PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 31 (1) | 135--157
Tytuł artykułu

Finansowanie ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w warunkach przymusu ustawowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Financing of Healthcare Services which Were Provided as a Public Duty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule został rozstrzygnięty problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, udzielonych pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, lecz ponad limitem ustalonym w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Punktem odniesienia do rozważań jest konstytucyjne prawo ochrony życia i zdrowia oraz istota konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Ponadto analiza dotyczy szeregu orzeczeń zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych. Omówione zagadnienie wciąż budzi kontrowersje zarówno w judykaturze, jak i w doktrynie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article resolves the problem of financing health care services from public funds, given to patients being in sudden danger to life or health, but over the limit specified in the contract with the National Health Fund. The reference point for consideration is the constitutional right to the protection of life and health, and the essence of the constitutional obligation to bear burdens and public duties. Furthermore, the analysis focuses on a number of rulings of both the Supreme Court of the Republic of Poland and general courts. Discussed issue still remains controversial both in jurisprudence and in doctrine. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Balicki R., Zasada równości i jej wpływ na realizację konstytucyjnych praw i wolności [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.
 • [2] Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • [3] Dyszlewska-Tarnawska A., Komentarz do art. 30 u.z.l. [w:] L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Warszawa 2010.
 • [4] Gawrońska M., Prawo do ochrony zdrowia na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 2.
 • [5] Grzegorczyk F., Komentarz do art. 15 u.d.l. [w:] F. Grzegorczyk (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • [6] Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony, Wrocław 2004.
 • [7] Jabłoński M., Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.
 • [8] Jarosz-Żukowska S., Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.
 • [9] Jończyk J., Glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2005, sygn. akt I CK 18/05, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2006, nr 6.
 • [10] Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012.
 • [11] Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010.
 • [12] Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 • [13] Nestorowicz M., Prawo Medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2012.
 • [14] Szuchnik M., Rojewski M., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa "refundacyjna". Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami, Warszawa 2012.
 • [15] Trzciński J., Komentarz do art. 68 Konstytucji RP [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III, Warszawa 2003.
 • [16] Urbaniak M., Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w prawie polskim. Wybrane problemy. "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013 nr 3(15).
 • [17] Zięba-Załucka H., Pojęcie prawa do ochrony zdrowia [w:] H. Zięba-Załucka, M. Kijowski (red.), Zasada równości w prawie, Rzeszów 2004.
 • [18] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • [19] Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. 2007 nr 14 poz. 89 z późn. zm.).
 • [20] Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 277 poz. 1634 z późn. zm.).
 • [21] Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 1997 nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
 • [22] Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 45).
 • [23] Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003 nr 45 poz. 391 z późn. zm.).
 • [24] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).
 • [25] Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 757 z późn. zm.).
 • [26] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 159 z późn. zm.).
 • [27] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Dz. U. 2013 poz. 217 z późn. zm.).
 • [28] Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1138).
 • [29] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008 nr 81 poz. 484).
 • [30] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 489 ze zm.).
 • [31] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz.1520 z późn. zm.).
 • [32] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r., sygn. akt K 2/98.
 • [33] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt K 43/01.
 • [34] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2003 r., sygn. akt K 32/02.
 • [35] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03.
 • [36] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2005 r., sygn. akt P 7/03.
 • [37] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r., sygn. Akt K 28/06.
 • [38] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt SK 48/05.
 • [39] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt K 22/10.
 • [40] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt III ZP 32/01.
 • [41] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2003 r., sygn. akt IV CK 189/02.
 • [42] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r., sygn. akt IV CK 434/02.
 • [43] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2004 r., sygn. akt II CK 207/03.
 • [44] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2004 r., sygn. akt III CK 365/03.
 • [45] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt II CK 54/04.
 • [46] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt III CK 345/04.
 • [47] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. akt III CK 626/04.
 • [48] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 18/05.
 • [49] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt II CSK 21/05.
 • [50] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt III CSK 53/05.
 • [51] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt II CSK 93/05.
 • [52] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 18/05.
 • [53] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2006 r., sygn. akt II CSK 287/06.
 • [54] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 r., sygn. akt V CSK 396/05.
 • [55] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt I CSK 125/07.
 • [56] Wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., sygn. akt V CSK 139/08.
 • [57] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt V CSK 272/08.
 • [58] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2012 r., sygn. akt III CSK 217/11.
 • [59] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I CSK 161/13.
 • [60] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt II GSK 1369/11.
 • [61] Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 sierpnia 2012 r., sygn. akt I ACa 512/12.
 • [62] Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt I ACa 1421/11.
 • [63] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt I ACa 187/13.
 • [64] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt I ACa 1601/13.
 • [65] Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. Akt I C 538/10.
 • [66] Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. Akt I C912/10.
 • [67] Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt XII C 2167/2013/15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.