PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6 | 21--35
Tytuł artykułu

Zamki i turnieje: Turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Castles and tournaments: Tourism of military culture enthusiasts in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Perspektywa teoretyczna. Perspektywę dla badań współtworzą tu: humanistyczna teoria sztuk walki, socjologia sportu, socjologia turystyki i systemowo-antropologiczna teoria turystyki.
Cel. Problemem naukowym, podjętym przez autorów niniejszego studium, jest próba eksplanacji zjawiska turystyki pasjonatów kultury militarnej Europy w sytuacji, gdy oto "walki rycerskie" stały się dyscypliną sportową. Dla dookreślenia obszaru problemowego postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie wartości wnosi dziedzictwo rycerstwa? 2. Jakie są przejawy aktywności dzisiejszych rycerzy i ich sympatyków? 3. Jakie jest aktualne wykorzystanie turystyczne zamków obronnych? 4. Jakie są perspektywy dla miłośników zamków i turniejów rycerskich?
Metody. Zastosowano metody jakościowe - analizę treści literatury przedmiotu, metodę obserwacji uczestniczącej i analizę treści stron internetowych wybranych organizacji. Dodatkowo zastosowano metodę sądów eksperckich - sędziów kompetentnych. Sędziami tymi byli trzej czynni uczestnicy eventów rycerskich.
Wyniki i wnioski. Dla dzisiejszych pasjonatów rycerstwa uprawianie średniowiecznych rekonstrukcji wnosi wartości poznawcze, etyczne (etyka normatywna, tradycyjne cnoty), z zakresu kultury fizycznej oraz ludyczne (zabawa, radość). Aktywność hobbystów przejawia się w udziale w eventach lub rzemiośle - wytwarzaniu ubrań i broni. Wykorzystanie turystyczne zamków jest jeszcze nie dość dobrze zorganizowane; rekonstrukcji historycznych mogłoby być więcej, przy różnych okazjach. Są jednak wszelkie szanse, że ruch bractw rycerskich nie zaniknie, lecz z ruchu żywiołowego przeistoczy się w bardziej zinstytucjonalizowany. (abstrakt oryginalny)
EN
Theoretical Perspective. Research perspective advertisement here: humanistic theory of martial arts, sport sociology, sociology of tourism and systemic-anthropological theory of tourism.
Aim. Scientific problem, undertaken by the authors of this study, is a preliminary attempt to explanation the phenomenon of military culture tourism enthusiasts in Europe. For clarifying problem area the following research questions were used: 1. What values brings the heritage of chivalry? 2. What are the manifestations of today's knights and their supporters? 3. What is the current use of interest castles? 4. What are the prospects for lovers of castles and knights tournaments?
Methods. Qualitative methods were used - content analysis of the literature, the method of participant observation and analysis of the content of selected organizations' websites. In addition, the method of expert opinions - competent judges was applied. These judges were three active participants of the chivalry events.
Results and Conclusions. For today's enthusiasts of medieval chivalry reconstruction practice it brings the cognitive, ethical (normative ethics, traditional virtues), ludic (fun, joy) and from area of physical culture. Hobbyist activity manifests in the participation in events or crafts - manufacture of clothes and weapons. The touristic use of castles is not yet sufficiently well organized; historical reconstructions could be more. But there are all chances that the knights movement disappears, but the spontaneous movement could escalate into a more institutionalized. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bogacki M., 2006, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, "Do Broni! Magazyn rekonstrukcji historycznych" Nr 4, s. 34-37
 • Bogacki M., 2010, O współczesnym "ożywianiu" przeszłości - charakterystyka odtwórstwa historycznego, "Turystyka Kulturowa" Nr 5
 • Bolelli D., 2008, On the Warrior's Path. Philosophy, Fighting, and Martial Arts Mythology, 2nd edn., Blue Snake Books, Berkeley, Calif.
 • Butowski L., 2014, Uwarunkowania ontologiczne i epistemologiczne badań nad turystykę (artykuł dyskusyjny), "Turystyka i Rekreacja" Nr 1, s. 30-37
 • Chudoba T., 1998, Wprowadzenie do teorii turystyki, AWF, Warszawa
 • Cynarski W. J., 2004, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, UR, Rzeszów
 • Cynarski W. J., 2006, The institutionalization of martial arts, "European Journal for Sport and Society", vol. 3, no. 1, pp. 55-61
 • Cynarski W. J., 2008, Ku nowej mitologii Europy na przykładzie fantasy Tolkiena, "Dydaktyka Literatury", t. XXVIII, s. 183-191
 • Cynarski W. J., 2009, Attempts at restoration of the Polish military art at the turn of the 20th century, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", vol. 9, pp. -59
 • Cynarski W. J., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, II wyd. zm., UR, Rzeszów
 • Cynarski W. J., 2012a, Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", vol. 12, no. 4, pp. 44-55
 • Cynarski W. J., 2012b, Zamki obronne na ziemiach polskich. Wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej, "Folia Turistica" Nr 26, s. 195-212
 • Cynarski W. J., 2014, Moral values, people of noble way of martial arts, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", vol. 14, no. 1, pp. 1-10
 • Cynarski W. J., Lee-Barron J., 2014, Philosophies of martial arts and their pedagogical consequences, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", vol. 14, no. 1, pp. 11-19
 • Cynarski W. J., Obodyński K., 2010, Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa badań szczegółowych, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań, s. 107-120
 • Dobieszewski J., 2005, Inność jako wartość. Filozoficzno-antropologiczny horyzont turystyki, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 73-94
 • Ďuriček M., 2000, Podstawy turystyki, ATA, Prešov
 • Mazurkiewicz L., 2014, O przedmiocie turystyki, "Turystyka i Rekreacja" Nr 1, s. 7-15
 • Gaj J., 2006, Dzieje turystyki w Polsce, Almamer, Warszawa
 • Gibson H. J., 1998, Active sport tourism: who participates?, "The Journal of Leisure Studies", vol. 17, no. 2, pp. 155-170
 • Gursztyn P., 2013, Kędy chadzał mały rycerz, "Do Rzeczy" Nr 25, s. 90-92
 • Hendricks T. S., 2006, Play Reconsidered. Sociological Perspectives on Human Expression, University of Illinois Press, Urbana - Chicago
 • Hyski M., Bednarzak J., 2012, Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych, AWF, Katowice
 • Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kamykowski S., 2014, Socjologia sportu - szkice empiryczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa.
 • Kosiewicz J., 2000, Widowisko sportowe w świetle założeń aleatoryzmu - stałe i przypadkowe elementy struktury spektaklu [w:] J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa (Studia i Monografie nr 83), s. 191-198
 • Krippendorf J., 2004, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage, Thousand Oaks, CA
 • Kurek W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kusiak F., 2002, Rycerze średniowiecznej Europy Łacińskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Mayring P., 2004, Qualitative content analysis [in:] U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke (eds.) A Companion to Qualitative Research, Sage, London, pp. 266-269
 • Maciuk O., 2008, Zamki i twierdze Ukrainy Zachodniej. Wędrówki historyczne, Centrum Europy, Lwów
 • McIntosh R. W., Goeldner Ch. R., 1990, Tourism. Principles, Practises, Philosophies, John Wiley & Sons, New York
 • Merski J., Kościelnik J., 2005, Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 59-71
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Obiekty obronne okresu średniowiecza w Polsce jako destynacje I atrakcje turystyki kulturowej, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", vol. 10, s. 102-117
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu "historical reenactment" i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa" Nr 2
 • Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonizm to synergizm, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", vol. 8, pp. 165- 173
 • Piwowarczyk D. (2007), Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa, Iskry, Warszawa
 • Potocki A. R., Sieniawski B., 2013, Mieczów ci u nas dostatek. Alfabet grunwaldzkiego uzbrojenia, "Sieci" Nr 28, s. 66-67
 • Prinke R., 2010, Rycerze, pielgrzymi, filozofowie. Subkultury podróży w kulturze Zachodu, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Poznań, s. 55-64
 • Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, "Turystyka Kulturowa" Nr 4
 • Raimondo S., 2011, Heritage tourism and Taiijquan. The case of Chenjiagou, Henan, RPC, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", vol. 11, no. 1, pp. 52-59.
 • Rybicki P., 1978, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa
 • Sawicki Z., 2011, Polish Martial Art - Signum Polonicum, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", vol. 11, no. 2, pp. 38-46
 • Starnawski J., 1975, Średniowiecze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Szpylma M., 2011, Zamki średniowieczne w Polsce jako element atrakcyjności turystycznej kraju, praca magisterska pod kier. prof. UR W. J. Cynarskiego, Wydział WF, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (bez debitu)
 • Szulc M., 2014, Struktura wartości osobistych i motywy zainteresowań osób biorących udział w rekonstrukcjach historycznych, "Turystyka Kulturowa" Nr 4
 • Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", vol. 10, no. 1, pp. 121-127
 • Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Zabłocki W., 2001, Polskie Sztuki Walki: miecz oburęczny i szabla husarska, Aula, Podkowa Leśna
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.