PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 84 | nr 140 | 115--137
Tytuł artykułu

The Concept of CSR in Accounting Theory and Practice in Poland : an Empirical Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koncepcja CSR w teorii i praktyce rachunkowości w Polsce - badanie empiryczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. Right now, the issue of Corporate Social Responsibility (CSR) lies within the scope of interest of various fields of social science and practice, including the science and practice of accounting. Numerous research works stress how accounting, particularly in terms of corporate reporting, is closely connected to the concept of CSR. The number of studies concerning especially CSR reporting has increased in recent years all over the world, but in Poland CSR reporting is a new field not yet covered by many current research papers. The main purpose of this work is to present the concept of CSR in the theory and practice of accounting.
Design/methodology/approach. The research paper comprises a literature review and a content analysis. The literature review was conducted in the first part of the work, which was devoted to the presentation of the idea of corporate social responsibility in the context of accounting and corporate reporting, and also in the second part, which contains an overview of the most well-known and comprehensive global stand-ards related to CSR reporting. The content analysis was used in the final part of the work to examine the disclosures of CSR in annual reports and separate reports (Management commentary, communications) on a population of Polish stock exchange companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) Main Market as of 31 October 2013, which are also listed in the WIG-Poland index and the RESPECT Index - the first Polish, and one of the few European indexes of socially responsible companies.
Findings. It has been determined that among Polish public companies listed on the WSE, which are also listed in the WIG-Poland index, only 6% operate in a socially responsible manner according to the RE-SPECT criteria, and less than 4.6% of all companies listed in the WIG-Poland and 70% of RESPECT index companies prepare separate CSR reports. Out of all the companies that prepare separate CSR re-ports, 93% prepare ESG reports (Environment, Social, Governance), but to a different scope. Out of all the companies preparing separate CSR reports, 70% followed the GRI Guidelines. The percentage share of companies whose CSR reports were verified by an independent external auditor is not very high - 18%. Among the companies that prepared separate CSR reports and are listed in the RESPECT Index, only one prepared an integrated annual report for the year 2012. Research limitations/implications. The authors are aware of the limited subjective scope which might lead to some restrictions when extrapolating the results onto all the companies operating in Poland. Moreover, it cannot be excluded that companies not listed on the WSE also prepare CSR reports. This is why any attempt to apply the conclusions from this study to the general population may lead to erroneous results. (original abstract)
Cel. Współcześnie kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) leży w zakresie zainteresowania różnych dziedzin nauki i praktyki społecznej, w tym nauki i praktyki rachunkowości. Liczne prace badawcze podkreślają jak rachunkowość, a w szczególności sprawozdawczość przedsiębiorstw, jest ściśle związana z pojęciem CSR. W ostatnich latach na całym świecie liczba badań dotyczących raportowania CSR istotnie wzrosła. Niemniej w Polsce raportowanie CSR to nowa dziedzina badawcza i jej dorobek naukowy jest bardzo skromny. Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji CSR w teorii i praktyce rachunkowości.
Projektowanie/metodologia/podejście. W artykule wykorzystano zarówno przegląd literatury, jak i metodę analizy zawartości. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury dotyczącej idei społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu dokonano przeglądu najbardziej znanych i kompleksowych światowych norm sprawozdawczości CSR. Metodę analizy zawartości wykorzystano w badaniu empirycznym w trzeciej części artykułu, w celu zbadania ujawnień CSR w raportach rocznych i oddzielnych raportach (komentarzach zarządu). Badaniem objęto populację polskich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 31 października 2013 r., które są również notowane w indeksie WIG-Poland oraz RESPECT Index - pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych europejskich indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie.
Wyniki. Stwierdzono, że wśród polskich spółek publicznych notowanych na GPW, które są wymienione w indeksie WIG-Poland tylko 6% działa w sposób społecznie odpowiedzialny i są one notowane w indeksie RESPECT. Mniej niż 4,6% wszystkich spółek notowanych w WIG-Poland oraz 70% firm z indeksu RESPECT przygotowuje oddzielne raporty CSR. Spośród wszystkich firm, które przygotowują oddzielne raporty CSR, 93% przygotowuje raporty ESG, ale w różnym zakresie informacyjnym. Spośród wszystkich spółek przygotowujących oddzielne raporty CSR, 70% spółek stosuje wytyczne GRI. Procentowy udział firm, których raporty CSR były weryfikowane przez niezależnego audytora zewnętrznego, wynosi 18%. Wśród firm, które przygotowują oddzielne raporty CSR i są notowane w indeksie RESPECT, tylko jedna spółka przygotowała jeden zintegrowany raport roczny za rok 2012.
Ograniczenia badania/implikacje. Autorzy zdają sobie sprawę z ograniczonego zakresu podmiotowe-go, co może prowadzić do pewnych ograniczeń przy ekstrapolacji wyników na wszystkie spółki działające w Polsce. Co więcej, nie można wykluczyć, że spółki nienotowane na GPW również przygotowują raporty CSR. Dlatego też każda próba zastosowania wniosków z tego badania do populacji ogólnej może prowadzić do błędnych wyników. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
84
Numer
Strony
115--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business
 • Poznań University of Economics and Business
 • Poznań University of Economics and Business
Bibliografia
 • AA1000AS-AA1000 Assurance Standard (2008), AccountAbility, London.
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Adebayo E. (2000), Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Financial and Social Performance: An Empirical Analysis, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL.
 • Annam L. (2013), Zasady raportowania - podstawa prawidłowego sporządzania raportów, [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność - rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pp. 71-85.
 • Aerts W., Cormier D. (2009), Media legitimacy and corporate environmental communication, "Accounting, Organizations and Society", vol. 34, pp. 1-27.
 • Ballou B., Heitger D.L., Landes C.E. (2006), The future of corporate sustainability reporting: a rapidly growing assurance opportunity, "Journal of Accountancy", December, pp. 65-74.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Belal A.R., D.L. Owen (2007), The views of corporate managers on the current state of, and future prospects for, social reporting in Bangladesh: an engagement-based study, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 20, issue 3, pp. 472-494.
 • Bernatt M., Bogdaniecki J., Skoczny T. (red.) (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Berelson B. (1952), Content Analysis in Communication Research, Free Press, Illinois.
 • Blowfield M., Murray A. (2008), Corporate Responsibility. A Critical Introduction, Oxford University Press, New York.
 • Branco MC., Rodrigues L.L. (2008), Social responsibility disclosure: A study of proxies for the public visibility of Portuguese banks, "The British Accounting Review", vol. 40, issue 2, pp. 161-181.
 • Branco MC., Rodrigues L.L. (2006), Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks: a legitimacy theory perspective, "Corporate Communications: An International Journal", vol. 11, no. 3, pp. 232-248.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 71-85.
 • Burzym E. (1993), Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401.
 • Cho C.H. (2009), Legitimation strategies used in response to environmental disaster: a French case study of Total SA's Erika and AZF incidents, "European Accounting Review", vol. 18, issue 1, pp. 33-62.
 • Cormier D., Gordon I.M. (2001), An examination of social and environmental reporting strategies, "Ac-counting, Auditing & Accountability Journal", vol. 14, issue 5, pp. 587-616.
 • Deegan C.M. (2002), Introduction. The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 15, issue 3, pp. 282-311.
 • Deegan C., Rankin M. (1996), Do Australian companies report environmental news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the Environmental Protection Authority, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 9, issue 2, pp. 50-67.
 • Dobija M. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eccles R.G., Krzus M.P. (2010), One Report - Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley, Hoboken, NJ.
 • Eljasiak E. (2011), W kierunku zintegrowanej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Freedman M., Jaggi B. (2005), Global warming, commitment to the Kyoto protocol, and accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries, "The International Journal of Ac-counting", vol. 40, issue 3), pp. 215-232.
 • Freeman R.E., Evan W.M. (1990), Corporate governance: a stakeholder interpretation, "Journal of Behavioral Economics", vol. 19, issue 4, pp. 337-359.
 • Gabrusewicz T. (2012), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - próba zdefiniowania, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru kor-poracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gray R.H. (2000), Current developments and trends in social and environmental auditing, reporting and attestation: a review and comment, "International Journal of Auditing", vol. 4, issue 3, pp. 247-268.
 • GRI (2013), The G4 Sector Disclosures.
 • GRI (2013), The G4 Sustainability Reporting Guidelines. Reporting, Implementation Manual.
 • GRI (2013), The G4 Sustainability Reporting Guidelines. Reporting Principles and Standard Disclosures.
 • GRI (2011), The GRI Sustainability Reporting Guidelines. Version 3.1.
 • GRI (2006), The GRI Sustainability Reporting Guidelines. Version 3.0.
 • GRI and ISO 26000 (2012), How to Use the GRI Guidelines in Conjunction with ISO 26000.
 • GRI and UN GC (2007), Making the Connection. The GRI Guidelines and the Global Compact Communication on Progress.
 • Guthrie J., Petty R., Yongvanich K., Ricceri F. (2004), Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting, "Journal of Intellectual Capital", vol. 5, no. 2, pp. 282-293.
 • Hammond K., Miles S. (2004), Assessing quality assessment of corporate social reporting: UK perspectives, "Accounting Forum", vol. 28, pp. 61-79.
 • Hassan A., Harahap S.S. (2010), Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks, "International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management", vol. 3, issue 3, pp. 203-227.
 • IFAC (2013), The International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information.
 • IIRC (2013), The International Framework.
 • ISO (2012), Norma ISO 26000.
 • Jarugowa A. (1991) (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Jenkins H, Yakovleva N. (2006), Corporate social responsibility in the mining industry: exploring trends in social and environmental disclosure, "Journal of Cleaner Production", vol. 14, no. 3-4, pp. 271-284.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Khan H.U.Z., Halabi A.K., Samy M. (2009), Corporate social responsibility (CSR) reporting: a study of selected banking companies in Bangladesh, "Social Responsibility Journal", vol. 5, issue 3, pp. 344-357.
 • Kolk A. (2003), Trends in sustainability reporting by the Fortune Global 250, "Business Strategy and the Environment", vol. 12, issue 5, pp. 279-291.
 • Krasodomska J. (2010), Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Kraków, pp. 334-341.
 • Macuda M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie szpitala, (w:) M. Remlein (red.), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, ZPW M-DRUK, Poznań, pp. 88-96.
 • Matuszak Ł. (2015), Raportowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą narzędzia legitymizacji przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1, pp. 112-134.
 • Newson M., Deegan C. (2002), Global expectations and their association with corporate social disclo-sure practices in Australia, Singapore, and South Korea, "The International Journal of Accounting", vol. 37, issue 2, pp. 183-213.
 • Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2008), Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Ogden S., Clarke J. (2005), Customer disclosures, impression management and the construction of legitimacy: corporate reports in the UK privatised water industry, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 18, issue 3, pp. 313-345.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, [w:] J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", t. I, Sopot.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 175-184.
 • Roberts R.W. (1992), Determinants of corporate social responsibility disclosure, "Accounting, Organizations and Society", vol. 17, issue 6, pp. 595-612.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Różańska E. (2014), Finansowa ocena projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 344, pp. 434-445.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Stanwick P, Stanwick S. (2006), Corporate environmental disclosures: a longitudinal study of Japanese firms, "Journal of American Academy of Business", vol. 9, issue 1, pp. 1-7.
 • Stępień M. (2009), Społeczna odpowiedzialność jednostek gospodarczych przedmiotem rewizji finansowej, [w:] B. Micherda, M. Stępień (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, O/Kraków, Kraków.
 • Stępień M. (2007), Wiarygodność sprawozdania finansowego w aspekcie społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Suchman M.C. (1995), Managing legitimacy: strategic and institutional approaches, "Academy of Management Review", vol. 20, issue 3, pp. 571-610.
 • Ullmann A.E. (1985), Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure and economic performance of US firms, "Academy of Management Review", vol. 10, no. 3, pp. 540-557.
 • van der Laan Smith J., Adhikari A., Tondkar R.H. (2005), Exploring differences in social disclosures internationally: A stakeholder perspective, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 24, issue 2, pp. 123-151.
 • Eccles R.G., Cheng B., Saltzman D. (2010), The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, The President and Fellows of Harvard College Cambridge, Massachusetts, http://hbswk.hbs.edu/pdf/The_Landscape_of_Integrated_Reporting.pdf (access 02.04.2015).
 • KPMG (2010), Integrated Reporting - Closing the Loop of the Strategy, http://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/IntegratedReporting.pdf (access 02.04.2015).
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, http://www.ae.krakow.pl/~gap/doki/23sympozjum/odpbiz.pdf (access 12.11.2013).
 • UN GC 2013, Overview of the UN Global Compact, https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/ index.html (access 02.04.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.