PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 24--36
Tytuł artykułu

Budżet partycypacyjny jako instrument kształtowania polityki budżetowej i zarządzania finansami JST na przykładzie miasta Łódź

Autorzy
Warianty tytułu
Participatory Budgeting as an Instrument to Create Budgetary Policy and Management of Local Governments Finances on the Example of the City of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie badań teoretycznych i empirycznych z zakresu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) jako instrumentu kształtowania polityki budżetowej w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł odwołuje się do rozwiązań i doświadczeń we wprowadzaniu i w realizacji budżetu partycypacyjnego w mieście Łódź. Samorząd terytorialny powinien określać racjonalne rozwiązania, podnoszące efektywność i skuteczność wykonywanych zadań. Polityka budżetowa JST ma wpływ na proces kreowania i rozwoju demokracji lokalnej. Przeprowadzanie konsultacji społecznych, wprowadzanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) to przejawy otwartości samorządów na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie Łodzi, która z powodzeniem stosuje rozwiązania dotyczące partycypacji społecznej. W mieście tym wprowadzono budżet obywatelski, który okazał się narzędziem pobudzenia aktywności mieszkańców miasta. Dodatkowo powstało wiele ciekawych inicjatyw osiedlowych oraz ogólnomiejskich, wybranych bezpośrednio przez mieszkańców. Poczucie współdecydowania i współodpowiedzialności wpływa na odbiór wdrażanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Budżet obywatelski zapewnia bardziej adekwatną alokację dóbr niż tradycyjne ujęcia; stanowi przejaw nowoczesnego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego i włącza mieszkańców w proces decydowania o wydatkowaniu środków publicznych z budżetu(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents theoretical and empirical research fiscal policy in the field of participatory budgeting (civil society) as an instrument of budgetary policy in the financial management of local govermnet units. The article refers to the practice and experience in the implementation and execution of participatory budgeting in the city of Łóodź. Local governement should define rational solutions to increase the efficiency and effectiveness tasks. Fiscal policy in local government has an impact on the process of creation and deveplopment of local democracy. Public concultation, the introduction of participatory (civil) budgets is a manifestation of the openness of local governments on the needs and expectations of residents. It is especially visible on the example of Łóź, which successfully applies solutions for social participation. Participatory budgeting was introduced, which proved to be a tool to stimulate the residents of the city. In addition, there were a lot of interesting initiatives in housing estates and citywide chosen directly by people. The sense of co-determinantion and co-responsibility affects the reception of on-going investment projects. Participatory budgeting provides more adequate allocation of goods than the traditional approach. It is a manifestation of the modern financial management of local governement units. It includes inhabitants in the process of deciding about public spending from the budget(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch K., 1992, Ekonomia, Warszawa.
 • Będzieszak M., 2010, Władztwo dochodowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 646, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 39.
 • Broniewska M., 2012, Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych jako instrument wspierania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości w regionie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 724, Szczecin.
 • Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., 1998, Dochody gmin z podatków i opłat, Wydawnictwo Ecostar, Warszawa.
 • Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, 2014, red. M. Baranowski, [w:] S. Wójcik, Demokracja i jej kryzysy. Czy partycypacja może być remedium?, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społeczenych UAM, Poznań.
 • Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, 2004, red. D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, 15 października 1985 r.
 • Frąckiewicz-Wronka A., 2010, Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorem biznesowym a publicznym, ,,Organizacja i Zarządzanie'', nr 4.
 • Guziejewska B., 2008, Efektywność finansów samorządu terytorialnego, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Haratyk K., Pomiędzy globalizacją a demokracją, ,,Kultura - Historia - Globalizacja'', 5.
 • Jastrzębska M., 2005, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Narastające dysfunkcje, zasadniczy dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, 2013, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/faaecad0d74d79f247fe0b6a65e195b1.pdf, 28.03.2015.
 • Probosz M., Sandur P., 2011, Konsultacje społeczne w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Regional and Local Government in the European Union. Responsibilities and Resources, 2001, European Communities.
 • Rubin I.S., 1997, The Politics of Public Budgeting. Getting and Spending, Borrowing and Balancing, New Jersey.
 • Shah A., 2007, Public Sector Governance and accountability series. Participatory Budgeting, [w:] Oveview, The World Bank.
 • Sierek J., Górniak R., 2011, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Uchwała nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, załącznik.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578).
 • [1] http://budzet.dlalodzi.info/o_budzecie/, 2.04.2015.
 • [2] http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2014/wyniki/, 2.04.2015.
 • [3] https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjnyz dnia 28.03.2015 r., 3.04.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.