PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 320--333
Tytuł artykułu

Prognozowanie liczby powiadomień alarmowych systemu RASFF na podstawie danych empirycznych dotyczących metali ciężkich

Warianty tytułu
Forecasting of the Number of Alert Notifications of the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Based on Empirical Data Concerning Heave Metals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: zbudowanie modelu do przeprowadzenia prognozy liczby powiadomień alarmowych w roku 2014 dotyczących metali ciężkich w żywności pochodzącej ze wszystkich krajów, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych oraz stwierdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy grupą krajów (EOG i innych), a rokiem, kategorią produktów i rodzajem metalu ciężkiego w zakresie liczby powiadomień alarmowych w systemie RASFF wobec produktów z tych grup krajów.
Metodologia badawcza: materiał do badań, dotyczący liczby powiadomień alarmowych dotyczących metali ciężkich w systemie RASFF, uzyskano z bazy danych tego systemu, obejmując badaniem okres 1980-2013. Do przedstawienia zmienności w czasie liczby powiadomień alarmowych zastosowano modele regresji wielomianowej (od stopnia drugiego do ósmego), a od zbadania zależności pomiędzy grupą krajów (EOG i innych) a rokiem, kategorią produktów i rodzajem metalu ciężkiego - współczynniki zbieżności korelacyjnej: Czuprowa T, Cramera C i skorygowany Pearsona Pkor, oparte na statystyce χ2.
Główne wyniki badań: przyjęty model funkcji wielomianowej wskazuje na wzrost w roku 2014 liczby powiadomień alarmowych w systemie RASFF dotyczących metali ciężkich, zgłaszanych wobec żywności pochodzącej ze wszystkich krajów, krajów EOG i innych. Wartości współczynników zbieżności korelacyjnej wskazują na słabą zależność pomiędzy pochodzeniem żywności z krajów EOG i innych, a rokiem, kategorią produktów i rodzajem metalu ciężkiego.
Implikacje praktyczne: modele regresji wielomianowej dobrze przedstawiły zmienność powiadomień alarmowych w czasie, jednak z dużą ostrożnością należało podejść do prognoz przeprowadzanych na ich podstawie.
Implikacje społeczne: na podstawie wcześniejszego trendu liczby powiadomień można przyjąć, iż organy kontrolne państw EOG powinny zwracać szczególną uwagę na żywność pochodzącą z innych krajów - przede wszystkim importowaną z Chin, Wietnamu, Indii i Tajlandii. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim: to build the model to conduct a forecast of the number of alert notifications in 2014 concerning heavy metals in food originating from all countries, the European Economic Area countries, and other countries as well as to state whether there is dependence between the group of countries (EEA and other) and the year, product category and the type of heavy metal as regards the number of alert notifications in the RASFF system towards products from these groups of countries.
Research methodology: the material for the research, concerning the number of alert notifications related to heavy metals in the RASFF system, was retrieved from the that system's database, covering with the research the period of 1980-2013. In order to present the variability over the time in the number of alert notifications, there were used the models of multinomial regression (from the second degree to the eight one), while in order to examine the dependency between the group of countries (EEA and other ones) and the year, category of products and the type of heavy metal - the correlation association coefficients: Chuprov's T, Cramer's C and corrected Pearson's Pkor, based on the χ2 statistics.
Main research findings: the adopted model of multinomial function indicates the growth in the year 2014 of the number of alert notifications in the RASFF system concerning heavy metals, reported in relation to food originating from all countries, the EEA countries and other ones. The values of correlation convergence coefficients indicate a weak dependency between the food origination from the EEA countries and other ones and the year, product category and type of heavy metal.
Practical implications: the multinomial regression models well presented the variability of alert notifications over time; however, there was the need to approach with great caution to the forecasts carried out on their grounds.
Social implications: based on the earlier trend in the number of notifications, one may assume that the control bodies of the EEA states should pay a particular attention to food originating from other countries, first of all, that imported from China, Vietnam, India and Thailand. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
320--333
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bielecka A. (2005), Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Crewson P. (2008), Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg.
 • Hoffbauer J., Remm K., Lehmensiek O. (2012), Das europäische Schnellwarnsystem RASFF: Erkenntnisse und Trends, "Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit", No. 7.
 • Iwasiewicz A., Paszek Z. (2000), Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Kleter G.A., Prandini A., Filippi L., Marvin H.J.P. (2009), Identification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports published by the European Community's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during a four-year period, "Food and Chemical Toxicology", No. 47.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2009), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE, Dz.U. L 194 z 25.7.2009.
 • Komisja Europejska (2014), Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm [dostęp: 15.01.2014].
 • Parlament Europejski i Rada (2004), Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.U. L 165 z 30.4.2004, polskie wydanie specjalne: rozdział 03, tom 45.
 • Starzyńska W. (2000), Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szulecka O. (2011), Tracing the catch through the chain, (w:) Daczkowska-Kozon E.G., Sun Pan B., Environmental effects on seafood availability, safety and quality issues, CRC Press, Boca Raton, London, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.