PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 84 | nr 140 | 23--47
Tytuł artykułu

Performance Audit as a Tool Oriented at the Accountability of Public Finance Spending in Poland Against the Background of UK Practices

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Audyt efektywnościowy jako narzędzie ukierunkowane na rozliczalność wydatkowania środków publicznych w Polsce na tle praktyk Wielkiej Brytanii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In recent years, public finance spending in Poland has been subject to citizens' critical assessment. It forces public finance sector units to introduce tools that will enable the effectiveness of actions within this area to be scrutinized. The performance audit, a new idea of auditing oriented at performance, provides such a tool. At the same time, a chance to introduce accountability to Polish public finance sector entities appeared. The aim of the article is to determine the role and usefulness of performance audits for the effective management of public finances by public finance sector units in Poland with reference to British practice in this area. In the article, the author attempted to answer the question about what the perspective of performance audit development is in Poland in the next couple of years. To achieve the goal, the author used an analysis of the Polish and foreign literature on the subject, an analysis of legal instruments of internal audit, the comparative analysis method, and benchmarking (modelled on the British practice, the author indicating the implications connected with implementing performance audits in public finance sector units in Poland as well as mentioning legal-economic loopholes that should be closed in order to raise the effectiveness of performance audit in public finance sector in Poland). The author's conclusions are based on deduction. Considering the experience of Great Britain, one may think that the role of the performance audit in Poland will grow along with the development of managerial control within public institutions, causing the rationalization of public finance spending. The aspects that should be complemented in the scope of the performance audit include: cyclical, not short-term, control of the use of public finances by government institutions, and acknowledging this tool as an obligatory element of management. (original abstract)
W ostatnich latach wydatkowanie środków publicznych w Polsce w sposób restrykcyjny poddawane jest ocenie obywateli. Powyższe wymusza na jednostkach sektora finansów publicznych wprowadzenie narzędzi, które umożliwią zbadanie skuteczności działania w tym obszarze. Taką możliwość daje audyt efektywnościowy, który stał się nową koncepcją audytu ukierunkowaną na osiągane wyniki. Pojawiła się jednocześnie szansa na wprowadzenie rozliczalności podmiotów sektora finansów publicznych w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia i przydatności audytów efektywnościowych dla racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki sektora finansów publicznych w Polsce, z odwołaniem się do praktyk brytyjskich w tym zakresie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy rozwoju audytu efektywnościowego w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat. Do realizacji przyjętego w artykule celu wykorzystano następującą metodykę badań: analizę literatury polskiej i zagranicznej w przedmiotowym zakresie, analizę aktów prawnych w obszarze audytu wewnętrznego, metodę analiz porównawczych, benchmarking (wzorując się na praktykach brytyjskich, wskazano na implikacje związane z wdrożeniem audytów efektywnościowych w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce oraz zidentyfikowano luki, które należy ewentualnie uzupełnić w celu podniesienia skuteczności audytów efektywnościowych w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce). Wnioskowanie przeprowadzono z zastosowaniem metody dedukcji. Na podstawie doświadczeń Wielkiej Brytanii można sądzić, że rola audytów efektywnościowych w Polsce będzie rosnąć wraz z rozwojem kontroli zarządczej w instytucjach publicznych, powodując racjonalizację wydatkowania środków publicznych. Uzupełnienia w zakresie skuteczności audytów efektywnościowych wymaga między innymi uznanie tego narzędzia jako obowiązkowego elementu zarządzania, a nie jako obowiązku ustawowego czy też poddawanie cyklicznemu, nie zaś doraźnemu badaniu wykorzystanie środków publicznych przez instytucje państwowe. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
84
Numer
Strony
23--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Accountability, Performance Reporting, Comprehensive Audit. An Integrated Perspective (1996), G. Leclerc et al., CCAF-FCVI, Ottawa, Canada.
 • Alwardat Y.A., Abdelhafid B. (2014), Value for Money and Audit Practice: Lessons and Facts from the Literature, "Life Science Journal", vol. 11 (2), pp. 86-98.
 • Beliciu V. (2012), The Cyclic Structure of Performance Auditing in Public Sector, Proceedings of the 6th International Management Conference Approaches in Organisational Management, 15-16 November 2012, pp. 491-497.
 • Barret P. (2012), Performance auditing - addressing real or perceived expectation gaps in the public sector, "Public Money and Management", vol. 32, pp. 129-136.
 • Burrowes A., Persson M. (2000), The Swedish management audit: a precedent for performance and value for money audits, "Managerial Auditing Journal", vol. 15 (3), pp. 85-96.
 • Daujotaite D., Macerinskien I. (2008), Development of performance audit in public sector, 5th International Scientific Conference Business and Management' 2008, 16-17 May 2008, Vilnius, pp. 177-185.
 • Filipiak B. (2011), Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność, "Zeszyty Naukowe", nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, pp. 223-226.
 • Flesher D.L., Zarzeski M.T. (2002), The roots of operational (value for money) auditing in English speaking countries, "Accounting and Business Research", vol. 32 (2), pp. 93-104.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej (2005), Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Russel P. (2013), Audyt i kontrola w koncepcji New Public Management, "Kontrola Państwowa", nr 2 (marzec-kwiecień), pp. 18-30.
 • Gołębiowski G., Russel P. (2012), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce na tle wybranych państw UE, "Analizy BAS", nr 12 (79).
 • Grimwood M., Tomkins C. (1986), Value for money auditing - towards incorporating a naturalistic approach, "Financial Accountability and Management", vol. 2 (4), pp. 251-272.
 • Guziejewska B. (2008), Efektywność finansów samorządu terytorialnego, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, pp. 71-89.
 • Johnsen A., Meklin P., Oulasvirta L., Vakkuri J. (2001), Performance auditing in local government: an exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Nor-way, "The European Accounting Review", vol. 10 (3), pp. 583-599.
 • Kells S., Hodge G. (2011), Performance auditing and public sector innovation: friends with benefits or strange bedfellows?, "Asia Pacific Journal of Public Administration", vol. 33, no. 2, pp. 163-184.
 • Kincaid J.K., Sampias W.J. (2004), CGAP Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego. Podręcznik do egzaminu CGAP, Institute of Internal Auditors, Warszawa.
 • Knedler K. (2012), Analiza porównawcza dotycząca audytu i kontroli instytucjonalnej w USA oraz krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch, Opinia dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Knedler K., Stasiak M. (2014), Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014.
 • Kołosowska B., Bartoszewicz A. (2014), Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp. 1245-1287.
 • Lonsdale J. (2011), Introduction, [in:] J. Lonsdale, P. Wilkins, T. Ling (eds), Performance Auditing: Contributing to Accountability in Democratic Government, Edward Elgar, pp. 1-22.
 • Ma J., Ma C. (2011), Factor analysis based on the COSO framework and the Government audit performance of control theory, "Procedia Engineering", vol. 15, pp. 5584-5589.
 • Mazurek A., Piołunowicz M. (2008), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce - diagnoza i propozycje zmian, Fundacja FOR, Warszawa.
 • Moeller R. (2011), Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a Wolters Kluwer bussines, Warszawa.
 • Morin D. (2001), Influence of value for money audit on public administrations: looking beyond appearances, "Financial Accountability and Management", vol. 17, no. 2, pp. 99-117.
 • Nath N., Peursem K., Lowe A. (2005), Public Sector Performance Auditing: Emergence, Purpose and Meaning, Department of Accounting Working Paper Series, no. 81, University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
 • Ohman P. (2015), Performance auditing in the public sector, [in:] T. Budding, G. Grossi, T. Tagesson (eds), Public Sector Accounting, Routledge, Oxford, pp. 163-175.
 • Ohman P. (2011), Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden, "International Journal of Public Sector Management", vol. 24, no. 2, pp. 107-121.
 • Pendlebury M., Shreim O. (1991), Attitudes to effectiveness auditing: Some further evidence, "Financial Accountability and Management", vol. 7 (1), pp. 57-63.
 • Pendlebury M., Shreim O. (1990), U.K. auditors' attitudes to effectiveness auditing, "Financial Accountability and Management", vol. 6 (3), pp. 177-189.
 • Piaszczyk A. (2004), Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D. (2010), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Skoczylas A. (2012), System kontroli i audytu w Polskiej administracji publicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 67 (123), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 95-113.
 • Skoczylas A., Nowak W. (2011), Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 155-183.
 • Skoczylas-Tworek A. (2013), Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 766 (62), pp. 193-207.
 • Thompson K. (1996), Performance auditing: What is it?, "The Government Accountants Journal", vol. 45 (1), pp. 14-25.
 • Tomkiewicz J. (2003), Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych?, "MBA", no. 1, pp. 14-21.
 • Waściński T., Sławińska J. (2013), Audyt wewnętrzny wspomagający zarządzanie sektorem publicznym - główne problemy i propozycje usprawnień, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 97, pp. 57-71.
 • Waring C., Morgan S. (2007), Public sector performance auditing in developing countries, [in:] A. Shah (ed.), Performance Accountability and Combating Corruption, The World Bank, Washington, D.C., pp. 323-357.
 • Yamamoto K., Watanabe M. (1989), Performance auditing in the central government of Japan, "Financial Accountability and Management", vol. 5 (4), pp. 189-217.
 • Alwardat Y.A., Abdelhafid B., Rieple A. (2015), Value for Money and Audit Practice in the UK Public Sector, "International Journal of Auditing", http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijau.12037/full (access 19.08.2015).
 • Assessing the Value for Money of Regulators (2013), The Organization for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/NER-Alex-Scharaschkin.pdf (access 02.03. 2015).
 • Basic Principles in Government Auditing (2004), The International Standards of Supreme Audit Institutions, http://www.issai.org/media/12943/issai_100_e.pdf (access 17.08.2015).
 • State Audit Institution, http://saiwb1.saiuae.gov.ae/English/Pages/PreformanceAudit.aspx (access 30.10. 2014).
 • Internal Audit in EU Countries (2012), The Ministry of Finance, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1091512/audyt_efektywnosciowy_metodyka.pdf (access 27.10.2014).
 • Lisiecka K. (2012), Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w procesach doskonalenia zarządzania organizacją sektora publicznego, Supreme Audit Office, www.nik.gov.pl/plik/id,4381.pdf (access 27.02.2015).
 • Performance Audit. Methodology [suggestion] (2008), The Ministry of Finance, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1091512/audyt_efektywnosciowy_metodyka.pdf (access 27.10.2014).
 • Standards and Guidelines for Performance Auditing Based on INTOSAI's Auditing Standards and Practical Experience, Supreme Audit Office, http://www.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf (access 20.01.2015).
 • The National Audit Office, http://www.nao.org.uk (access 20.02.2015).
 • Value for Money Handbook. A Guide for Building Quality into VFM Examinations, http://www.psc-intosai.org/media/17425/united_kingdom_-_vfm_handbook.pdf (access 26.02.2015).
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws, no. 78, item 48, as amended.
 • The Act of 23th December 1994 on the Supreme Audit Office, Journal of Laws, no. 227, item 1482.
 • The Act of 27th July 2001 on the change of the public finance act, act on the organization and mode of work of the Council of Ministers, as well as the scope of ministers' work, act on branches of government administration and act on civil service, Journal of Laws, no 102, item 1116.
 • The act of 30th June 2005 on public finance, Journal of Laws, no. 157, item 1240.
 • The act of 27th August 2009 on public finance, Journal of Laws of 2013, item 885, as amended.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.