PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 43 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 7--24
Tytuł artykułu

Odkrywanie na nowo dobra wspólnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rediscovery of the Common Good
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O tytule, zakresie i charakterze artykułu zadecydowały przesłanki wyeksponowane w pierwszej części tekstu, sprawiające, że dobro wspólne jest na nowo odkrywane, stając się obiektem licznych dyskusji oraz polemik na różnych poziomach. Rosnącą rangę oraz wyjątkową aktualność podjętej tematyki obrazują wyzwania stojące nie tylko przed ekonomistami, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Zostały one przedstawione w postaci pięciu grup zasadniczych pytań uwzględniających także dylematy z nimi związane. W kolejnej części artykułu zaprezentowana została istota dobra wspólnego oraz jego nowe właściwości związane z możliwościami tworzenia cennych zasobów współdzielonej wiedzy i przedmiotów przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. W kontekście dość często popełnianych błędów i utożsamiania dobra wspólnego z rzeczami lub innymi zasobami, zasadne wydawało się wyeksponowanie tego, co w sferze praktycznej je konstytuuje, czyli decyzji o wprowadzeniu do praktyki społecznej zarządzania wspólnym zasobem dla wspólnych korzyści, a także trzech elementów składających się na dobro wspólne, tworzących zintegrowaną, współzależną całość: zasobów, społeczności oraz zestawu zasad, wartości i norm. Następnie, na tle dziedzictwa E. Ostrom, nakreślone zostały sformułowane przez nią warunki skutecznego działania wspólnot eksploatujących dobro wspólne. (abstrakt oryginalny)
EN
Evidence exposed in the first part of the text about the fact that the common good is being re-discovered, becoming the subject of numerous discussions and polemics on various levels decided about the title, scope and nature of the article. The growing importance and exceptional topicality of the subject matter reflect the challenges not only economists face both theoretically as well as practically. They were presented in the form of five groups of key questions which also include the dilemmas associated with them. The next part of this article presents the essence of the common good and its new features associated with the potential to create valuable shared resource of knowledge and objects usingdigital technologies. In the context of frequent mistakes and identifying the common good with "things" or "resources", it seemed reasonable to expose what constitutes them in the practical field, namely the decision to introduce a common social practice management resource for the common benefit, as well as three elements which make up the common good, creating an integrated, inter-dependent: resources, communities and a set of principles, values and norms. Then, on the background of the heritage of E. Ostrom, conditions for the effective operation of communities exploiting the common good have been formulated. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aleksandrowicz P., Pod prąd ekonomii konwencjonalnej, www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 13.09.2014 r.).
 • Allen B., 2013, An Update on "Actual World, Possible Future - A Documentary about Elinor and Vincent Ostrom", Vol. 19, No. 1, s. 3.
 • Allen B., About the Project, http://ostromsthemovie.tumblr.com/about (dostęp: 28.12. 2014 r.).
 • Barcik A., 2009, Ekonomia a ład moralny, "Sympozjum", Rok XIII, nr 1 (18): Kościół polski i świat biznesu - wyzwania i zadania społeczne, s. 25-35.
 • Benedykt XVI, 2009, Caritas in veritate, Encyklika, Watykan.
 • Biejat M., Dobro wspólne a tragedia wspólnego pastwiska wg G. Hardina i teorii działania zbiorowego wg E. Ostrom, http://lokalnepartnerstwa.org.pl (dostęp: 12.12. 2014 r.).
 • Bollier D., 2012, Dobro wspólne jako stary/nowy paradygmat rządzenia się, gospodarki i polityki, referat w CommonsStrategiesGroup for American Academy in Berlin, opublikowany przez P2P Foundation na licencji CC-BY-SA, , spolszczony i opatrzony przypisami przez http://FreeLab.Org.pl (dostęp: 14.11.2014 r.).
 • Bollier D., 2014, The Commons. Dobro wspólne dla każdego, Faktoria.
 • Droba G., 2014, Krytyka neoliberalizmu w kontekście rozwoju zrównoważonego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Erste hochschule in Deutschlanderstelltdiegemeinwohl-bilanz, Bremen,15. dezember 2014, https://www.ecogood.org (dostęp: 16.12.2014 r.).
 • Felber Ch., 2014, Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów.
 • Furmankiewicz M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1.
 • Gocko J., SDB, 2012, Od sollicitudo rei socialis do caritas in veritate. Solidarność kluczem do kwestii społecznej? "Roczniki Teologii Moralnej", t. 4(59).
 • Grabowska B., 2010, Dobro wspólne w perspektywie liberalnej [w:] Dobro wspólne, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 • Guzek M., 2011, Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie. Eseje i polemiki, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 • Guzek M., 2014, Kapitalizm na krawędzi, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 • Hardt M., Negri A., 2012, Rzeczpospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, seria: Linia Radykalna.
 • Hofmokl J., 2009, Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Jamka B., 2014, Ekonomia dobra wspólnego - budowa nowego paradygmatu, referat, Konferencja naukowa Ekonomia Dobra Wspólnego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 25 września.
 • Jan Paweł II, 1996, Sollicitudo rei socialis, nr 38 [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wyd. WAK, Kraków.
 • Jan XXIII, 1963, Mater et Magistra, O współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej, Wyd. Sociétéd'ÉditionsInternationales (SEI), Paryż.
 • Konopelko A., 2011, Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, "Samorząd Terytorialny", nr 12.
 • Łętocha R., 2010, O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego, Wydawnictwo LIBRON, Kraków.
 • Łętocha R., 2012, Benedykt XVI wobec współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, "Politeja", nr 1, s. 169-182.
 • Nawratek K., 2008, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • Noga A., Bogactwo instytucjonalne gospodarki, Nobel w ekonomii 2009, www.adam-noga.pl.
 • Novak M., 2001, Duch demokratycznego kapitalizmu, tłum. T. Stanek, Wyd. "W drodze", Poznań.
 • Ostolski A., 2014, Powrót dobra wspólnego, http://magazynkontakt.pl (dostęp: 12.11. 2014 r.).
 • Ostrom E., 1990, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge, http://dx.doi.org/10.1017/ CBO9780511807763.
 • Ostrom E., 2013, Dysponowanie wspólnymi zasobami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ostrom E., Sustainable development and the tragedy of commons, Stockholm white-board seminars: Elinor Ostrom explains how people can use natural resources in a sustainable way based on the diversity that exists in the world Stockholm Resilience Centre TV, https://www.youtube.com/watch?v=ByXM47Ri1Kc
 • Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis, http://www.indiana.edu/~workshop (dostęp: 21.12.2014 r.).
 • Ożóg K., Stanisław ze Skarbimierza - uczony w służbie Królestwa Polskiego, web.archive.org/web/20070203085314/http://www.lokietek.pl/wislica_ozog.html (dostęp: 20.11.2014 r.).
 • Paweł VI, 1967, Encyklika Populorumprogressio.
 • Piechowiak M., 2003, Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, "Kwartalnik Filozoficzny", t. XXXI, z. 2.
 • Piechowiak M., 2012, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, t. XL, Monografie Konstytucyjne nr 2, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 • Piechowiak M., 2013, Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [w:] Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja "Utriusque Iuris", Warszawa, s. 23-45.
 • Rybka R. OP, 1998, Dobro wspólne - relikt przeszłości, "Teofil" nr 2, www.teofil.domi nikanie.pl.
 • Sadowski M., 2010, Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005), Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław.
 • Słodowa-Hełpa M., 2013, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strzelczyk K., 2009, Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1/2.
 • Szomburg J., 2012, Wielkie przewartościowanie, "Rzeczpospolita" (dostęp: 16.07.2012 r.).
 • Szomburg J., 2013, Wzmocnijmy fundamenty naszego rozwoju [w:] Dobro wspólne - lepsza jakość życia, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Szomburg J., Zbieranek P., 2013, Czas na dobro wspólne! [w:] Dobro wspólne - lepsza jakość życia, red. J. Szomburg, Wolność i Solidarność nr 51, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Śpiewak P., 1993, Dobro wspólne a liberalizm, "Przegląd Polityczny", nr 19/20.
 • The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and State, 2012, red. D. Bollier, S. Helfrich, Levellers Press, www.wealthofthecommons.org, www.amazon.com/The-Wealth-Commons-Beyond-Market/dp/1937146146.
 • Wojtyła K., 1985, Osoba i czyn, wyd. II, Towarzystwo Naukowe KUL, Kraków.
 • Woźniak M.G., 2013, Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, www.kongres.pte.pl (dostęp: 20.10.2013 r.).
 • Woźniak M.G., 2014, Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywę zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Yunus M., 2013, Czas na przedsiębiorczość społeczną - solidarność na miarę XXI wieku, http://www.biznes.newseria.pl (dostęp: 26.02.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.