PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1983 | nr 104 Prace z zakresu ekonomiki produkcji | 83--99
Tytuł artykułu

Tendencja rozwojowa produkcji, środków trwałych i zatrudnienia oraz ich relacji w Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych w latach 1967-1980

Autorzy
Warianty tytułu
Development of Tendency of Production, Fixed Assets, and Employment and Their Rekations in Poznań Factory of Food Concentrates in 1967-1980
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena tendencji rozwojowej produkcji, środków trwałych i zatrudnienia oraz ich relacji w Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych na tle tendencji rozwojowej tych wskaźników ekonomicznych w branży przemysłu koncentratów spożywczych i wybranych przedsiębiorstw wchodzących w skład tej branży. Zmierza ono także do ustalenia typu postępu technicznego, który występował w badanych jednostkach gospodarczych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że komponenty rozpatrywanych relacji w latach 1967-1980 kształtowały się niekorzystnie w badanym przedsiębiorstwie (produkcja wzrosła w mniejszym stopniu niż środki trwałe przy słabej malejącej tendencji rozwojowej zatrudnienia). Korzystniejsze i pożądane proporcje tempa wzrostu produkcji, środków trwałych i zatrudnienia wystąpiły tylko w Kujawskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. W rozpatrywanym okresie badane przedsiębiorstwo charakteryzowało się bardzo słabą, ujemną intensywnością wzrostu wskaźnika produktywności środków trwałych, intensywnością, która była dwukrotnie słabsza niż w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych, natomiast w pozostałych jednostkach owa intensywność była dodatnia, przy czym bardzo słaba w zjednoczeniu i znaczna w Kujawskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. Jeśli chodzi o intensywności wzrostu wskaźnika technicznego uzbrojenia pracy i wydajności pracy, to badane przedsiębiorstwo w latach 1967-1960 wyraźnie wysunęło się na pierwszą pozycję wśród porównywanych jednostek. Dzięki występującym proporcjom tempa wzrostu wskaźnika technicznego uzbrojenia pracy i wydajności pracy w badanym przedsiębiorstwie w rozpatrywanym okresie mieliśmy do czynienia z kapitałochłonnym typem postępu technicznego. Taki sam typ postępu technicznego, ale o większym nasileniu wystąpił w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. Neutralnym typem postępu technicznego legitymowało się Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych, natomiast kapitałooszczędny typ postępu technicznego znamionował Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the present paper is the presentation and evaluation of development tendency of production, fixed assets and employment and their relations in Poznań factory of food concentrates against the background of development tendency of these economic indicators in the branch of industry of food concentrates and chosen enterprises within this branch. It also aims at establishing the type of technical progress, which existed in the studied economic units. The results of the studies show that components of the investigated relations in the years 1967-1980 shaped in a disadvantageous way in the studied enterprise (the production increased in a smaller degree than fixed assets with weak development tendency of employment). More advantageous and required proportions of the rate of growth of output, fixed assets and employment appeared only in the Kujawy Works of Food Concentrates. During the period under investigation, the studied enterprise characterized itself by weak negative intensity of growth of productivity indicator of fixed assets, the intensity which was twice weaker than in Kalisz Factory of Food Concentrates, however in the remaining units this intensity was positive, very weak in the association of enterprises and considerable in the Kujawy Works of Food Concentrates. As regards the intensity of growth of the technical indicator of labour development and productivity of labour, the studied enterprise in 1967-1980 took the lead among the compared units. Due to existing proportions of the rate of growth of the technical development of labour and productivity of labour in the studied enterprise in the mentioned period we had to deal with capital consuming type of technical progress. The same type of technical progress, but more intense appeared in Kalisz Factory of Food Concentrates. Neutral type of technical progress appeared in the Association of Enterprise of Food Concentrates Industry and capital-saving type of technical progress in Kujawy Works of Food Concentrates. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • R. Wilczewski, Na marginesie kwantyfikacji intensywnego wzrostu, Gospodarka Planowa, nr 8, 1971.
 • K. Czyżniewski, Reprodukcja środków trwałych, Warszawa 1972.
 • M. Kabaj, Paradoks technicznego uzbrojenia, Życie Gospodarcze, nr 21, 1963.
 • W. Lissowski, Zastosowanie relacji majątek-praca-produkcja w programowaniu rozwoju przemysłu, Warszawa 1962.
 • J. Strzoda, Teoretyczne problemy wskaźnika produktywności, Katowice 1970.
 • J. Więckowski, Efektywność gospodarcza przedsiębiorstwa, Warszawa 1971.
 • J. Kwejt, Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przemysłem, Warszawa 1966.
 • O. Lange, A. Banasiński, Teoria statystyki, Warszawa 1970.
 • T. Puchalski, Statystyka, Warszawa 1969.
 • J. Gordon, Zarys postępu technicznego, Warszawa 1970.
 • J. Lisikiewicz, Niektóre aspekty badań nad wydajnością pracy w przemyśle, Ekonomia i Organizacja Pracy, nr 8, 1972.
 • Z. Knyziak, Czynniki wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce 1950-1960, Warszawa 1964.
 • K. Wandelt, Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, Poznań 1971.
 • R. Wilczewski, Na marginesie "kwalifikacji intensywnego wzrostu", Gospodarka Planowa, nr 8, 1971.
 • J. Kaczmarek, Rola organizacji w intensywnym rozwoju gospodarki, Przegląd Organizacji, nr 2, 1970.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.