PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 38 Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty | 125--139
Tytuł artykułu

Zarządzanie dochodami gmin - analiza w oparciu o podatek od nieruchomości płaconych przez przedsiębiorców

Warianty tytułu
Management of Revenues Municipalities - Analysis Based on Property Tax Paid by the Entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władztwo finansowe samorządu terytorialnego wiąże się z samodzielnością samorządu. Stąd z pewnym obszarem suwerenności, którą samorządy i szczególnie organy samorządowe wykonują w celu realizacji zadań lokalnych. W obrębie tej samodzielności można mówić przede wszystkim o samo- rządzie gminnym, który jako jedyny ma uprawnienia do kształtowania swoich dochodów w oparciu o podatki i opłaty lokalne. Właśnie obszar dochodów, szczególnie z podatku od nieruchomości, wyróżnia samorządy gminne w całym systemie samorządu terytorialnego. Podstawowym celem, jaki postawiono sobie w prowadzonych badaniach, było zdiagnozowanie wykorzystania instrumentu finansowego, jakim jest podatek od nieruchomości w zarządzaniu lokalnymi finansami. W opracowaniu podatek od nieruchomości potraktowano, jako czynnik oceniający decyzje radnych i ich kwalifikacje oraz jako instrument wpływania na rozwój lokalny i miernik rozwoju. Podstawowym celem w opracowaniu jest zdiagnozowanie kompetencji i kwalifikacji radnych w obszarze zarządzania lokalnymi zasobami finansowymi, szczególnie zarządzania podatkiem od nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial control of the local self-government is being combined with the self-reliance of the self-government, hence with the certain area of the sovereignty, which self-government and particularly a local authorities are carrying out to the purpose of the local execution of tasks. Within this self-reliance it is possible to talk above all about the commune self-government, which as only has entitlements to the forming of their incomes based on taxes and local fee. The area of incomes, particularly from the property tax, is just singling commune self-governments out in the entire system of the local self- government. The basic purpose, which was put for itself in conducted examinations, diagnosing of using the financial instrument which is a property tax in administering local funds. In the study the property tax was treated, as the factor assessing decisions of councillors and their qualifications and as the instrument of affecting on the local development and the measure of the development. The basic purpose in the study is diagnosing competence and qualifications of councillors in the area of administering local financial resources, peculiarly of administering the property tax.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Borodo A., (2004), Gospodarka budżetowa państwa, Dom Organizatora, Toruń.
 • Borodo A., (2008), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń.
 • Gomułowicz A., Małecki J., (2011), Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., (2004), Finanse i prawo finansowe samorządu tery- torialnego, [w:] ABC samorządu terytorialnego, (red.) A. Korzeniowska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M., (2010), Gospodarka finansowa 'samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I. Z., (2010), Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn.
 • Kozłowski A.J., (2012), Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Majchrzycka-Guzowska A., (1999), Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Niewiadomski Z., (red.), (2001) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Difin, Warszawa.
 • Nogalski B., (2005), Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego - analiza przypadku, "Współczesne Zarządzanie" nr 4.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2013 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (Mon. Pol. poz. 724).
 • Ostaszewski J., (2008), Finanse, Difin, Warszawa.
 • Owsiak S., (2000), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., (2008), System finansowy w Polsce 2, PWN, Warszawa.
 • Szewc T, (2000), Orzecznictwo do ustawy o samorządzie gminnym z objaśnieniami, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613; Nr 96 poz. 620; Nr 225 poz. 1461; Nr 226 poz. 1475).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.