PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 133--147
Tytuł artykułu

New Measurement of the Effectiveness of Financial Management of Local Government

Warianty tytułu
O nowy pomiar efektywności gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the following paper is to indicate the premises for taking actions aimed at the implementation of an effectiveness measurement of local government entity's financial management, and to determine the limitations of the existing solution in terms of the barriers in effectiveness measurement in an alternative to the existing approach. The article presents the dominant approach to measuring efficiency, as well as, the dilemmas of its measurement.(original abstract)
Celem artykułu jest wskazanie przesłanek podjęcia działań na rzecz wdrożenia pomiaru efektywności gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz określenia ograniczeń istniejącego rozwiązania na tle barier dokonywania pomiaru efektywności na podstawie alternatywnych do istniejącego (ustawowego) podejść. W artykule zaprezentowano dominujące podejście do pomiaru efektywności, a także dylematy z nim związane.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Szczecin
Bibliografia
 • Chalos P., Cherian J., An application of Data Envelopment Analysis to public sector performance measurement and accountability, "Journal of Accounting and Public Policy" 1995, Vol. 160, No. 14.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Data Envelopment Analysis, A. Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Springer, New York 2007.
 • Debreu G., The Coefficient of Resource Utilization, "The Econometric Society" 1951, Vol. 19, No. 3.
 • Drwiłło A., Gliniecka J., Finanse gmin, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, proces, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, "Ekonomia" 2013, No. 3(24).
 • Farrel M.J., The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society" 1953, series A, CXX, part 3.
 • Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1993.
 • Filipiak B., Gospodarka finansowa sektora samorządowego - ujęcie metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2007, No. 9.
 • Finanse przedsiębiorstwa, ed. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.
 • Glumińska-Pawlic J., Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, Kaga-Druk, Katowice 2013.
 • Hendriksen E.A., Berda M.F. van, Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Mazurkiewicz M., Zakres finansów lokalnych i ich gwarancje konstytucyjne, in: Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r., eds. W. Miemiec, W. Cybulski, Municipium, Warszawa 1997.
 • Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ed. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.
 • Misiąg W., Koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego a bilans potrzeb pomocy społecznej, www. google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEoQFjAH&url=http%3 A irss.pl wp-content uploads 2011 06 Koncepcja_i_wskazniki_ budzetu_zadaniowego_a_bilans_potrzeb_pomocy_spolecznej.doc&ei=4RQcVLO2OKj-ygPfj YCgCA&usg=AFQjCNHd9RB7wne1SNrlTKQJ7OtOlKub9Q [19.09.2014].
 • Motek P., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J., Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzyjne" 2008, No. 4.
 • Nykiel W., Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • Odeck J., Evaluating target achievements in the public sector: An application of a rare nonparametric DEA and Malmquist indices, "Journal of Applied Economics" 2005, Vol. VIII, No. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 289 [Directive by the Minister of Finance concerning particular accounting principles and charts of accounts for the state budget, self-government budgets, budget entities, state special purpose funds and state budgetary entities located beyond the borders of the Republic of Poland, of 5 July, Journal of Laws 2013, item 289 (consolidated text).
 • Sawicki K., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2001.
 • Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
 • Szczepański J., Szyszko L., Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Informatycznej w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Tarczyński W., Metodologia powiązania wskaźników i mierników budżetu zadaniowego ze zintegrowanymi miernikami SRK i KPR, ekspertyza KPRM, Warszawa 2007.
 • Wakuła M., Koszty w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, No. 61.
 • Winiarska K., Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z UE, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2000.
 • Wyrok WSA z 26.04.2010, V SA/Wa 103/10 Judgement of Regional Administrative Court of 26.04. 2010, V SA/Wa 103/10].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.