PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 143--153
Tytuł artykułu

Regional Food Products and Region-Wise Consumer Ethnocentrism

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Żywność regionalna a etnocentryzm konsumencki w wymiarze regionalnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o relacje żywności regionalnej z postawami nabywców i zjawiskiem etnocentryzmu konsumenckiego. Na wstępie określono znaczenie pojęcia "produkt regionalny", korzystając zarówno z definicji oznaczeń wiązanych z tą kategorią w prawodawstwie Unii Europejskiej, jak i z określeń przywoływanych przez praktyków i teoretyków zajmujących się rynkiem żywności. Na podstawie przeglądu zarówno literatury krajowej, jak i zagranicznej wykazano wiele korzyści generowanych przez produkty regionalne. Podkreślono ich wymiar indywidualny (korzyści odczuwane przez producenta, dystrybutora czy konsumenta) i korzyści w skali makro (ekonomiczne, kulturowe, społeczne). Biorąc pod uwagę zwłaszcza te ostatnie, stwierdzono, że produkty regionalne mogą stanowić bezpośrednią odpowiedź na potrzeby konsumentów o postawach etnocentrycznych. Wybór tego typu produktów może być dla nich nie tylko atrakcyjny, ale i łatwy. Specyfika produktów regionalnych jest definiowana jako związana z obszarem pochodzenia - w większości wypadków odwołują się bowiem swoją nazwą do miejsca wytworzenia (bryndza podhalańska, kiełbasa markowska, powidła krzeszowskie itp.). Wydaje się, że szczególnie lojalni wobec produktów regionalnych mogą być klienci określani mianem "patriotów lokalnych", czyli konsumenci o wysokim poziomie "etnocentryzmu regionalnego". Za wprowadzeniem tej kategorii znaczeniowej, obok szeroko rozumianego "etnocentryzmu konsumenckiego", opowiada się wielu autorów. Podkreślają oni regionalne różnice w preferencjach nabywców i kierowanie się przez nich w codziennych wyborach konsumenckich nie tylko kontekstem narodowym, ale i lokalnym. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o relacje żywności regionalnej z postawami nabywców i zjawiskiem etnocentryzmu konsumenckiego. Na wstępie określono znaczenie pojęcia "produkt regionalny", korzystając zarówno z definicji oznaczeń wiązanych z tą kategorią w prawodawstwie Unii Europejskiej, jak i z określeń przywoływanych przez praktyków i teoretyków zajmujących się rynkiem żywności. Na podstawie przeglądu zarówno literatury krajowej, jak i zagranicznej wykazano wiele korzyści generowanych przez produkty regionalne. Podkreślono ich wymiar indywidualny (korzyści odczuwane przez producenta, dystrybutora czy konsumenta) i korzyści w skali makro (ekonomiczne, kulturowe, społeczne). Biorąc pod uwagę zwłaszcza te ostatnie, stwierdzono, że produkty regionalne mogą stanowić bezpośrednią odpowiedź na potrzeby konsumentów o postawach etnocentrycznych. Wybór tego typu produktów może być dla nich nie tylko atrakcyjny, ale i łatwy. Specyfika produktów regionalnych jest definiowana jako związana z obszarem pochodzenia - w większości wypadków odwołują się bowiem swoją nazwą do miejsca wytworzenia (bryndza podhalańska, kiełbasa markowska, powidła krzeszowskie itp.). Wydaje się, że szczególnie lojalni wobec produktów regionalnych mogą być klienci określani mianem "patriotów lokalnych", czyli konsumenci o wysokim poziomie "etnocentryzmu regionalnego". Za wprowadzeniem tej kategorii znaczeniowej, obok szeroko rozumianego "etnocentryzmu konsumenckiego", opowiada się wielu autorów. Podkreślają oni regionalne różnice w preferencjach nabywców i kierowanie się przez nich w codziennych wyborach konsumenckich nie tylko kontekstem narodowym, ale i lokalnym. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to answer the question about the relationship between regional food and buyers' attitudes as well as consumer ethnocentrism phenomenon. The concept of regional products was defined by using both the definition of the labeling associated with this category in the legislation of the EU and terms used by practitioners and theoreticians concerned with food market. On the basis of a review of literature, a number of benefits generated by regional products were shown. Both their individual dimension (benefits for manufacturers, distributors and consumers), and the advantages in macro scale were highlighted. Taking into account the latter, it was found that the regional products may comprise a direct response to the needs of the consumers with ethnocentric attitudes. The choice of this type of product can be not only attractive but also easy for them. Regional products, defined as having a specificity related to the area of origin, in most cases refer to the place of manufacture when it comes to their names. It seems that highly loyal to regional products can be clients defined as 'local patriots', who are buyers with high level of regional ethnocentrism. A number of authors advocate the introduction of this semantic category, besides the broader term of 'consumer ethnocentrism'. They stress regional differences in consumer's preferences as well as applying them in every day choices, not only with national but also local context. The article is a part of this trend. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
143--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszów University of Technology
 • University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • Alsughayir A., Consumer Ethnocentrism: A Literature Review, "International Journal of Business and Management Invention" 2/3 (2013).
 • Aprile M.C. et al., Consumers' valuation of food quality labels: the case of the European geographic indication and organic farming labels, "International Journal of Consumer Studies" 2012/36.
 • A regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1151/2012 of November 21, 2012 on the quality of agricultural products and foodstuffs.
 • Błąd M., Produkty tradycyjne i regionalne - znaczenie oraz możliwości rozwoju, "Wieś Jutra" 10/99 (2006).
 • Burgess S.M., Harris M., Social Identity in an Emerging Consumer Market: How You Do the Wash May Say a Lot About Who You Think You Are, "NA - Advances in Consumer Research" 1999/26.
 • Chambers S. et al., Local, national and imported foods: A qualitative study, "Appetite" 2007/49.
 • Corcoran K., Albisu L.M., Agro-food business strategies for Origin Labelled Products, "Agrarwirtschaft" 2001/50.
 • Defra, Regional Food Strategy Evaluation Report September 2005, http://archive.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfarm/evaluation/regional/Chapter 1.pdf (last viewed: 14.01.2015).
 • DOOR database: DOOR, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (last viewed: 20.05.2015).
 • Ertmańska K., Etnocentryzm konsumencki jako szansa rozwoju regionów, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 4/1 (2011).
 • Feliksiak M., Opinie o przemycie, podróbkach i pracy celników: Komunikat z badań, CBOS 2011.
 • Hsu J.L., Nien H-P., Who are ethnocentric? Examining consumer ethnocentrism in Chinese societies, "Journal of Consumer Behaviour" 2008/7.
 • http://www.europol.europa.eu/content/record-seizures-fake-food-and-drink-interpol-europoloperation (last viewed: 20.05.2015).
 • http://www.europol.europa.eu/content/thousands-tonnes-fake-food-and-drink-seized-interpoleuropol-operation (last viewed: 20.05.2015).
 • http://www.the-eu-and-me.org.uk/whats-in-it-for-me/fighting-crime/tackling-ounterfeitingpiracy (last viewed: 20.05.2015).
 • Fernández-Ferríén P., Bande-Vilela B., Regional ethnocentrism: Antecedents, consequences, and moderating effects, "Food Quality and Preference" 2013/30.
 • Gąsiorowski M., Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, "Agro-Smak" 2006/2.
 • Giraud G., Consumer Perception of Typical Food Products in Europe, Paper prepared for presentation at the Xth EAAE Congress "Exploring Diversity in the European Agri-Food System" (Zaragoza, 28-31 VIII 2002), http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24833/1/cp02gi49.pdf (last viewed: 20.05.2015).
 • Hanyga K., Fałszowanie żywności, "Sprawy Nauki", http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3019:faszowanieywnoci&catid=304&Itemid=30 (last viewed19.05.2015).
 • Ittersum K. et al., The influence of the image of a product's region of origin on product evaluation, "Journal of Business Research" 2003/56.
 • Kaynak E., Kara A., Consumer perception of foreign products: An analysis of product-country images and ethnocentrism, "European Journal of Marketing" 36/7-8 (2002).
 • Krajewski K., Zabrocki R., Rynek produktów tradycyjnych - szanse, potrzeby, możliwości, [in:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, ed. J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008.
 • Krajewski K., Zabrocki R., Zarządzanie produktami tradycyjnymi - problemy, potrzeby, [in:] Materiały z konferencji "Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości" (Ożarów Mazowiecki, 10-11 XII 2007).
 • Kucukemiroglu O., Market segmentation by using consumer life style dimensions and ethnocentrism, "European Journal of Marketing" 33/5-6 (1999).
 • Lenglet F., Influence of terroir products meaning on consumer's expectations and linkings, "Food Quality and Preference" 32/C (2014), pp. 264-270.
 • Łyś G., Swojskie jadło, "Rzeczpospolita, Dodatek Dobra Firma" 17 IX 2004.
 • Majewski J., Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie" 2008/7.
 • Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumencki, "Marketing i Rynek" 2001/3.
 • Rachocka J., Sapa A., Wspólnotowa polityka ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych a etnocentryzm konsumencki, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2/51 (2009).
 • Scarpa R. et al., Product-Country Images and Preference Heterogeneity for Mediterranean Food Products: A Discrete Choice Framework, "Agribusiness" 21/3 (2005).
 • Sharma S., Shimp T.A., Shin J., Consumer Ethnocentrism: a test of antecedents and moderators, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995/23.
 • Siemieniako D. et al., National and regional ethnocentrism. A case study of beer consumers in Poland, "British Food Journal" 113/3 (2011).
 • Smyczek S., Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych, [in:] Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, ed. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 • Smyczek S., Glowik M., Ethnocetrism of Polish consumers as a result of the global economic crisis, "Journal of Customer Behaviour" 10/2 (2011).
 • Social campaign: 'Be original! Do not buy counterfeits' (2012), http://www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,4883,rusza_akcja_badz_oryginalna_nie_kupuj_podrobek (last viewed: 20.05.2015).
 • Sodano V., Competitiveness of Regional Products in the International Food Market, Paper prepared for the 77th EAAE Seminar/NJF Seminar No. 325 "International Agricultural Trade: Old and New challenges" (Helsinki, VIII 2001), s. 12-17, http://wpage.unina.it/vsodano/regional products.pdf (last viewed: 20.05.2015).
 • Stoklasa M., Starzyczna H., Zotykova L., Consumer Ethnocentrism in MS Region, "International Journal of Social, Human Science and Engineering" 8/3 (2014).
 • Strategia identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych, Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
 • Sumner W.G., Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Athenaeum, Boston 1906.
 • Szczygielski M., Kujawsko-pomorskie produkty regionalne, [in:] Materiały z konferencji "Żywnościowy produkt lokalny szansą rozwoju obszarów wiejskich. Promocja i budowa rynku" (Przysiek, 5 IX 2006), Wydawnictwo Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Przysiek 2006.
 • Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998/11.
 • Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE, "Konsumpcja i Rozwój" 2013/1.
 • Tkaczyk S., Kołuda J., Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie" 2013/97.
 • Zygadło A., Zielone światło dla produktu lokalnego, "Możliwości. Pismo społeczne" 2007/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.