PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 5 Procesy integracji z Unią Europejską | 85--96
Tytuł artykułu

Regulacja i ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym

Autorzy
Warianty tytułu
Regulation and protection of the competition in the area of mass media within European unified legal system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Środki masowego przekazu jako instytucje funkcjonujące na rynku gospodarczym podlegają wielorakiej regulacji. Osiągający coraz większą skalę postąp techniczny i gospodarczy, rosnąca rola mediów na rynku europejskim oraz wysoce konkurencyjny system, w ramach którego funkcjonują powodują, że ich prawidłowe działanie nie byłoby możliwe bez odpowiednich zabezpieczeń ze strony prawnej. Podstawowe cele Wspólnoty w sferze mediów koncentrują się wokół usuwania barier na drodze do osiągnięcia wspólnego rynku oraz optymalizacja działań przedsiębiorstw medialnych w taki sposób, aby konkurencja mogła działać w sposób niezakłócony. Aktywność Wspólnoty przejawia się w eliminacji zjawisk powodujących zakłócenia i deformacje w funkcjonowaniu zdrowej konkurencji oraz wspomaganie rozwoju skutecznej konkurencji zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Środki masowego przekazu jako ważny element społeczeństwa, a zarazem jedno z kryteriów warunkujących rozwój współpracy między państwami, stanowią pewien wspólny mianownik między państwami członkowskimi Wspólnoty, wyznaczając kierunki działań prawnych w zakresie komunikacji. Aczkolwiek zakres normowania działalności medialnej w europejskim prawie wspólnotowym ma charakter fragmentaryczny, co jest następstwem braku jednoznacznego wyodrębnienia polityki dotyczącej środków masowego przekazu jako dziedziny aktywności Wspólnoty oraz ograniczonego zakresu kompetencji, jakimi dysponuje w tej sferze, stosowanie reguł konkurencji także w tej dziedzinie jest uzasadnione ze względu na dążenie Wspólnoty do zapewnienia sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Mass media as institutions that function at economic market come under various regulations. Reaching bigger and bigger scale technical and economical progress , growing role of mass media at European market and highly competitive system within they function cause, that their accordant activity wouldn«t be possible without providing proper securities by the law. The fundamental aim of European Community in mass media sphere concentrate on smoothing away difficulties on the way of reaching common market and optimalization of media enterprises in the way not to disturb competition. The activity of European Community appears in eliminating occurrences that cause disturbances and deformations in acing of healthy competition and subvening progress of effective competition both in internal and in external relations. Mass media as an important element of society and as well one of criteria determining cooperation between states are a kind of common denominator between member states by pointing out direction of legal activities in communication sphere. Although a scale of regulations of media activities has fragmentary nature , which is due to lack of unequivocal isolations of politics concerning mass media as a sphere of European Community«s activity and limited scale of competences at European Community in this sphere. Using rules of competition also on this field is justifiable in consideration of aspirations of European Community for assure an efficient function of the common market. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Evans, Prawo integracji europejskiej, cz. I, Warszawa 1996.
 • C. Mik, Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999.
 • D. Piontek, Europejski ład komunikacyjny, Poznań 1997.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotą Europejską (TWE), [w:] Dokumenty europejskie, opr. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin, 1999.
 • K. Jorny, Audiovisual Policy in the European Community - Cornerstones and Trends [w:] Audiovisual Media and Copyright in Europe, red. H. Cohen Jeroham, Deventer, 1994.
 • M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1998.
 • F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa - Wrocław 1999.
 • R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach UE, Kraków 1997.
 • S. Piątek, Konkurencja a regulacja w dziedzinie środków masowego przekazu, Warszawa 1995.
 • D.B. Winn, European Community and international media law, London-Dordrecht- Boston, 1994.
 • C. Mik, Radiofonia i telewizja w europejskim prawie wspólnotowym, "Przegląd Prawa Europejskiego" nr 1/1996.
 • M. Tadeusiak, Zapobieganie praktykom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji [w:] Konkurencja. Praktyki monopolistyczne. Znaki towarowe, red. T. Żyznowski, Warszawa 1993.
 • T. Żyznowski, Znaki towarowe w orzecznictwie sądowym i Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym [w:] Konkurencja. Praktyki monopolistyczne. Znaki towarowe., red. T. Żyznowski, Warszawa 1993.
 • T. Knypl, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Europie, Sopot 1999.
 • P. Saganek, T. Skoczny, Wprowadzenie konkurencji do telekomunikacji w drodze stanowienia i stosowania wspólnotowych reguł konkurencji (art. 85-90 TR) [w:] P. Jasiński, T. Skoczny. Telekomunikacja, Warszawa 1997.
 • T. Skoczny, Wolna konkurencja i generalne reguły jej ochrony [w:] Studia nad integracją europejską, Tom I, Elektroenergetyka, red. P. Jasiński, T. Skoczny, Warszawa 1996.
 • T. Skoczny, Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej [w:] Studia nad integracją europejską., Tom II, Gazownictwo, red. P. Jasiński, T. Skoczny, Warszawa 1996.
 • V. Emmerich, Monopole i przedsiębiorstwa publiczne [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. Manfred A. Dauses, (red. wyd. polskiego R. Skubisz), Warszawa 1999.
 • E. Piontek, Prawo konkurencji EWG, Warszawa 1984.
 • Dz. Urz. WE 1991, C 233/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.