PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 208 | 308
Tytuł artykułu

Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne

Warianty tytułu
Management of Land in Poland - Theoretical and Practical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne aspekty towarzyszące procesom gospodarowania ziemią. Wyeksponowano znaczenie ziemi jako specyficznego czynnika produkcji rolnej. Określono jej miejsce w teorii czynników produkcji i podziale dochodów. Zwrócono uwagę na ulegające modyfikacji funkcje rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W tym kontekście zaprezentowano tradycyjne i nowe funkcje ziemi rolniczej. W rozdziale drugim dokonano przeglądu przepisów prawnych służących ochronie gruntów rolnych i leśnych od czasu ich wprowadzenia i obowiązywania w Polsce do początków okresu transformacji systemowej naszej gospodarki. Na tym tle oceniono sytuację, jaka miała miejsce w praktyce gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami ziemi i jej ochrony. Rozdział trzeci stanowi ocenę zmian gospodarowania zasobami ziemi w Polsce w nowych warunkach społeczno-gospodarczych okresu transformacji systemowej i pierwszego pięciolecia naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej (lata 1990-2008). Zaprezentowano w nim zarówno ocenę wykorzystania powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, jak i areału ziemi pozostającej w rolniczym użytkowaniu. Na tym tle omówiono czynniki, które zadecydowały o zmianie powierzchni użytków rolnych. Zaprezentowano to w kontekście postępujących procesów industrializacji i urbanizacji będących pochodnymi zarówno wpływu jednolitego rynku europejskiego, jak i neoliberalnego rynku globalnego. Ostatni rozdział - czwarty - został poświęcony prezentacji wyników własnych badań ankietowych, wywiadów standaryzowanych oraz rozmów kierowanych. (fragment tekstu)
EN
Earth, next to labor and capital is one of the major factors of agricultural production. From the standpoint of the objectives of production - agricultural economics are the most valuable land of good grades. According to the economics of the environment they are also an element of natural capital associated with the duration of all life on Earth. The mainstream neoclassical economics (and classical) treats the environment as an inexhaustible reservoir, location of various types of waste disposal. Not only is this false assumption, because of the continuance of life on Earth, but also very dangerous practice activities. This procedure led to a substantial loss and degradation, or destruction of land resources in our country. Very bad in this respect proved to be the 60 th century. Phenomenon particularly pronounced degradation and devastation of the land was also a place in the coming decades. 80 years of the twentieth century initiated to improve the ecological status of soils and other environmental media (air, water). The period of systemic transformation of our economy has brought some changes in the analyzed area. After an initial weakening of the loss of land resources from agriculture to other sectors of the economy this process intensified in the period immediately preceding our accession to the European Union. This is particularly disadvantageous that the loss of good agricultural lands which threatens food security broadly understood Polish. In such proceedings allow liberalized regulations, and especially to circumvent the letter of the law. A striking example is the province of Lower Silesia, where - compared to other similar territorial entities - much is lost to agriculture soils of good grades. In the case of agricultural land market in this region is dominated by the land of the former State Farms, including the weaker soils the practice of conduct should be evaluated critically. Not compensate for the loss of action of the Common Agricultural Policy to support improved agricultural income diverted to farms utilize poor soil. However, such activities are very important for the creation of public goods, especially afforestation, or creating other green areas. They are, according to the author an important element of social welfare. However, quite often the importance of public goods is minimized. This is due to the increasing desire for the creation of private goods. Therefore, the growing role of various institutions and organizations with the aim to improve environmental awareness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
308
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz M.: Naturalne środowisko i krajobraz wiejski a wspólna polityka rolna. Acta Agraria et Silvestria 2004. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna. Vol. XLIII/1. PAN. Kraków 2005.
 • Adamowicz M.: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2005. Nr 1.
 • Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 2000. Tom II. Zeszyt 1.
 • Adamowicz M.: Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 2007. Tom IX. Zeszyt 2.
 • Adamowicz M.: Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej. Wieś i Rolnictwo 2004. Nr 4.
 • Adamowski Z.: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL. Warszawa 1981.
 • Adler A. i in.: Environmental Standards and Legisation in Western and Eastern Europe Towards Harmonisation: Economic costs and benefits of harmonisation. Ifo. Muenchen 1994.
 • Aereboe F.: Allgemeine landwirtschaftliche Betriebslehre. Berlin 1923.
 • Amann E. i in.: Cost - Effective Control of Acidification and Ground Level Ozone. Drugi raport przejściowy. IIASA dla UE, DG XI. Laxemburg 1996.
 • Andrey D., Rias T., Wirz E.: Monitoring - Programm Schwermetalle in Lebensmittel. Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. Band 79/1988.
 • Bac S.: Ocena warunków klimatycznych do celów rolnictwa. Prace Instytutu Geograficznego. Seria A. Geografia Fizyczna VI. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1991.
 • Bajan K.: Dylematy polskiego rolnictwa. Wyd. KAW. Warszawa 1986.
 • Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Wyd. PWN. Warszawa 2002.
 • Barrow Ch.J.: Environmental Management for Sustainable Development. New York. Routledge 2006.
 • Bartkowski T.: Kształtowanie i ochrona środowiska. Wyd. PWN. Warszawa 1979.
 • Bartniczak B., Ptak M.: Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2009.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. Wyd. PWE. Warszawa 2007.
 • Bender A.E.: Człowiek i żywność. Wyd. PWN. Warszawa 1980.
 • Berezowski S. (red.). Geografia ekonomiczna Polski. Wyd. PWN. Warszawa 1978.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. PWN. Warszawa 2000.
 • Błażejczyk M.: Ochrona prawna gruntów rolnych. Wyd. PWN. Warszawa 1967.
 • Bobowski S.: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako czynnik dynamizacji procesów rozwoju miasta Wrocław. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007. Nr 1164.
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska. Wyd. Kolonia Limited 2004.
 • Borys T.: Problem wymierności ładu przestrzennego. [W:] T. Łaguna (red.). Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Tom 1. Białystok 2004.
 • Borys T.: W stronę zrównoważonego rozwoju polskich gmin i powiatów. [W:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 2003.
 • Borys T. i in.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Warszawa-Białystok 2005.
 • Boulding K.E.: Environment and Economics. [W:] W.W. Murdoch (ed.). Environment, Resources, Pollution and Society. Stanford 1966.
 • Brol R.: Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. [W:] R. Brol (red.). Gospodarka lokalna. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1995.
 • Brol R. (red.). Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 • Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1997.
 • Buszko J.: Historia Polski 1946-1948. Wyd. PWN. Warszawa 1987.
 • Carter F.W.: Poland. [W:] F.W. Carter, D. Turnock (eds.): Environmental Problems in Eastern Europe. London 1993.
 • Chovin P., Roussel A.: Czym oddychamy? Wyd. Wiedza Powszechna. Warszawa 1975.
 • Czaja S.: Ochrona gleby i kopalin oraz racjonalne gospodarowanie nimi. [W:] Czaja S. (red.). Prawo środowiskowe dla ekonomistów. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2007.
 • Czaja S.: Rozwój prawa środowiskowego w Polsce. [W:] S. Czaja (red.). Wybrane elementy prawa środowiskowego dla ekonomistów. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2001.
 • Czaja S.: Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1997. Nr 769.
 • Czaja S. (red.). Prawo środowiskowe dla ekonomistów. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2007.
 • Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2007.
 • Czaja S., Becla A.: Projekty badawcze w zakresie relacji: globalne zmiany klimatyczne a deforestacja lasów tropikalnych (na przykladzie działań CIFOR - Centrum Międzynarodowych Badan Leś-nych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009. Nr 79.
 • Czaja S., Becla A.: Wybrane problemy przygotowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego (na przykładzie gmin i społeczności lokalnych regionu wałbrzyskiego). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007. Nr 1164.
 • Czaja S., Rumianowska I.: Problemy ekologiczne w polskim agraryzmie. Ekologia i Środowisko 1994. Nr 1.
 • Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A.: Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Wyd. PWN. Warszawa 1994.
 • Czudec A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2009.
 • Czyżewski A.: Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe SERiA 2002. Tom IV. Zeszyt 1.
 • Czyżewski A.: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w okresie transformacji gospodarki Polski (1990-2009). Roczniki Naukowe SERiA 2010. Tom XII. Zeszyt 1.
 • Czyżewski A.: Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych. [W:] B. Klepacki (red.). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW. Warszawa 2005.
 • Czyżewski A.: Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006. Nr 1118. Tom 1.
 • Czyżewski A.: Rynkowe konsekwencje ograniczonej mobilności czynników wytwórczych w rolnictwie w warunkach transformacji gospodarki w Polsce. [W:] B. Klepacki (red.). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Suplement. Wyd. SGGW. Warszawa 2006.
 • Czyżewski A.: Sytuacja sektora rolno-żywnościowego w Polsce przed wstąpieniem i po wstąpieniu do UE w świetle wydatków budżetowych 2004 r. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004. Nr 1015. Tom 1.
 • Czyżewski A.: Środki budżetowe na realizację polityki żywnościowej Polski w latach 1996-2000. Roczniki Naukowe SERiA 2000. Tom II. Zeszyt 4.
 • Czyżewski A.: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej; ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2007.
 • Czyżewski A., Grzelak A.: The use of imput - output to evaluate the agriculture situation in Poland after 1990. Management 2007. Vol. 11. No 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J.: Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2001.
 • Czyżewski A., Henisz A.: Czynniki wytwórcze w rolnictwie Polski i Unii Europejskiej a makroekonomia przystosowań strukturalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 2001. Nr 380.
 • Czyżewski A., Henisz A.: Ekonomia czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2001. Nr 13.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A.: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Kułyk P.: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w długim okresie (1999-2008). Ekonomista 2010. Nr 2.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A.: Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa. Wieś i Rolnictwo 2010. Nr 2.
 • Czyżewski B.: Kompatybilność otoczenia i struktur instytucjonalnych rolnictwa w warunkach akcesji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004. Nr 1015.
 • Czyżewski B.: Kontrowersje wokół teorii rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych. Ekonomista 2010. Nr 2.
 • Czyżewski B.: Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA 2008. Tom X. Zeszyt 3.
 • Czyżewski B.: Rola struktur instytucjonalnych w społeczno-ekonomicznym zrównoważeniu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. [W:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2010.
 • Czyżewski B.: Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w gospodarstwach rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2009. Tom XI. Zeszyt 2.
 • Czyżewski B.: Wpływ globalizacji ekonomicznej na współczesne renty gruntowe w Unii Europejskiej. [W:] P. Mickiewicz, W. Gotkiewicz (red.). Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin 2008.
 • Dieckheuer G., Fiedor B.: Aspects of Sustainable Economic Development. Frankfurt am Main. Peter Lang Europischer Verlag der Wisssenschaften 2000.
 • Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Wyd. PWN. Warszawa 2006.
 • Domański T.: Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Wyd. PWN. Warszawa 2001.
 • Dyduch J., Kożuch M.: Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007. Nr 732.
 • Dzun W.: Gospodarowanie zasobami ziemi rolniczej w Polsce. Wieś i Rolnictwo 2007. Nr 2.
 • Fiedor B.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego we współczesnej niemarksistowskiej teorii wzrostu. [W:] M. Belka, E. Kwiatkowski (red.). Z problematyki współczesnej zachodniej myśli ekonomicznej. PAN. Warszawa 1989.
 • Fiedor B.: Ogólna charakterystyka ekonomii środowiskowej jako część składowa współczesnej teorii ekonomii. [W:] S. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 1993.
 • Fiedor B.: Ogólna charakterystyka polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz unijnego prawa i regulacji w zakresie ochrony środowiska. [W:] S. Czaja (red.). Wybrane elementy prawa środowiskowego dla ekonomistów. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2001.
 • Fiedor B.: Procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych - przebieg i próba sformułowania strategii w odniesieniu do przedsiębiorstw pozostających we własności Skarbu Państwa. [W:] K. Hanusiak, U. Łagowska-Szczęśniak, S. Sokołowska, (red.). Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce Polski. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005.
 • Fiedor B.: Systemowe przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego w gospodarce centralnie sterowanej. B. Fiedor (red.). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2002.
 • Fiedor B. (red.). Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej. Koszty i strategia. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Wrocław-Białystok 1999-2000.
 • Fiedor B. (red.). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2002.
 • Fiedor B. (red.). Problemy trwałego rozwoju (Sustainable Development). Wyd. I-BiS. Wrocław 2000.
 • Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Graczyk A. (red.). Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 2006.
 • Fiedor B., Kociszewski K. (red.). Ekonomia rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2010.
 • Flemming G.: Klimat - środowisko - człowiek. Wyd. PWRiL. Warszawa 1983.
 • Frenkiel I.: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Wyd. PAN IRWiR. Warszawa 2003.
 • Fritsch B.: Mensch - Umwelt - Wissen. Verlag der Fachvereine Zuerich. Zuerich 1990.
 • Galbraith J.K.: Społeczeństwo dobrobytu: państwo przemysłowe. PIW. Warszawa 1973.
 • Gawryszewski A.: Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952-1985. PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Wyd. Ossolineum. Wrocław-Warszawa 1989.
 • Ginsbert-Gebert A.: Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Wyd. PAN. Wrocław--Warszawa 1992.
 • Ginsbert-Gebert A.: Gospodarka gruntami. R. Brol (red.). [W:] Gospodarka lokalna. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1995.
 • Golinowska M.: Rozwój obszarów wiejskich a rolnictwo ekologiczne. [W:] A. Graczyk (red.). Teoriai praktyka zrównoważonego rozwoju. Wyd. EkoPress. Białystok-Wrocław 2007.
 • Golinowska M., Janowska-Biernat J.: Rozwój rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006. Nr 1118.
 • Górny M.: Ekofilozofia rolnictwa. Wyd. Stowarzyszenie EKOLAND. Przysiek k/Torunia. Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi. Krosno 1992.
 • Górny M.: Ekorozwój wsi i rolnictwa. Wyd. Duszpasterskie Rolników. Włocławek 2002.
 • Górny M.: Założenia proekologicznego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Wieś i Rolnictwo 1998. Nr 3.
 • Górska J., Michna W.: Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce. Wieś i Rolnictwo 2010. Nr 4.
 • Graczyk A.: Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 2005.
 • Graczyk A.: Ekonomiczne aspekty obowiązku wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007. Nr 1164.
 • Gorzelak A.: Gospodarowanie w lasach drobnej własności. IBL. Warszawa 2001.
 • Gorzelak A.: Zalesianie terenów porolnych. IBL. Warszawa 1999.
 • Grochowski W.: Las a produkcja żywności. Wyd. PWN. Warszawa 1988.
 • Grzelak A.: Znaczenie powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem dla rozwoju rolnictwa w świetle doświadczeń Polski. [W:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2010.
 • Grzelak A.: Znaczenie rolnictwa dla kształtowania sytuacji gospodarczej kraju. Wybrane problemy na podstawie doświadczeń Polski po 1990 roku. Roczniki Naukowe SERiA 2008. Tom X. Zeszyt 1.
 • Grzelak A.: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2008.
 • Halamska M.: Rolnicy '99 a ziemia: od mitu do rzeczywistości. Wieś i Rolnictwo 2001. Nr 1.
 • Halamska M.: Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją. Wyniki badań. Społeczne problemy osiedli popegeerowskich. Wyd. PAN IRWiR. Warszawa 1998.
 • Haliniak M.: Działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle polityki ekologicznej państwa. [W:] A. Papuziński (red.). Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej. Wyd. AB. Bydgoszcz 2000.
 • Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z.: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Funadacja Rozwoju SGGW. Warszawa 1997.
 • Hein W.: Umweltorientierte Entwicklungspolitik. Deutsches Uebersee Instytut. Hamburg 1991.
 • Heller J.: Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich stosowane w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2000. Nr 1.
 • Hirschman A.O.: The Strategy of Economic Development. Yale Uniwersity Press. New Haven 1958.
 • Hołubowicz K.: Problemy rolnictwa w rejonach uprzemysłowionych. Nowe Rolnictwo 1989. Nr 7-8.
 • Huczyński B.: Gleby uprawne Dolnego Śląska. [W:] S. Urban (red.). Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Wyd. PWN. Warszawa-Wrocław 1984.
 • Huczyński B., Laskowski S.: Regiony przyrodniczo-rolnicze Dolnego Śląska. [W:] S. Urban (red.). Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Wyd. PWN. Warszawa-Wrocław 1984.
 • Hughes G.: EU Assession and the Environment: Implication for Poland. Raport Banku Światowego. Washington D. C. 1997.
 • Hunek T.: Ekonomia polityczna ewolucji polskiego rolnictwa w kontekście systemowej transformacji gospodarki narodowej. [W:] T. Hunek (red.). Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. Wyd. FAPA. Warszawa 2000.
 • Hunek T.: Strukturalne projekcje polskiego rolnictwa. [W:] T. Hunek (red.). Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. Wyd. FAPA. Warszawa 2000.
 • Igras J., Lipiński W.: Zagrożenia dla środowiska przy różnym poziomie intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym. [W:] Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej. IUNG. Puławy 2005.
 • Jantzen, de Bruyn: Cost Assessment of Medium Term Polish Environmental Policy Goals. TME Haga. Raport dla Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych. Warszawa 1994.
 • Kagan A.: Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekty metodyczne i praktyczne. Wieś i Rolnictwo 2009. Nr 3.
 • Kamiński W.: Środowisko sprzyjające zdrowiu. Żywienie Człowieka i Metabolizm 1992. Nr 2.
 • Kapusta F.: Agrobiznes. Wyd. CDiI Difin. Warszawa 2008.
 • Kapusta F.: Problemy społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów o unikalnej jakości środowiska przyrodniczego. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna. Vol. XLIII/1. Wyd. PAN Oddział w Krakowie. Kraków 2004.
 • Kapusta F.: Przemiany rolnictwa polskiego w latach 1950-2002 i ich konsekwencje gospodarcze. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Wyd. SGGW. Warszawa 2004. Tom XI.
 • Kapusta F.: Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi dolnośląskiej w latach 1945-1976. Wyd. Ossolineum. Wrocław 1980.
 • Kapusta F.: Teoria agrobiznesu. T. 2. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 • Kapusta F.: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. [W:] Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 2001. Nr 380.
 • Kapusta F.: Wybrane determinanty strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. [W:] A. Graczyk (red.). Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wyd. Eko Press. Białystok-Wrocław 2007.
 • Kiełczewski S.: Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1997.
 • Klamut M.: Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1996.
 • Klamut M.: Polityka przemysłowa. [W:] B. Winiarski (red.). Polityka gospodarcza. Wyd. PWN. Warszawa 2008.
 • Klamut M. (red.). Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2000.
 • Klepacki B.: Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim na tle rolnictwa dotychczasowych członków Unii Europejskiej. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Tom XI. Wyd. SGGW. Warszawa 2004.
 • Klepacki B.: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Roczniki Naukowe SERiA 2007. Tom IX. Zeszyt 1.
 • Klepacki B.: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA 2005. Tom VII. Zeszyt 1.
 • Klimczak B.: Etyczne aspekty sustainable development. [W:] B. Fiedor (red.). Problemy trwałego rozwoju (Sustainable Development). Wyd. I-BiS. Wrocław 2000.
 • Kłodziński M.: Doświadczenia wybranych krajów w promowaniu rozwoju terenów wiejskich. [W:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wyd. SGGW. Warszawa 1997.
 • Kłodziński M.: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach UE. IRWiR. Warszawa 1997.
 • Kłosińska-Górecka M.: Reorientacja strategiczna sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych FMCG. Handel Wewnętrzny 2006. Nr 6.
 • Kociszewska I.: Charakterystyka zmian w strukturze zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992. Nr 641.
 • Kociszewska I.: Ekologizacja polskiego rolnictwa. [W:] B. Fiedor (red.). Problemy trwałego rozwoju (Sustainable Development). Wyd. I-BiS. Wrocław 2000.
 • Kociszewska I.: Niektóre społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. [W:] A. Graczyk (red.). Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wyd. Eko Press. Białystok- -Wrocław 2007.
 • Kociszewska I.: Próba określenia niektórych przemian na obszarach wiejskich w kontekście ich zrównoważonego rozwoju. [W:] S. Sokołowska, A. Mijal (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2010.
 • Kociszewski J.: Proces integracji gospodarczej ziem zachodnich i północnych z Polską. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1999. Nr 816.
 • Kociszewski J.: Zarys historii gospodarczej (XIX i XX w.). Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 • Kociszewski K.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego (sustainable development). [W:] B. Fiedor, K. Kociszewski (red.). Ekonomia rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Koreleski K.: Semantyczne, teoretyczne i praktyczne problemy rozwoju zrównoważonego - ekorozwoju. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 1999. Nr 380.
 • Korenik S.: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2003.
 • Kortus B.: Przemysł. [W:] S. Berezowski (red.). Geografia ekonomiczna Polski. Wyd. PWN. Warszawa 1978.
 • Kortus B., Kulak Z. (red.). Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce. Wyd. Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Poznań 1988.
 • Kostrowicki J.: Rolnictwo. [W:] S. Berezowski (red.). Geografia ekonomiczna Polski. Wyd. PWN. Warszawa 1978.
 • Kowalski A.: Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza). IERiGŻ. Warszawa 2010.
 • Kozłowski S.: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku. Wyd. PAN. Warszawa 2000.
 • Kozłowski S.: Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Wyd. PWN. Warszawa 1991.
 • Kozłowski S.: Ochrona różnorodności biologicznej i georóżnorodności jako element zrównoważonego rozwoju Europy. Zeszyty Naukowe PAN 2004. Nr 38.
 • Kozłowski S.: Strategie zrównoważonego rozwoju: gospodarki wodą, gospodarki przestrzenią i naukowa. [W:] A. Papuziński (red.). Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz 2005.
 • Kozłowski S.: W drodze do ekorozwoju. Wyd. PWN. Warszawa 1997.
 • Kożuch A.: Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym. Roczniki Naukowe SERiA 2006. Tom VIII. Zeszyt 4.
 • Kożuch A.: Rola jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia agrobiznesu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Roczniki Naukowe SERiA 2009. Tom XI. Zeszyt 5.
 • Kożuch A.: Współczesne warunki współdziałania na wsi. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005. Nr 1070.
 • Kożuch A.: Źródła finansowania rozwoju lokalnego. [W:] P. Mickiewicz, W. Gotkiewicz (red.). Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin 2008.
 • Kraciuk J.: Atrakcyjność inwestycyjna jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008. Nr 1192.
 • Krasowicz S.: Możliwości dostosowania produkcji roślinnej w różnych regionach Polski do wymogów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA 2006. Tom VIII. Zeszyt 4.
 • Krasowicz S., Harasim A.: Problemy ekonomii i ekologii w badaniach rolniczych w latach 1981-2000. Roczniki Naukowe SERiA 2001. Tom III. Zeszyt 6.
 • Księżak J., Machul M.: Regionalne zróżnicowanie produkcji pasz objętościowych w Polsce. Wieś Jutra 2008. Nr 3.
 • Kulikowski R.: Przestrzenne zróżnicowanie warunków rozwoju rolnictwa w Polsce. Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce. Wyd. Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Poznań 1988.
 • Kukuła S., Igras J.: Nawożenie w krajach Europy Zachodniej i w Polsce, stan i prognoza. Wieś Jutra 2004. Nr 10.
 • Kutkowska B.: Możliwości rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska na przykładzie wybranych gmin. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005. Nr 1070.
 • Kutkowska B.: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach ONW na Dolnym Śląsku. [W:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Wyd. IUNG. Puławy 2006.
 • Kutkowska B.: Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo 2004. Nr 2.
 • Kutkowska B.: Procesy integracyjne na obszarach wiejskich na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych na Dolnym Śląsku. Roczniki Naukowe SERiA 2004. Tom VI. Zeszyt 4.
 • Kutkowska B.: Produkty turystyki wiejskiej na Dolnym Śląsku. [W:] S. Urban (red.). Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 • Kutkowska B.: Rolnictwo Dolnego Śląska u progu integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA 2002. Tom IV. Zeszyt 2.
 • Kutkowska B.: Rozwój turystyki wiejskiej na obszarach prawnie chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna. Vol. XLIII/1. Wyd. PAN Oddział w Krakowie. Kraków 2004.
 • Kutkowska B.: Wspieranie gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na dolnym Śląsku. Roczniki Naukowe SERiA 2006. Tom VIII. Zeszyt 4.
 • Leopold A.: Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki. Wyd. PWN. Warszawa 1997.
 • Leopold A., Ziętara W.: O koncepcji przekształceń byłych państwowych gospodarstw rolnych - inaczej (polemika). Wieś i Rolnictwo 2003. Nr 3.
 • Leszczyński S., Domański R.: Geografia Polski społeczno-ekonomiczna. Wyd. PWN. Warszawa 1992.
 • Liro A.: Program rolno-środowiskowy jako instrument wielofunkcyjnego rozwoju wsi i ekologizacji. MRiRW. Warszawa 2003.
 • Liro A.: Program środowiskowy - instrument realizacji planów obszarów chronionych. [W:] Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wyd. RCDRRiOW w Przysieku. Przysiek 2001.
 • Liro A.: Środowisko przyrodnicze wsi. [W:] Polska wieś 2006. Wyd. FDPA. Warszawa 2007.
 • Łabędzki H.: Oddziaływanie miasta na obszary wiejskie. Roczniki Naukowe SERiA 2007. Tom IX. Zeszyt 2.
 • Łach W.: Ludność wiejska i przemiany demograficzne oraz społeczno-zawodowe na wsi dolnośląskiej. [W:] S. Urban (red.). Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Wyd. PWN. Wrocław-Warszawa 1984.
 • Łach W.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi i rolnictwa w rejonach uprzemysławianych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1982. Nr 193.
 • Łuczka-Bakuła W.: Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej. Przemysł Spożywczy 2004. Nr 1.
 • Łuczka-Bakuła W.: Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Wyd. PWE. Warszawa 2007.
 • Majewski E.: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolnych. Wyd. SGGW. Warszawa 2008.
 • Makarski S.: Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Wyd. PAN. Warszawa 2000.
 • Małuszyńska E., Gruchman B. (red.). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Wyd. PWN. Warszawa 2006.
 • Małysz J.: Reorientacja WPR - implikacje dla krajów kandydackich. Wieś i Rolnictwo 2001. Nr 1.
 • Manteuffel-Szoege H.: Zarys problemów ekonomiki środowiska. Wyd. SGGW. Warszawa 2003.
 • Mason Ch.F., Bulte E.H.: Environmental Economics; Critical Concepts in the Environment. Vol. 3. Resources, Sustainable development and Growth. Abingdon. Rutledge 2008.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.). Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1999.
 • Mazurski K.R.: Ekonomiczno-produkcyjna ocena gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1990. Nr 53.
 • Mazurski K.R.: Gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1986. Nr 321.
 • Michałowski K.: Uwarunkowanie ekologizacji rolnictwa na obszarze funkcjonalnym. Zielone Płuca Polski. Prace Naukowe Politechniki Białostockiej 1997. Nr 43.
 • Michałowski L.: Kryzys a konieczność ekorozwoju. Wieś i Państwo 1993. Nr 2.
 • Michna W.: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej realizacja. IERiGŻ. Warszawa 2001.
 • Michna W.: Problemy proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1999. Nr 2-3.
 • Michna W. (red.). Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku. Synteza. Wyd. IERiGŻ. Warszawa 1998.
 • Mickiewicz A.: Zagadnienia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin 1999.
 • Mikulski Z.: Zarys hydrografii Polski. Wyd. PWN. Warszawa 1963.
 • Milewski R., Kwiatkowski E.: Podstawy ekonomii. PWN. Warszawa 2005.
 • Miszczak W.: Projektowanie próby. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 • Musiał W.: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. [W:] K. Kukuła, J. Siekierski (red.). Elementy ekonomii rynkowej w gospodarce rolno-żywnościowej. Wyd. MSDR przy Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków - Radosza - Nawojowa 1995.
 • Musiał W.: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. IRWiR PAN. Warszawa 2008.
 • Musiał W.: Zagrożenie kryzysem i próby działań antykryzysowych w rolnictwie polskim. Roczniki Naukowe SERiA 2009. Tom XI. Zeszyt 2.
 • Nalborczyk E., Okruszko H., Rutkowski A.: Polish Agricultural Science. Wyd. PWN. Warszawa 1988.
 • Nasz A. (red.). Wieś Dolnośląska. Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 1970.
 • Niedzielski E.: Zmiany strukturalne na terenach popegeerowskich. Roczniki Naukowe SERiA 2009. Tom XI. Zeszyt 4.
 • Nietupski T.: Skuteczność działania Unii Europejskiej w gospodarce żywnościowej. Roczniki Naukowe SERiA 2005. Tom VII. Zeszyt 4.
 • Nietupski T., Szybiga K.: Bilans żywnościowy województwa dolnośląskiego. Roczniki Naukowe SERiA 2002. Tom IV. Zeszyt 1.
 • Niezgoda D.: Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2009. Nr 1.
 • Noga M.: Sustainable development i paradygmat współczesnej neoklasycznej ekonomii. [W:] B. Fiedor (red.). Problemy trwałego rozwoju. Sobótka-Wrocław 2000.
 • Nurzyńska I.: Fundusze strukturalne w latach 2007-2013: idzie nowe. AgroTrendy 2006. Nr 4.
 • Obrębalski M. (red.). Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 • Okruszko H.: Funkcjonalne elementy ekorozwoju. Postępy Nauk Rolniczych 1999. Nr 3.
 • Oryl K.: Środowisko naturalne a teoria ekonomii. Ekonomista 1983. Nr 1.
 • Oryński A.: Przyczyny i skutki deprecjacji znaczenia ziemi w systemie wartości rodzin chłopskich. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1989. Nr 491.
 • Otoliński E., Wielicki W.: Europejski model rolnictwa i wsi XXI wieku. [W:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 2002.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2006.
 • Ostasiewicz W.: Propedeutyka probabilistyki. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2006.
 • Paczkowski L.: Przemiany w gospodarstwach indywidualnych z ekologicznie zagrożonych terenów Dolnego Śląska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2002. Nr 941. Tom 2.
 • Pałasz L.: Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2001. Nr 2-3.
 • Pancer-Cybulska E.: O przyszłości integracji w Europie - z polskiej perspektywy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006. Nr 1127.
 • Pancer-Cybulska E.: Prywatyzacja polskiej gospodarki. [W:] B. Winarski (red.). Polityka gospodarcza. Nowe wydanie. Wyd. PWN. Warszawa 2006.
 • Pancer-Cybulska E.: Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005. Nr 1065.
 • Paszkowski S., Poczta W., Wysocki F.: Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego na tle rolnictwa UE. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Wyd. FAPA. Warszawa 1998.
 • Pawlak K., Poczta W.: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i Rolnictwo 2010. Nr 1.
 • Pearce D., Barbier E., Merkandya A.: Sustainable Development. Economics and the Environment in the Third World. Avebury. Aldershort 1990.
 • Perroux F.: Economic space, theory and applications. Quarterly Journal of Economics. (January) 1950.
 • Piątkowski W.: Komentarz do "Europejskiej Karty Obszarów Wiejskich". Wieś i Państwo 1996. Nr 2-3.
 • Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wyd. PWN. Warszawa 2002.
 • Piontek F.: Ekologiczne i pozaekologiczne bariery wzrostu gospodarczego w Polsce. Wyd. PAN. Wrocław-Warszawa 1990.
 • Pirce D., Turner K.: Economics of Natural Resources and Environment. Harvester Wheatseaf. New York 1990.
 • Poczta W. i in.: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA 2007. Tom IX. Zeszyt 2.
 • Poczta W.: Przemiany w rolnictwie. Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. Wyd. FDPA. Warszawa 2006.
 • Poczta W., Kołodziejczak M.: Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i unijnym. Roczniki Naukowe SERiA 2002. Tom IV. Zeszyt 2.
 • Poskrobko B.: Podstawy polityki ekologicznej. [W:] Ochrona środowiska - Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Wyd. PWE. Warszawa 1998.
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Wyd. PWE. Warszawa 2005.
 • Poskrobko B. i in.: Opłaty i inne instrumenty w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. B. Fiedor, A. Graczyk (red.). Instrumenty ekonomicznej polityki ekologicznej. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 2006.
 • Przeniosło S., Malon A. (red.). Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na dzień 31 XII 2007 r. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2008.
 • Przybyła Z.: Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej. [W:] B. Winiarski (red.). Polityka gospodarcza. Wyd. PWN. Warszawa 2008.
 • Pultowicz A., Więznowska K.: Szanse zagospodarowania obszarów wiejskich związane z odnawialnymi źródłami energii. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005. Nr 1070. Tom 2.
 • Radecki W.: Problemy prawne ochrony środowiska. [W:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Wyd. PWE. Warszawa 1998.
 • Radecki W.: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wyd. Difin. Warszawa 2009.
 • Ramphal S.: Our Country the Planet. Lime Tree - Octopus Publishing Group Michelin House. London 1992.
 • Rapacz A. (red.). Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 • Runowski H.: Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. [W:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Wyd. SGGW. Warszawa 2000. Nr 41.
 • Rubi Ch.: Landwirtschaft und Umwelt. Landwirtschaft Schweiz 1992. Nr 5.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Wyd. PWE. Warszawa 2004.
 • Rymarczyk J.: Wyzwania globalizacji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007. Nr 1164.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. Tom 1. Wyd. PWN. Warszawa 1995.
 • Schelleman F.: POL 101 - Kosztorysowanie i analiza finansowa programów dostosowawczych w ochronie środowiska. Raport końcowy. Agrikonsulting Europe. Warszawa 1998.
 • Secomski K.: Światowe i krajowe granice rozwoju a zasoby naturalne i ochrona środowiska. Ekonomista 1984. Nr 4.
 • Secomski K. (red.): Problemy rozwoju gospodarczego Polski Ludowej 1944-1964. Wyd. PWN. Warszawa 1965.
 • Semkow J.: Ekonomia a ekologia. Wyd. PWN. Warszawa 1980.
 • Siekierski J.: Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów. Roczniki Naukowe SERiA 2008. Tom X. Zeszyt 2.
 • Siekierski J.: Prognozowanie koniunktury w rolnictwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004. Nr 1015.
 • Siekierski J.: Przestrzeń i lokalizacja w teorii ekonomii. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna. Vol. XLIII/1. PAN Kraków 2004.
 • Siekierski J.: Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Narodowego Planu Rozwoju i Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej. [W:] A. Graczyk (red.). Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wyd. Eko Press. Białystok-Wrocław 2007.
 • Siekierski J.: Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Narodowego Planu Rozwoju i Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna. Vol. XL. PAN. Kraków 2003.
 • Skorupski J.: Zasady funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wyd. Federacja Zielonych GAJA. Szczecin 2007.
 • Skowronek-Grądziel A.: Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza. Journal of Agribusiness and Rural Development 2009. Nr 2 (12).
 • Słojewski R.: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym gmin. Polska Wieś 2006. Raport o stanie wsi. Wyd. FDPA. Warszawa 2007.
 • Sobczak E.: Klasyfikacja podregionów Polski ze względu na stopień ochrony środowiska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004. Nr 1009.
 • Somlyody L.: Municipal Wastewater Treatment in Central and Eastern Europe. Present Situation and Cost-Effective Development Strategies. Raport Banku Światowego. Washington D. C. Warszawa 1995.
 • Spychalski G.: Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju polskich obszarów wiejskich. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004. Nr 1015.
 • Stasiak A.: Struktury społeczno-demograficzne wsi polskiej i jej przemiany. [W:] Ekologiczne i społeczno-demograficzne problemy wsi polskiej. Wyd. PAN. Warszawa 1981.
 • Stasiak A. (red.). Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. Wyd. PAN. Warszawa 1997.
 • Styś S.: Problemy regionalizacji polityki żywnościowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1995.
 • Styś S.: Obszary problemowe w strukturze przestrzennej kompleksu żywnościowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1991, nr 591.
 • Strahl D. (red.). Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 • Szemberg A.: Przemiany w strukturze wieku ludności zawodowo czynnej w rolnictwie w Polsce. [W:] Ekologiczne i społeczno-demograficzne problemy wsi polskiej. Wyd. PAN. Warszawa 1981.
 • Szewczyk J.: "Dobra wolne" jako środki produkcji. Przyczynek do zagadnień ochrony środowiska. Ekonomista 1981. Nr 5.
 • Szot E.: Co robić z bezrobociem na wsi? BOSS. Rolnictwo 2001. Nr 44.
 • Szramka H.: Polityka leśna i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2006. Tom VIII. Zeszyt 4.
 • Szramka H.: Rola gospodarki leśnej w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008. Nr 1192.
 • Szybiga K.: Problemy rozwoju mleczarstwa na Dolnym Śląsku. [W:] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 2001. Nr 78. Tom II.
 • Szymańska J.: System ochrony przyrody jako stymulanta wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w woj. dolnośląskim - wybrane problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010. Nr 140.
 • Śleszyński J.: Realizacja trwałego rozwoju w Polsce na przykładzie ewolucji Polityki Ekologicznej Państwa. Ekonomia i Środowisko 2005. Nr 2.
 • Śliwińska M.: Jednolity rynek wewnętrzny. [W:] E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Wyd. PWN. Warszawa 2006.
 • Tańska-Hus B.: Realizacja przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie Dolnego Śląska (stan na 31.12.2005 r.). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008. Nr 1192.
 • Tańska-Hus B., Orlewski M.: Perspektywy rolnictwa ekologicznego w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005. Nr 1070.
 • Tchórz R.: Agroturystyka jako nowa forma agrobiznesu. [W:] S. Urban (red.). Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1996.
 • Tracey M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1997.
 • Urban S.: Konkurencja na rynku ziemi rolniczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006. Nr 1118. Tom 2.
 • Urban S.: Ocena efektów gospodarowania Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Ekonomia i Środowisko 2009. Nr 2.
 • Urban S.: Ogólna charakterystyka produkcji rolniczej na Dolnym Śląsku. [W:] S. Urban (red.). Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Wyd. PWN. Warszawa-Wrocław 1984.
 • Urban S.: Problemy regionalne rolnictwa w województwie wałbrzyskim. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992. Nr 641.
 • Urban S.: Rola władz gminnych w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. [W:] Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 2001. Nr 380. Zeszyt 81.
 • Urban S.: Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna. Vol. XL. Wyd. Oddział PAN. Kraków. Kraków 2003.
 • Urban S.: Rolnictwo dolnośląskie w 35-leciu. [W:] S. Urban (red.). Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Wyd. PWN. Warszawa-Wrocław 1984.
 • Urban S.: Rynek rzepaku i tłuszczów roślinnych. [W:] S. Urban (red.). Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2008.
 • Urban S.: Rynek zbóż. Urban S. (red.).: Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2008.
 • Urban S.: Warunki oraz stan produkcji żywności w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1989. Nr 491.
 • Urban S.: Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Deve-lopment 2009. Nr 2.
 • Urban S.: Zmiany w wykorzystaniu ziemi rolniczej w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2002. Nr 941.
 • Urban S. (red.). Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Wyd. PWN. Warszawa-Wrocław 1984.
 • Voss J.-P., Bauknecht D., Kemp R.: Reflexive Governance for Sustainable Development. Northampton. MA: Edward Elgar Publishing 2006.
 • Wawrzynek J.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2007.
 • Wawrzyniak B., Wojtasik B.: Wpływ działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na strukturę agrarną. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2002. Nr 941.
 • Wiatrak A.P.: Regionalny wymiar rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW. Warszawa 2005.
 • Wilkin J.: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju. Wyd. IERiGŻ, IRWiR, AGH. Warszawa 2002.
 • Wilkin J. (red.). Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2003.
 • Wilkin J. (red.). Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN. Warszawa 2005.
 • Wilkin J.: Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - Próba podsumowania dyskusji. Wieś i Rolnictwo 2011. Nr 1.
 • Wilkin J.: Rolnictwo a społeczeństwo - ewolucje funkcji i relacji. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. IRWiR PAN. Warszawa 2005.
 • Wilkin J.: Wieś - społeczeństwo - państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce. Wieś i Rolnictwo 2001. Nr 2.
 • Wilkin J. (red.). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN. Warszawa 2010.
 • Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Nowe Życie Gospodarcze 2007 (dodatek specjalny - listopad).
 • Wilkin J.: Współczesna kwestia agrarna. PWN. Warszawa 1986.
 • Wilkin J., Nurzyńska I.: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Wyd. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Warszawa 2008.
 • Winiarski B. (red.). Polityka gospodarcza. Nowe wydanie. Wyd. PWE. Warszawa 2006.
 • Winiarski B.: Strategie podnoszenia konkurencyjności regionów. [W:] Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2000.
 • Winiarski B.: Wyzwania konkurencyjności a polityka rozwoju regionów w Polsce po jej wejściu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006. Nr 1127.
 • Wiszniewski Z.: Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie. Wyd. CEiRB. Warszawa 1994.
 • Witek T. (red.). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Wyd. IUNG. Puławy 1981.
 • Woś A.: Drogi restrukturyzacji rolnictwa. Wieś i Rolnictwo 1996. Nr 3.
 • Woś A.: Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. IERiGŻ. Warszawa 1999.
 • Woś A.: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wyd. PWN. Warszawa 1995.
 • Woś A.: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. IERiGŻ. Warszawa 2003.
 • Woś A.: Naczelne i branżowe priorytety sektora żywnościowego w Polsce. Wieś i Rolnictwo 1999. Nr 2.
 • Woś A.: Niedoskonałość rynków i ekonomika organizacji rolniczych. Wieś i Rolnictwo 2000. Nr 3.
 • Woś A.: Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. IERiGŻ. Warszawa 2002.
 • Woś A.: Renta ekonomiczna. [W:] A. Woś (red.). Encyklopedia agrobiznesu. Wyd. Fundacja Innowacja. Warszawa 1998.
 • Woś A.: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ. Warszawa 2000.
 • Woś A.: Rolnictwo zrównoważone. [W:] A. Woś (red.). Encyklopedia agrobiznesu. Wyd. Fundacja Innowacja. Warszawa 1998.
 • Woś A.: Rolnictwo zrównoważone (Sustainable Agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1992. Nr 1-3.
 • Woś A.: Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2005. Nr 1.
 • Woś A.: Strategia rozwoju rolnictwa. Wyd. PWN. Warszawa 1992.
 • Woś A.: Strategiczne cele rozwoju rolnictwa i jego otoczenia. IERiGŻ. Warszawa 1995.
 • Woś A.: Szanse i ograniczenia przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa. IERiGŻ. Warszawa 2003.
 • Woś A.: Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru. IERiGŻ. Warszawa 2006.
 • Woś A.: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ. Warszawa 2004.
 • Woś A., Gruda M.: Prognoza produkcji rolnej do roku 2020. IERiGŻ. Warszawa 1996.
 • Woś A., Tomczak F. (red.). Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Wyd. PWRiL. Warszawa 1983.
 • Woś A., Zegar J.S.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ. Warszawa 2002.
 • Woś A., Zegar J.S.: Rolnictwo społecznie zrównoważone - w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski. Wieś i Rolnictwo 2004. Nr 3.
 • Woźniak L.: Agrokoncerny - czyj biznes, czyje problemy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005. Nr 1070.
 • Zając K.: Zarys metod statystycznych. Wyd. PWE. Warszawa 1982.
 • Zajączkowski K.: Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005.
 • Zalewski A.: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Wyd. PWN. Warszawa 1989.
 • Zegar J.S.: Dochody rodzin rolniczych na przełomie transformacji ustrojowej i integracji europejskiej. [W:] A. Woś (red.). Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IERiGŻ. Warszawa 2004.
 • Zegar J.S.: Dochody rolników na progu akcesji do UE. Komunikaty, raporty, ekspertyzy. IERiGŻ. Warszawa 2003.
 • Zegar J.S.: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ Warszawa 2008.
 • Zegar J.S.: Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna. [W:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym. Uniwersytet Opolski. Opole 2010.
 • Zegar J.S.: Programowanie ekorozwoju obszarów wiejskich. [W:] A. Papuziński (red.). Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz 2005.
 • Zegar J.S.: Programy ekologiczne jako instrument kierowania ekorozwojem. [W:] A. Papuziński (red.). Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz 2005.
 • Zegar J.S.: Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie. IERiGŻ. Warszawa 2001.
 • Zegar J.S.: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2007. Nr 4.
 • Zegar J.S.: Refleksje nad ewolucją wsi. Wieś i Rolnictwo 2008. Nr 3.
 • Zegar J.S.: Społeczno-ekonomiczne skutki załamania się dochodów rolnictwa chłopskiego w okresie transformacji. Z. 463. IERiGŻ. Warszawa 2000.
 • Zegar J.S.: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i Rolnictwo 2010. Nr 3.
 • Ziętara W.: Dzierżawa ziemi, jej funkcjonowanie i kierunki zmian w opiniach dzierżawców. [W:] E. Niedzielski (red.). Znaczenie dzierżawy w rolnictwie polskim. Wyd. UWM. Olsztyn 2000.
 • Ziętara W.: Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych i trzodowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2005. Tom VII. Zeszyt 1.
 • Ziętara W.: Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2010. Tom XII. Zeszyt 3.
 • Ziętara W.: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2009. Tom XI. Zeszyt 1.
 • Zust B.: Luftverschmutzung und Gesundheit. Werner Druck AG. Basel/Zuerich 1988.
 • Żmija J.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. [W:] M. Łaguna (red.). Przedsiębiorstwo i rynek. Wyd. UWM w Olsztynie. Olsztyn 2003.
 • Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. Warszawa 2004.
 • Dyrektywa Rady Europy o ochronie dziko żyjących ptaków 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. (tzw. dyrektywa ptasia).
 • Dyrektywa Rady Europy o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (tzw. dyrektywa siedliskowa).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. 1997 Nr 153, poz. 1003).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Inwest - Park" (Dz. U. 1997 Nr 153, poz. 1004).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 Nr 68, poz. 448).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 Nr 114, poz. 786).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. 1974 Nr 19, poz. 104; Dz. U. 1977 Nr 33, poz. 145) do ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji (Dz. U. Nr 27, poz. 249).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 33, poz. 145 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 104 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. 1982 Nr 20, poz. 149) do ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca1982 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. Nr 20, poz. 149).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Narodowego Planu rozwoju 2004-2006 (Dz. U. 149, poz. 1567).
 • Uchwała Rady Ministrów z 12 lipca 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych (MP Nr 40, poz. 20).
 • Uchwała Rady Ministrów z 6 września 1966 r. w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekształconych w związku z poszukiwaniem i eksploatacją kopalin (MP Nr 50, poz. 247).
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie rekultywacji i ochrony gruntów rolnych (MP Nr 28, poz. 137).
 • Uchwała Sejmu RP w sprawie polityki ekologicznej z 10 maja 1991 r. (MP 1991 Nr 18, poz. 118).
 • Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 27, poz. 249; zm. Dz. U. 1974 Nr 38, poz. 230).
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 969 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1990 Nr 5).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2005 Nr 45, poz. 435 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1995 Nr 57 i Dz. U. 1996 Nr 59).
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 1991 Nr 107, poz. 464 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 228, poz. 1947).
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1996 Nr 123, poz. 600 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. 1996 Nr 106).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. 2001 Nr 52, poz. 539).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z póź. zm.; Dz. U. 2002.87.798; Dz. U. 2002.87.796; Dz. U. 2002. 176.1453; Dz. U. 2002.204.1727).
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 Nr 73, poz. 764 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64, poz. 592 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2273).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 89).
 • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2004 Nr 251, poz. 2507).
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 Nr 64, poz. 427).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1657).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2009 Nr 115, poz. 967).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 Nr 116, poz. 975).
 • Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (MP Nr 11, poz. 98).
 • A European Union Strategy for Sustainable Development. European Commission. Luxembourg 2002. Cohesion Policy: the 2007 Watershed. Legislative Proposals by the European Commissions for the Reform of Cohesions Policy (2007-2013 period). European Commissions. Factsheet 2004.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski za lata 2005-2008. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2009.
 • Conclusions of Second European Conference on Rural Development. Salzburg. Memo/03/236. Brussels 2003.
 • Conseil de l'Europe. Assemble'e parlementaire. Session de 1996 (Deuxie'me partie) (22-26 avril 1996) Textes adopte's par l'Assemle'e.
 • Environmental Indicators for Agriculture. Methods and Results. Executive Summary. OECD. Paris 2001.
 • Konferenz über Umwelt und Entwicklung der Vereinen Nationen Rio de Janeiro - Juni 1992. Bundes-amt fuer Umwelt, Wald und Landwirtschaft. Bern 1992.
 • Natura 2000 - dobro publiczne, problem prywatny. Forum Inicjatyw Rozwojowych.
 • Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce w latach 1982 i 1990. GUS. Warszawa 1992.
 • Ocena średniookresowa programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Raport końcowy. Konsorcjum: Agrotec, IERiGŻ PIB, IUNG PIB. Warszawa 2010.
 • Ochrona środowiska i leśnictwo w woj. dolnośląskim w latach 1999-2000. US. Wrocław 2001.
 • Ochrona środowiska w woj. dolnośląskim za lata 2003-2004. US. Wrocław 2005.
 • Ochrona środowiska w woj. dolnośląskim za lata 2005-2008. US. Wrocław 2009.
 • Ochrona środowiska za lata 1999-2009. GUS. Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt. MRiRW. Warszawa 2004.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2002.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2007.
 • Polityka ekologiczna państwa. Urząd Rady Ministrów. Warszawa, wrzesień 1991.
 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2003.
 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010. Urząd Rady Ministrów. Warszawa 2002.
 • Polityka ekologiczna państwa w latach 2007-2010 z perspektywą do roku 2014. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2008.
 • II Polityka Ekologiczna Państwa. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, grudzień 2000.
 • Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2003.
 • Polska. Atlas geograficzny. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1972.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rada Ministrów. Warszawa, czerwiec 2000.
 • Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej. Wyd. FDPA. Warszawa 2004.
 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2002.
 • Programy pomocowe dla rolnictwa 1990-2002. Wyd. FAPA Warszawa 2002.
 • Raporty o stanie środowiska naturalnego województwa legnickiego za lata 1980-1997. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Legnicy. Legnica.
 • Raporty o stanie środowiska województwa dolnośląskiego za lata 1999-2009. WIOŚ. Wrocław.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007. GUS. Warszawa 2007.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2009. GUS. Warszawa 2009.
 • Rocznik statystyczny woj. wrocławskiego 1974. WUS. Wrocław 1975.
 • Roczniki statystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich za lata 2004-2008. GUS. Warszawa.
 • Roczniki statystyczne woj. dolnośląskiego za lata 1999-2009. US. Wrocław.
 • Roczniki statystyczne woj. jeleniogórskiego za lata 1976-1998. WUS. Jelenia Góra.
 • Roczniki statystyczne woj. legnickiego za lata 1976-1998. WUS. Legnica.
 • Roczniki statystyczne woj. wałbrzyskiego za lata 1976-1998. WUS. Wałbrzych.
 • Roczniki statystyczne woj. wrocławskiego za lata 1976-1998. WUS. Wrocław.
 • Roczniki statystyczne za lata 1976-2008. GUS. Warszawa.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986-1990. GUS. Warszawa 1992.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską. MRiRW. Warszawa 2002.
 • Rolnictwo polskie na tle rolnictwa Unii Europejskiej. Wyd. FAPA. Warszawa 2002.
 • Rolnictwo w województwie dolnośląskim w latach 2006-2007. US. Wrocław 2008.
 • Rolnictwo w województwie dolnośląskim w latach 2008-2009. US. Wrocław 2010.
 • Rynek rzepaku. Analizy Rynkowe 2009. Nr 35.
 • Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Analizy Rynkowe 2009. Nr 35.
 • Rynek zbóż. Analizy Rynkowe 2009. Nr 36.
 • Rynek ziemi rolniczej. Analizy Rynkowe za lata 1999-2009. Nr 1-12.
 • Rynek ziemi rolniczej. Analizy Rynkowe 2009. Nr 12 za: P. Czechowski: Ewolucja stanu prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. [W:] Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa 2004.
 • Spójna polityka strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. MRiGŻ. Warszawa 1999.
 • Stan ochrony środowiska w LGOM oraz podejmowane działania zmierzające do zahamowania dalszej degradacji środowiska w tym regionie. Urząd Wojewódzki w Legnicy. Legnica 1990.
 • Stan środowiska województwa dolnośląskiego w 2008 r. WIOŚ. Wrocław 2009.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Wrocław 2000.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju kraju - założenia. Ministerstwo Środowiska Warszawa. 2003.
 • Studium nad rozwojem Dolnego Śląska 2009. Nr 1/34. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław 2005.
 • Studium nad rozwojem Dolnego Śląska 2009. Nr 4/37. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za: H. Mrówczyńska i in.: Działania PGEKWB Turów SA ograniczające niekorzystne oddziaływanie na środowisko w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju. Warsztaty z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Bogatynia 2009.
 • Studium nad rozwojem Dolnego Śląska 2009. Nr 4/37. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za: H. Mrówczyńska: Ochrona środowiska w Kopalni Turów na miarę XXI w. Węgiel Brunatny 2007. Nr 2/59.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich woj. dolnośląskiego. Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2001. Nr 5.
 • Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. MRiRW. Warszawa 2003.
 • The Second Wave of CAP Reform. Newsletter. European Commission. Directorate General for Agriculture. Brussels 2004.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich 2002. GUS. Warszawa 2003.
 • World Energy Council: Energy for Tomorrow's World. WEC. New York 2000.
 • Wstępny projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa 2005.
 • Czyżewski B.: Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. Journal of Agribusiness and Rural Development (www. jard. edu. pl z dnia 11.01.2011).
 • Instrument Finansowy LIFE+ na lata 2007-2013. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2007 (www. gov. pl z dnia 20.11.2009).
 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (www.ssemp.pl z dnia 11.01.2010).
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www. lsse.eu z dnia 12.01.2010).
 • Liro A.: Środowisko przyrodnicze wsi. Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. (www.fdpa.org. pl z dnia 20.06.2007).
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.ssemp.pl z dnia 11.01.2010).
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (www. invest-park.com.pl z dnia 10.01.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.