PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 (76) | 186--203
Tytuł artykułu

Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań ochrony zdrowia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation of Non-Governmental Organisations and Local Governments in Health Care System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wspólnym celem organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym również w zakresie ochrony zdrowia. Forma i głębokość wzajemnych relacji, zwłaszcza na poziomie lokalnym, jest terytorialnie zróżnicowana. Materiał badawczy zebrano przy użyciu techniki ankiety internetowej (CAWT) oraz wywiadu telefonicznego (CATI). W ogólnopolskim badaniu wzięły udział: 207 gminy, 204 starostwa powiatowe oraz 14 urzędów marszałkowskich. Do najczęściej wymienianych korzyści wynikających ze współpracy z organizacjami trzeciego sektora należy zaliczyć: działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, skuteczność realizacji powierzonych zadań oraz szeroki dostęp do grupy docelowej. Trudności zaobserwowano w zakresie: ograniczonych środków finansowych, niewystarczającej liczby organizacji chętnych do kooperacji oraz braku wykwalifikowanej kadry. (abstrakt oryginalny)
EN
The common aim of non-governmental organisations and local governments is to satisfy the needs of inhabitants, also in the area of the health care system. The form and depth of the mutual relations, especially on a local level, is territorially diversified. The data were obtained by means of a nationwide survey, using the Computer-Assisted Web Interview (CAWI) method and the Computer-Assisted Telephone Interview (CATI) method. The study sample comprised 207 communities, 204 district towns, and 14 regional self-governments. Activities in health promotion and disease prevention, greater efficiency of activity, and broad access to target groups were the most frequently mentioned benefits of cooperation with nongovernmental organisations. On the other hand, limited financial assets, insufficient number of organisations eager for cooperation, and lack of qualified staff were the greatest difficulties in the respondents' opinion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
186--203
Opis fizyczny
Twórcy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamiak J., Czupich M., Ignasiak-Szulc A. 2013 Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 2(1).
 • Badanie standardów zarządzania finansami w NGO. Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń 2012, Fundacja dla Polski, Polsko- Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich PAFPIO, MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń, Warszawa.
 • Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K., Makowski G., Stokowska A. 2010 Raport cząstkowy nt. współpracy międzysektorowej, na podstawie wstępnych badań jakościowych, Materiał przygotowany w ramach projektu: "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bogacz-Wojtanowska E. 2007b Organizacje publiczne w relacjach z organizacjami pozarządowymi, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 • Bogacz-Wojtanowska E. 2011 Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Broniewska M. J. 2012 Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 270.
 • Broniewska M. J. 2013 Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z administracją publiczną - strategia i zasady, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 98.
 • Drucker P. 1994 The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly", dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://providersedge.com/ehdocs /transformation_ articles/ Age_of_Social_ Transformation. pdf, data wejścia: 22.03.2014].
 • Elementarz Ш sektora 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Jachimowicz A. 2006 Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe - partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej?, "Ekonomia Społeczna. Teksty", nr 25.
 • Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, Raport końcowy z badań 2011, G. Markowski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Ofiarski Z. 2012 Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H Oeconomia, vol. XLVI, nr 3.
 • Piątkowski C. 2003 Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej i regionalnej', [w:] Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, K. Wojtaszczyk, T. Mołdawa, M. Małecki (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012. Najważniejsze wyniki i wnioski z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Raport z badań nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w ramach projektu pt.: "Zwierciadło współpracy", Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Leszno/Poznań.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. 1985, Nr 12, poz. 49.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. 1994, Nr 111, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz. U. 1996, Nr 10, poz. 55.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy oraz finansowanie działalności profilaktycznej wynikającej z programów prozdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia w zakresie medycyny pracy, Dz. U. 2004, Nr 125, poz. 1317.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach, Dz. U. 2001, Nr 126, poz. 1384.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2013 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2013, poz. 594.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.