PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 84 | nr 140 | 67--93
Tytuł artykułu

Non-Controlling Interests, Financial Performance and the Equity of Groups : an Empirical Study of Groups Listed on the Warsaw Stock Exchange

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Udziały niekontrolujące a dochody i kapitały własne grup kapitałowych : badanie empiryczne grup spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to (a) analyze IFRS requirements for the recognition and presentation of non-controlling (minority) interests in consolidated financial statements in relation to theoretical concepts of consolidation of financial statements, and (b) assess the share and importance of non-controlling interests in financial performance and the equity of the groups of companies in practice. For the purpose of the article, selected scientific methods have been used, including: descriptive and analytical ones (for analyzing the theoretical concepts and IFRS requirements), critical analysis, especially used for the literature review, and for the assessment of practice: primary empirical research methods, and quantitative methods, including descriptive statistics, nonparametric tests and correlation analysis. The empirical material collected was used to verify several hypotheses related to non-controlling interests of the groups whose parents are registered in Poland and whose securities are traded on a regulated, Polish capital market (Warsaw Stock Exchange). The empirical evidence is that non-controlling interests represent a very small part of group's equity (taking the mean of about 3.5%, but the median below 1%) and obviously, they are significantly lower than the share of majority interests. Their deviation among the different classes of companies (big, small and banks) is negligible. Slightly higher is the share of minority interests in the group's net profit and total comprehensive income. However, no significant difference is to be found between the shares of non-controlling interests in the group's equity, net profit and total comprehensive income. Overall, shares of majority (minority) interests in a group's income are in line with their shares in the group's equity. The hypothesis on comparable returns on non-controlling and majority interests (in terms of ROE) cannot be rejected if both net profit and losses are considered. How-ever, if losses are skipped then there is evidence that non-controlling interests are more profitable than majority interests. Analysis of the impact of the number of subsidiaries in groups on non-controlling interests indicates the existence of such an effect only in relation to the equity (rather obvious but weak). No effect is observed for the impact on net profit for the entire sample. (original abstract)
Celem tego artykułu jest: (a) poddanie analizie rozwiązań MSSF w zakresie ujmowania i prezentacji udziałów niekontrolujących w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na tle teoretycznych koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych; (b) poddanie ocenie wpływu, jaki mają udziały niekontrolujące na kapitały własne grup kapitałowych, na podstawie danych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoliło na zweryfikowanie czterech hipotez badawczych. Udziały niekontrolujące stanowią bardzo niewielką część kapitału grupy 2-5%, różniącą się w sposób statystycznie istotny od udziałów podmiotów dominujących. Ich zróżnicowanie w ramach grup spółek wyróżnionych w badaniu jest bardzo małe. Zwraca uwagę fakt, że mediana udziałów niekontrolujących w kapitale nie przekracza 1%. Nieco większy (tylko pod względem wartości średniej) jest udział kapitałów mniejszościowych w zyskach i dochodach grupy kapitałowej, w grupie małych spółek przekracza 13%. Nie stwierdza się jednak statystycznie istotnych różnic między udziałami niekontrolującymi w kapitale własnym grup a udziałami niekontrolującymi w zyskach i całkowitych dochodach grup. Hipoteza mówiąca o porównywalnej rentowności udziałów niekontrolujących i dominujących została częściowo zanegowana. Analiza przeprowadzona z uwzględnieniem tylko dodatnich obserwacji wskazała na istotnie większą rentowność udziałów niekontrolujących niż udziałów przypisanych do podmiotów do-minujących. Badania dotyczące wpływu liczby podmiotów zależnych na wielkość udziałów niekontrolujących w kapitale i wynikach finansowych grupy wskazują na występowanie takiego wpływu jedynie w odniesieniu do udziału w kapitale własnym w grupie spółek dużych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
84
Numer
Strony
67--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Accounting Research Bulletin (ARB) 51, Consolidated Financial Statements (1959), [in:] FASB. Accounting Standards. Original Pronouncements, vol. II, Wiley, pp. 75-79.
 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia.
 • Baluch C., Burgess D., Cohen R., Kushi E.E., Tucker P.J., Volken A. (2010), Consolidation theories and push-down accounting: achieving global convergence, "Journal of Finance and Accountancy", vol. 3, pp. 1-12.
 • Baxter G.C., Spinney J.C. (1975), A closer look at consolidated financial statement theory, Part I and II, "Canadian Chartered Accountant (CA Magazine)", vol. 106, no. 1 (January), pp. 31-35, no. 2 (February), pp. 31-35.
 • Bazas M.S., Shastri T. (2012), Gaps in GAAP on consolidation policies and procedures: case of minority (noncontrolling) interest, "Alliance Journal of Business Research", pp. 91-106.
 • Beams F.A., Clement R.P., Anthony J.H., Lowensohn S.H. (2009), Advanced Accounting, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Bianco M., Casavola P. (1999), Italian corporate governance: effects on financial structure and firm performance, "European Economic Review", vol. 43, pp. 1057-1069.
 • Charlety P., Fagart M.-C., Souam S. (2003), Prises de participations et expropriation des actionnaires minoritaires, "Finance", vol. 24, issue 1, pp. 1-16.
 • Chen M.-L., Chen R.D. (2009), Economic entity theory: non-controlling interests and goodwill valuation, "Journal of Finance and Accountancy", vol. 1, pp. 1-8.
 • Cygler J. (2002), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • FASB (1976), Accounting for Business Combinations and Purchased Intangibles. Discussion Memorandum.
 • Gierusz A., Gierusz M. (2012), Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF - metody i korekty konsolidacyjne - zbycia i nabycia - sytuacje szczególne - porównanie z ustawą o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Graham Jr. R.C., Lefanowicz C.E. (1999), Majority and minority ownership of publicly-traded firms: a test of the value of control using market multiples, "Journal of Business, Finance & Accounting", vol. 26, no. 1-2, pp. 171-198.
 • Helin A. (2009), Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, ODDK, Gdańsk.
 • Hsu A.W., Duh R.-R., Cheng K. (2012), Does the control-based approach to consolidated statements better reflect market value than the ownership-based approach?, "The International Journal of Accounting", vol. 47, pp. 198-225.
 • IFRS (2015), IFRSF, London.
 • Ignatowski R. (2013), Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom II. Regulacje MSSF, ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2012), Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom I. Podstawy konsolidacji, regulacje polskie, ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2004), Nowe międzynarodowe rozwiązania w zakresie rozliczania połączeń spółek i sprawozdawczości skonsolidowanej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 21 (77), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 96-111.
 • Ignatowski R. (1995a), Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Ignatowski R. (1995b), Teoretyczne podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 31, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 102-112.
 • International Accounting Standard 3 Consolidated Financial Statements (1976), IASCF, London.
 • International Accounting Standard 22 (1983), Accounting for Business Combinations, [in:] International Accounting Standards 1993, IASCF, London.
 • International Accounting Standard 22 (1998), Business Combinations, [in:] International Accounting Standards 2002, IASCF, London.
 • International Accounting Standard 27 (1989), Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries, [in:] International Accounting Standards 1993, IASCF, London.
 • International Accounting Standard 27 (2008), Consolidated and Separate Financial Statements, [in:] International Financial Reporting Standards 2010, IFRSF, London.
 • International Financial Reporting Standard 3 (2004), Business Combinations, [in:] International Financial Reporting Standards 2005, IFRSF, London.
 • International Financial Reporting Standard 3 (2008), Business Combinations, [in:] International Financial Reporting Standards 2010, IFRSF, London.
 • Jaworski J., Sokołowska K. (2014), Problematyka, metody badawcze oraz charakter artykułów opublikowanych w "Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości" w latach 2004-2013, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 76 (132), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 7-26.
 • Kuc B.R. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 • Leuz Ch., Nanda D., Wysocki P.D. (2003), Earnings management and investor protection: an international comparison, "Journal of Financial Economics", no. 69, pp. 505-527.
 • Li W., Zhang R. (2010), Corporate social responsibility, ownership structure, and political interference: evidence from China, "Journal of Business Ethics", vol. 96, pp. 631-645.
 • Lopes A.I., Lourenco I., Soliman M. (2012), Do alternative methods of reporting non-controlling interests really matter?, "Australian Journal of Management", vol. 38, issue 1, pp. 7-30.
 • Mancinelli L., Ozkan A. (2006), Ownership structure and dividend policy: evidence from Italian firms, "The European Journal of Finance", vol. 12, issue 3, pp. 265-282.
 • Pieter J. (1967), Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław.
 • Remlein M. (2010), Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 • Remlein M. (2002), Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych. Analiza porównawcza rozwiązań przyjętych w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Poznań.
 • Romanowska M. (1998), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Rosenfield P., Rubin S. (1986), Minority interests: opposing views, "Journal of Accountancy", vol. 161, March, pp. 78-89.
 • Samkin G., Deegan C. (2010), Calculating non-controlling interest in the presence of goodwill impairment, "Accounting Research Journal", vol. 23, no. 2, pp. 213-233.
 • So S., Smith M. (2009), Value Relevance of IAS 27 (2003). Revision on presentation of non-controlling interest: evidence from Hong Kong, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 20, issue 2, pp. 166-196.
 • Sojak S., E. Czerska (2013), Zestawienie prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu rachunkowości obronionych w Polsce w latach 2007-2012, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 197-234.
 • Sotti F., Rinaldi L., Gavana G. (2015), Measurement options for non-controlling interests and their effects on consolidated financial statements consistency. Which should the disclosure be?, "Corporate Ownership & Control", vol. 12, issue 2, pp. 293-302.
 • Taylor P.A. (1987), Consolidated Financial Statements. Concepts, Issues and Techniques, Harper & Row, London.
 • Toborek-Mazur J. (2014), Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 76 (132), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 89-114.
 • Toborek-Mazur J. (2011), Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej sprawozdawczości skonsolidowanej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", vol. 1/1, pp. 395-404.
 • Wang Ch. (2005), Ownership and operating performance of Chinese IPOs, "Journal of Banking and Finance", vol. 29, pp. 1835-1856.
 • Wartini-Twardowska J. (2005), Konsolidacja sprawozdań finansowych w procesie analizy rentowności kapitału własnego i wyceny wartości dwupoziomowej grupy kapitałowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach".
 • Ali Ch.B. (2009), Disclosure quality and corporate governance in a context of minority expropriation, http://ssrn.com/abstract=1406149.
 • Attig N., Gadhoum Y. (2003), The Governance of Canadian Traded Firms: An Analysis of the Ultimate Ownership Structure, http://papers.ssrn.com/sd3/papers.cfm?abstract_id=434160.
 • Isabel A., D. Lopes (2011), Determinants and Market Assessment of Non-Controlling Interests Reported on Financial Statements, Lisbon University Institute, https://repositorio.iscte-inl.pt/handle/10071/7619.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.