PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 42 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 106--116
Tytuł artykułu

Civilizacionnye vyzovy i formirovanie finansovogo institucionalizma

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Civilization Challenge and Presentation of Financial Institutionalism
Wyzwania cywilizacyjne a tworzenie instytucjonalizmu finansowego
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę metodologicznego uporządkowania podstawowych kierunków transformacji nowoczesnych systemów finansowych, dokonania priorytetyzacji podejść teoretycznych, poszerzenia idei struktury gospodarczej współczesnego społeczeństwa i umieszczenia w niej składnika finansowego. Postawiono hipotezę, że nowe podejście instytucjonalne w teorii ekonomicznej stanowi podstawę do tworzenia systemu finansowego, który spełnia wymogi postindustrialnego społeczeństwa informacyjnego oraz umożliwia opracowanie koncepcji instytucjonalizmu finansowego, która będzie stanowić podstawę decyzji regulacyjnych w dziedzinie finansów publicznych. Argumentuje się, że instytucje i zmiany instytucjonalne przesądzają o treści reform rynkowych w gospodarce oraz możliwe jest opracowanie koncepcji instytucjonalizmu finansowego, który będzie podstawą do podejmowania decyzji regulacyjnych w dziedzinie finansów publicznych. Definiowanie elementów systemu instytucjonalnego, takich jak instytucje własności, koszty transakcyjne, stosunki umowne, zwyczaje i tradycje, teoria firmy, teoria zmian instytucjonalnych, które to pojęcia leżą u podstaw strukturyzacji obecnej sytuacji rynkowej, wymaga odniesienia do koncepcji instytucjonalizmu finansowego. Zaprezentowano nową koncepcję programu badawczego formułującego teorię instytucjonalizmu finansowego, której istota ukierunkowana jest na osiągnięcia nowej instytucjonalnej teorii ekonomicznej: podstawowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, zastosowanie modeli instytucjonalnych jako narzędzia wykorzystywanego dobudowania prognoz finansowych, empiryczne testowanie na poziomie hipotez modelowych poprzez skwantyfikowanie systemu finansowego. Wskazano podstawowe możliwości i ograniczenia ekonomii instytucjonalnej jako programu badawczego instytucjonalizmu finansowego, które zostały zredukowane do przedstawienia pewnych uogólnień: urealnienia modeli finansowych poprzez uwzględnienie analizy wpływu otoczenia instytucjonalnego; rozszerzenia badań nad rolą podmiotów finansowych w tworzeniu instytucji finansowych i struktur instytucjonalnych; prognozowania zmian instytucjonalnych w systemach finansowych i gospodarczych; opracowania rekomendacji przekształceń instytucjonalnych w ramach polityki finansowej, a także koncepcji inżynierii instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
An attempt was made methodologically sound basic directions of transformation of modern financial systems, prioritize theoretical approaches, expand the idea of economic structure of modern society and place in it a financial component. The hypothesis that the new institutional approach in economic theory provides a basis for the formation of the financial system that meets the requirements of the post-industrial, information society and makes it possible to develop the concept of financial institutionalism, which will form the basis of regulatory decisions in the field of public finances. The argument that institutions and institutional change are the conductors and the deep substance of market reforms in the economy, it is possible to develop a concept of financial institutionalism, which will be the basis for regulatory decisions in the field of public finances. Defining elements of the institutional system, such as the institution of property, transaction costs, contractual relations, theory of the firm, customs and traditions, the theory of institutional changes that underlie the structuring of the cur-rent market environment, it is necessary to base the concept of financial institutionalism. As an element of novelty, the concept of a research program forming financial institutionalism theory, the core of which act to achieve new institutional economic theory: basic concepts of the new institutional economics, apply institutional models as tools with which developed financial projections, empirical testing formulated at the level of models hypothesis by quantifying the financial system. Proposed the basic possibilities and limits of institutional economics as a research program of financial institutionalism which are reduced to certain provisions of generalizing: bring financial models to reality by including analysis of the impact of the institutional environment; expand research on the role of financial actors in the formation of financial institutions and institutional structures; predict institutional changes in the financial and economic systems; develop recommendations institutional trans-formations through financial policy, as well as the concept of institutional financial engineering. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Вільямсон О.Е., 2001, Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів, Артек, Київ.
 • Коуз Р.Г., 2002, Природа фірми: походження, еволюція і розвиток, А.С.К., Київ.
 • Норт Даглас, 2000, Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки, Основи, Київ.
 • Нуреев Р.М., Латов Ю., 2001, Плоды просвещения, "Вопросы экономики", nr 1.
 • Олейник А.И., 2000, Институциональная экономика, ИНФРА-М, Москва.
 • Стігліц Дж. Е.,1998, Економіка державного сектора, Основи, Київ.
 • Ткач А.А., 2008, Методологічні основи інституціональної теорії,Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку, КПУ, Запоріжжя.
 • Ткач А.А., 2004, Базисні елементи інфраструктури ринку в контексті інститу-ціоналізму, "Держава та регіони", нp. 1.
 • Ходжсон Д., 2003, Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории, Дело, Москва.
 • Шаститко А.Е., 2002, Новая институциональная экономическая теория, ТЕИС, Москва.
 • Эггертссон Трауинн, 2001, Экономическое поведение и институты, Дело, Москва.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.