PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 88--100
Tytuł artykułu

Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji

Autorzy
Warianty tytułu
Polish Consumers' Attitudes - from Consumerism to Sustainable Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest identyfikacja postaw polskich konsumentów - czy bardziej właściwy jest im konsumpcjonizm, czy raczej aspirują do nowoczesnych, odpowiedzialnych zachowań, czyli zmierzają w kierunku zrównoważonej konsumpcji? W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego kompetencji polskich konsumentów. Przez kompetencje konsumentów rozumie się wiedzę teoretyczną i umiejętność praktyczną, wyróżniającą daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji potrzeb niższego i wyższego rzędu przy zachowaniu odpowiedzialności za dokonywane wybory. Badanie typu omnibus przeprowadzono na reprezentatywnej 1000 osobowej próbie dorosłych Polaków w wieku 15-74 lata. Próba miała charakter losowo-kwotowy. Głównym celem badania była identyfikacja kompetencji konsumentów i ich znaczenia dla stymulowania innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji. Postawiono hipotezę, że kompetencje konsumentów, zarówno miękkie jak i twarde stymulują innowacyjne zachowania i kształtują postawy konsumentów zgodnie z koncepcją zrównoważonej konsumpcji. Badania dowiodły, że postawy Polaków są zróżnicowane, ale przeważają postawy związane z kultem posiadania. Uzyskane wyniki mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Wyniki badania mogą być użyteczne dla praktyki gospodarczej i kształtowania polityki społecznej. Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to identify Polish consumers' attitudes: What is more proper for them: consumerism or rather they aspire to modern, responsible behaviours, i.e. aim at sustainable consumption? In her article, the author presented findings of the research on Polish consumers' competencies. Consumers' competencies mean theoretical knowledge and practical ability distinguishing a given person with an ease of efficient, effective, answering the quality expectations fulfilment of needs of the higher and lower rank while maintaining responsibility for the choices being made. The survey of the omnibus type was carried out on the representative 1000-person sample of adult Poles aged 15-74. The sample was of the random and quota nature. The main objective of the research was to identify consumers' competencies and their importance for stimulating innovative behaviours and sustainable consumption. There is put the hypothesis that consumers' competencies, both soft and hard, stimulate innovative behaviours and shape consumers' attitudes in accordance with the concept of sustainable consumption. The research proved that Poles' attitudes are diversified, though there prevail attitudes connected with the cult of possession. The obtained results are of the cognitive and applicative nature. The research findings may be useful for the economic policy and for social policy formation. The article is of the theoretical and research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
88--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Bauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2013), Marnowanie żywności jako problem społeczny, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Dąbrowska A., Konsument na rynku usług w Polsce, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2014), Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa (w druku).
 • Fromm E. (1995), Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwóju (2008), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Komisja Europejska (2010), Preparatory study on food waste across EU 27, Bruksela, http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf [dostęp: 10.06.2014].
 • Kośmicki E. (2010), Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Pięć megatrendów, które w najbliższej przyszłości zmienią zachowania nabywców (2014), http://www.marketing-news.pl/message.php?art=35084.
 • Podskrobko B. (2011), Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, (w:) Podskrobko B. (red.) Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Romaniszyn K. (2011), O sile konsumpcjonizmu, (w:) Romaniszyn K. (red.), Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Rynek wewnętrzny w 2012 roku (2013), GUS, Warszawa.
 • Twoje wybory zmieniają świat (2014), http://ec.europa.eu/polska/news/events/111010_chron_zasoby_pl.htm
 • http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,60,832,28,1,zrownowazona-konsumpcja-czykonsumenci-sa-gotowi-ja-zaakceptowac.html
 • http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_pres_en.pdf
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//PL
 • http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
 • http://www.administrator24.info/artykul/id4618,ponad-500-kg-odpadow-komunalnych-na-osobe-w-ue
 • http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/odpady-elektroniczne/
 • http://www.spidersweb.pl/2013/12/elektroniczne-smieci.html
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/10902/Broszura konsumpcja.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.