PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 261
Tytuł artykułu

Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy założono osiągnięcie następujących celów zgodnych z jej tematem, zaś podjęte rozważania odwołują się głównie do nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny nauki o marketingu i rynku. Celem poznawczym monografii jest identyfikacja istoty i rodzajów relacji trójstronnych zachodzących pomiędzy badanymi sieciami detalicznymi a ich klientami i dostawcami w kontekście uwarunkowań globalnych i lokalnych na rynku produktów szybkozbywalnych (FMCG). Ponadto celem poznawczym jest zidentyfikowanie wzajemnego wpływu relacji zachodzących pomiędzy sieciami-klientami a sieciami-dostawcami w układzie trójstronnym, a także określenie kierunków ich rozwoju. W związku z tym konieczne staje się przyjęcie tezy (założenia pewnego) o istnieniu takiego związku. Celem teoretycznym pracy jest budowa teoretyczno-opisowego modelu trójstronnych relacji pomiędzy sieciami handlowymi a ich klientami docelowymi i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych. Dla jego realizacji przeprowadzono gruntowne studia literaturowe i studia wyników badań pośrednich. Model ten pozwoli na uogólnienie badanej sytuacji związanej z trójstronnymi relacjami występującymi pomiędzy sieciami detalicznymi a dostawcami i klientami. Za cel teoretyczny uznano również wyjaśnienie i uporządkowanie podstawowych kategorii i pojęć związanych z tematem pracy w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu, jak i ogólnych prawidłowości rynkowych. Ponadto usystematyzowano dorobek naukowy w zakresie kształtowania relacji pomiędzy sieciami handlu detalicznego a ich dostawcami i klientami. Do celów metodycznych zaliczono z kolei wzbogacenie podstaw koncepcyjno-metodycznych badań nad relacjami sieci handlowych z dostawcami i klientami w warunkach zmian otoczenia glokalnego oraz wskazanie dalszych kierunków badań nad relacjami sieci handlowych z klientami i dostawcami. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
261
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialności przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Alworth D.J., Supermarket sociology, "New Literary History" Spring 2010, Vol. 41, No. 2, Published by The Johns Hopkins University Press.
 • Amalia P., Ionut P., Consumers' reaction and organizational response in crisis context, "Uni. Of Oradea. The Journal of the Faculty of Economics" 2009, 1(5).
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • AT Cearney, The 2013 global retail development indeks TM global retailers: cautiously aggressive or aggressive cautious? Retailers are taking a step back from rapid expansion strategies as they move into developing markets.
 • Badania rynku. Metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
 • Baker M.J., Hart S.J., The Marketing Book, 6thEdition, Elsevier, Oxford 2008.
 • Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991,77(1).
 • Berry L., Relationship marketing of services - perspectives from 1983 and 2000, "Journal of Relationship Marketing" 2002, Vol. 1.
 • Baruk A.I., Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 • Becker J., Marketing - Konception, Grundlagen des strategischen Marketing- -Managements, Vahlen, Muenchen 1988.
 • Białowąs S., Skale pięcio- i siedmiostopniowe - w poszukiwaniu optimum (w:) Ilościowe i jakościowe metody badania rynku - pomiar i jego skuteczność, red. J. Garczarczyk, Wydawnictwo UE, Poznań 2006.
 • Bilińska-Reformat K., Developing marketing cooperation's strategy of commercial retail chains with the producers of FMCG - polish perspective (w:) Proceedings of the 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December 4-6, 2008, Vienna, Austria, ed. P. Chadraba, DePaul University Chicago, Reiner Springer, Wirtschaftsuniversitaet Wien.
 • Bilińska-Reformat K., Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2013, nr 776.
 • Bilińska-Reformat K., Consumers behaviours on the market for food commodieties and their impact on commercial enterprices (w:) Raporty, Handel Wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 • Bilińska-Reformat K., Internet jako alternatywny kanał dystrybucji sieci handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik 2012.
 • Bilińska-Reformat K., Marketing zakupu jako źródło przewagi konkurencyjnej sieciowych organizacji handlu detalicznego w Polsce (w:) Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, red. B. Borusiak, Wydawnictwo UE, Poznań 2011.
 • Bilińska-Reformat K., Praktyki marketingowe wielkopowierzchniowych firm handlowych. Próba identyfikacji podstaw teoretycznych (w:) Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, red. T. Żabińska, L. Żabiński, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 • Bilińska-Reformat K., Relacje przedsiębiorstw działających na rynku FMCG z wybranymi podmiotami rynkowymi - wyniki badań (w:) Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Bilińska-Reformat K., Relationship marketing in marketing strategies of large selling area chain stores - polish perspective, proceedings of 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for CEE, Vienna University of Economics and Business Administration, De Paul University, Chicago Illinois, USA, Wiedeń 2010.
 • Bilińska-Reformat K., Rola CCR (Customer Centric Retailing) w kreowaniu wartości dla klientów sieci handlowych, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8.
 • Bilińska-Reformat K., Teoretyczne podstawy planowania strategii marketingowych organizacji wielkopowierzchniowych działających w Polsce na przykładzie Tesco, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 • Bilińska-Reformat K., The impact of relationship marketing on developing competitive advantage in retail sector - polish case, Wenecja 2012, materiały konferencyjne 10th International Trends Marketing Conference.
 • Bilińska-Reformat K., Wpływ kryzysu na rozwój sieci dyskontowych w handlu artykułami żywnościowymi w Polsce (w:) Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, red. Z. Waśkowski, M. Sznajder, Wydawnictwo UE, Poznań 2012.
 • Bilińska-Reformat K., Wykorzystanie koncepcji CSR w działalności sieci handlowych, "Handel Wewnętrzny" maj-czerwiec (A) 2013, t. III, Wartość marketingu.
 • Bilińska-Reformat K., Reformat B., Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta (w:) Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012.
 • Borgatti S.P, Foster P.C., The network paradigm in organizational research: a review and topology, "Journal of Management" 2003, 29 (6).
 • Borusiak B., Drygas P., Małkowska-Borowczyk M., Zmiany w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych, "Handel Wewnętrzny", marzec-kwiecień 2005.
 • Brown R., Group process: dynamics within and between group, Blackwell Publishing, Malden, Mass 2000.
 • Business for Social Responsibility, BSR Issue Briefs, Overiew of Corporate Social Responsibility, 2004.
 • Buzzell R.D., Quelch J.A., Bartlett Ch.A., Global Marketing Management. Cases and Reading, III Ed. Addison-Wesley Publ., Reading, MA 1995, za: M.K. Nowakowski, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • Chen Ch.-L., Strategic thinking leading to private brand strategy that caters for customers' shopping preferences in retail marketing, "African Journal of Business Management" November 2009, Vol. 3 (11).
 • Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship marketing, Butterworth - Heinemann, Oxford 2003.
 • Consumer goods and retail insights, customer centric retailing, now you know what your customer really want, Roland Berger Strategy Consultants, Consumer Goods & Retail Competence Center, Munich 2011.
 • Copacino C.W., Winning strategies for distributors, "Traffic Management" 1996, Vol. 35, No. 1.
 • Cosby L., Evans K., Cowles D., Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective, "Journal of Marketing" 1990 (July), 54.
 • Cox R., Brittan P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną PWE, Warszawa 2000.
 • Czaja I., Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia (w:) Globalizacja, red. J. Klich, Wyd. ISS, Kraków 2001.
 • Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
 • Davies D., Ward Ph., Managing retail consumption, John Wiley&Sons, New York 2002.
 • Davies G., Trade marketing, strategy, Paul Chapman Publishing, London 1992.
 • Davies G., Lin H., Retailer's marketing - mix and commercial performance, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 5 April 1995.
 • Dawson J., Henley J., Internationalisation of retailing in Poland: foreign hypermarket development and its implications (in:) The internationalisation of retailing in Europe, ed. K. Jones, Centre for the study of Commercial Activity - Ryerson Polytechnic University, Canada 1999.
 • De Wulf K., G. Odekerken-Schroeder, D. Iccobucci, Investments in consumer relationships: a cross-country and cross-industry exploration, "Journal of Marketing" October 2001, 65.
 • DEFRA, Economic Note on UK Grocery Retailing, London. Department for Environment, Food&Rural Affairs, Food Drink Economy Branch, 2006.
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwań J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 • Dibb S., Simkin L., W. Pride, O. Ferrell, Marketing, wyd. 3 eur., Houghton-Miffin, Boston 2003.
 • Dicken P., Global shift. The internalization of economic activity, Paul Chapman, London 1992.
 • Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991.
 • Dolecki Z., Globalizacja - proces nieodwracalny. Rozmowa z profesorem Zygmuntem Baumanem z Leeds University, http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_6/art._610.htm
 • Domański T., Proces internacjonalizacji polskiego handlu. Wyzwania i zagrożenia dla polskich firm (w:) Handel. Znaczenie we współczesnej gospodarce, red. J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe WSzHiU, Poznań 2006.
 • Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Domański T., Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005.
 • Domański T., Bryla P., Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2010.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Drzazga M., Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo UE, Katowice 2012.
 • Dumenil G., Levy D., Neoliberalna (kontr-)rewolucja (w:) Neoliberalizm przed trybunałem, red. A. Saad-Filho, D. Johnson, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 • Dunning J.H., The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension, "Journal of International Business Studies" 1988, No. 1.
 • Dwyer R.F., Oh S., Output sector munificence effects on the international political economy of marketing channels, "Journal of Marketing Research" 1987, No. 24.
 • Dyche J., CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.
 • Egan J., Relationship marketing: exploring relational strategies in marketing, Second Edition, Prentice Hall, London 2004.
 • Eiriz V., Wilson D., Research in relationship marketing: antecedents, traditions and integration, "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, No. 3/4.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 • European Commission, DG Competition, ECN Brief 05/2011, FoodDrink Europe database.
 • Fanpage Trends, czerwiec 2013, sotrender.
 • Flatters P., Willmott W., Understanding the post - recession consumer, "Harvard Business Review" 2000, Vol. 7, Iss. 7/8.
 • Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 • Frąckiewicz E., Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji marketingowego systemu informacyjnego (w:) Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Friedman T.L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 • Friedman T.L., The world is flat, Penguin Books, London 2006.
 • Garbariano E., Johnson M., The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships, "Journal of Marketing" April 1999, 63.
 • Gebert H., Geib M., Kolbe L., Brenner W., Knowledge-enabled customer relationship management: integrating customer relationship management and knowledge management concepts, "Journal of Knowledge Management" 2003, Vol. 7, Iss. 5.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Gilbert D., Sumner F., The current use of marketing in UK retailing, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2004, Vol. 32, No. 5.
 • Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 • Governments, globalization, and international business, ed. J.H. Dunning, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Grayson C.J. Jr., O'Dell C.S., Mining your hidden resources, "Across the Board" 1998, 35.
 • Grönroos Ch., A service quality model and its marketing implications, "European Journal of Marketing" 1984, 18.
 • Grönroos Ch., The marketing strategy continuum: towards a marketing concept for the 1990's, "Management Decision" 1999, Vol. 29, No. 1.
 • Grönroos Ch., The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2004, Vol. 19, No. 2.
 • Grzesiuk A., International retail divestments versus market consolidation and concentration: evidenced from Poland, Proceedings of the 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December 4-6 2008, Vienna, ed. P. Chadraba, DePaul University Chicago, Reiner Springer, Wirtschaft- suniversitatet, Wien.
 • Gummesson E., Making relationship marketing operational, "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No. 5.
 • Gummesson E. : Relationship marketing as a paradigm shift: some conclusions from the 30R approach, "Management Decision" 1997, Vol. 35, No. 4.
 • Gummesson E., Total relationship marketing, marketing management, relationship strategy, CRM, and a new dominant logic for value-creating network economy, Butterworth-Heinemann, Amsterdam 2008.
 • Hamilton D., Shermann S.J., Perceiving persons and groups, "Psychological Review" April 1996, 103.
 • Handel we współczesnej gospodarce, red. M. Sławińska, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Harach M.E., Globalizacja aspekty ekonomiczne, "Oeconomia Copernicana" 2011, nr 2.
 • Hejduk I.K., Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 3.
 • Herman A., Nauki o przedsiębiorstwie w Polsce a praktyka, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 3.
 • Hermann S., The crisis and customer behavior: eight quick solutions, "Journal of Customer Behavior" 2009, Vol. 8, Iss. 2.
 • Holmlund M., Perceived quality in business relationships, Hanken Swedish School of Economics Finland/CERS, Helsingfors 1997.
 • Höugaard S., Bjerre M., Strategic relationship marketing, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2003.
 • Hyvonen S., Coordination and cooperation in vertical marketing systems, a model verification, The Helsinki School of Economics and Business Administration, Helsinki 1983.
 • Iacobucci D, Hopkins N., Modeling dyadic interactions and networks in marketing, "Journal of Marketing Research" 1992, Vol. 29, No. 1.
 • Innovation and commercialization, McKinsey, 2010.
 • Jak zyskać na odpowiedzialności CSR w strategiach spółek giełdowych? CSR Info Giełda Papierów Wartościowych 2012.
 • Jons D.M., Development Models, "Supply Management" March 1999, 18.
 • Kaczmarek M., Tarka P., Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru wartości w 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych, "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik2013, nr 5.
 • Kaczmarek T., Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nr 15, Problemu rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, red. M. Wdowicka, L. Mierzejewska, Poznań 2011.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Dystrybucja - zmiany w handlu żywnością w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 2008, nr 7.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Jakościowe przemiany handlu w Polsce, "Marketing i Rynek" 2002, nr 1.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa 2008.
 • Knee D., Walters D., Strategy in retailing. Theory and application, Philip Allan, Oxford 1985.
 • Kołodko G., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 2001.
 • Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, red. M. Strużycki, IRWiK, Warszawa 2000.
 • Koniorczyk G., Marketing produktów usługowych taniej gospodarki (w:) Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Korzeniowski L.F., Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010.
 • Kosiecka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J., Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa 2011.
 • Kotler Ph., Kotier o marketingu. Jak kreować opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 • Kotler Ph., Marketing. Analizowa, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań 2004.
 • Kotler Ph., Casilione J., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Sanders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Kowalska-Musiał M., Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, "Marketing i Rynek" 2006, nr 3.
 • Kowalska-Musiał M., Relacje partnerskie w układach diadycznych - ocena i analiza danych (w:) Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Krafft M., Kundenbindung Und Kundenwert, Zweite Auflage, Phisica-Verlag, Ein Unternehmen von Springer, Heidelberg 2007.
 • Kramer J., Orientacja na klienta a jej ograniczenia (w:) Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań, red. L. Żabiński, Wydawnictwo AE, PTE Katowice 1999.
 • Krupski R., Łobos K., Cechy organizacji sieciowych (w:) Instrumenty i formy organizacji procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. I, red. A. Stabryła, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
 • Kumar N., Scheer L.K., Steenkamp J.B., The effects of supplier fairness on vulnerable resellers, "Journal of Marketing Research" 1995, No. 32.
 • Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, http://www.qnet.pl/ warecka/sprawy/kuzniarglobalizacjageopolityka i_polityka_zagraniczna.html.
 • Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Leksykon Zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Levitt T., Globalization of markets, "Harvard Business Review" maj-czerwiec 1983.
 • Lhermie Ch., Carrefour ou l'invention de l'hypermarche, Vuibert, Paris 2004.
 • Lisowski A., Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2003.
 • Logistyka. Teoria i praktyka, red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa 2011.
 • Ludwikowski R.R., Handel międzynarodowy (Podręczniki Prawnicze), C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 • Łapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/drzewa.pdf.
 • Ławicki J.S., Marketing sukcesu - partnering, Difin, Warszawa 2005.
 • Łobos K., Organizacje sieciowe (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Łupicka A., Teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie sieci logistycznych, www.logforum.net.pl.
 • Marketing międzynarodowy, Zarys problematyki, red. E. Kosińska, PWE, Warszawa 2008.
 • Matejun M., Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 10.
 • Maunu S., Supplier satisfaction, the concept and a measurement system. A study to define the supplier satisfaction elements and Osage as a management tool, Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu, Oulu 2003.
 • Mazur J., Sznajder A., Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Mazurek-Łopacińka K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Mentzer J.T., Min S., Zacharia Z.G., The nature of interfirm patering in supply chain management, "Journal of Retailing" 2000, Vol. 76 (4).
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2010.
 • Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 • Mikołajek-Gocejna M., Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki SGH, t. 32, Warszawa 2011.
 • Misiąg F., Makroekonomiczne funkcje handlu w transformowanej gospodarce, Wyd. IRWiK, Warszawa 2002.
 • Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Modele biznesu w handlu detalicznym, red. M. Sławińska, Wydawnictwo UE, Poznań 2010.
 • Morgan R.M., Hunt S.D., The commitment - trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing" 1994, No. 58.
 • Morris N., Calantone R., Redefining the Purchising Function, "International Journal of Purchising and Materialas Management" Fali 1992.
 • Neal F., Shone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWE, Warszawa 1982.
 • Niemczyk J., Strategie z perspektywy sieci - nowy nurt w rozwoju zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 6.
 • Niestrój R., Koncepcja marketingowa a profil strategiczny przedsiębiorstwa (w:) Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej, podstawy - metody - dylematy, red. L. Żabiński, Wydawnictwo AE, PTE Katowice, Katowice 1995.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWE, Warszawa 1996.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Nowa definicja CSR i nowy plan działania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie. html?id=5297 [8.06.2012].
 • Nowakowski M.K., Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difm, Warszawa 1999.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 • Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne (w:) Zarządzanie i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wydawnictwo AE, Kraków 1986.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, 2 wydanie rozszerzone, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Otto J., Olczak A., Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 • Palmatier R., What drivers customer relationship value in business to business exchanges? Cambride, Mass. Marketing Science Institue, Report no 07, 2007.
 • Palmatier R.W., Relationship marketing, Marketing Science Institut, Cambridge, Mass. 2008.
 • Palmatier R., Dant P., Grewal D., A comparative longitudinal analisis of theoretical perspecives of interorganizational relationship performance, "Journal of Marketing" 2007, No. 71.
 • Palmer A., Bejou D., Buyer seller relationships: a conceptual model and empirical investigation, "Journal of Marketing Management" 1994, Vol. 10.
 • Palmer R.,. Lindgreen A., Vanhamme J., Relationship marketing: schools of thought and future research directions, "Marketing Intelligence and Planning" 2005, Vol. 23, No. 3.
 • Parysek J., Globalizacja współczesnego świata widziana z polskiej perspektywy (w:) Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 • Payne A., Frow P., A strategic framework for customer relationship management, "Journal of Marketing" 2005, 69.
 • Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Perenc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Perreault Jr W.D., McCarthy E.J., Basic marketing. A global - managerial approach, Irwin, Homewood, II Burr Ridge 1993.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Polski handel 2012, Polski rynek detaliczny: trendy, analizy, prognozy, "Inquiry" listopad 2012 "Rozwój handlu w Polsce", oprac. pod kier. G. Ejcharta, Centrum im. A. Smitha, Warszawa, lipiec 2007.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nation, Free Press, Ney York 1990.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki. Założenia zaakceptowane przez Radę Ministrów 9 października 1989, opublikowane w Rzeczpospolitej, http://c355.republilca.pl/Programl989.pdf.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroclaw 1978.
 • Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Tesco 2010/11 i 2011/12.
 • Raport z badania, Rola i ranga zakupów w polskich przedsiębiorstwach, oprac. H. Kardasz, Marketplanet, Harvard Business Review Polska, 2011.
 • Raport zrównoważonego rozwoju AUCHAN POLSKA 2012.
 • Reakcje na kryzys gospodarczy, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2009.
 • Reardon T., Hopkins R., The supermarket revolution in developing countries: policies to address emerging tensions among supermarkets, suppliers, and traditional retailers, "Forthcoming in European Journal of Development Research" 2006,18(4).
 • Reardon T., Timmer C.P., Barrett C.B., Berdegué J., The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America, "American Journal of Agricultural Economics" 2003, 85(5).
 • Reck R.F., Long B.G., Purchasing a competitive weapon, "Journal of Purchasing and Materiale Management" 1988, Vol. 24, No. 3.
 • Reformat B., The idea of smart shopping that is, the generation of smart consumers (w:) La Société de L'Information. Perspective Européenne et Globale. Les Usages et les Risiques d'Internet pour les Citoyens et les Consommateurs, red. C. Martin, M. Jaciow, Wydawnictwo UE, Katowice 2013.
 • Regions, globalization, and the knowledge based economy, ed. J.H. Dunning, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing intangible assets, McGraw-Hill, New York 1999.
 • Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, red. K. Bilińska-Reformat, Placet, Warszawa 2009.
 • Rindfleich A., Moormann Ch., The acqisition and utilization of information in new product alliaces. A strenght-of-ties perspective, "Journal of Marketing" 2001, No. 65.
 • Rogers M., Customer strategy: observations from the trenches, "Journal of Marketing" 2005, 69 (4).
 • Rosińska-Bukowska M., Globalne sieci biznesowe - efekt globalizacji korporacyjnej, "Journal of Management and Finance" 2012, Vol. 10, No. 1, part 3.
 • Rosińska-Bukowska M., Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2009.
 • Rozwój handlu w Polsce, oprac. pod kier. G. Ejcharta, Centrum im. A. Smitha, Warszawa, lipiec 2007.
 • Rószkiewicz M., Wokół paradygmatu behawioralnego zachowań ekonomicznych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9.
 • Rutkowski K., Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Rynek wewnętrzny w 2012 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012.
 • Samli A.C., Retail marketing strategy, planning, implementation and control, Quorum, London 1989.
 • Shajahan S., Relationship marketing: text cases, Tata McGraw-Hill, New Delhi 2006.
 • Shopping Show, Zwyczaje zakupowe Polaków, Edycja Warszawa, kwiecień 2013.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Sin L.Y.M., Tse A.C.B., Yau O.H.M., Chow R.P.M., Lee J.S.Y., Lau L.B.Y., Relationship orientation and cross-cultural validation, "Journal of Bisiness Research" 2005, No. 58.
 • Sirdesmukh D., Singh J., Sabol B., Consumer trust, value, and loyalty in relational exchanges, "Journal of Marketing" January 2002, Vol. 66.
 • Sławińska M., Pilarczyk B., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 • Smith M., Four degrees of customers centricity, Multichannelmerchant.com/, October 2009.
 • Sonneck P., Sören Ott C., Future trends in multi-channel retailing (w:) Retailing in the 21th Century, current and future trends, red. M. Krafft, M.K. Mantrala, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.
 • Stachowicz J., Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako kluczowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków 2011.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2005.
 • Stannack P., Jones M,, The Heath of Purchasing, PSERA, Eindhoven 1996.
 • Stefańska M., Determinants of positioning strategy of retail micro-enterprises (w:) The 16th Conference of the European Association of Education and Research in Commercial Distribution, red. G. Lugli, C. Ziliani, Universita Degli Studi di Parma, Facolta di Economia, Parma 2011.
 • Stefańska M., Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo UE, Poznań 2014.
 • Stewart-Howe W., Retailing management, Macmillan, London 1992.
 • Stiglitz J.E., Globalization and it's discontents, Penguin Books, London 2002.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Stryjakiewicz T., Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno-ekonomicznych (w:) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 • Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Suszyński C., Przedsiębiorstwo-wartość-zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 • Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydanie drugie, Znak, Kraków 2012.
 • Śmigielska G., Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handle detalicznym, Wydawnictwo AK, Kraków 2007.
 • Tacconelli W., Wrigley N., Organizational challenges and strategic responses of retail TNC'S in post-WTO-entry China, "Economic Geography" 2009, 85.
 • Tesco: Supermarket Excellence, "Coriolis Research" July 2004.
 • The Globalization of Trade In Retail Services, Report commissioned by the OECD Trade Policy Linkages and Services Division for the OECD Experts Meeting on Distribution Services, Paris November 2010.
 • Trojanowski M., Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Ujwary-Gil A., Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa - całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 • Ulaga W., Eggert A., Relationship value and relationship quality. Broadening the nomological network of business-to-business relationship, "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, No. 3/4.
 • Urbanek G., Wycena relacji z klientem, "Marketing i Rynek" 2005, nr 12.
 • Vernon R., International investment and international trade in the product cycle, "The Quarterly Journal of Economics" 1966, No. 2.
 • Wade R.H., Is Globalization Reducing Poverty and Inequality, 2004, http://www.lse.ac. uk/collections/DESTIN/pdf/Isglobreducing.pdf [12.08.2013].
 • Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Wathe K.H., Heide J.B., Relationship Governance in a Supply Chain Network, "Journal of Marketing" January 2004, Vol. 68.
 • Wernerfert B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, No. 5.
 • Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Studium z zakresu geografii społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Wiatrak P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy, Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 • Wilk W., Miejsce miast w sieciach handlowych - przykład Polski, "Prace i Studia Geograficzne", t. 35, Warszawa 2005.
 • Wilson D.T., An integrated model of buyer-seller relationships, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 23, No. 4.
 • Wojciechowski T., Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 2003.
 • Wpływ integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji, IRWiK, Warszawa 2005.
 • Wrigley N., How british retailers have shaped food choice (w:) The nation's diet, the social science of food choice, ed. A. Murcott, Longmann, London 1998.
 • Wrzesińska J., Polityka super-i hipermarketów wobec dostawców towarów, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", t. 79, SGGW, Warszawa 2009.
 • Wyrwicka M.K., Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, "Rozprawy", nr 374, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
 • Yin R.K., Case study research: design and methods, 3 ed., Newbury Park, CA, Sage Publications, 2003.
 • Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 • Zack M.H., Developing a knowledge strategy, "California Management Review" 1999, 41.
 • Zakrzewski Z., Wstęp do teorii handlu wewnętrznego, PWN, Warszawa 1969.
 • Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie marketingowe. Istota - Koncepcje - Problematyka. Podstawy zarządzania marketingowego, red. L. Żabiński, Wydawnictwo AE, Katowice 1998.
 • Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Żorska A., Ku globalizacji? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Żabiński L., Obrazy marketingu w jego paradygmatach, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 • Żabiński L., Strategie współdziałania zagranicznych sieci handlowych i krajowych producentów-dostawców w sferze dystrybucji (w:) Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unia Europejską, red. K. Jędralska, K. Znaniecka, L. Żabiński, PTE Katowice 2000.
 • Żabiński L., Wstęp do koncepcji marketingu integralnego, "Handel Wewnętrzny" 1992, nr 4.
 • Żabiński L., Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, http://www.pte.p1/pliki/2/12/Leszek_Zabinski.pdf.
 • http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/584223,indeks_wolnosci_gospodarczych_2012_polska_dopiero_na_64_miejscu.html
 • http://dd.tradepress.com.pl, www.geant.pl,www.tesco.pl
 • http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo= 1206
 • http:// ec. europa. eu/internal_market/fmservices-etail/docs/finfocus/fmfocus5/finfocus5_pl.pdf
 • http://edu.gazeta.p1/edu/h/PESTEL
 • http://ekspansja.com.pl/historia.html
 • http://ey.media.pl/pr/244098/inwestycje-zagraniczne-polska-liderem-wzrostu-w-europie-i-najatrakcyjniejsza-w-regionie
 • http://finanse.wp.pl/kat,58436,title,Gdyby-sieci-handlowe-byly- panstwami,wid, 15409843,wiadomosc.html
 • http://hotelink.republika.pl/uwarunlcowania/uwamnkowania.htm
 • http://masterplan.pl/publikacje/163_crm.php
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie.html?id=5297,
 • http://pieniadze.gazeta.p1/Gospodarka/l, 125292,13881100,Firma_U_Jedrusia_na_wspolpracy z Biedronka wyrosla.html
 • www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/mlekovita-zapowiada-duze-inwestycje-w- tym-roku-na-ten-cel-wyda-120-mln-zl, 88681.html.
 • http://retailing.pb.pl/2396336,38371,gmpa-metro-znowu-w-ofensywie
 • http://se.nielsen.com/site/documents/NielsenGlobalShoppingReportAugust2012.pdf
 • http://www.auchan.pl/o-auchan/historia-auchan
 • http://www.auchan.pl/poznaj-auchan.
 • http://www.biedronka.pl
 • http://www.biedronka.pl/
 • http://www.biedronka.pl/o_nas/biedronka/kimJestesmy/
 • http://www.carrefour.pl
 • http://www.crnavigator.com/art44/marketing_40_wywiad_z_philipem_kotlerem.html
 • http://www.detaldzisiaj.com.pl/article/formaty-handlu-niska-cena-albo-jakosc
 • http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland/
 • http ://www .firma, egospodarka ,pl
 • http://www.handel-net.pl/raporty-i-analizy/raporty-specjalne/polska-celem-ekspansji- sieci-handlowych.html
 • http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/ll/j_struzyna_t_ingram_ m_majowska_zzl_2-2009.pdf
 • http://www.kaufland.pl/Home/05_Firma/001_Silni_dla_Was/index.jsp
 • http://www.kaufland.pl/Home/05_Firma/008_Firma_Kaufland/index.jsp
 • http ://www .marketing-news ,pl/theme.php? art= 1025
 • http://wvvw.media.wp.pl/kat, 1022939,wid,9288453
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/PL_MG_DSA_MWP_Polska_2012_Raport_o_stanie_gospodarki_w_ost.pdf
 • http://www.mg.gov.pl/node/10892, Społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR),
 • http://www.netto.pl
 • http://www.oecd.org/tad/services-trade/46502813.pdffl0.10.2011].
 • http://www.pmrpublications.com,
 • http://www.pmr-research.com
 • http://www.poradmldiurtowmka.com/article/od-producenta-do-cletalisty-towary- przynoszace-zysk-twoim-klientom
 • http://www.publikacje.org/index.php/etnocentryzm-konsumencki/
 • http://www.puls, www.money.pl
 • http://www.responsiblesme.eu/pl/baza-wiedzy-csr/co-to-jest-odpowiedzialny- biznes.html
 • http://www.retail-conferences.com/k2-users/retailer-of-the-year-all
 • http://www.rp.pl Rzeczpospolita
 • http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/rankingi/lista500/alfabetyczny.pdf
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje PLK HTMLhtm?id=POJ-5920.htm
 • http ://www.tesco .pl/o-nas/o-tesco .php
 • http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdi/EIOGZ2008_nr72_s 161 .pdf,
 • http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/E10GZ_2009_nr79_sl63.pdf
 • http://www.zabka.pl/pl/o-zabce/kim-jestesmy
 • http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepoit_2012-13 .pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.