PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 65--76
Tytuł artykułu

Kształcenie ustawiczne - istota zagadnienia i pomiar w ujęciu europejskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lifelong learning - the essence of the concept and measurement in the European context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształcenie ustawiczne, będące zjawiskiem charakterystycznym dla współczesnego świata, zajmuje ważne miejsce w ekonomiczno-społecznych strategiach Unii Europejskiej, w tym w strategii Europa 2020. Znaczenie zagadnienia znajduje również potwierdzenie w zainteresowaniu wspomnianą tematyką przejawianym przez inne organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO oraz OECD. Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne ukazanie dokonań i zmian, jakie zostały osiągnięte w UE w sferze rozwoju wskaźników pomiaru kształcenia ustawicznego w ciągu ostatnich 15 lat. Artykuł ma charakter przeglądowy i faktograficzny - opiera się na analizie dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących zagadnienia metod i doboru wskaźników pomiaru służących do oceny kształcenia ustawicznego w kontekście realizacji celów polityki unijnej, w tym monitorowania postępów związanych z osiągnięciem wyznaczonych poziomów odniesienia. Należy podkreślić, że w zakresie pomiaru zjawiska dokonał się znaczny postęp. Wskaźniki indywidualne, choć ważne, dają bowiem podstawę do wskazania konkretnych poziomów odniesienia, zostały wykorzystane do konstrukcji miernika syntetycznego - ELLI Index, który to miernik pozwala na wielowymiarową ocenę skuteczności działań w sferze edukacji i szkoleń. Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na rynku, stawiają ciągle nowe wyzwania przed edukacją całożyciową. W ślad za tym idzie potrzeba dostosowania krajowych systemów statystycznych oraz ciągłych prac nad doskonaleniem wskaźników pomiaru kształcenia ustawicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Lifelong learning is a characteristic phenomenon of the contemporary world. It plays a significant role in socio-economic strategies in the European Union, including Europe 2020 strategy. Expressed interest towards discussed issue by other international organizations, UNESCO and OECD, strengthens its importance. The aim of the paper is a synthesis of the achievements and changes realized in the EU in relation to indicators measuring lifelong learning in the past 15 years. The article is factual. The review is based on analysis of European Commission documents regarding methods and selection of indicators measuring lifelong learning in the context of the realization of the EU's policy, and monitoring of progress towards set benchmarks. The analysis of documents shows that significant changes in relation to lifelong learning measurement was achieved. Single indicators, although still very important as they give the base to indicate various benchmarks, were applied for the construction of synthetic measure - ELLI Index. This index allows to assess the effectiveness of activities conducted in the field of education and training using multivariate approach. Dynamic changes occurring in the market, pose new challenges to lifelong education. The consequence is the need to adjust national statistical systems and to continue work on improving indicators measuring lifelong learning. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
65--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • An agenda for New Skills and Jobs: A European contribution towards Full Employment, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2010) 682/3, Brussels 2010, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF.
 • Cedefop, http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/meeting-standing-group-indicators-and-benchmarks.
 • Classification of Learning Activities - Manual, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006, http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Education%20workshop%20dox/2010%20ISCED%20TAP%20IV%20Montreal/NFE_CLA_Eurostat_EN.pdf.
 • Commission Communication on Structural Indicators, presenting 35 indicators as a basis for the Synthesis Report, COM (2001) 619.
 • Commission Staff Working Document Progress Towards The Lisbon Objectives in Education and Training. Report based on indicators and benchmarks, SEC(2006) 639, Brussels, 16.5.2006.
 • Commission Staff Working Paper Lifelong Learning - Practice and indicators, Brussels, SEC(2001)1939, 23.11.2001, http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vi7jgsrs7dvj.
 • Commission Staff Working Paper New Indicators on Education and Training, SEC(2004) 1524, Brussels, 29.11.2004, http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vi7jgszecry9?pc=1.
 • Communication from the Commission of 21 November 2001 on making a European area of lifelong learning a reality, COM(2001) 678 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52001DC0678.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament The eLearning Action Plan. Designing tomorrow's education, COM(2001) 172 final, Brussels, 28.3.2001, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0172.
 • Communication from The Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and ahe Committee of the Regions Employment and Social Policies: a framework for investing in quality, COM(2001) 313 final, 20.6.2001, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0313:FIN:EN:PDF
 • Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning, 2001/C 204/02, Official Journal of the European Communities, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001G0720(02)&from=EN.
 • Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, 2002/C 163/01, Official Journal of the European Communities, 9.7.2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF.
 • Czwartos B., Kształcenie ustawiczne - czyli o wyzwaniach edukacyjnych wpływających na jakość życia, 2009, http://www.adam-europe.eu/prj/5651/prd/1/1/(Kszta%C5%82cenie%20ustawiczne-%20artyku%C5%82%20%206.1).pdf.
 • Delors J., et al., Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, Learning: the Treasure Within, UNESCO Publishing, 1996, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf.
 • Education and Training, Monitor 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
 • Europe in figures - Eurostat yearbook 2012, Education and training, Statistical books, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • European Lifelong Learning Indicators (ELLI). Developing a Conceptual Framework, Working Paper, version 2.0., Bertelsmann Stiftung, 2008.
 • European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, Brussels, June 2002, http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/report_qual%20LLL.pdf.
 • Eurostat regional yearbook 2014, Education, Statistical books, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014.
 • Follow-up of the Report on the concrete future objectives of the education and training systems, DG EAC/A-1/TS D(2002), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11086&qid=1434437790003&from=EN.
 • Grotowska-Leder J., Rzecz o kształceniu dorosłych. Lifelong Learning w Polsce, w perspektywie Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica" 2014, nr 50, s. 117-135.
 • Interim Evaluation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), Final Report, Ecorys, UK, October 2014.
 • Joint report by the Council and the Commission to the Barcelona European Council, Detailed Work Programme on the Follow-Up of the Objectives of Education and Training Systems in Europe, C 142/01, Official Journal of the European Communities, 14.06.2002, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2002.142.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2002:142:TOC.
 • Komunikat Komisji Spójne ramy wskaźników i poziomów odniesienia dla potrzeb monitorowania postępów realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkoleń, KOM(2007) 61 wersja ostateczna, Bruksela, 21.2.2007, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0061&from=PL.
 • Konkluzje Rady w sprawie roli kształcenia i szkolenia w realizacji strategii "Europa 2020", 2011/C 70/01, Dz.Urz. Unii Europejskiej, 4.3.2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0304(01)&from=PL.
 • Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020"), 2009/C 119/02, Dz.Urz Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=PL.
 • Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2012 r. pt. "Kształcenie i szkolenie a strategia Europa 2020" - rola kształcenia i szkolenia w naprawie gospodarczej, we wzroście gospodarczym oraz w pobudzaniu zatrudnienia, 2012/C 393/02, Dz.Urz. Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1219%2802%29&from=PL.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2003, nr 3.
 • National actions to implement Lifelong Learning in Europe, Brussels, 2001 http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/iniziative_nazionali_lll_2001_EN.pdf
 • . Report of the Eurostat Task Force on Measuring Lifelong Learning, Eurostat, February 2001, http://www.clab.edc.uoc.gr/hy302/papers/lifelong%20learning%20in%20EU%20report%202001.pdf.
 • Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych, 2011/C 372/01, Dz.Urz. Unii Europejskiej, 20.12.2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220%2801%29&from=PL.
 • Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • Wiatrowski Z., Edukacja ustawiczna - nadal nieokreślona, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2012, nr 1, s. 40-43.
 • Wiktorowicz J., Obraz kształcenia ustawicznego w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, [w:] M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wydawnictwo EGO, Łódź 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.