PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 34 | 152--162
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej - uwarunkowania prawne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Preventing Bullying in the Organisation in Selected Countries of the European Union - Legal Considerations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W szeroko rozumianej gospodarce światowej, w której kapitał ludzki stanowi najważniejsze ogniwo każdej organizacji, mobbing w miejscu pracy staje się coraz większym problemem zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, w tym w Polsce. W literaturze przedmiotu podkreśla się fakt, iż we wczesnym stadium mobbing najszybciej można rozpoznać w krajach z dobrze rozwiniętą kulturą organizacyjną; winnych zauważa się go dopiero wówczas, gdy przybierze on radykalne formy. Wynika to przede wszystkim z dostrzegania zjawiska z prawnego punktu widzenia. W tych krajach, gdzie pojęcie to weszło do ustawodawstwa najwcześniej, reakcja na mobbing jest szybsza. Ponieważ problematyka mobbingu w organizacji ma charakter wielopłaszczyznowy, publikacja niniejsza dotyczy tych aspektów, które wynikają z mocy prawa danego państwa. Na początku rozważań omówiono proces przyczynowo-skutkowy mobbingu, poczynając od jego definicji i krótkiej charakterystyki. Wymiar globalny zjawiska prezentuje skala jego występowania w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono prawne regulacje dotyczące metod walki z mobbingiem, w szczególności analizę rozwiązań organizacyjno-prawnych wewnątrz organizacji. Głównym celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak powinno się rozwiązać problem mobbingu w polskich firmach. Podejmując próbę odpowiedzi, autorka bierze pod uwagę doświadczenia innych państw członkowskich oraz poglądy przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych dotyczące zapobiegania lub zrozumienia problemów mobbingowych w przedsiębiorstwach. W artykule dokonano przeglądu krajowej i zagranicznej literatury Źródłowej, pogłębiając tym samym wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi przez mobbing.(abstrakt oryginalny)
EN
In broadly understood global economy, where human capital is the most important link in any organisation, workplace bullying has become an increasing problem in both the developed and the developing countries, as well as in Poland. Emphasised in the literature is the fact that bullying in its early stages can be recognised the fastest in the countries with a high level of organisational culture. In other countries, however, it is only noticeable when it takes a radical form. This is mainly due to the perception of this phenomenon from a legal perspective. In those countries where the concept came to legislation earlier, the reaction to bullying is quicker. Since the issue of bullying in the organisation has a multifaceted character, this publication refers to the aspects arising from the law of a given country. At the beginning of these considerations, the causal process of bullying has been described, starting with its definition and brief characterisation. The global dimension of this phenomenon is presented with the scale of its occurrence in selected countries of the European Union. The article presents the legal regulations concerning the methods of dealing with psychological harassment, and, in particular, the analysis of organisational and legal solutions within organisations. Its main aim is to find an answer to the following question: How should the problem of bullying in Polish companies be solved? Attempting to answer this question, the author takes into account the experiences of other Member States and the views of the representatives of various scientific disciplines regarding the prevention or the understanding of the mobbing problem. The article reviews Polish and foreign source literature, thereby deepening the knowledge on human resource management by psychological harassment.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
152--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., 2004, Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa.
 • Bury B., 2007, Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu, Monitor Prawa Pracy, nr 2.
 • CBOS, 2014, Centrum Badania Opinii Społecznej, Szykany i mobbing w miejscu pracy - Polska lipiec 2014, http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.289 [dostęp: 07.03.2015].
 • Cewińska J., Wojtaszczyk K., 2007, Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Chakowski M., 2011, Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne, BRANTA, Bydgoszcz.
 • Chmal Z., 2005, Patologia kierowania ludźmi w czasie zmian systemowych, [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Florek L., 2003, Europejskie prawo pracy, LexisNexis, Warszawa.
 • Janowska Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Laszczak M., 1999, Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Lewicka D. (red.), 2014, Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marciniak J., 2008, Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Matuszyński W., 2004, O Źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji, Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Etyka w życiu gospodarczym", zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź, 13 maja 2004 r., http://www.mobbing.most.org.pl/publikacja3.htm [dostęp: 07.03.2015].
 • NBOSH, 1993, National Board of Occupational Safety and Health, Ordinance AFS 1993:17 containing Provisions on measures against Victimization at Work, together with General Recommendations on the of the Provisions, Statute Book of The Swedish National Board of Occupational Safety and Health.
 • Raport, 2014, Raport z badania Szykany i mobbing w miejscu pracy - Polska lipiec 2014, http://www.rynek-pracy.pl/monitor.rynku.pracy1.php/wpis.289 [dostęp: 07.03.2015].
 • PE, 2001, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie nękania w miejscu pracy, European Parliament resolution on harassment at the workplace, OJ C 77 E, 28.03.2002.
 • Rogoyski A., 2004, Jak walczyć z mobbingiem? - wyzwanie dla pracodawców, Monitor Prawa Pracy, nr 12.
 • Romer M.T., 2005, Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy, nr 12.
 • Szałkowski A., 2002, Problem mobbingu w stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9.
 • Terelak J.F., 1999, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141.
 • Zych M., 2007, Mobbing w polskim prawie pracy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.