PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 270--285
Tytuł artykułu

Ekonomiczne uwarunkowania poziomu spożycia artykułów żywnościowych w aspekcie regionalnym

Warianty tytułu
Economic Determinants of the Level of Consumption of Foodstuffs in the Regional Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: charakterystyka roli uwarunkowań ekonomicznych w zakresie spożycia żywności w gospodarstwach domowych w aspekcie regionalnym w Polsce. W szczególności scharakteryzowano podstawowe czynniki makro i mikroekonomiczne wpływające na preferencje ludności w zakresie poziomu spożycia żywności, takie jak PKB per capita, poziom wynagrodzeń i dochody ludności. Następnie dokonano analizy współzależności pomiędzy uwarunkowaniami ekonomicznymi a poziomem spożycia artykułów żywnościowych.
Materiał i metody: do realizacji celu wykorzystano najnowsze dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych, roczników statystycznych oraz innych materiałów źródłowych. Analizie poddano szesnaście województw w Polsce. Aby ocenić zależności pomiędzy czynnikami ekonomicznymi a poziomem spożycia artykułów żywnościowych obliczono współczynniki korelacji.
Główne wyniki badań: dochód jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom i strukturę zaspokajania potrzeb żywnościowych. W województwach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i dochodach ludności istotnie więcej spożywa się produktów spożywczych otrzymywanych w wyniku przetwarzania surowców i umożliwiających konsumentom natychmiastowe spożycie lub szybkie przygotowanie posiłku. Natomiast w województwach o niższym poziomie wskaźników ekonomicznych konsumuje się więcej produktów o charakterze podstawowym, takich jak pieczywo, mąka, mleko jaja lub cukier.
Implikacje praktyczne i społeczne: wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że regionalne różnice w sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wpływają na poziom i strukturę spożycia artykułów żywnościowych, co w konsekwencji może znaleźć odzwierciedlenie w strukturze energetycznej diety lub bezpieczeństwie żywnościowym ludności. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the article: characteristic of the role of economic determinants in the area of consumption of food in households in the regional aspect in Poland. Particularly there were characterised the basic macro- and microeconomic factors affecting population's preferences in the area of food consumption such as per capita GDP, the level of wages and incomes of the population. Next, there was carried an analysis of correlations between the economic determinants and the level of consumption of foodstuffs.
Material and methods: to achieve the goal the authors used the recent data from household budget surveys, statistical yearbooks and other original materials. The analysis covered sixteen provinces in Poland. To assess the relationships between the economic factors and the level of consumption of food products they calculated the correlation coefficients.
Main research findings: income is an important factor affecting the level and structure of meeting food needs. In the provinces with a high level of economic development and population's income, there are substantially more consumed food products received in result of processing primary materials and enabling consumers immediate consumption or fast meal preparation. On the other hand, in the provinces with a lower level of economic indices, there are consumed more products of the basic character such as bread, flour, milk, eggs or sugar.
Practical and social implications: the carried out research findings show that regional differences in the economic situation of households affect the level and pattern of consumption of foodstuffs what in consequence may be reflected in the energetic structure of diet or food security of the population. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
270--285
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku (2013), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2012.pdf [dostęp:12.02.2014].
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2009), Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji, (w:) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jarosz M., Respondek W., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R. (2012), Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej, (w:) Jarosz M. (red.), Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2004), Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Laskowski W. (2008), Zmiany poziomu spożycia żywności w Polsce, (W:) Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe SGGW", nr 67, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Murawska M. (2009), Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa (maszynopis niepublikowany).
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (2007), Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • Jarosz M. (red.) (2012),Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, Wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw 2012 (2012) GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_stat_wojew_2012.pdf [dostęp: 12.02.2014].
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Świetlik K. (2007), Makrokoniunktura gospodarcza a popyt na żywność w 2006 roku, (w:) Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, IBRKK, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.