PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6 | 51--67
Tytuł artykułu

Turystyka kulturowa a geoturystyka : walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Tourism and Geotourism : Tourist Value of Cultural Geosites in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Urozmaicone walory turystyczne miejsc i obiektów zwiększają możliwość uprawiania różnych form turystyki. W pracy przedstawiono wzajemne relacje pomiędzy walorami kulturowymi i geoturystycznymi obiektów położonych na obszarze Polski. Przeprowadzono analizę cech obiektów znajdujących się w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski oraz położonych na obszarze istniejących geoparków i posiadających walory kulturowe (geostanowiska kulturowe). Dokonano selekcji geostanowisk oraz wskazano te o najwyższych walorach. Przeanalizowano również ruch turystyczny w obrębie najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc i jednocześnie posiadających walory związane ze środowiskiem abiotycznym. Wspólna promocja, połączenie walorów geologicznych i kulturowych w jeden produkt turystyczny może być podstawą rozwoju różnych form turystyki oraz wzmocnienia jej roli poznawczej i edukacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The diverse tourist assets of sites and places increase the possibility of pursuing various forms of tourism. The study presents the mutual relations between the cultural and geotourist assets of sites located in Poland. Sites listed in the Polish Central Register of Geosites, located in the existing geoparks and having cultural value (cultural geosites) were analysed. A selection of geosites was carried out and the ones with the highest value were identified. Tourist traffic within sites most frequented by tourists and having assets related to the abiotic environment was also studied. Joint promotion, combining abiotic and cultural assets into one tourist product can form the basis for the development of various forms of tourism and strengthening its cognitive and educational role. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
51--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Alexandrowicz Z., 2006a, Geoparki - nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny t. 54, z. 1, s. 36-41
 • Alexandrowicz Z., 2006b, Geopark - nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka (2)5, s. 3-12
 • Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 2002, Geoturystyka a promocja dziedzictwa geologicznego. (w:) J. Partyka (red.): Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 91-98
 • Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W., 2004, Geoparks - the most valuable landscape parks in southern Poland. [w:] Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (red.). Proceedings
 • Alexandrowicz Z., Urban J., Miśkiewicz K. 2009, Geological values of selected Polish properties of the UNESCO World Heritage List. Geoheritage 1, s. 43-52
 • Bruschi V. M., & Cendrero A. 2005, Geosite Evaluation; Can we measure intangible values? Il Quaternario, 18(1), s. 293-306
 • Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa. Akademia Wychowania Fizycznego. Poznań
 • City Tourism & Culture. The European Experience. 2005. A Report produced for the Research Group of the European Travel Commission (ETC) and for the World Tourism Organization (WTO) by LAgroup & Interarts
 • Derek M. 2010, Turystyka przemysłowa. [w:] Kowalczyk A. (red.). Turystyka zrównoważona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 188-208
 • Dowling R. K. 2009, Geotourism's contribution to local and regional development. [w:] C. de Carvalho, J. Rodrigues (red), Geotourism and local development. Idanha-a-Nova, Portugal: Camara Municipal de Idanha-a-Nova, s. 15-37
 • Fijałkowska-Mader A., Malec J., 2013, Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, t. 61, z.3, s. 165-171
 • Golonka J., Doktor M., Krobicki M., Miśkiewicz K., Bartuś T., Stadnik R., Waśkowska A., 2012, Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. [w:] Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. PPWSZ, Nowy Targ, s. 47-56
 • Golonka J., Krobicki M., Miśkiewicz K., Słomka T., Waśkowska A., Doktor M., 2013, Geopark "Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki" - najstarsze utwory Karpat fliszowych. Przegląd Geologiczny t. 61, z. 5, s. 277-285
 • Górny Z. 2009, Wybrane przykłady kamienia naturalnego z Włoch i Niemiec zastosowane w obiektach architektonicznych Krakowa - krótka wycieczka geologiczna. Geoturystyka, t. 1-2 (16-17), s. 61-70
 • Graniczny M., Kowalski Z., Czarnogórska M., Krzeczyńska M., Pupienis D., Satkunas J., 2008, Projected Geopark Yotvings - Polish-Lithuanian cross border area. Przegląd Geologiczny t. 56, z. 8/1, s. 611-613
 • Harasimiuk M., Domonik A., Machalski M., Pinińska J., Warowna J., Szymkowiak A., 2011, Małopolski Przełom Wisły - projekt geoparku. Przegląd Geologiczny t. 59, z. 5, s. 405-416
 • Hose T. A. 1995, Selling the story of Britain's stone. Environmental Interpretation 10-2, s. 16-17
 • http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/121718/133_ETC_CityTourism Culture_LR.pdf/0832e724-2301-4fed-99d0-1d563e6e17a3 pobrane 2015-05-15
 • Jędrysiak T. 2008, Turystyka kulturowa. PWE, Warszawa
 • Kamieńska K., Giemza A., 2014, Inwentaryzacja geostanowisk w Projektowanym Geoparku "Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy". Przegląd Geologiczny t. 62, z. 1, s. 15-21
 • Kawałko D.R. 1995, Bruśnieński ośrodek kamieniarski. Kwartalnik Kulturalny 45 (3/1995), s. 5-8
 • Kicińska A., Figna J. 2011, Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparków. Problemy Ekologii Krajobrazu t. 29, s. 21-28
 • Knapik R., Migoń P. 2010, Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny t. 58, z. 11, s. 1065-1069
 • Kosmaty J. 2005, "Lisia" sztolnia w Wałbrzychu - relikt dawnych robót górniczych i możliwości wykorzystania dla celów turystycznych i dydaktycznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 111, Konferencje nr 43, s. 127-139
 • Kowalczyk A. 2010, Turystyka geologiczna (geoturystyka). [w:] Kowalczyk A. (red.). Turystyka zrównoważona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 96-126
 • Koźma J., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Zagożdżon P.P., Zagożdżon K.D., 2011, Możliwości rozwoju geoturystyki w regionie dolnośląskim na przykładzie wybranych projektów dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji geostanowisk. [w:] Żelażniewicz, A., Wojewoda, J., Cieżkowski, W., [red.] - Mezozoik i Kenozoik Dolnego Śląska, WIND, Wrocław, s. 137-158
 • Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P., 2012, Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny t. 60, z. 9, s. 468-479
 • Kruczek Z. 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Wyd. Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z. 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych. POT, Kraków - Warszawa
 • Martynowska E., Warowna J., Zgłobicki W. 2014: Znaczenie obszarów chronionych w rozwoju geoturystyki w województwie lubelskim. [w:] Sawicki B., Harasimiuk M. (red). Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. UP, Lublin, s. 149-158
 • Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa - wokół definicji. Turystyka Kulturowa t. 1/2008, s. 4-21
 • Mikos von Rohrscheidt A. 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Wyd. Proksenia, Kraków
 • Miśkiewicz K., Golonka J., Waśkowska A., Doktor M., Słomka T., 2011, Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich walory mineralne. Przegląd Geologiczny t. 59, z. 9, s. 611-621
 • of the Conference "Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe". Polish Geological Institute Special Papers t. 13, s. 49-56
 • Osadczuk A., Osadczuk K. 2008, Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych. [w:] Dutkowski M. (red.). Problemy turystyki i rekreacji, t. 1. Uniw. Szczec., Oficyna, Szczecin, s. 131-141
 • Pieńkowski G., 2008, The Kamienna Valley Geopark - more that dinosaurs. Przegląd Geologiczny t. 56, z. 8/1, s. 629-638
 • Pralong, J. P. 2005, A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie: relief, processus, environnement t. 1, z. 3, s. 189-196
 • ProGEO. 2011, Conserving our shared geoheritage - a protocol on geoconservation principles, sustainable site use, management, fieldwork, fossil and mineral collecting. Uppsala: ProGEO. Pobrano: http://www.progeo.se/progeo-protocol-definitions-20110915.pdf
 • Reynard E., Regolini-Bissig G., Kozlik L., Benedetti S., 2009, Assessment and promotion of cultural geomorphosites in the Trient Valley (Switzerland). Mem. Descr. Carta Geol. d`It 87, s. 181-189
 • Rogowski M., Bronowicki S., Machnicka M., 2013, Atrakcyjność turystyczna geostanowisk Geoparku Karkonosze. Studia Periegetica t. 2, s. 109-126
 • Rytlewska N., 2013, Uwarunkowania geologiczne i górnicze Geoparku Łuk Mużakowa. archiwum Wydziału Geologii UW, 1-63
 • Serrano Cañadas E., & Gonzáles-Trueba J. J. 2005, Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: relief, processus, environnement, 1(3), s. 197-208
 • Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Wyd. UŁ, Łódź
 • Urban J., Wróblewski T., 2004, Chęciny-Kielce Landscape Park - an example of officially not proclaimed geopark. [w:] Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. [red.]. Proceedings of the Conference "Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe" Polish Geological Institute Special Papers t. 13, s. 131-136
 • Wasiluk R., 2012, Projekt Geoparku "Dolina Wisłoka - Polski Teksas. Przegląd Geologiczny, t. 61 z. 4, s. 224-229
 • Zagożdżon P., Zagożdżon P. 2015, Kamienne elementy architektury miejskiej jako geologiczne zaplecze edukacyjne - przykłady wrocławskie. Przegląd Geologiczny t. 63, z. 3, s. 150-154
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.