PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 42 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 340--352
Tytuł artykułu

Innowacyjność w województwach Polski Wschodniej jako kluczowy czynnik konkurencyjności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation of Polish Eastern Provinces as a Key Factor of Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie innowacyjności regionów ma duże znaczenie dla ich konkurencyjności. W artykule przedstawiono wyniki uzyskane z badań własnych nad innowacyjnością województw Polski. Zaproponowany został w nim odmienny sposób pomiaru analizowanego zjawiska. Prowadząc badania autorka postawiła hipotezę, że powszechnie stosowane metody w badaniach nad innowacyjnością regionów nie dają możliwości monitorowania zmian tego zjawiska w czasie, ukazując jedynie statyczny jej wymiar. Biorąc pod uwagę fakt, że jest ona zjawiskiem podlegającym dynamicznym zmianom w czasie, ich przeprowadzenie w odmienny sposób wydaje się być bardzo ważne. Celem artykułu było zbadanie stopnia zróżnicowania potencjału innowacyjnego województw Polski Wschodniej w strukturze regionalnej kraju. Kategoria innowacyjności określona została za pomocą pięćdziesięciu trzech wskaźników dobranych za pomocą kryterium zgody powszechnej. Wytypowane do badania zmienne podzielone zostały na siedem kategorii, którym nadano następujące nazwy: działalność B+R, ochrona własności przemysłowej, działalność innowacyjna, zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej, potencjał ludnościowy, rachunki narodowe oraz nowoczesność gospodarki produkcyjnej. W ramach poszczególnych komponentów zgrupowane zostały wskaźniki, które w istotny sposób opisywały dany komponent. W badaniu wykorzystano metodę analizy czynnikowej i składowych głównych. Zasadność ich zastosowania zweryfikowana została za pomocą testu sferyczności Bartletta. Zadanie to przeprowadzone zostało w ujęciu dynamicznym, dla okresu badawczego 2007-2011. Tam gdzie otrzymano pozytywny efekt, w kolejnym kroku dokonano wyróżnienia ładunków czynnikowych wraz ze zmiennymi wchodzącymi w ich skład. Następnie dla każdej kombinacji dwóch czynników wchodzących w skład każdego komponentu sporządzono dwuwymiarowe diagramy cech w przestrzeni czynników, w oparciu o które dokonano klasyfikacji województw w grupy. Dzięki temu możliwe było także wyodrębnienie grup województw podobnych do siebie pod względem wybranych komponentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of regional innovation is important to their competitiveness. The article presents the results of own research on innovation of Polish provinces. It has been proposed a different method for measuring of analized phenomena. In researching, the author hypothesized that the commonly used methods of research on regional innovation are not capable of monitoring changes in this phenomenon over time, showing only its static dimension. Considering the fact that it is a phenomenon subject to dynamic changes over time, conducting them in different ways seems to be very important. The purpose of the article was to examine the degree of differentiation of innovation potential of Polish Eastern provinces in the regional structure of the country. The category of innovation was determined by fifty-three indicators selected by the criterion of universal consent. Selected for the study variables were divided into seven categories, which have been given the following names: R & D activities, protection of industrial property, innovative activities, employment in research and development, population potential, national accounts and modern manufacturing economy. Within individual components there have been grouped indicators that significantly describe relevant component. The study used the method of factor analysis and principal components. The legitimacy of their application was verified using Bartlett's test of sphericity. This task was carried out in a dynamic approach, for the research period 2007-2011. Where a positive effect was obtained in the next step there were made distinctions of factor loads along with the variables within their composition. Then, for each combination of two factors included in each of the component, two-dimensional diagrams of features were drawn in the space of factors on the basis of which the regions were classified into groups. Thanks to this it was also possible to isolate groups of provinces similar to each other in terms of the selected components. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Dziembała M., 2005, Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych wyzwaniem dla Polski w warunkach członkostwa w UE [w:] T. Sporek, Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Kudłacz T., Reichel M., 2006, Innowacyjność regionów Polski południowo-wschodniej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 693, Kraków.
 • Nowacki R., 2009, Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 46, Wrocław.
 • Olechnicka A., 2007, Innowacyjność polskich regionów [w:] G. Gorzelak, Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Reichel M., 2010, Innowacyjność polskich regionów, przemiany w latach 1999-2006 [w:] Studia i Prace UE w Krakowie, Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, nr 8, Kraków.
 • Stańczyk E., 2008, Innowacyjność w województwach, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, Warszawa 2008.
 • Strahl D., Markowska M., 2008, Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej - ocena zmian w czasie [w:] M. Klamut, Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strahl D., 2006, Innowacyjność regionów Polski na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój sektora usług, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1124, Wrocław, s. 25-36.
 • Surówka A., 2008, Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod statystycznych [w:] J. Dziechciarz, Ekonometria 20 Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1195, Wrocław.
 • Surówka A., 2009, Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 530, t. 1, Szczecin.
 • Szostak E., 2009, Innowacyjność regionów Europy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 77, Wrocław.
 • Węgrzyn G., 2005, Innowacyjność regionów w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1095, Wrocław.
 • Wierzbińska M., Surówka A., 2008, Innowacyjność województw Polski - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 501, Szczecin.
 • RSI województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.