PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 204--218
Tytuł artykułu

Zasady i przesłanki stosowania z urzędu ulg w zapłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Terms and Conditions for the Application of ex Officio Reliefs in Payment of Dues of a Civil Law Nature Attributable to Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza pozytywnych przesłanek stosowania ulg w zapłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych stanowiących źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Wykorzystując metodę dogmatycznoprawną oraz metodę empiryczną, poddano analizie ustawowe przesłanki stosowania z urzędu ulg wymienionych należności. W ustawie o finansach publicznych zamieszczono zamknięty katalog takich przesłanek. Mają one charakter rozłączny, tzn. zaistnienie co najmniej jednej z nich upoważnia organ wykonawczy j.s.t. do zastosowania ulgi w zapłacie zgodnie ze szczegółowym trybem określonym w uchwale organu stanowiącego j.s.t. Analiza treści wybranych uchwał organów j.s.t. wyraźnie wskazuje, że najczęściej dopuszcza się stosowanie ulgi w postaci umorzenia należności pieniężnej. Do rzadkich przypadków należy stosowanie ulg w postaci rozłożenia płatności na raty lub odroczenia terminu zapłaty. Najczęściej zidentyfikowane błędy w treści takich uchwał polegają na niedochowaniu zasad techniki prawodawczej określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 2002 r(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyse positive prerequisites for the use of reliefs in the payment of civil law pecuniary dues that constitute sources of income of local government units (LGU). Using the dogmatic-law method and the empirical method, statutory conditions for the application of ex officio reliefs in the above-mentioned dues were subject to the analysis. The Public Finance Act contains a closed directory of such conditions. They have a separable nature, i.e. emergence of at least one of them authorizes the executive body of an LGU to apply a relief in payment in accordance with the detailed mode specified in the resolution of the LGU decision-making body. The content analysis of selected resolutions of LGU authorities clearly indicates that the application of a relief in the form of remission of a pecuniary due is granted most often. Rare cases include the application of reliefs in the form of payment in instalments or the deferment of payment. Most frequently identified errors in the content of such resolutions are based on the breach of the principles of the legislative technique as defined in the regulation of the Prime Minister of 2002(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jędrzejewski L., 2004, Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kucia-Guściora B., 2014, Komentarz do art. 56, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, P. Smoleń (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Presnarowicz S., 2013, Komentarz do art. 59, [w:] Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz. U. nr 100, poz. 908.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 28 marca 2011 r., NK-N.4131.276.2011.JB6, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 72, poz. 1099.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 8 kwietnia 2011 r., NK-N.4131.226.2011.RB, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 80, poz. 1213.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 16 grudnia 2010 r., NK.II.0911/384/10, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 19, poz. 519.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 24 października 2011 r., NK-II.4131.369.2011, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 177, poz. 2777.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 30 lipca 2010 r., NK.II.0911/241/10, Nowe Zeszyty Samorządowe 2010, nr 6.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 1 marca 2011 r., WN.II.4131-1-6-11, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 95, poz. 773.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 7 grudnia 2012 r., NK-III.4131.3.2012.AS, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 4354.
 • Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa.
 • Szostak R., 2011, Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 6.
 • Uchwała nr 240/XLII/2014 Rady Gminy w Rogowie z 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogów lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 4442.
 • Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrcz z 30 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 114.
 • Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Olesno, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 115.
 • Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzuze z 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzuze i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 397.
 • Uchwała nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 15 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1689.
 • Uchwała nr LIII/380/14 Rady Gminy Sulików z 31 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sulików i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4878.
 • Uchwała nr LVI/374/2014 Rady Miejskiej w Rykach z 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryki i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do ich udzielania, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 4551 ze zm.
 • Uchwała nr LXIV/794/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z 9 października 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg tj. umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Pabianice i jej podległym jednostkom organizacyjnym, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 4051.
 • Uchwała nr LXXV/298/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z 20 października 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4678 ze zm.
 • Uchwała nr XLIII/619/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z 5 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r., poz. 5044.
 • Uchwała nr XLIX/438/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z 23 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Bierutów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4469.
 • Uchwała nr XLV/285/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z 31 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4853.
 • Uchwała nr XLVI/224/2014 Rady Gminy Wohyń z 22 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wohyń lub jej jednostkom podległym, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 3700.
 • Uchwała nr XXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2195.
 • Uchwała nr I/10/2014 Rady Miejskiej w Kocku z 1 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 4706.
 • Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 3878.
 • Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z 30 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 42.
 • Uchwała nr XLVIII/332/14 Rady Powiatu w Wieluniu z 30 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wieluńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz o ich stosowaniu z urzędu, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 4318.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 513 ze zm. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 240, poz. 1429.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1445 ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1392 ze zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.
 • Uzasadnienie projektu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw - druk nr 4465 Sejmu RP VI kadencji.
 • Wyrok NSA z 24 kwietnia 2013 r., II GSK 170/12, LEX nr 1337103.
 • Wyrok NSA z 4 września 2014 r., II GSK 1208/13, LEX nr 1572633.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 17 czerwca 2013 r., I SA/GI 298/13, LEX nr 1342503.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 21 listopada 2012 r., II SA/Go 778/12, LEX nr 1249004.
 • Wyrok WSA w Łodzi z 4 września 2014 r., III SA/Łd 486/14, LEX nr 1520729.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 13 czerwca 2014 r., III SA/Po 1780/13, LEX nr 1490868.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z 21 marca 2012 r., II SA/Sz 1345/11, LEX nr 1145884.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2012 r., V SA/Wa 2119/12, LEX nr 1249994.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2014 r., V SA/Wa 2614/13, LEX nr 1490964.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r., III SA/Wa 1964/05, LEX nr 325067.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., V SA/Wa 2274/13, LEX nr 1486503.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 15 marca 2007 r., II SA/Wr 521/06, Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 174, poz. 2237.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 maja 2008 r., III SA/Wr 204/08, LEX nr 507817.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.