PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 (76) | 103--120
Tytuł artykułu

Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju lokalnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Funds as Source of Funding for Local Development in Warmińsko-Mazurskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań podjętych w artykule była ocena zależności pomiędzy rozwojem lokalnym a wielkością dochodów pozyskanych przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także weryfikacja hipotezy zakładającej podobieństwo wybranych aspektów realizacji tych projektów w grupach gmin podobnych pod względem poziomu rozwoju i wielkości absorpcji środków z Unii Europejskiej. Ocena poziomu rozwoju została dokonana na bazie różnicy wskaźników Perkala wyznaczonych dla dwóch momentów czasowych, tj. 2006 i 2012 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomiędzy tą wielkością a wartością środków pozyskanych przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego na finansowanie lub współfinansowanie projektów w przeliczeniu na mieszkańca nie zachodziła zależność korelacyjna (r=0,1). Zupełnie inny pogląd na sytuację mieli przedstawiciele uczestniczący w badaniach ankietowych urzędów gmin, którzy w większości zdecydowanie poparli stwierdzenie, że fundusze europejskie istotnie przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Przeprowadzone badania umożliwiły również zanegowanie założonej hipotezy, aczkolwiek pomiędzy grupami wyodrębnionymi za pomocą metody Warda nie pojawiły się widoczne różnice dotyczące badanych zagadnień. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to assess the connection between local development and the amount of revenue collected by the municipalities of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship for the implementation of projects financed from EU funds. Another objective is to verify the hypothesis that selected aspects of these projects are similar in groups of municipalities comparable in terms of development levels and the amount of absorbed EU funds allocated to them. The assessment of the level of development was made on the basis of a discrepancy in Perkal's indicators calculated for two moments in time: 2006 and 2012. The study reveals that there was no correlation between this measure and the amount of money collected by the municipalities of Warmińsko-Mazurskie Voi-vodeship for co-funding of projects per capita (r=0.1). A completely different view on this situation was expressed by the representatives of municipal offices who participated in the survey. In their opinion, EU funds had significantly contributed to local development. The study also disproves the assumed hypothesis, although there were no significant differences regarding the analysed issues between the groups of municipalities created by means of the Ward's method. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Balicki A. 2009 Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bartik T.J. 2004 Economic Development, [in:] Management Policies in Local Government Finance, J.R. Aronson, E. Schwartz (eds.), International City/Country Management Association, Washington, DC.
 • Blakely E.J. 1990 Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Library and Social Research, London.
 • Dolewka Z. 2013 Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy, [w:] Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dudzik K. Głowacki J. 2010 Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", nr 1(11).
 • Dziemianowicz W. 2008 Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gorzelak G. 2014 Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(57), DOI: 10.7366/1509499535701.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989 Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotoła A. 2006 Wpływ wykorzystania funduszy unijnych na wzrost konkurencyjności gmin, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 25.
 • Kossowski T., Klimczuk B. 2012 Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość, "Barometr Regionalny", nr 1 (27).
 • Kożuch A. 2006 Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi, [w:] Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, A. Kożuch, K Brzozowska (red.), FWZ, ISP UJ, Kraków.
 • Lizińska W., Marks-Bielska R., Kisiel R. 2011 Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, t. 98, z. 3.
 • Łukomska-Szarek J. 2011 Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinansowania samorządów gminnych w Polsce "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 195.
 • Małkowska A. 2011 Gospodarka gruntami gminy w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", nr 2(19).
 • Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2012 Rola władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości gospodarczej, [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty, K. Jaremczuk (red.), PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M. 2013 Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Młodak A. 2006 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Nazarczuk J. 2013 Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 • Nowińska-Łaźniewska E. 2004 Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak E. 1990 Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pająk K. 2011 Rozwój lokalny jako nowa kategońa ekonomiczna, [w:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, K. Pająk, J. J. Tomidajewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Runge J. 2007 Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Rószkiewicz M. 2002 Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobczyk A. 2009 Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 77.
 • Ścibor-Rylski M. 2007 Miary związku pomiędzy zmiennymi - współczynnik korelacji, [w:] Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Wakuła M. 2009 Wybrane problemy zarządzania finansami gmin, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie", nr 82.
 • Walesiak M. 2006 Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wróblewska E.U. 2010 Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej. Finanse i Marketing", nr 4(53).
 • Wyrębek H. 2009 Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej. Finanse i Marketing", nr 4(53).
 • Zeliaś A. 2000 Dobór zmiennych diagnostycznych, [w:] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, A. Zeliaś (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.