PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 68--85
Tytuł artykułu

Czy tax expenditures stosowane w podatkach państwowych mają wpływ na dochody JST? Przyczynek do dyskusji

Warianty tytułu
Do Tax Expenditures Used in the State Taxes Affect Incomes of the Self-Government Units? A Contribution to the Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tax expenditures to pośrednie wydatki publiczne, które powstają w wyniku zastosowania specjalnych ulg podatkowych, realizujących określone cele społeczno-ekonomiczne oraz przynoszących korzyści finansowe tylko wybranym grupom podatników. Mogą występować w konstrukcji wszystkich podatków - zarówno państwowych, jak i lokalnych. Nie podlegają kontroli właściwej innym wydatkom publicznym, a ich wprowadzenie nie napotyka na ograniczenia wynikające z procedury budżetowej. Wykorzystanie tax expenditures tworzy iluzję fiskalną przede wszystkim w odniesieniu do wysokości wydatków publicznych (np. pozornie je obniżając, wprowadzając część wydatków poza budżetem), jednocześnie obniża dochody podatkowe z poszczególnych tytułów. Współczesna debata na temat tax expenditures oraz ich wpływu na dochody budżetowe koncentruje się przede wszystkim na podatkach państwowych oraz wynikających z tego problemach podsektora rządowego. Rzadko dyskusja ta wykracza poza ten obszar i dotyczy podsektora samorządowego. Jeżeli już jest podejmowana, to koncentruje się jedynie na analizie strat budżetów lokalnych wynikających z użycia tax expenditures w podatkach lokalnych. Wpływ lokalnych tax expenditures na dochody własne JST może być jednak, mimo że w ograniczonym stopniu, kontrolowany przez samorządy terytorialne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w dochodach własnych JST dochody z udziałów w państwowych podatkach dochodowych stanowiły w 2014 r. ok. 42,1% (CIT - 6,5% i PIT - 35,6%), należy zadać pytanie o wpływ tax expenditures stosowanych w podatkach państwowych na dochody własne JST. Jest to o tyle istotne, że samorządy terytorialne nie posiadają w tym zakresie żadnego, nawet ograniczonego władztwa podatkowego, nie mają też możliwości kształtowania ich wysokości. Celem artykułu jest analiza konsekwencji budżetowych stosowania tax expenditures w państwowych podatkach dochodowych z punktu widzenia dochodów JST. Opracowanie jest jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie: ile kosztuje społeczność lokalną użycie w polskim systemie podatkowym konstrukcji zaliczanych do kategorii tax expenditures. Tekst przygotowano na podstawie studiów literaturowych oraz analizy danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów(abstrakt oryginalny)
EN
Tax expenditures are indirect public spending, which are created as a result of applying special tax reliefs, realizing specific social and economic goals and bringing financial benefits only for selected taxpayer groups. They can be found in the structure of all taxes, both state and local ones. They are not subject to the control proper to other public spending, and their introduction does not encounter restrictions resulting from the budget procedure. Making use of tax expenditure creates a fiscal illusion, above all with reference to the amount of public spending (e.g. seemingly reducing them, introducing a part of expenses outside the budget), at the same time reduces tax incomes by specific ways. A current debate on tax expenditures and their impact on the budget revenue is above all focused on the state taxes and the problems of the government subsector resulting from this. It is very rare that the discussion goes beyond this area and concerns the self-government subsector. If it is entered into, it focuses only on the analysis of the local budget losses resulting from the use of tax expenditures within the local taxes. The impact of the local tax expenditures on the self-government units' (JST) own income can be, however, to a limited extent, controlled by the self-government units. After all, taking into consideration the fact that in JST own incomes, the incomes from the shares in the state income taxes constituted about 42,1% (CIT 6,5% i PIT 35,6%) in 2014, then one should ask a question concerning the impact of tax expenditures used in the state taxes on JST own incomes. It is very important due to the fact that the self-government units do not have any, even limited tax control in this respect. They do not have an opportunity to shape their amounts either. The aim of this article is to analyze the budget consequence of using the tax expenditures in the state income taxes from the point of view of the JST incomes. This study, at the same time, is an attempt to answer the question: how much does the use of the constructions included in the tax expenditures category in the Polish tax system cost the local society. The text was prepared based on the literary studies and the data analysis published by the Ministry of Finance(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Altshuler R., Dietz R.D., 2008, Tax expenditure estimation and reporting: a critical review, "NBER Working Paper", no. 14263.
 • Collier P., Luther R., 2003, The use of tax expenditures by the thatcher the use of tax expenditures by the thatcher, "Financial Accountability & Management", vol. 19.
 • Dowgier R., 2007,Stanowienie miejscowego prawa podatkowego w Polsce, "Days of Public Law 2007", materiały konferencyjne, Masarykova Univerzita.
 • Dziemianowicz R. (red.), 2015, Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej, CeDeWu, Warszawa.
 • Dziemianowicz R.I., 2010, Tax expenditures jako instrument polityki fiskalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Finanse Publiczne", nr 112.
 • Felis P., 2014, Możliwość oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce, "Finanse i Prawo Finansowe", nr I(4).
 • James S., Nobes Ch., 1987, The Economics of Taxation, Prentice Hall Europe.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, "Studia Juridica", nr XXXIX/2001.
 • Kulicki J., 2010, Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, "Analizy BAS", nr 16.
 • McKenna J.P., 1963, Tax loopholes: A procedural proposal, "National Tax Journal", vol. 16.
 • Ministerstwo Finansów, 2014a, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2014b, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2015, Preferencje podatkowe w Polsce. Raport nr 5, Warszawa.
 • Neneman J., Swianiewicz P., 2013, Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa.
 • OECD, 2010,Tax Expenditures in OECD Countries, Paris.
 • Pechman J.A., 1957, Erosion of the individual income tax, "National Tax Journal", vol. 10, no. 1.
 • Poniatowicz M., Dziemianowicz R., Alińska A., 2015, Limited taxing power of local government entities in Poland as a determinant of tax competition at the local level, referat wygłoszony na Annual Conference of Public Economic Theory Association Conference, 2-4 lipca 2015, Luxembourg.
 • Śmiechowicz J., 2014, Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości jako instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości, "Krytyka Prawa", t. 5.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.
 • Wilkinson M., 1992, Taxation, MacMillan, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.