PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (58) | 97--117
Tytuł artykułu

Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Codification of Ethical Standards in Banking Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kodeksów etyki banków w szerszym kontekście kodeksów etycznych firm. Problem badawczy stanowi ustalenie: czy na stronach internetowych banków są umieszczone kodeksy etyczne; jacy interesariusze występują w kodeksach etycznych banków; jakie treści dotyczące klientów są umieszczone w kodeksach etycznych banków. Przedmiotem analiz są treści kodeksów etycznych. Opracowanie składa się z trzech części: w pierwszej zostanie przedstawiona istota kodeksów etycznych, w drugiej zaprezentowana typologia oraz treści kodeksów, natomiast w części trzeciej - ukazane zostaną kodeksy etyczne środowiska bankowego oraz kodeksy etyki znajdujące się na stronach internetowych banków. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to present a code of ethics of banks, in the broader context of ethical codes of companies. The research problem is to determine whether the websites of banks feature codes of ethics, what kind of stakeholders are present in the ethical codes of banks, and what content on clients is located in the ethical codes of banks. The subjects of analysis are the contents of codes of ethics. The paper consists of three parts: the first explains the importance of codes of ethics; the second, the typology and the content of codes; while in the latter part of the third - the codes of ethics and codes of conduct found on the websites of banks, shown by the banking sector.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
97--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bar G., Wartość dla firmy, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013.
 • Bąk D., Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji: projektowanie i ocena, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 2.
 • Czakon T., Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013.
 • Gasparski W., Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", tom 3, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2000.
 • Grendecka E., Kodeks etyczny, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, S. Bafia, A. Maryniarczyk (red.), tom 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004.
 • Hałaczkiewicz J., Zdrowy kodeks, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013.
 • Klimczuk A., Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych, "Polskie Towarzystwo Profesjologiczne" 2013, nr 2, Uniwersytet Zielonogórski.
 • Klimczuk A., Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2014, Vol. 17, No. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Klimek J., Etyka biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014.
 • Klimowicz E., Sytuacjonizm, [w:] Mały słownik etyczny, S. Jedynak (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, "Twórczość" 1962, 7 (18).
 • Komunikat KNF z 13.3.2008, w sprawie ogłoszenia Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.
 • Konieczny J., Wstęp do etyki biznesu, Konsalnet, Warszawa 1998.
 • Kryk B., Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie firmy, [w:] Etyka biznesu w działaniu, W Gasparski, J. Dietl (red.), Warszawa 2001.
 • Leiter A.C., Soft Whistleblowing (February 1, 2013). 48 Georgia Law Review 425 (2014); American University School of Public Affairs Research Paper No. 2014-43. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2407095 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.2407095
 • Lipiński C., Etyka w bankowości - dylematy pracownika bankowego, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2008, Vol. 11, nr 2.
 • Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 • Markel H., Becoming a Physician: "I Swear by Apollo" - On Taking the Hippocratic Oath, "The New England Journal of Medicine" 2004, Vol. 350.
 • Mizera K., Kodeksy etyczne na gruncie środowisk akademickich, [w:] Zarządzanie szkołą wyższą: dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011.
 • Nogala J., Sygnalista czy donosiciel, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013 r.
 • Opara S., Jak żyć? Wykłady z etyki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Bellona, Pułtusk-Warszawa 2011.
 • Polok G., Kodeksy etyczne jako jedno z narzędzi regulacji zachowań podmiotów rynkowych, [w:] Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia, 2005, Nr 35, "Studia Ekonomiczne", Akademia Ekonomiczna w Katowicach, www.ue.katowice.pl/jednostki/...i...i.../ks-dr-grzegorz-polok.html
 • Przybył K., Po co nam kodeksy etyczne. Dokument szyty na miarę, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013 r.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu konsumenckiego, "Kwartalnik ADR" 2010, nr 4.
 • Schwartz M., A Code of Ethics for Corporate Code of Ethics, "Journal of Business Ethics" 2002, 41.
 • Senden L., Soft Law Self-regulation and Co-regulation in European Law: Where Do They Meet?, "Electronic Journal of Comparative Law", Vol. 9.1, January 2005.
 • Sikora A., Pojęcie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle etyki zawodowej, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2002, t. 13.
 • Sroka R., Kodeksy etyczne w największych firmach w Polsce, http://sa8000.pl/kodeksy- -etyczne-w-najwiekszych-firmach-w-polsce/
 • Steger U., Amann W, Corporate Governance. How to Add Value, Wiley. Chichester, 2008.
 • Tulczyński A., Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1975.
 • Uchwała 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu. Dz. Urz. KNF nr 8, poz. 39 z późn. zm.
 • Uchwała nr 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze ilościowymi i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zamieszczania informacji o charakterze ilościowym, jak i jakościowym podlegających ogłoszeniu. Dz. Urz. KNF nr 11, poz. 43.
 • Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz. U. nr 171, poz. 1206.
 • Vinten G., WhistleBlowing: Corporate Help or Hindrance?, "Management Decision", 1992, Vol. 30, Iss. 1, DOI http://dx.doi.org/10.1108/00251749210008687.
 • Wiśniewska M., Kodeks dobrej praktyki bankowej jako zbiór norm etycznych i ważny element kultury bankowego środowiska zawodowego. Etyka biznesu i etyka zawodowa, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2003, Vol. 6.
 • Witkowska N., Kodeks etyczny z duszą, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013 r.
 • Wyrwiński M., Kodeksy dobrych praktyk, [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Zarządzanie różnorodnością zwiększa konkurencyjność firmy, z Agnieszką Kozłowską- Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, rozmawia Kamil Ciepieńko, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013 r.
 • Zdybel L., Kodeks etyczny, [w:] Mały słownik etyczny, S. Jedynak (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Zielińska A., Niezbędne standardy, "Gazeta Finansowa", 22-28 listopada 2013 r.
 • European Banking Federation dla sektora bankowego i nadzorców w celu budowy nowego ładu finansowego. http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2014/03/10- -0190-EBFFinalversion.pdf
 • Generalny Kodeks Postepowania, http://static3.bzwbk.pl/asset/g/e/n/generalny_kodeks_ postepowania_pl_27278.pdf
 • http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/II_rekomendacja_ba.pdf
 • http://raiffeisenpolbank.com/c/document_library/get_file?uuid = 76d631fd-a045-4bac-a90e-b1fcad44c4b0&groupId=30393755
 • http://static.credit-agricole.pl/asset/k/a/r/karta-etyki-grupy-ca_5294.pdf
 • http://static.credit-agricole.pl/asset/k/o/d/kodeks-etyki-ca_6356.pdf
 • http://static3.bzwbk.pl/asset/g/e/n/generalny_kodeks_postepowania_pl_27278.pdf
 • http://www.bankmillennium.pl/documents/10184/84940/Kodeks_Etyczny_Grupy_ Banku_Millennium_2014.pdf/2f2f14e1-09b3-4804-b0d6-8 7efa7eec8b 7 (dostęp: 15.02.2015)
 • http://www.bgk.com.pl/kodeks-etyki
 • http://www.bph.pl/repo/bph/bank/dokumenty/Kodeks_etyczny_Duch_i_Litera.pdf
 • http://www.citigroup.com/citi/investor/data/codeconduct_plc.pdf
 • http://www.fcabank.pl/templates/fga_fiat/images/docs/new/kodeks_postpowania_grupy_fga_capital.pdf
 • http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/index.html
 • http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Bancassurance/Rekomendacje/III%20Rekomendacja%20Bancassurance%20-final.pdf
 • http://www.sgbbank.com.pl/pub/files/Lad_korporacyjny/Zasady_dobrych_praktyk.pdf
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_final_WZ.pdf
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_detaliczna/ Ocena_wdrozenia_Rekomendacji_ZBP_w_zakresie_przenoszenia_rachunkow_ban kowych_03.2011.pdf
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/komitet_ds_juf/Dobre_ Praktyki_skargi_reklamacje.pdf
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/Newsletter/2013/czerwiec/Dobre_Praktyki_obsuga_ osob_z_niepenosprawnociami.pdf
 • https://www.bgz.pl/downloads/Sponsoring/kodeks_12_zasad_final.pdf
 • https://www.dexiabank.pl strona w przygotowaniu.
 • https://www.getinbank.pl/files/uploads/file/Kodeks%20etyki%20Pracownik%C3% B3w%20GNB.pdf
 • https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/I%20Rekomendacja%20 Bancassurance.pdf
 • https://www.pkobp.pl
 • https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf
 • www.knf.gov.pl.http://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085. pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.