PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 238 | 330
Tytuł artykułu

Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
The Concept of a System for Assessing Management Competency in an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka oceny pracy kadry menedżerskiej od wielu lat stanowi przedmiot rozważań teoretycznych oraz praktycznych zastosowań opisanych w publikacjach krajowych i zagranicznych. W niniejszej pracy autorka postawiła sobie za cel rozpoznanie stanu badań nad problematyką zarządzania kompetencjami menedżerskimi i ocenę tych kompetencji, dokonanie klasyfikacji i przeglądu metod diagnozowania kompetencji kadry menedżerskiej, opracowanie własnej metodyki oceny tych kompetencji, przeprowadzenie analizy funkcjonalności systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej stosowanych w przedsiębiorstwach oraz weryfikacje opracowanej metodyki. Zakres i charakter podjętych studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań empirycznych określiła ostateczną strukturę pracy, na którą składa się pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi maja charakter rozważań teoretycznych, a rozdział trzeci, czwarty i piąty prezentują wyniki przeprowadzonych analiz literaturowych oraz wyniki badań empirycznych. (fragment tekstu)
EN
The issue of increasing efficiency of management staff constitutes a major, ever-present, yet extremely complex challenge enterprises face, In practice, management effectiveness is often assessed through the prism of economic results that the enterprise and its internal units achieve. Unfortunately, such assessments are incomplete and superficial due to the high complexity of the work management does and the high volatility enterprises operate in. Assessing management solely on the criterion of efficiency does not explain why managers achieved the results they did, nor indicate how the results were achieved. In fact, numerous factors, not necessarily of a material nature, work together to determine management efficiency. Therefore, the comprehensive assessment of management efficiency should include efficiency criteria, the analysis of determinants shaping the level of work efficiency and behavioural criteria that inform management how to complete tasks and achieve objectives; in other words, it should also include the assessment of managerial competencies. The main objective of the thesis is to develop a management competency assessment system model, which is also the main thesis of my postdoctoral dissertation, which posits that the utility of a management assessment system depends on the formalisation function, diagnostic function, and motivational function being fulfilled, inspiring management staff to adopt pro-effective attitudes. The findings of the thesis should be considered in three dimensions: theoretical, methodological and empirical, appropriately to the manner of recognising objectives and their respective detailed theses. In the first dimension, the theoretical basis of the description and analysis of the structure of managerial competencies was created. The integration of issues concerning competency management and theory of the enterprise allowed me to select adequate and useful methodological concepts, and what is known as a competence perspective. On the basis of my assessment of the state of research in this field, I provide my own interpretation of the category of managerial competencies and the management competency assessment system. The place and role of this system in the enterprise as an instrument available to management were determined, and its main function and the partial functions were shown. The classification of the management competency assessment methods was worked out, and covered a broad set of methods that have arisen, are applied and developed on the basis of scientific disciplines including psychology, management, ethics. The methodology of management competency assessment was created as part of the methodological dimension. It was done on the basis of the management competency assessment model and the classification and the review of the management competency assessment methods. The activities implemented in the process were structured with regard to the issues and selection tools of the competency assessment criteria, the determination of weights of the competency assessment criteria, the measurement of management competencies, and the categorisation of the management staff that were assessed. A methodology for analysing the functionality of managerial competency assessment systems was also worked out in order to determine the level of utility of the management competency assessment systems used in business practice. However, assumptions of the categorisation method were adopted as a basis for assessing the degree to which the management assessment system complied with the formalisation, diagnostic and motivational functions. Weights of assessment criteria of managerial competencies were established as part of the empirical dimension, and for the needs of the developed methodology assessing management competency through the used method of assessing experts, The management competency assessment and the analysis of the functionality of management competency systems in the practice of the enterprises surveyed are also exemplified. Empirical verification of the proposed methodology for management competency assessment confirmed its practical utility, making it possible to create a catalogue of utility solutions concerning common problems in the field of management assessment. The methodology for analysing the functionality of competency assessment systems used in the conducted surveys enabled me to identify the degree to which the formalisation, diagnostic and motivational functions were realised by the competency assessment systems in the enterprises examined. The applied functional approach formed the basis for the analysis of highlighted functions and for the determination of the level of utility of the management competency assessment systems. Directions for improving the competency assessment systems are indicated based on the results of the conducted analysis of the degree of compliance of the functions distinguished. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aaker D.A. [1989], Managing Assets and Skills: The Key to a Sustainable Competitive Advantage, "California Management Review", vol. 31, nr 2.
 • Abraham S.E. i in. [2001], Managerial Competencies and the Managerial Performance Appraisal Process, "Journal of Management Development", vol. 20, nr 10.
 • Adair Ch.B., Murray В.A. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Aluchna M. [2003], Wynagrodzenia menedżerskie jako mechanizm nadzoru korporacyjnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 38, Warszawa.
 • Aluchna M. [2009], Nadzór korporacyjny. Współczesne wyzwania dla Polski, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Amit R., Schoemaker P.J., [1993], Strategic Assets and Organizational Rent, "Strategic Management Journal", vol. 14, nr 1.
 • Andrews K.R.[1971], The Concept of Corporate Strategy, Richard D. Irwin, Homewood.
 • Andrews P. [1964], On Competition in Economic Theory, Macmillan, London.
 • Antczak Z. [2013], Kompetencje pracowników oraz zapotrzebowanie na nie w przyszłości (foresight) [w:] Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, red. Z. Antczak, Difin, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J. [1990],Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 • Argyle M. [1991], Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
 • Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Armstrong M. i in. [2005], Job Evaluation. A Guide to Achieving Equal Pay, Kogan Page, London.
 • Baraniak B. [2009], Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Barney J.B. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", nr17.
 • Bartkowiak G. [2002], Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Baruk A.I. [2006], Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D. [2002], Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bednarski A. [1998], Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń.
 • Beer M., Ruh R.A. [1976], Employee Growth through Performance Management, "Harvard Business Review", July/August.
 • Bengtsson J. [1996], Rynki pracy przyszłości: wyzwania polityki edukacyjnej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • Berle A.A., Means G.C. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.
 • Biernacka K. [2007], Zmierzyć lidera, "Personel i Zarządzanie", nr 12.
 • Bocheński J.M. [1992], Współczesne metody myślenia, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów. Poznań.
 • Bocheński J.M. [1993], Logika i filozofia, PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. [2004], Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Borkowska S. [2006], W kierunku nowego paradygmatu ocen [w:] Dobra gospodarka, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • Boyatzis R.E, [1982], The Competent Manager. A Model for Effective Performance, John Wiley and Sons, New York.
 • Boyatzis R.E. [2008], Competencies in the 21st Century, "Journal of Management Development", vol. 27, nr 1.
 • Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W. [2001], Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB, Nowy Sącz.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Broniewska G. [2010], Inteligencja wieloraka i jej znaczenie w rozwoju kadry kierowniczej [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brophy M., Kiely T. [2002], Competencies: A New Sector, "Journal of European Industrial Training", vol. 26, nr2.
 • Carpenter M.A. [2002], The Implications of Strategy and Social Context for the Relationship between Top Management Team Heterogenity and Firm Performance, "Strategic Management Journal", nr 23.
 • Carpenter M.A., Fredrickson J.W. [2001], Tор Management Teams, Global Strategic Posture, and the Moderating Role of Uncertainty, "Academy of Management Journal", vol. 44, nr 3.
 • Carpenter M.A., Geletkanycz M., Sanders W. [2004], Upper Echelons Research Revisited: Antecedents, Elements, and Consequences of Top Management Team Composition, "Journal of Management", vol. 30, nr 6.
 • Carpenter M.A., Sanders W.G. [2002], Top Management Team Compensation: The Missing Link between CEO Pay and Firm Performance, "Strategic Management Journal",vol. 23, nr 4.
 • Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Cavell T.A. [1990], Social Adjustment, Social Performance, and Social Skills: A Tri-component Model of Social Competence, "Journal of Clinical Child Psychology", vol. 19, nr 2.
 • Cavell T.A. i in. [2009], Relationship Quality and the Mentoring of Aggressive, High-risk Children, "Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology", vol. 38, nr 2.
 • Cavell T.A., Kelley M. [1994], The Checklist of Adolescent Problem Situations, "Journal of Clinical Child Psychology", vol. 23, nr 3.
 • Cheetham G., Chivers G. [1998], The Reflective (and Competent) Practioner: A Model of Professional Competence Which Seeks to Harmonise the Reflective Practitioner andCompetence-based Approaches, "Journal of European Industrial Training", vol. 22, nr 7.
 • Chełpa S. [2003], Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chowdhury S. [2000], Return on Talent, "Executive Excellence", vol. 17, nr 11, November.
 • Chrośniak G. [2010], Wartościowanie kompetencji pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce, red. B. Dobiegała-Korona, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Chryssides G.D., Kaler J.H. [1999], Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Collis D.J. [1994], Research Note: How Valuable Are Organizational Capabilities?, "Strategic Management Journal", vol. 15.
 • Colman A.M. [2009], Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Covey S.R. [2004], Zasady działania sprawnego przywódcy, Rebis, Poznań.
 • Cyert R.M., March J.G. [1963], A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Czajka D. [2000], Przestępstwa menedżerskie. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 • Czapla T.P. [2012], Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czapla T.P., Malarski M.J. [2011], Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska, M. Gableta, TNOiK, Toruń.
 • Czekaj J. [2005], Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, Kraków.
 • Czekaj J. [2007], Analityczno-punktowa metoda wartościowania kompetencji pracowniczych [w:] Metody organizacji i zarządzania, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Czekaj J. [2010], Metodyka diagnozy pomiaru i struktury kompetencji kadry kierowniczej [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Czekaj J. [2013], Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, WNT, Warszawa.
 • Czekaj J., Zakrzewska-Bielawska A. [2006], Benchmarking jako metoda restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, Kraków.
 • Czubasiecz H. [2005], Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Czym odznaczają się najskuteczniejsi menedżerowie [2002], "Zarządzanie na Świecie", nr 8.
 • Dalton M. [1997], Are Competency Models a Waste?, "Training and Development Journal", vol. 51, nr 10.
 • Davis T. i in. [2010], Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Dąbek M. [2002], Menedżerowie okresu transformacji. Problemy, potencjał, rozwój,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Dell w kolejnym natarciu [2002], "Zarządzanie na Świecie", nr 10.
 • Dierickx I., Cool K. [1989], Asset Stock Accumulation and Sustainability of CompetitiveAdvantage, "Management Science", vol. 35, nr 12.
 • Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M. [2002], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Domańska E. [1968], Z zagadnień wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Domański R.S. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Dosi G., Marengo L. [2007], On the Evolutionary and Behavioral Theories of Organizations: A Tentative Roadmap, "Organization Science", vol. 18, nr 3.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Drucker P. [1992], Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.
 • Duse D.M., Duse C.S. [2010], Apraisal of the Emotional Inteligence in the Natural Gases Engineering Education, "Wiertnictwo-Nafta-Gaz", t. 27, z. 1-2, AGH w Krakowie, Kraków.
 • Dziadoń J. [1980], Prakseologiczny sens oceny w zarządzaniu. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, Kraków.
 • Dziadoń J. [1984], Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195. Kraków.
 • Edens J.F., Cavell T.A. [1999], The Self-systems of Aggressive Children: A Cluster-analytic Investigation, "Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines", vol. 40, nr 3.
 • Edvinson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Egeman M.E. [2008], Strategiczne znaczenie kompetencji menedżerskich dla rozwoju nowoczesnych organizacji[w:] Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A. [2000], Dynamic Capabilities: What Are They?, "Strategic Management Journal", nr 21.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa.
 • Escrig-Tena A.B., Bou-Llusar J.C. [2005], A Model for Evaluating OrganizationalCompetencies: An Application in the Context of a Quality Management Initiative, "Decision Sciences", vol. 36, nr 2.
 • Escrig-Tena А.В., Bou-Llusar J.C., Roca Puig V. [2001], Measuring the Relationship between Total Quality Management and Sustainable Competitiwe Advantage: A Resource-based View, "Total Quality Management", vol. 12, nr 7.
 • Filek J. [1999], Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gacparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Filipowicz G. [2004], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • Fitz-enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Fletcher С. [2003], Ocena pracy: ewaluacja i doskonalenie potencjału pracowników i ich pracy [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Foss N.J. [1993], Theories of the Firm: Competency and Contractual Perspectives, "Journal of Evolutionary Economics", nr 3.
 • Frydman R., Rapaczyński A. [1995], Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo traci na znaczeniu?, Znak, Kraków.
 • Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian [2007], red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Garvin D.A. [1993], Building a Learning Organization, "Harvard Business Review", July/August.
 • Gasparski W. [1999], Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • George J.M. [2000], Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence, "Human Relations", vol. 53, nr8.
 • Gholipur R.A. i in, [2012], Presentation Model of Managerial Competency Approach in Management Development, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", vol. 3, nr 9.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [1999], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Głuszek E. [2004], Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Goleman D. [1997], Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Grant R.M. [1991], The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review", vol. 33, nr 3.
 • Grant R.M. [1996], Toward a Knowledge-based Theory of the Firm, "Strategic Management Journal", nr17.
 • Grodziski J. [2003], Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gromski W. [2007], Encyklopedia prawa, red, U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Guryn H. [2003], Menedżer w centrum rozwoju, "Personel i Zarządzanie", nr 21.
 • Hafeez K., Essmail E. Ali [2007], Evaluating Organisation Core Competences and Associated Personal Competencies Using Analytical Hierarchy Process, "Management Research News", vol. 30, nr 8.
 • Hagan Ch.M. [1996], The Core Competence Organization: Implications for Human Resource Practices, "Human Resources Management Review", vol, 6, nr 2.
 • Hagan Ch.M. i in. [2006], Predicting Assessment Center Performance with 360-degree, Тор-down, and Customer-based Competency Assessments, "Human Resource Management", vol. 45, nr 3.
 • Halberstadt A.G., Denham S.A., Dunsmore J.C. [2001], Affective Social Competence, "Social Development", vol. 10, nr 1.
 • Hambrick D.C., Mason P. [1984], Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, "Academy of Management Review", vol. 9.
 • Harrison Т.Е., Frakes M.H. [2007], Genotyp przedsiębiorcy, czyli DNA sukcesu, Helion, Gliwice.
 • Haus В., Osbert-Pociecha G., Jagoda H. [1996], Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa.
 • Hayes J., Rose-Quirie A., Allinson C. [2000], Senior Managers Perceptions of the Competencies They Require for Effective Performance: Implications for Training and Development, "Personnel Review", vol. 29, nr 1.
 • Hedlund G. [1994], A Model of Knowledge Management and the N-form Corporation, "Strategic Management Journal", nr 15.
 • Heidgerken A.D. i in. [2004], Direct and Indirect Effects of Parenting and Children's Goals on Child Aggression, "Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology", vol. 33, nr 4.
 • Heneman R., Le Blanc P.V. [2003], Developing a More Relevant and Competitive Approach for Valuing Knowledge Work, "Compensation and Benefits Review", July/August.
 • Hesslbein F., Goldsmith M., Bechhard R. [1997], Lider przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Heyde A., Linde B. [2009], Psychologia dla kadry zarządzającej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Higgs M.J., Rowland D. [2001], Building Change Leadership Capability: The Quest for Change Competence, "Journal of Change Management", vol. 1,nr 2.
 • Hoffman E. [2003], Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Holstain-Beck M. [1996], Jak być menedżerem?, CIM, Warszawa.
 • Hornowska E. [2005], Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Scholar, Warszawa.
 • Hughes J.N., Cavell T.A. [1999], Influence of the Teacher-Student Relationship in Childhood Conduct Problems: A Prospective Study, "Journal of Clinical Child Psychology", vol. 28, nr 2.
 • Hughes J.N., Meehan B.T., Cavell T.A. [2004], Deyelopment and Validation of a Gender-balanced Measure of Aggression-Relevant Social Cognition, "Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology", vol. 33, nr 2.
 • Jabłońska-Wołoszyn M. [2005], Oblicza modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, red. K. Markiewicz, M. Wawer, Difin, Warszawa.
 • Jabłoński M. [2009], Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jabłoński M. [2011], Kompetencje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Jabłoński M. [2007], Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Jabłoński M., Ziębicki B. [2012], Kształtowanie kluczowych kompetencji organizacji [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Jamka B. [2001], Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Janowska Z. [2010], Zarządzanie zasobami ludzkimi,PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK. Gdańsk.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure, "Journal of Financial Economics", nr 3.
 • Juchnowicz M. [2005], Motywowanie do rozwoju [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Instytut pracy i Spaw Socjalnych, Warszawa.
 • Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. [2006], Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa.
 • Juran J.M., Gryn F.M. [1974], Jakość, projektowanie, analiza, WNT, Warszawa.
 • Jurkowski R. [2008], Zarządzanie kompetencjami kierownika (menedżera) [w:] Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, red. A. Sajkiewicz, Difin, Warszawa.
 • Jwahar J.M. [2003], Adapting Performance Appraisal Systems for a Quality - Driven Environment, "Compensation and Benefits Review", January/February.
 • Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł. [2005], Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S, Borkowska. IPiSS, Warszawa.
 • Kafel T. [2004], Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, Kraków.
 • Kalecki M. [1967], The Curve of Production and the Evaluation of the Efficiency of Investment in Sodalist Economy [w:] Socialism, Capitalism and Economic Growth, red. C. Feinstein, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kanarski L. [2005], Przywództwo we współczesnych organizacjach. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kandola R., Fullerton J. [1994], Managing the Mosaic: Diversity in Action, Institute of Personnel and Development, London.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karpacz J. [2011], Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Karwowski W. [2011], Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Katz R.L. [1974], Skills of an Effective Administrator, "Harvard Business Review", vol. 52, nr 5.
 • Kazibudzki P. [2011], Psychologiczno-społeczne aspekty skuteczności w biznesie, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Kaznowski A. [2006], Uniwersalny słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Harald, Warszawa.
 • Khosravi B.K. i in. [2011], The Impact of Emotional Intelligence Towards the Effectiveness of Delegation; A Study in Banking Industry in Malaysia, "International Journal of Business and Social Science", vol. 2, nr 18.
 • Kietliński K., Reyes V.M., OleksynT. [2005], Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 • King A.W., Fowler S.W., Zeithaml C.P. [2001], Managing Organizationai Competencies for Competitive Advantage: The Middle-management Edge, "Academy of Management Executive", vol. 15, nr 2.
 • Kisielicki J. [2005], Zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Kocel J., Kwiecień R. [2010], Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw, "Leśne Prace Badawcze", vol. 71, nr 1.
 • Kogut В., Zander U. [1992], Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology, "Organization Science", nr 3.
 • Koładkiewicz I. [1999], Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa.
 • Konarski S. [2008], Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów [w:] Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. S. Konarski, SGH, Warszawa.
 • Konieczny J. [1998], Wstęp do etyki biznesu, Konsalnet, Warszawa.
 • Kopeć J. [2012], Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Korzeniowski L.F. [2010], Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków.
 • Kossowka M., Sołtysińska I. [2002], Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kostera M. [1993], Etyka zarządzania, "Prakseologia", nr 1-2.
 • Kostera M. [1996], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 • Kozioł L., Tyrańska M. [2002], Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 • Król H. [2006], Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski K. [2003], Zarządzanie w nieprzewidywalnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Kudliński R. [1972], Strategia wielkich korporacji, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. [2004], Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacjikwalifikacji zawodowych [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa.
 • Lachiewicz S. [2007], Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Lado A.A., Boyd N.G., Wright P. [1992], A Competency-based Model of Sustained Competitive Advantage: Toward a Conceptual Integration, "Journal of Management", vol. 18, nr 1.
 • Lado A.A., Wilson M.C. [1994], Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage. A Competency-based Perspective, "Academy of Management Review", vol. 19, nr 4.
 • Lawler E.E. [1996], Opinion-Competencies: A Poor Fundation for New Pay, "Compensation and Benefits Review", November/December.
 • Lawler E.E. [2002], Pay Strategy: New Thinking for New Millennium, "Compensation and Benefits Review", January/February.
 • Lawler E.E., Ledford G.E., Chang L. [1993], Who Uses Skill-based Pay, and Why, "Compensation and Benefits Review", vol. 25, nr 2.
 • Leksykon zarządzania [2004], red. M. Romanowska i in., Difin, Warszawa.
 • Leon J., Frąckiewicz J. [2000], Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania, Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 • Lewicka D. [2010], Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lewthwaite J. [2000], National Vocational Qualifications, "Everything You Need for an NVQ in Management", vol. 3, nr 30.
 • Lichtarski J. [2000], Metodologiczne problemy oceny efektywności nadzoru właścicielskiego [w:] Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, red, S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lisiński M., Martyniak Z. [1981], Analiza wartości organizacji, KiW, Warszawa.
 • Listwan T. [1993], Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław.
 • Listwan T. [2005], Zarządzanie talentami - wzywanie współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S, Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Lucia A.D., Lepsinger R. [1999], The Art and Science of Competency Models, John Wileyand Sons, San Francisco.
 • Łoboda M., Sitko-Lutek A. [2007], Kompetencje i luka kompetencyjna [w:] Polskie firmywobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. [2006], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Makowski K. [2001], Kapitał ludzki w dynamice [w:] Kapitał intelektualny. Dylematyi wyzwania, red. A. Pocztowski, WSB, Nowy Sącz.
 • Mäkinen K. [2005], Strategic Security. A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues: Towards a Theory of Security Development, Finnish National Defence College Department of Education Research Centre for Action Competence, Identity, and Ethics ACIE, Helsinki.
 • Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Mała encyklopedia powszechna PWN [1997], red. T. Kowalczyk i in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mansfield B. [1999], What Is 'Competence' All About?, "Competency", vol. 6, nr 3.
 • Markowski A., Pawelec R. [2003], Słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • Marris R. [1964], The Economic Theory of 'Managerial' Capitalism, Macmillan, New York.
 • Marshall A. [1920], Principles of Economic, Macmillan, London.
 • Martin D.E., Austin B. [2010], Validation of the Moral Competency Investory Measurement Instrument: Content, Construct, Convergent and Discriminant Aproaches, "Management Research Review", vol. 33, nr 5.
 • Martyniak Z. [1987], Organizatoryka, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. [1988], Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. [1993], Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. [1998], Metodologia wartościowa pracy, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Matczak A. [2007], Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Mazurek-Kucharska B. [2008], Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów [w:] Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. S. Konarski, SGH, Warszawa.
 • McClelland D.C. [1973], Testing for Competence Rather Than Intelligence, "American Psychologist", vol. 28, nr 1.
 • McKenn E., Beech N. [1997], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • McLagan P.A. [1980], Competency Models, "Training and Development Journal", vol. 34, nr 12.
 • Mesjasz C. [1998], Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Metody sprawnego zarządzania [1997], red. H. Bieniok, Placet, Warszawa.
 • Metody wielokryterialne na polskim, rynku finansowym [2006], red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa.
 • Michaels E., Handfield-Jones H.H., Axelrod B. [2001], The War for Talent, Harward Business School Press, Boston.
 • Mikuła B. [2001], Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji, inteligentnych, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Mikuła B. [2007], Zarządzanie talentami [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Miś A. [2007], Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Moczydłowska J. [2008], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.
 • Moon T.W., Hur W.M. [2011], Emotional Intelligence, Emotional Exhaustion, and Job Performance, "Social Behavior and Personality: An International Journal", vol. 39, nr 8.
 • Moore D.R., Cheng M., Dainty A.R.F. [2002], Competence, Competency and Competencies: Performance Assessment in Organizations, "Work Study", vol. 51, nr 6.
 • Mroziewski M. [2008], Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Musioł-Urbańczyk A. [2010], Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Na czym opierają się regularne sukcesy [2003], "Zarządzanie na Świecie", nr 8.
 • Najbardziej podziwiane firmy - wg ankiety FT [2003], "Zarządzanie na Świecie", nr 3.
 • Najbardziej podziwiane przedsiębiorstwa świata [2006], "Zarządzanie na Świecie", nr 2.
 • Największe firmy USA i fundamenty ich osiągnięć [2004], "Zarządzanie na Świecie", nr 5.
 • Nelson R.R. [1995], Recent Evolutionary Theorizing about Economic. Change, "Journal of Economic Literature", vol. 33, nr 1.
 • Nelson R.R.,Winter S.G. [2002], Evolutionary Theorizing in Economics, "Journal of Economic Perspectives", vol. 16, nr 2.
 • Nesterak J. [2002], Controlling - zarys idei, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 560, Kraków.
 • Nesterak J., Ziębicki B. [2012], Business Intelligence and Business Performance Management as Systems Supporting Controlling in the Enterprise, "Acta Oeconomica Cassoviensia - Scientific Journal", vol 5, nr 1, University of Economics in Bratislava, Kosice.
 • Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Nogalski В., Śniadecki J. [1996], Etyka menedżerska, TNOiK, Bydgoszcz.
 • Nogalski В., Śniadecki J. [1998], Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz.
 • Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Nosal C. [1997], Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Nowacki T.W. [2004], O reinterpretację układu kwalifikacji [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem [2006], red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi [2004], red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olechnicki K., Załęcki P. [1997], Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti ВС, Toruń.
 • Oleksyn T. [1997], Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • Oleksyn T. [2006], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Oleksyn T. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Oleksyn T. [2010], Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Orczyk J. [2009], Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw [2009], red. A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek, Wydawnictwo С.H. Beck, Warszawa.
 • Ossowska M. [1994], Podstawy nauki o moralności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Ostroff C., Atwater L.E., Feinberg B.J. [2004], Understanding Self-other Agreement: A Look at Rater and Rate Characteristics, Context, and Outcomes, "Personnel Psychology", nr 57.
 • Paluchowski W.J. [2006], Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Scholar, Warszawa.
 • Panek T. [2009], Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pansiri J. [2005], The Influence of Managers' Characteristics and Perceptions in Strategic Alliances Practice, "Management Decision", vol. 43, nr 9.
 • Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Pawlak Z. [2003], Personalna funkcja firmy - procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
 • Penc J. [2005], Role i umiejętności menedżerskie, sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa.
 • Penrose E.T. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley, New York.
 • Peteraf M.A. [1993], The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource based View, "Strategic Management Journal", nr 14.
 • Peterson Т.О., Van Fleet D.D. [2004], The Ongoing Legacy of R.L. Katz. An Updated Typology of Management Skills, "Management Decision", vol. 42, nr10.
 • Piekarz H., Stabryła A. [1989], Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego", nr 12, Gdańsk.
 • Pijawska L. [2003a], Ośrodki oceny w czasach recesji (2), "Personel i Zarządzanie", nr 15-16.
 • Pijawska L. [2003b], Ośrodki oceny w czasach recesji (3), "Personel i Zarządzanie", nr 17.
 • Pitelis C.N., Wahl M.W. [1998], Edith Penrose: Pioneer of Stakeholder Theory, "Long Range Planning", vol. 31, nr 2, April.
 • Pluta A. [1997], Jakość kadry menedżerskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 199, Szczecin.
 • Pociecha J. [1991], Teoria wielowymiarowej analizy porównawczej [w:] Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, red. J. Kurkiewicz, J. Pociecha, K. Zając, SGH, Warszawa.
 • Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A., Miś A. [2000], Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kapitału ludzkiego w organizacji [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Pocztowski A., Miś A. [2008], Istota talentu i zarządzania talentami [w:] Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna [2007], red. A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porębski C. [1997], Czy etyka się opłaca? ,Znak, Kraków.
 • Prahalad C.K., Hamel G. [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", vol. 90, nr 3.
 • Psychologia sukcesu [1994], red. S. Witkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Quinn R.E. i in. [2007], Profesjonalne zarządzanie: kluczowe kompetencje kierownicze, PWE, Warszawa.
 • Rakowska A. [2005], Kompetencje współczesnego menedżera [w:] Zarządzanie kompetencjami w organizacji,red. E. Masłyk-Musiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.
 • Rakowska А. [2007], Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Rakowska A. [2012], Role i kompetencje kierownika w organizacji [w:] Zarządzanie dla inżynierów, red. E. Masłyk-Musiał, A. Rakowska, E. Krajewska-Bińczyk, PWE, Warszawa.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ratajczak Z. [2007], Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ratyński W. [2005], Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • ReillyР., Williams T. [2009], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Rischer H. [2003], Refocusing Performance Management for High Performance, "Compensation and Benefits Review", November/December.
 • Ritter Т., Wilkinson I.F., Johnston W.J. [2002], Measuring Network Competence: Some International Evidence, "Journal of Business and Industrial Marketing", vol. 17, nr 2/3.
 • Roos J. i in. [1997], Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan, London.
 • Rostkowski T. [2004], Zarządzanie kompetencjami w UE [w:] Standardy europejskie w zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. nr 265, poz. 2643 i 2644.
 • Rummler G.A., Brache A.P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sago B. [2003], Building Organizational Competencies for Competitive Advantage, "Business Credit", vol. 105, nr 2, February.
 • Salami S.O. [2010], Gender as a Moderator of Relation between Emotional Intelligence and Career Development, "US-China Education Review", vol. 7, nr 9.
 • Sanchez R. [1995], Strategic Flexibility in Product Competition, "Strategic Management Journal", nr 16.
 • Sanchez R., Heene A. [1997], Reinventing Strategic Management: New Theory and Practicefor Competence-based Competition, "European Management Journal", vol. 15, nr3, June.
 • Sandberg J., [2000], Understanding HumanCompetence at Work: An Interpretative Approach, "Academy of Management Journal", vol. 43, nr 1.
 • Sanghi S. [2013], The Handbook of Competence Mapping. Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations, Sage, New Delhi.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. [2002], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sekuła Z. [2008], Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Sekuła Z. [2009], System oceniania w spółce międzynarodowej, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Selznick P. [1957], Leadership in Adimnistration: A Sociological Interpretation, Row, Peterson, Evanston.
 • Senge P. [1998], Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sheykholeslami R., Ahmadi S. [2011], The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Satisfaction in Students, "Behavioral Science", vol. 5, nr 2, Summer.
 • Sidor-Rządkowska M. [2006a], Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Sidor-Rządkowska M. [2006b], Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sleezer С.М., Russ-Eft D.F., Gupta K. [2014], A Practical Guide to Needs Assessment, John Wiley and Sons, San Francisco.
 • Słuja Р., Greber T. [2011], Zarządzanie jakością a praca menedżerów, "Zarządzanie Jakością", nr 3.
 • Smither J.W., London M., Reilly R.R. [2005], Does Performance Improve Following Multisource Feedback? A Theoretical Model, Meta-analysis, and Review of Empirical Findings, "Personnel Psychology", nr 58.
 • Smoleński S. [1999], Menedżer przełomu wieków. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Smółka P. [2008], Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Solarz J. [1997], Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych, Perspektywa corporat govermance [w:] Raport o zarządzaniu, WSZiP, Warszawa.
 • Sosenko K. [1998], Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Seria Specjalna: Monografie, nr 135, Kraków.
 • Sowińska A. [2003], Wprowadzenie do psychologii. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Kraków -Kluczbork, Antykwa.
 • Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [2005], Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3.
 • Stabryła A. [2006a], Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", Tarnów, nr 1.
 • Stabryła A. [2006b], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [2008a], Metoda bilansu synergicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Stabryła A. [2008b], Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, Kraków.
 • Stabryła A. [2011a], Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania [w:] Źródła sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/2, Sopot.
 • Stabryła A. [2011b], Universal Research Approaches in Designing Development Project, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", vol. 19, nr 2, Tarnów.
 • Stabryła А. [2012], Analiza funkcjonalności w doskonaleniu systemów [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Stabryła A. [2013a], Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse. "Journal of Management and Finance", vol. 11, nr 4, cz. 1.
 • Stabryła A. [2013b], Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, Kraków.
 • Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla mikro-przedsiębiorstw [2008], red. H. Bednarczyk, Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Standardy kwalifikacji zawodowych [2001], red. S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Stewart T.A. [1994], Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital, "Fortune", October 3.
 • Suchar M. [2003], Rekrutacja i selekcja personelu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sveiby K.E. [1997], The New Organizational Wealth; Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett Kochler, San Francisco.
 • Szaban J. [2000], Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych, Wydawnictwo Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona koźmińskiego, Warszawa.
 • Szaban J. [2011], Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • Szczęsna A., Rostkowski T. [2004], Zarządzanie kompetencjami [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin Warszawa.
 • Szopiński J. [2004], Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Szwabowski J., Deszcz J. [2001], Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. [1997], Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", vol. 18, nr 7.
 • Terelak J. [2005], Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Thierry D., Sauret Ch. [2004], Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa.
 • Thierry D., Sauret Ch., Monod N. [1994], Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 • Thomas M., Miles G., Fisk P. [2009], Kompetentny CEO, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Toruński J. [2011], Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w ramach koncepcji Total Quality Management [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska, M. Gableta, TNOiK, Toruń.
 • Turek D. [2011], Kompetencja moralna a zarządzanie sobą - analiza zależności [w:] Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 34, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Tylka J. [2002], Zdrowie menedżera, Difin, Warszawa.
 • Tyrańska M. [2011], Wykorzystanie metod oceny kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 34, Poznań.
 • Urbaniak В., Bohdziewicz P. [2009], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2009, IPiSS, Warszawa.
 • Walas-Trębacz J., Smutek H. [2009], Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji, "Problemy Współczesnego Zarządzani", Seria: Monografie, nr 3, Jarosław-Kraków.
 • Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Walkowiak R. [2004], Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Wasilewski L. [1998], Do czego służy TQM?, "Problemy Jakości", nr 3.
 • Wernerfelt B. [1984], A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 5, nr 2.
 • Whiddett S., Hollyforde S. [2003], Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • White R. [1959], Motivation Reconsidered: The Concept of Competence, "Psychological Review", nr 66.
 • Wiatrowski Z. [2004], Droga do współczesnego rozumienia i uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Wiek C.W., Lean L.S. [1995], Creating a Learning Organisation: From Ideas to Action, "Human Resource Management", Summer.
 • Wieczorek J. [2008], Efektywne zarządzanie kompetencjami, ODDK, Gdańsk.
 • Winch S. [2011], Kompetencje kadry kierowniczej a sukces firmy - wyniki badań empirycznych [w:] Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 34, Poznań.
 • Winter S.G. [2000], The Satisficing Principle in Capability Learning, "Strategic Management Journal", nr 21.
 • Witkowski S. [1995], Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wood R., Payne T. [2006], Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Woodruffe C. [1991], Competent by Any Other Name, "Personnel Management", vol. 9.
 • Woodruffe C. [2003], Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Woźniak I. [2002], Standard kwalifikacji zawodowych jako łącznik między wymaganiami rynku pracy a edukacją zawodową [w:] Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne, red. S.M. Kwiatkowski, I. Woźniak, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Wójcik M., Sękowska-Pratkowska K., Skup M. [2008], Poławiacze pereł, "Personel i Zarządzanie", nr 8.
 • Хеnорhоn [1857], Ekonomik, przekł. A. Bronikowski, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań.
 • Zając C. [2012], Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 • Załęski W. [1993], Zarządzanie przez cele przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Zarządzanie kadrami [2002], red. T. Listwan, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce [2008], red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw [2007], red. H. Król, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. [1995], Etyka w biznesie, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko.
 • Zbiegień-Maciąg L. [1996], Marketing personalny, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. [2006], Etyczne przedsięwzięcia w organizacji [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. [1995], Zarządzanie organizacją. Aspekt socjologiczny, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Zeliaś A. [2000], Dobór zmiennych diagnostycznych [w:] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Ziębicki B. [2006], Trudności we wdrażaniu systemów zarządzania kompetencjami [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, SGH, Warszawa.
 • Ziębicki В. [2011], Istota i ewolucja koncepcji performance management [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red J. Czekaj, M. Lisiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Ziemski S. [1973], Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.