PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 4 | 225--253
Tytuł artykułu

Evaluation of the Impact of Economic Openness on Labour Productivity in EU Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ewaluacja wpływu ekonomicznego otwarcia na wydajność pracy w krajach Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wraz ze wzrostem integracji gospodarczej, globalizacji, międzynarodowej otwartości ekonomicznej i regionalizacji, coraz większej znaczenia nabiera nie tylko poprawa konkurencyjności poszczególnych krajów, ale także grup krajów. Umiejętność identyfikowania kwestii związanych z poprawą konkurencyjności w poszczególnych krajach bądź też w grupach krajów przyczynia się poprawy społeczno-ekonomicznych wskaźników regionu i poziomu życia ludności. Jednym z najbardziej istotnych wskaźników odzwierciedlających konkurencyjność krajowej lub regionalnej gospodarki jest wydajność pracy. Niemniej jednak wydajność pracy jest wśród tych wielkości, które niekorzystnie oddziaływują na konkurencyjność Unii Europejskiej jako całości. Aby zapewnić wzrost średniej wydajności pracy w UE, konieczne jest poszukiwanie metod i narzędzi wspomagających podniesienie produktywności w krajach charakteryzujących się niską wydajnością pracy. W obliczu globalizacji, jednym z czynników powodujących zmiany w wydajności pracy państw członkowskich UE może być otwartość gospodarcza. W związku z tym, celem badania jest ocena wpływu otwartości gospodarczej na produktywność pracy w 28 krajach członkowskich UE. Aby osiągnąć cel, ten artykuł ukazuje koncepcję otwartości gospodarczej, określa wskaźniki odzwierciedlające otwartość gospodarczą na poziomie teoretycznym, i przedstawia model teoretycznego wpływu otwartości gospodarczej na produktywność. Po przeanalizowaniu istniejących podejść do otwartości gospodarczej, przeprowadzono analizę z perspektywy najbardziej popularnego stwierdzenia, że otwartość gospodarcza polega na otwartości handlowej i otwartości finansowej. Jeżeli domniemanie, że wpływ otwartości gospodarczej na wydajności pracy może różnić się w krajach o różnej wydajności pracy można przyjąć, że kraje UE mogą być podzielone na dwa klastry: o stosunkowo wysokiej i o stosunkowo niskiej wydajności pracy. Kraje UE mogą zostać również podzielone na klastry na podstawie wskaźników intensywności handlu i intensywności BIZ. Okazuje się, że porównanie krajów należących do klastrów zaprzecza domniemaniu, że kraje z większej otwartości gospodarczej są bardziej otwarte. Teoria ta nie potwierdza się również wtedy, gdy kraje te uszereguje się pod względem wskaźników wydajności pracy i otwartości gospodarczej, niemniej jednak po utworzeniu modelu regresji wielokrotnej i wprowadzeniu pseudo zmiennych ustalono, że wpływ natężenia BIZ na produktywność pracy jest istotna statystycznie i jest obserwowany zarówno w klastrze o stosunkowo wysokiej wydajności pracy oraz w klastrze o stosunkowo niskiej wydajności pracy. Wpływ otwartości handlu na wydajność pracy z krajów UE nie została potwierdzona w ten sposób, aczkolwiek aby osiągnąć wzrost wydajności pracy, powinna zostać wprowadzona otwartość finansowa w krajach UE. (abstrakt oryginalny)
EN
With the growing economic integration, globalization, international openness and regionalization, more and more significance is given to competitiveness improvements not only of individual countries but also of groups of countries as a unit. Ability to identify issues of competitiveness improvement in a country or group of countries, approaches of solving such issues and a level of settlement of these issues contribute in the social and economic rate of a region and living standards of its population. One of the most relevant indicators reflecting competitiveness of national or regional economy is productivity. However, labour productivity is among those quantities that have a negative impact on the competitiveness of the EU as a group of countries. To ensure the growth of average labour productivity in EU, it is essential to look for methods and tools helping to prompt productivity in the countries demonstrating low labour productivity. In the light of globalization, one of the factors causing changes in labour productivity of both EU and other countries could be economic openness. Therefore, the aim of the study is to evaluate the impact of economic openness on labour productivity of EU-28 countries. To achieve the objective, this article reveals the concept of economic openness, identifies indices reflecting economic openness at the theoretical level, and presents the theoretical model of the impact of economic openness on productivity. Having analysed the existing approaches to economic openness, the study is conducted from the perspective of the most popular one stating that economic openness involves trade openness and financial openness. If the presumption that the impact of economic openness on labour productivity may differ in countries of different productivity is accepted, then EU countries can be distributed into two clusters: relatively high and relatively low labour productivity. Afterwards, EU countries are divided into clusters based on indices of trade intensity and FDI intensity. The comparison of the countries falling into the clusters revealed denies the presumption that the countries with higher economic openness are more open. This theory also fails when the countries are ranked according to indicators of labour productivity and economic openness; however, after composing the multiple regression model and introducing pseudo variables, it is established that the impact of FDI intensity on labour productivity is statistically significant, and is observed both in the cluster of relatively high labour productivity and in the cluster of relatively low labour productivity. The impact of trade openness on labour productivity of EU countries has not been confirmed; thus, to achieve growth of labour productivity, financial openness shall be prompted in EU countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
225--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Šiauliai University, Lithuania
 • Šiauliai University, Lithuania
Bibliografia
 • Alcala F., Ciccome A. (2004), Trade and productivity, "Quarterly Journal of Economics", vol. 119 no. 2, pp. 613-646.
 • Andersen L., Babula R. (2008), The link between openness and long-run economic growth, "United States International Trade Commission Journal of International Commerce and Economics", pp. 1-20.
 • Arisoy I. (2012), The impact of foreign direct investment on total factor productivity and economic growth in Turkey, "The Journal of Developing Areas", vol. 46 no. 1, pp. 17-29.
 • Austria M.S. (1998), Productivity growth in the Philippines after the industrial reforms, "Philippine Institute for Development Studies-Discussion Paper Series" 98:26.
 • Awokuse T. O. (2007), Causality between exports, imports, and economic growth: Evidence from transition economies, "Economics Letters", vol. 94 no. 3, pp. 389-395.
 • Bagley S. (2010), How to calculate productivity of labour, http://wordwidescience.org/topicpages/l/labor+productivity.html.
 • Bijsterbosch M., Kolasa M. (2010), FDI and productivity convergence in Central and Eastern Europe: an industry-level investigation, "Rev Worl Econ", DOI 10.1007/s10290-009-0036-z.
 • Blanchard O. (2006), Macroeconomics,Pearson Education, New Jersey.
 • Blinder A., Baumol W. (1993), Economics: Principles and Policy, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego.
 • BIS (2011), Economic openness and economic prosperity, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/43312/11-721-economic-openness-and-prosperity.pdf.
 • Bitzer J., Kerekes M. (2008), Does foreign direct investment transfer technology across borders? New evidence, "Economics Letters", vol. 100 no. 3, pp. 355-358.
 • Bonelli R. (1992), Growth and productivity in Brazilian industries: Impact of trade orientation, "Journal of Development Economics", vol. 39 no. 67, pp. 282-299.
 • Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.W. (1998), How does foreign direct investment affect economic growth? "Journal of International Economics", vol. 45, pp. 115-135.
 • Bosco M.G. (2001), Does FDI contribute to technological spillovers and growth? A panel data analysis of Hungarian firms, "Transnational Corporations", vol. 10 no. 1, pp. 43-67.
 • Combes J.-L., Guillaumont P, Poncent S. (n.s.), On the measurement of the openness of the Chinese economy, http://ces.univ-paris1.fr/membre/Poncet/Perso/Chinaanditsregion.pdf.
 • Čekanavičius V., Murauskas, G. (2008), Statistika ir jos taikymas, II, TEV, Vilnius.
 • Damijan J. P., De Sousa J., Lamotte O. (2009), Does international openness affect the productivity of local firms? Evidence from siuth-eastern Europe, "Economics of Transition", vol. 17 no. 3, pp. 559-586.
 • Debroy D. (2009), The Sterling dictionary of economics, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.
 • Djankov S., Hoekman B. (2000), Foreign investment and productivity growth in Czech enterprises, "World Bank Econ Rev", vol. 14 no. 1, pp. 49-64.
 • Dollar D., Kraay A. (2004), Trade, growth, and poverty, "Economic Journal", vol. 114 no. 493, pp. 42-49.
 • Driffield N., Love J. H., Taylor K. (2009), Productivity and labor demand effects of inward and outward FDI on UK Industry, "The Manchester School", vol. 77 no. 2, pp. 171-203.
 • Easterly W., Lavine R. (2001), What have we learned form a decade of empirical research on growth? It's not factor accumulation: stylized facts and growth models, "World Bank Economic Review", vol. 15 no. 2, pp. 177-219.
 • Frankel M., Kendric W. J. (2008), Labour productivity, "Britannica Concise Encyclopaedia", http://www.britannica.com/EBchecked/topic/478036/productivity.
 • Frankel, J. A., Romer, D. (1996), Trade and growth: An empirical investigation, "Working Paper", no. 5476, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
 • Galinienė B. et al. (2007), Ekonomikos modernizavimas: nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai, VU, Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius.
 • Gomez S., Musso A., Stocker M., Turunen J. (2006), Labour productivity developments in the Euro area, "ECB Occasional Paper Series", no. 53, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp53.pdf.
 • Gregory M. N. (2007), Macroeconomics, Worth, New York.
 • Harris R., Moffat J. (2013), The direct contribution of FDI to productivity growth in Britain, 1997-2008, "World Economy", vol. 36 no. 6, pp. 713-736.
 • Huang Chia-Hui; Hou, Tony Chieh-Tse and Yang, Chih-Hai (2013), FDI modes and parent firms' productivity in emerging economies: Evidence from Taiwan, "Journal of International Trade & Economic Development", vol. 22 no. 8, pp. 1240-1268.
 • Yanikkaya H. (2002), "Trade openness and economic growth: a cross-country empirical investigation" "Journal of Development Economics", vol. 72, pp. 57-89.
 • Yasin M. (2012), International trade and labour productivity in U.S. Manufacturing industrines, "International Journal of Business and Economics Perspectives", vol. 7 no. 1, pp. 58-67
 • Herzer D. (2012), Outward FDI, total factor productivity and domestic output: Evidence from Germany, "International Economic Journal", vol. 26 no. 1, pp. 155-174.
 • Hee Ng T. (2007), Foreign direct investment and productivity: Evidence from sub-Saharan Africa, Research and Statistics Branch UNIDO, http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2007-EDiA-LaWBiDC/papers/045-HeeNg.pdf.
 • Kimura F., Kiyota K. (2006), Exports, FDI and productivity: dynamic evidence from Japanese firms, "Review of World Economics", vol. 127 no. 4, pp. 695-719.
 • Liu X., Parker D., Vaiyda K., Wei Y. (2000), The impact of foreign direct investment on labour productivity in the Chinese electronics industry, "The Lancaster University Management School Working Paper" 2000/002.
 • Liu X., Siler P., Wang Ch., Wei Y. (2000), Spillovers from foreign direct investment: Evidence from UK industry level panel data, "Journal of International Business Studies", vol. 31 no. 3, pp. 407-425.
 • Lee H. Y., Ricci L. A., Rigobon R. (2004), Once again, is openness good for growth?, "Journal of Development Economics", vol. 75 no. 2, pp. 451-328.
 • Loko B., Diouf A. (2009), Revisiting the determinants of productivity growth: What's new?, "IMF Working Paper", WP/09/225.
 • Mačiulytė-Šniukienė A., Paliulis N.K. (2011), The problems and possibilities of increasing the competitive advantage of national economy: A case of labour productivity, "Science - Future of Lithuania", vol. 3 no. 4, pp. 35-42.
 • Miller S. M., Upadhyay M. P. (2000), The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity, "Journal of Development Economics", vol. 632, pp. 399-423.
 • Muendler M. (2004), Trade, technology and productivity: A study of Brazilian manufacturers 1986-1998, "SESifo Working Paper", no. 1148.
 • Музапарова Л.М. (2005), ФОРМИРОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, Cборнике материалов международной конференции "Третья ежегодная алматинская конференция по вопросам безопасности и регионального сотрудничества", г.Алматa
 • Nowbutsing B. (n.s.), FDI, domestic investment and economic growth: A theoretical framework, https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/35284/1245002088_BN_1.pdf.
 • OECD (2011), Science, technology and industry scoreboard. Trade openess, http://www.oecd-ilibrary.org.
 • Parham D. (n.s.), Definition, importance and determinants of productivity, http://economics.adelaide.edu.au/downloads/services-workshop/Definition-Importance-And-Determinants-Of-Productivity.pdf.
 • Parteka A., Wolszczak-Derlacz J. (2013), The impact of trade integration with the European Union on productivity in a posttransition economy: The case of Polish manufacturing sectors, "Emerging Markets Finance & Trade", vol. 49 no. 2, pp. 84-104.
 • Pearce D. W. (1992), Macmillan dictionary of modern economics (4th Edition), MacMillan, Basingstoke, London
 • Riezman R. G., Whiteman C. H., Summers P. M. (1996), The engine of growth or its handmaiden? A time-series assessment of export-led growth, "Empirical Economics", vol. 21, pp. 77-110.
 • Riley G. (2012), Macro: the importance of productivity, http://www.tutor2u.net/blog/index.php/economics/comments/uk-economy-revision-productivity.
 • Rodriguez C. A. (2009), On the degree of openness of an open economy, http://www.ucema.edu.ar/u/car/Advantage.PDF.
 • Rodrik D. (1998), Why do more open economies have bigger government?, "The Journal of Political Economy", vol. 106 no. 5, pp. 997-1032.
 • Saha S. (2012), Productivity and openness in Indian economy, "Journal of Applied Economics and Business Research", vol. 2 no. 2, pp. 91-102.
 • Sannasee R.V., Seetanah B., Ramma K., Lamport, M. J. (2013), Productivity spillovers from FDI - a PVAR approach, "Journal of International Finance & Economics", vol. 13 no. 4, pp. 77-86.
 • Saari S. (2006), Productivity. Theory and measurement in business, European Productivity Conference, Espoo, Finland, htpp://mido.fi/index_tiedostot/Productivity_EPC2006_Saari.pdf.
 • Van Pottelsberge de la Potterie B., Lichtenberg F. (2001), Does foreign direct investment transfer technology across borders?, "The Review of Economics and Statistics", vol.83 no. 3, pp. 490-497.
 • Wang Y. (2010), FDI and productivity growth: the role of inter-industry linkages," Canadian Journal of Economics", vol. 43 no. 4, pp. 1243-1272.
 • Whitman M. N. (1969), Economic openness and international financial flows, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 1 no., 4, pp. 727-749.
 • Wolf, Ch, Jr., Levaux H. P., Tong D. (1999), Economic openness. Many facets, many metrics, Rand, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.