PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 35 Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii | 177--196
Tytuł artykułu

Ludzie zepchnięci na margines społeczeństwa a globalizująca się gospodarka oparta na wiedzy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), będąc gospodarką bezpośrednio bazującą na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy i informacji, coraz bardziej uwidacznia nieprzydatność, a nawet zbędność wielu ludzi. Spychani na margines zarysowującego się społeczeństwa informacyjnego z powodu swej nieproduktywności, ulegają wykluczeniu społecznemu (ekskluzji). W Polsce szczególnie liczna część społeczeństwa (25-40%), podobnie jak w innych państwach postkomunistycznych - nie korzysta w pełni z trwającej modernizacji przenikającej się z globalizacją i traktowana jest jak odpady transformacji. Mechanizm nierównego dostępu do dóbr - w tym także do wykształcenia, wiedzy i informacji - utrwala rozwarstwienie społeczne. W państwach postkomunistycznych wykluczenie społeczne przybrało taki rozmiar, że stało się jednym z głównych wyzwań dla polityki edukacyjnej i społecznej. W gospodarce XXI wieku i społeczeństwie informacyjnym to wiedza jest najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju gospodarki. Strategia Lizbońska - najważniejszy program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, wytyczający kierunki rozwoju, zmierza do stworzenia na terytorium Europy konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do zrównoważonego rozwoju, tworzącej większą liczbę trwałych i innowacyjnych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. Szukając rozwiązania negatywnych skutków globalizacji i transformacji w warunkach Polski - w ramach polityki spójności Unii - całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego u nas zamierza się przeznaczyć na realizację w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiele wskazuje bowiem na to, że w społeczeństwie informacyjnym ukończenie studiów wyższych stało się minimalnym warunkiem podtrzymania nadziei na szansę godnego i bezpiecznego życia. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge - based economy, which is directly based on production, distribution and the use of knowledge and information, shows the great number of useless and redundant people. They become dregs of information society because they are unproductive and, therefore, socially excluded. In Poland, similarly to other post-communist countries, a big part of society (25-40%) do not fully use the present modernization which exchange with globalization, and is regarded as transformation waste. The mechanism of unequal access to the goods including education, knowledge and information preserves social stratification. In the post-communist countries the social exclusion became one of the basic challenges for educational and social politics. The knowledge is the most valuable supply for the economy of 21st century and the information society. It also decides about the development of economy. The Lisbon Strategy, i.e. the most important social-economic action of the European Union aims to create a dynamic and competitive economy based on knowledge, capable to a balanced development which create a bigger number of stable and innovative employment. It is also characterized by a bigger social cohesion. Looking for the solution of the negative effects of globalization and transformation in Polish conditions, within the European Union integration policy, the whole intervention of European Social Fund is going to be used for Program Operacyjny Kapitał Ludzki in 2007-2013. There are many signs which indicate that higher education is indispensable to hope leading a proper and safe life. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Appadurai A.: Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2005.
 • Bauman Z.: Zbędni, niechciani i odtrąceni, czyli o biednych w zamożnym świecie, "Kultura i Społeczeństwo" 1998.
 • Bauman Z.: Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bauman Z.: Życie na przemiał, WL, Kraków 2004.
 • Bendyk E.: Co zrobić, żeby Polacy mieli pracę?, "Polityka" nr 19, 13 V 2006 r.
 • Bezpieczeństwo socjalne w UE, Komisja Europejska, Bruksela 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com.
 • Biała Księga 2003, cz. II, Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa luty 2004, www.cbos.pl.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C.: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 • Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press & It, Warszawa 2007.
 • Domański H.: Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Domański H.: Równość dla wybranych, "Gazeta Wyborcza" nr 291, 15 XII 2005 r.
 • Droga Polski do roku 2025: założenia długookresowej strategii w świetle studiów Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" PAN, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F.: Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2001.
 • Frysztacki K.: Wokół istoty "społecznego wykluczania" oraz "społecznego włączania", [w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wyd. Edukacyjne "AKAPIT", Toruń 2005.
 • Galar R.: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, [w:] A. Kukliński: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Oficyna Wyd. Rewasz, Pruszków 2001.
 • Gawin D.: PiS nie jest wrogi nowoczesności, "Gazeta Wyborcza", nr 183, 7 VIII 2006 r.
 • Golinowska S.: Bieda biedzie nierówna, "Gazeta Wyborcza" nr 69, 22 III 2006 r.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P.: Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, [w:] S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.): Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania - metody - wyniki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Grotowska-Leder J., Faliszek K.: Wstęp, [w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wyd. Eduk. "AKAPIT", Toruń 2005.
 • Kochanowicz J.: Tocqueville i państwo opiekuńcze, "Przegląd Polityczny" nr 73/74 2005.
 • Krakowski J.: W obronie Europy socjalnej, "Gazeta Wyborcza" nr 67, 20 III 2007 r.
 • Nolte P.: Riskante Moderne. Die Deutschen und der neue Kapitalismus, C.H. Beck, Munchen 2006.
 • O biednych nikt nie chce słuchać - mówi Elżbieta Tarkowska, "Gazeta Wyborcza" nr 304, 31 XII 2005 r.- 1 I 2006 r.
 • Orłowski W.: Skandynawska fala, "Wprost" nr 14 (1267), 8 IV 2007 r.
 • Pralahad C.K. and Venkat Ramaswamy: The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers, Harvard Business Press Books, Boston 2004.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Regional GDP per inhabitant in the UE 27, Eurostat, 23/2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs...
 • Rysz-Kowalczyk B.: Nierówności społeczne a przemiany ustrojowe w Polsce, "Polityka Społeczna" 2000.
 • Sen A.: Development as Freedom, Knopf, New York 1999.
 • Sen A.: Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Prentice Hall 1981.
 • Soto de H.: The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere, Basic Books, Los Angeles 2000.
 • Stiglitz J., Charlton A.: Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013, "Monitor Unii Europejskiej" 2006, nr 11(29).
 • Szacki J.: Historia myśli socjologicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Szczepański M.S.: Wypisani z życia, "Przegląd Polityczny" 2005, nr 73/74.
 • Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E.: Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy?, www.pfsl.pl.
 • Tarkowska E. (red.): Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r., DzU 2006 nr 35 poz. 244.
 • Wnuk-Lipiński E.: Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 • Wojtasiński Z.: Naukopolo, "Wprost" nr 14 (1267), 8 IV 2007 r.
 • Wolfe M.: Globalization and social exclusion: Some paradoxes, [w:] G. Rodgers, Ch. Gore, J.B. Figueiredo (red.): Social Exclusion: Rethoric, Reality, Responses, International Institute for Labour Studies UNDP, Geneva 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.