PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 95 Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej | 163--184
Tytuł artykułu

Konsekwencje rozwiązań europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of European cohesion policy 2014-2020 on socio-economic development of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W części pierwszej została przedstawiona ewolucja europejskiej polityki spójności po roku 1988 (reforma Delorsa). W drugiej części został opisany nowy model europejskiej polityki spójności w wieloletnim okresie programowania 2014-2020. Było to rezultatem zmian w paradygmacie polityki rozwoju regionalnego oraz głębokiego kryzysu gospodarczego z roku 2008. Odpowiedź na nowe wyzwania została zaproponowana w Strategii Europa 2020. Polska po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004 stała się beneficjentem europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych, a alokacja w latach 2014-2020 jest prawie trzy razy większa niż kolejnego beneficjenta. Końcowe komentarze opracowania dotyczyły przyszłości europejskiej polityki spójności po roku 2020. Słowa kluczowe: Europejska polityka spójności, rozwój regionalny, perspektywa finansowa 2014-2020, europejskie fundusze strukturalne i Fundusz Spójności(abstrakt oryginalny)
EN
In part one evolution of European cohesion policy after 1988 (Delors reform) was presented. In part two new model of European cohesion policy in multiannual programming period 2014-2020 was elaborated. It was a result of changes in paradigm of regional development policy and consequence of deep economic crises of 2008. Response to new challenges was proposed in EU 2020 Strategy. In next part recommendations to cohesion policy in Poland in 2014-2020 were presented. Poland after accession to European Union in 2004 became beneficiary of European investment and structural funds, in 2014-2020 with allocation fast three time bigger than of next beneficiary. Final(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barca F., An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009.
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzemieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Gill J., Regional development policies: place-based or people-centered, The World Bank, Washington D. C., October 2010.
 • Główny Urząd Statystyczny, Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, Warszawa 2014.
 • European Commission, Position of the Commission Services on the Development of Partnership Agreement and Programmes in Poland for the period 2014-2020, Brussels, 28/09/2012.
 • European Commission, Country specific recommendations for Poland, Brussels, 6.07.2012.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A. J., The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade, The MIT Press, Cambridge - London 2001.
 • Komisja Europejska, Europa 2000. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 3.3.2010.
 • Komisja Europejska, Piąte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Inwestowanie w przyszłość Europy, Bruksela, 16 listopad 2010.
 • Komisja Europejska, Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela 2011.
 • Komisja Europejska, Wspólne Ramy Strategiczne. Dokument roboczy służb Komisji. Elementy Wspólnych Ram Strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Bruksela, SWD(2012)61 final część I i II, 14 marca 2012.
 • Komisja Europejska, Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, Bruksela 2012, arkusz informacyjny.
 • Krugman P., Development, Geography and Economic Theory, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge 1995.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Warszawa 2013, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 roku.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013, Krajowy Program Reform, Warszawa, przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 roku.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa (Projekt), Warszawa, 5 maj 2014.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa 2010, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, Monitor Polski, 22 listopada 2012 roku,poz. 882.
 • OECD, Przegląd terytorialny OECD. Polska, Paryż, Wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008.
 • OECD, Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, Paris, 31 March 2009.
 • OECD, How Regions Grow. Trends and Analysis, Paris 2009.
 • Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Vinals J.,Wallace H., An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver, Report of an Independent High-Level Study Group to the President of the European Commission, Brussels 2003.
 • Szlachta J., Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego,w: Kukliński A., Pawłowski K., Woźniak J. (red.) Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Kraków 2009.
 • Szlachta J., Europejskie terytorium 2050 jako nowa generacja programowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Szlachta J., Zaleski J., Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10, s. 37-56.
 • (The) World Bank, World development report 2009. Reshaping Economic Geography, Washington DC, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.