PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 7 | 54--76
Tytuł artykułu

Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna - wstęp do dyskusji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creativity of tourism vs. creative tourism - an introduction to the discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł ma charakter dyskusyjny. Jego celem podstawowym jest wskazanie na właściwości turystyki, które pozwalają umieścić ją wśród przemysłów kreatywnych. W pierwszej kolejności omówiono pojęcie kreatywności i innowacyjności w świetle dostępnej literatury przedmiotu i opublikowanych badań empirycznych. W efekcie skonstatowano, że kreatywnością jest każda działalność, dzięki której następuje wzbudzenie energii ukrytej w różnorakich zasobach produktowych, technologicznych, organizacyjnych, społecznych. Natomiast innowacyjnością jest każde racjonalne postępowanie pozwalające efektywnie wykorzystać wzbudzoną energię. Następnie przedstawiono dwa obszary problemowe, tzn. turystykę kreatywną i kreatywność turystyki. Zróżnicowanie aktywności kreacyjnej turystyki określono w postaci pięciu form relacyjnych (ekspresyjna wewnętrzna, ekspresyjna zewnętrzna, pośrednia, absorpcyjna prosta, absorpcyjna złożona). W efekcie przeprowadzonego postępowania badawczego wyznaczono obszar wspólny turystyki kreatywnej i kreatywności turystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented paper is a discussion. Its main objective is to identify the features of tourism which allow to treat it as the creative industries. Firstly authors discusses the concept of creativity and innovation according to both the available literature and published empirical studies. The result of that overview enabled them to claim that creativity is any activity which stimulates the energy hidden in various types of resources (products, technology, organization, society). In contrast, innovation could be perceived as any rational procedures which allow efficient use of that energy. Than the paper indicate two research areas: creative tourism and creativity of tourism. The diversity of creative tourism activity was determined with five forms of relations: (internal expressive, external expressive, intermediate, direct absorption, complex absorption). Finally the research determined the common area of creative tourism and creativity of tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
54--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bendyk E., 2010, Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności [w:] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacyjność 2010, Warszawa, [data dostępu: 17.04.2014 r.], s. 71 - 88
 • Bill R., 2013, Zarządzanie otwartą innowacyjnością jako czynnik rozwoju przemysłu kreatywnego, [w:] R. Ulatowska, Przemysły Kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków, s. 28-37
 • Bilton Ch., 2010, Polityka kreatywności, [w:] A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 64-78
 • Boni M. (red.), 2011, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju. Projekt. Część II, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
 • Castells M. 2001, The Internet Galaxy: Reflections on Economy, Society and Culture, Oxford University Press, London
 • Caves R. E., 2003, Contracts between Art and Commerce, [w:] The Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 2, (Spring, 2003), American Economic Association, s. 73-84
 • DCMS, 2001, Creative Industries Mapping Document 2001 (2 ed.), UK Government Department of Culture, Media and Sport, London
 • DCMC, 2008, Creative Industries in Berlin, Development and Potential, Berlin
 • DCMS, 2009, Investing in creative industries - a guide for local authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London
 • Dielemans J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wydawnictwo Czarne
 • Drucker P. F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, s. 40-45
 • Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, PWN, Warszawa
 • Dziedzic E., 2014, Branże kreatywne i turystyka jako czynniki rozwoju lokalnego, [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 227- 240
 • Etmanowicz A., Trzebeński M., Martela B., 2012, Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie pomorskim. Podsumowanie prac grup ds. rekomendacji, Fundacja IMPACT, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Finland Ministry of Education, 2009, Culture Satellite Account, Finland
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 • Flew T., 2002, Beyond ad hocery: Defining Creative Industries, Paper presented to Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, [data dostępu: 12.09. 2013 r.]
 • Grochowski M., 2010, Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju. Raport zrealizowany w ramach projektu Creative Metropoles, Warszawa, [data dostępu: 10.02.2013]
 • Grochowski M., 2013, Wstęp do polskiego wydania publikacji Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, [w:] Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 9-21
 • Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., FuhrmannM., Zegar T., 2012, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Województwo Pomorskie, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., HEAD REPUBLIC, Gdańsk
 • Hall P., 2000, Creative Cities and Economic Development, Urban Studies, 37 (4), s. 639 - 649
 • Hausner J., 2010, Kultura w cywilizacji informacyjnej. Wprowadzenie, [w:] A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 7-13
 • Hopfinger M., 2008, Kultura: scalanie i wybór, [w:] R. W. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Perspektywy badań nad kulturą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23-35;
 • Ilczuk D., Krzysztofek K., Bender E., Nowak M., Wójcik A., 2011, Partnerstwa kreatywne w Polsce. Raport końcowy z badania, Fundacja Pro Kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 • Innowacje dla rozwoju gospodarczego regionu oraz budowa społeczeństwa informacyjnego dla gospodarki opartej na wiedzy, Publikacja bezpłatna wydana w ramach projektu "Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Łódź
 • Jagodzińska K., 2013, Edukacja kulturalna na rzecz kreatywności i innowacyjności [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 327-343
 • Janasz W., 2002, Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Kanter R.M., 2001, Evolve!: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston, MA, [data dostępu: 03.03.2014 r.]
 • Kern European Affairs (KEA), 2006, The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission, [data dostępu: 13.09.2013 r.]
 • Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji miejskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice
 • Klasik A., 2010a, Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 47-63
 • Klasik A., 2010b, Wstęp, [w:] A. Klasik (red.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 7-8
 • Klasik A., 2010c, Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast I aglomeracji, [w:] A. Klasik (red.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 11-39
 • Kong L., 2000, Culture, Economy, Policy: Trends and Developments, Geoforum 31, s. 385 - 390
 • Kowalczyk A., 2014, Od turystyki 3S do turystyki 3E, [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 15- 28
 • Krzysztofek K., 2008, Status przemysłów kultury: między ekonomią i kulturą, [w:] R. W. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Perspektywy badań nad kulturą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 213-240
 • Krzysztofek K., 2010, Tendencje rozwoju kreatywnej ekonomii w sieciach, [w:] A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 94- 112
 • Landry Ch., 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów Kreatywnych. Raport końcowy, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa
 • Mazerant M., 2011a, Kreatywność, przedsiębiorczość, kultura... Łódź miastem przemysłów kreatywnych, [data dostępu: 11.09.2013 r.]
 • Mazerant M., 2011b, Żywy sektor kreatywny, [data dostępu: 22.12.2013 r.]
 • Maźnica Ł., 2013, Kultura- kreatywność- innowacyjność [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 399-412
 • Matusiak A, 2011, Kreatywność w odniesieniu do turystyki kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, [w:] Turystyka Kulturowa (www.turystykakulturowa.org) Nr 4/2011, [data dostępu: 15.1.2013 r.], s. 56-58
 • Matusiak K. B., 2010, Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Kreatywność w odniesieniu do turystyki kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, [w:] Turystyka Kulturowa (www.turystykakulturowa.org) Nr 4/2011, [data dostępu: 15.1.2013 r.], s. 56-58
 • Mommaas J. T., 2009, City, culture and identity: the city as third space. Paper presented at the Cultural Policy and Management Conference, Istanbul Bilgi University, November
 • Namyślak B., 2013, Zróżnicowanie poziomu rozwoju sektora kultury w miastach wojewódzkich w Polsce, [w:] Prace Geograficzne, zeszyt 134, Kraków, s. 101 - 120
 • Negus K., Pickering M., 2010, Przemysł, [w:] A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 14-33
 • Niedzielski P., 2011, Innowacyjność [Innovativness], [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa, s. 119-120
 • Nielsén T., Power D., 2011, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, European Cluster Observatory, Uppsala University
 • Nowacki M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Kultura i Turystyka - Wspólna Droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11-28
 • Nowakowska A., 2011, Wiedza [Knowledge], [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa, s. 322
 • OECD/CFE/LEED Programme, 2009, Proceedings of OECD International Conference, Linking Creativity and Culture for an Innovative Local Development, Trento, Italy
 • Ohridska-Olson R., Ivanov S., 2010, Creative Tourism Business Model And Its Application In Bulgaria, [data dostępu 23.12.2013 r.]
 • Richards G., 2005, Textile tourists in the European periphery: New markets for disadvantaged areas? [w:] Tourism Review International, 8, 4, [data dostępu: 23.02.2015 r.], 323 - 338
 • Richards G., Marques L., 2012, Exploring Creative Tourism: Editors Introduction, [w:] Journal of Tourism Consumption and Practice, Volume 4, No. 2, [data dostępu: 23.02.2015 r.], s. 1 - 11
 • Richards G., Raymond C., 2000, Creative Tourism. ATLAS News, 23, 16 - 20
 • Richards G., Wilson J., 2006, Developing Creativity in Tourist Experiences: A solution to the Serial Reproduction of Culture, [w:] Tourism Management, Nr 27/6, s. 1209-1223
 • Scott A. J., 2010, Cultural economy and the creative field of the city, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No. 32108, [data dostępu: 23.02.2015 r.], s. 115-130
 • Smith L. W., 2006, Experiential tourism around the world and at home: definitions and standards, [w:] International Journal of Services and Standards, Vol. 2, No.1, s.1 - 14
 • Strycharz J., 2013 Organizacje sektora kultury a rozwój [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 175-192
 • Stryjakiewicz T., 2010, Krajobraz Antropogeniczny, Przestrzenie Kreatywne A Turystyka, [w:] Krajobraz A Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 52-62
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010, Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. Tom 1. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism. Discussion Report of the Planning Meeting for 2008 International Conference on Creative Tourism Santa Fe, New Mexico, U.S.A., 2006, [data dostępu: 01.03.2015 r.]
 • Towse R., 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 • UNESCO, 2006, Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism. Discussion Report of the Planning Meeting for 2008 International Conference on Creative Tourism, Santa Fe, New Mexico, U.S.A., [data dostępu: 12.12.2013 r.]
 • UNESCO, 2009, Framework for Cultural Statistics, [data dostępu: 12.12.2013 r.]
 • Wierzbicki A. P., 2009, Warunki kreatywności i innowacyjności dla Europy i Polski [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 63-72
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.