krajów UE od importowanej ropy naftowej. (abstrakt oryginalny)
EN
EU countries face a serious problem of being too much dependent on the crude oil import. Transportation sector is especially dependent on import of fuels. Therefore The White Paper of 2011 outlines the need for more effective energy supplies management as one of the main European transportation policy objectives. Technical innovations, featuring a wider use of alternative fuels such as liquefied petroleum gas (LPG), liquefied natural gas (LNG) and bio-fuels play a great role in the process of ensuring energy safety. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Rada Unii Europejskiej, Bruksela 29 marzec 2011, COM (2011) 144.
 • 2. Czysta energia dla transportu: europejska strategii w zakresie paliw alternatywnych, Komisja Europejska, Bruksela 2013, COM(2013) 17 final.
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, L 140/16. Dz. U. UE. 5.6.2009.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, Dz. U. Unii Europejskiej L 315/1 z dnia 14.11.2012.
 • 5. Energy dependence, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdc c310&language=en (14.05.2015).
 • 6. Energy intensity of the economy, Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsde c360 (14.05.2015).
 • 7. Energy statistics - supply, transformation end consumption, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database (17.05.2015).
 • 8. Energy, transport and environment indicators. Eurostat Pocketbook 2014 edition. European Commission, Luxembourg 2015.
 • 9. EU transport in figures, Statistical Pocketbook 2014, European Commission, Luxembourg 2014.
 • 10. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela KOM (2010), 3 marzec 2010.
 • 11. Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, Rada Europejska, Bruksela 23 październik 2014. SN 79/14, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/145369.pdf (16.03.2015).
 • 12. Pakiet klimatyczno-energetyczny, http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energiai-srodowiskiem/pakiet-klimatyczno-energetyczny (13.04.2015).
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej L 348/1; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013.
 • 14. Share of energy from renewable sources, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (17.05.2015).
 • 15. Sobolewski M., Nowe ramy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, Biuro Analiz Sejmowych "Analizy" 2014, nr 16.
 • 16. Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014- 0352+0+DOC+XML+V0//PL (7.05.2015).
 • 17. Sustainable development in the European Union, 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Eurostat, Statistical books, 2013 Edition, European Union, Luxembourg 2013, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760249/KS-02-13- 237-EN.PDF (27.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.