PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 142--159
Tytuł artykułu

Satysfakcja zawodowa a poziom wykonania pracy - implikacje dla postrzegania jakości usług przez konsumentów. Przypadek hoteli Trójmiasta

Warianty tytułu
Professional Satisfaction and the Level of Job Performance - Implications for Perception of Service Quality by Consumers. Case of Tricity Hotels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter badawczy, a celem rozważań jest ukazanie roli i znaczenia satysfakcji pracowników dla kształtowania pożądanych postaw i zachowań konsumentów na rynku usług hotelarskich. Problemem badawczym jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między satysfakcją zawodową a kreatywnością zasobów ludzkich, a w jej konsekwencji z poziomem wykonania pracy przez personel badanych hoteli. Powyższa zależność może mieć swoje przełożenie na postrzeganą przez nabywców jakość świadczonych usług, a w rezultacie na satysfakcję i lojalność klientów. Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu dotycząca podjętej problematyki oraz badania empiryczne przeprowadzone metodą ankiety w dwóch trójmiejskich hotelach. Przeprowadzone badania mają charakter studium przypadku, a ich rezultaty ukazują, że drogą do uzyskania usatysfakcjonowanych i lojalnych odbiorców może być m.in. umacnianie satysfakcji pracowników, którzy, poprzez swoją kreatywność i sposób wykonania pracy, mogą wykreować dodatkową wartość i użyteczność dla klienta. Wyniki pracy ukazały istotny związek między satysfakcją a kreatywnością zasobów ludzkich, a w jej wyniku z poziomem wykonania pracy. Z udowodnienia tej zależności można wyprowadzić potrzebę i kierunek dalszych badań empirycznych, które pozwoliłyby zweryfikować, postawione w pracy założenie, że istnieje zależność między wykonaniem pracy przez personel hotelu a postrzeganą jakością usług i jej konsekwencjami dla postaw i zachowań konsumentów na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of the research nature, and an aim of considerations is to present the role and importance of employees' satisfaction for shaping the desired consumers' attitudes and behaviours in the market for hotel services. The research issue is an attempt to find an answer to the question whether there exist any dependence between professional satisfaction and creativeness of human resources and, as result, with the level of job performance by the personnel of the hotels surveyed. The above-mentioned dependence may be translated into the perceived by purchasers quality of the services being provided and, in result, into clients' satisfaction and loyalty. The applied research methods are: a critical review of the subject literature concerning the undertaken problems and empirical research carried out by the method of survey at two Tricity hotels. The carried out research is of the case study nature and its results show that the way to win satisfied and loyal customers may be, inter alia, reinforcing satisfaction of employees who, through their creativity and way of job performance, may have created surplus-value and usefulness for the client. The research findings showed an important connection between satisfaction and creativeness of human resources and, in result thereof, with the level of job performance. Proof of that dependence may provide for the need and direction of further empirical surveys that would allow for verification of the made in the article assumption that there exists dependence between job performance by the hotel personnel and the perceived quality of services and consequences thereof for consumers' attitudes and behaviours in the market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
142--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • AlBattat A.R.S., Som A.P.M. (2013), Employee Dissatisfaction and Turnover Crises in the Malaysian Hospitality Industry, "International Journal of Business and Management", Vol. 8, No. 5.
 • Alniaçik E., Alniaçik Ü., Erat S., Akçin K. (2013), Does Person-organization Fit Moderate the Effects of Affective Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intentions?, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 99.
 • Amabile T.M. (1997), Motivating Creativity in Organizations: On doing what we you love and loving what you do, "California Management Review", Vol. 40, No. 1.
 • Anseel F., Lievens F. (2007), The Long-Term Impact of the Feedback Environment on Job Satisfaction: A Field Study in a Belgian Context, "Applied Psychology: An International Review", http://www.academia.edu/2799356/The_Long_Term_Impact_of_the_Feedback_Environment_on_Job_Satisfaction_A_Field_Study_in_a_Belgian_Context [dostęp: 20.02.2014]
 • Babakus E., Yavas U., Karatepe O.M., Avci T. (2003), The Effect of Management Commitment to Service Quality on Employees' Affective and Performance Outcomes, Journal of The Academy of Marketing Science, Vol.31, No. 3.
 • Back K-J., Lee C-K., Abbott J. (2011), Internal Relationship Marketing: Korean Casino Employees' job satisfaction and organizational commitment, "Cornell Hospitality Quarterly", Vol. 52, No. 2.
 • Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A. (2011), Satysfakcja z pracy zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP, Gdańsk.
 • Bettencourt, L.A., Brown S.W. (1997), Contact employees: Relationships among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors, "Journal of Retailing", Vol. 73, Iss. 1.
 • Bokti N.L.M., Talib M.A. (2009), A preliminary study on occupational stress and job satisfaction among Male Navy Personnel at Naval Base in Lumut, Malaysia, "The Journal of International Social Research", Vol. 2(9).
 • Brunner-Sperdin A., Peters M., Strobl A. (2012), It is all about the emotional state: Managing tourists' experiences, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 31, Iss.1
 • Cammann C., Fichman M., Jenkins G.D., Jr., & Klesh J.R. (1983), Assessing the attitudes and perceptions of organizational members, (in:) Seashore S.E., Lawler E.E., Mirvis P.H. and Cammann C. (Eds.), Assesing Orgtanizational Change: A Guide to Methods, Measures and Practices, Wiley, New York.
 • Çekmecelioğlu H.G., Günsel A. (2011), Promoting creativity among employees of mature industries: the effects of autonomy and role stress on creative behaviors and job performance, "Procedia Social and Behavioral Sciences", Vol. 24.
 • Chen W-J. (2011), Innovation in hotel services: Culture and personality, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 30, Iss. 1.
 • Cheng C-H. (2011), A study of critical factors of the job involvement for hotel employees - Taking hotels in Taiwan as an example, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 30, Iss. 4.
 • Dabholkar P.A., Abston K.A. (2008), The role of customer contact employees as external customers: A conceptual framework for marketing strategy and future research, "Journal of Business Research", Vol. 61, Iss. 9.
 • Davidson M. C.G. (2003), Does organizational climate add to service quality in hotels?, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 15, Iss. 4.
 • Dominik P., Drogoń W. (2009), Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Almamer WSE, Warszawa.
 • Eliyana A.,Yusuf R.M., Prabowo K. (2012), The Influence of Employee's Job Satisfaction Factors on Organizational Commitment, "American Journal of Economics", Special Issue.
 • Enz C.A., Siguaw J.A. (2000), Best Practices in Human Resources, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", No. 41.
 • Falkowski A., Tyszka T. (2002), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Faulkner, B., Patiar, A. (1997), Workplace induced stress among operational staff in the hotel industry, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 16, No. 1.
 • Ghafoor A., Qureshi T.M., Azeemi H.R., Hijazi, S.T., (2011), Mediating role of creative self-efficacy, "African Journal of Business Management", Vol. 5(27).
 • GoldStandards,TheRitz-Carlton, http://corporate.ritzcarlton.com/en/About/GoldStandards.htm [dostęp: 20.02.2014].
 • Grobelna A. (2014), Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych na współczesnym rynku, "Logistyka", nr 3.
 • Hill N., Alexander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hon A.H.Y., Chan W.W.H. Lu L. (2013), Overcoming work - related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor, "International Journal of Hospitality Management", No. 33.
 • Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów (2006), Performance Research Associates, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Jang J., George R.T. (2012), Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory hotel employees, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 31, Iss.2.
 • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, Kontrowersje, Aplikacje. PWE, Warszawa.
 • Kachniewska M. (2002), Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 • Kang G-D., Jame J., Alexandris K. (2002), Measurement of internal service quality: application of the SERVQUAL battery to internal service quality, "Managing Service Quality", Vol. 12, Iss. 5.
 • Karatepe O.M., Uludag O. (2007), Conflict, exhaustion and motivation : a study of frontline employees in Northern Cyprus hotels, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 26, Iss. 3.
 • Karatepe O.M., Uludag O., Menevis I., Hadzimehmedagic L., Baddar L. (2006a), The effects of selected individual characteristics of frontline employee performance and job satisfaction, "Tourism Management", Vol. 27, Iss. 4.
 • Karatepe O.M., Yavas U., Babakus E., Avci T.(2006b), Does gender moderate the effects of role stress in frontline service jobs? "Journal of Business Research", Vol. 59, Iss. 10-11.
 • Karatepe O.M., Sokmen A. (2006), The Effects of Work Role and Family Role Variables on Psychological and Behavioral Outcomes of Frontline Employees, "Tourism Management", Vol. 27, Iss. 2.
 • Karatepe O.M., Aleshinloye K.D. (2009), Emotional dissonance and emotional exhaustion among hotel employees in Nigeria, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 28, Iss. 3.
 • Karatepe O.M., Kilic H. (2007), Relationships of supervisor support and conflicts in the work-family interface with the selected job outcomes of frontline employees, "Tourism Management", Vol. 28, Iss. 1.
 • Kim B.P., Murrmann S.K., Lee G.(2009), Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees, "International Journal of Hospitality Management", No. 28.
 • Kim H.J., Shin K.H., Umbreit W.T. (2007), Hotel job burnout: The role of personality characteristics, "Hospitality Management", Vol. 26, Iss. 2.
 • Kim T-Y., Hon A.H.Y., Crant J.M. (2009), Proactive Personality, Employee Creativity, and Newcomer Outcomes: A Longitudinal Study, "Journal of Business and Psychology", Vol. 24.
 • Kusluvan S. (2003a), Characteristics of employment and human resource management in the tourism and hospitality industry, (in:) Kusluvan S. (ed.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova Publishers, NY.
 • Kusluvan S. (2003b), Employee attitudes and behaviors and their roles for tourism and hospitality business, (in:) Kusluvan S. (ed.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova Publishers, NY.
 • Kusluvan S., Kusluvan Z.(2000), Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey, "Tourism Management", No. 21.
 • Lam T., Zhang H., Baum T. (2001), An investigation of employees' job satisfaction: the case of hotels in Hong Kong, "Tourism Management", Vol. 22, Iss. 2.
 • Lee JH. J., Ok C. (2012), Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees' emotional intelligence and emotional labor, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 31, Iss. 4.
 • Lewis B.R., McCann P., Service failure and recovery: evidence from the hotel industry, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 16, Iss. 1.
 • Lundberg Ch., Gudmundson A., Andersson T.D. (2009), Herzberg's Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism, "Tourism Management", Vol. 30, Iss. 6.
 • Mahdi A.F., Zin M.Z.M., Nor M.R.M., Sakat A.A., Naim A.S.A. (2012), The relationship between job satisfaction and turnover intention, "American Journal of Applied Sciences", Vol. 9, Iss. 9.
 • Marciszewska B. (1997), Zarządzanie jakością produktu usługowego w XXI w., (w:) Pyka J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.
 • Mazur J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Niu H-J. (2010), Investigating the effects of self-efficacy on foodservice industry employees' career commitment, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 29, Iss. 4.
 • Øgaard T., Marnburg E., Larsen S. (2008), Perceptions of Organizational Structure in The Hospitality Industry: Consequences for Commitment, Job Satisfaction and Perceived Performance, "Tourism Management", Vol. 29, Iss. 4.
 • Øgaard T. (2006), Do organizational practices matter for hotel industry employees' jobs? A study of organizational practice archetypical configurations and job outcomes, "Hospitality Management", No. 25.
 • Oldham G.R., Cummings A. (1996), Employee Creativity: Personal and Contextual Factors at Work, "The Academy of Management Journal", Vol. 39, No. 3.
 • Otto J. (1999), Zadowolenie klienta i wartość dla klienta, "Marketing i Rynek", nr 12.
 • Otto J. (2001), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Paraskevas A. (2001), Exploring hotel internal service chains: a theoretical approach, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 13, Iss. 5.
 • Petrović M.D., Marković J. (2012), Researching Connection between Service Orientation, and Work Satisfaction: A Study of Hotel Employees (Novi Sad, Serbia), "Turizam", Vol. 16, Iss. 1.
 • Potocka A., Waszkowska M. (2013), Zastosowanie modelu "Wymagania pracy-zasoby" do badania związku między satysfakcją zawodową, zasobami pracy, zasobami osobistymi pracowników i wymaganiami pracy, "Medycyna Pracy", nr 64(2).
 • Randhawa G. (2007), Relationship between job satisfaction and turnover Intentions: an empirical analysis, "Indian Management Studies Journal", No. 11.
 • Rich G.A. (1997), The sales manager as a role model: effects on trust, job satisfaction and performance on salespeople, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 25, No. 4.
 • Richardson S. (2010), Tourism and Hospitality Students' Perceptions of a Career in the Industry: A Comparison of Domestic (Australian) Students and International Students Studying in Australia, "Journal of Hospitality and Tourism Management", Vol. 17, Iss. 01.
 • Rosa G., Perenc J. (red.) (2011), Zachowania nabywców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rostkowski T. (red.) (2004), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 • Sethi R., Nicholson C.Y. (2001), Structural and contextual correlates of charged behavior in product development teams, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 18, Iss. 3.
 • Shoemaker S., Lewis R. C. (1999), Customer loyalty: the future of hospitality marketing, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 18, Iss.4.
 • Singh J., Verbeke V., Rhoads G.K. (1996), Do organizational practices matter in role stress processes? A study of direct and moderating effects for marketing oriented boundary spanners, "Journal of Marketing", No. 60(3).
 • Walsh G. (2011), Unfriendly customers as a social stressor - An indirect antecedent of service employees' quitting intention, "European Management Journal", Vol. 29, Iss.1.
 • Wan Y.K.P., Wong I.A., Kong W.H. (2014), Student career prospect and industry commitment: The roles of industry attitude, perceived social status, and salary expectations, "Tourism Management", Vol. 40.
 • Wang C-J. Tsai H-T., Tsai M-T. (2014), Linking transformational leadership and employee creativity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity, "Tourism Management", Vol. 40.
 • Wong S.C.-k., Ladkin A. (2008), Exploring the relationship between employee creativity and job related motivators in The Hong Kong hotel industry, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 27, Iss. 3.
 • Wright T.A., Cropanzano R. (2000), Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance, "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 5(1).
 • Yang J.T. (2010), Antecedents and consequences of job satisfaction, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 29, Iss. 4.
 • Zhang X., Bartol K.M.(2010), Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement, "Academy of Management Journal", Vol. 53, No. 1.
 • Zhou J., George J.M. (2001), When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the Expression of Voice, "Academy of Management Journal", Vol. 44, No. 4.
 • Zopiatis A. Constanti P., Theocharous A.L. (2014), Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus, "Tourism Management", Vol. 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.