PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 42 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 317--326
Tytuł artykułu

Dysproporcje w zakresie rozwoju innowacyjności w państwach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disparities Development of Innovation in the Member of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę potencjału innowacyjnego Polski na tle innych państw Unii Europejskiej. Podstawę do oceny tego potencjału stanowią parametry wskazane w Unijnej Tablicy Innowacyjności. Gospodarki UE cechuje duże zróżnicowanie w dziedzinie poziomu oraz tempa rozwoju innowacyjności, w efekcie czego mamy do czynienia ze znacznym poziomem dywergencji. W tej sytuacji mało prawdopodobne wydaje się osiągnięcie do 2020 r. 3% poziomu wydatków na B+R w skali całej Unii. By nadrobić dystans, jaki dzieli UE od światowych liderów w dziedzinie innowacyjności, którymi dziś są Korea Południowa, USA i Japonia, europejska polityka rozwoju innowacji w najbliższej przyszłości powinna być ukierunkowana na podejmowanie działań wspierających zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i rozwój, wzrost liczby patentów oraz wspólnych publikacji będących efektem współpracy sektorów publicznego i prywatnego w sferze badawczo-rozwojowej. Konieczne jest także przyspieszenie tempa komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz systematyczne podnoszenie jakości szkolnictwa wyższego. Pomimo wprowadzenia szeregu nowych rozwiązań instytucjonalnych oraz wzrostu świadomości proinnowacyjnej wśród polskich przedsiębiorców, wyników, jakie Polska osiągała w dziedzinie innowacji w ostatnich latach nie można uznać ze spektakularne. W efekcie czego przepaść innowacyjna, jaka dzieli nasz kraj od innych państw UE nadal jest znacząca. Podniesienie potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki wymaga podjęcia różnorodnych działań w wielu obszarach, umożliwiających w szczególności przejście od modelu rozwoju opartego na imitacji do modelu rozwoju opartego na innowacjach. Budowaniu przewag konkurencyjnych służyć mają m.in. własne rozwiązania innowacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the subject of Polish innovation potential compared to other countries of the European Union. The basis for the evaluation of this potential are the parameters indicated in the Table of the EU Innovation. EU economy is characterized by wide variations in the level and pace of innovation development, with the result that we are dealing with a significant degree of divergence. In this situation, it is unlikely to achieve by 2020. 3% of the level of expenditure on R & D across the Union. To bridge the gap that separates the EU from the world leaders in terms of innovation, which today are South Korea, the US and Japan, European innovation policy in the near future should be directed to take action in support of increasing business expenditure on research and development, increase in the number of patents and joint publications resulting from the cooperation of public and private sectors in the field of research and development. Raising the innovation potential of the Polish economy requires a variety of activities in many areas, in particular to allow the transition from a development model based on imitation of a model of development based on innovation. It is also accelerating the commercialization of the results of research and development, and to systematically improve the quality of higher education. Building competitive advantages are aimed at, among others, own innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chaber P., Wzrost innowacyjności Unii Europejskiej przy jednoczesnym pogłębianiu się różnic między państwami - Raport Innovation Union Scoreboard, www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=DD2C6594D0F44FC8B433677EDA584F00 (dostęp: 4.09.2013 r.).
 • Deloitte, 2013, Badania i rozwój w Polsce: raport 2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2013, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Warszawa.
 • Innowacyjność w Polsce kuleje, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Innowacyjnosc-w-Polsce-kuleje-3186138.html (dostęp: 22.08.2014 r.).
 • Komisja Europejska, Europa jeszcze bardziej innowacyjna - mimo silnego zróżnicowania regionalnego, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-198_pl.htm (stan na dzień 4.03.2014 r.).
 • Komisja Europejska, 2014, Innovation Union Scoreboard
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", Warszawa.
 • Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red.), 2012, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 • Orłowski K., Liderzy czy naśladowcy?, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=D4C9F0B3CD20486D8B5C3F497251AE47 (stan na dzień 13.08.2012 r.).
 • Pangsy-Kania S., 2007, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Podsumowanie realizacji Strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającemu włączeniu społecznemu, 2014, Załączniki do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, s. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.