PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (48) | 184--207
Tytuł artykułu

Wpływ Traktatu lizbońskiego na siłę Polski w Radzie Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Influence of the Treaty of Lisbon on Poland's Strength in the Council of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany wprowadzone przez Traktat lizboński dokonały istotnego przepływu siły głosu pomiędzy państwami członkowskimi w Radzie Unii Europejskiej. W istotny sposób wpłynęło to również na pozycję Polski w negocjacjach na forum tej instytucji. Pomimo tego, że traktat dokonał modyfikacji jedynie formalnych wyznaczników siły, zmienił dynamikę procesu decyzyjnego, jak również znaczenie w tym procesie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Artykuł wskazuje, jak nowy sposób ważenia głosów w Radzie UE, zwiększenie zakresu decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną oraz wprowadzenie nowych klauzul upoważniających wpłynęło na pozycję Polski w tej instytucji. Obrazuje znaczący przepływ siły głosu, jaki dokonał się w stronę czterech największych krajów członkowskich, kosztem państw o mniejszej liczbie ludności. W efekcie Polsce o wiele trudniej będzie budować swoją pozycję negocjacyjną opierając się na czynnikach formalnoprawnych, a na znaczeniu zyska umiejętność prowadzenia wielopoziomowych i równoległych negocjacji, prezentowania własnych interesów, wiarygodnej i konsekwentnej argumentacji, wspólnego z innymi państwami członkowskimi promowania inicjatyw. W pracy szeroko wykorzystano n-osobowe gry głosowania, a w szczególności matematyczne indeksy siły dla ukazania jej przepływu pomiędzy członkami Rady UE. Posłużono się również metodą formalno-dogmatyczną w celu analizy treści dokumentów źródłowych, w tym przede wszystkim aktów prawa pierwotnego. Matematyczne indeksy siły, na potrzeby analizy zaprezentowanej w artykule, zostały obliczone za pomocą programu POWERGEN 1.0. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes introduced by the Treaty of Lisbon resulted in a substantial shift of vote strength between the member states of the Council of the European Union. It also had great influence on the position of Poland and its bargaining power in this institution. Although the Treaty modified only the formal determinants of strength, it changed the dynamics of the decision-making process as well as the importance of the European Commission, the European Parliament and the Council of the European Union in this process. The article highlights the new way of weighing votes in the Council of the EU, the increase in the scope of decisions taken by qualified majority and the introduction of new competences clauses, which had impact on the position of Poland in this institution. It shows a substantive shift of vote strength towards the four biggest member states at the expense of countries with smaller population. As a result, it will be more difficult for Poland to build its bargaining power based on formal-legal factors. Thus, the skills in multi-level and parallel negotiations, presenting own interests, reliable and consistent arguments, and promotion of common initiatives will become more important. The work makes a wide use of multiplayer voting games, especially mathematical indexes of strength in order to demonstrate its flow between the members of the Council of the EU. The author also uses a formal-dogmatic method in order to analyse the contents of the source materials, including mainly the primary legal acts. The mathematical indexes of strength, for the needs of the analysis presented in the article, were calculated with the use of the program POWERGEN 1.0. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
184--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Barcz J., Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską: stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Barcz J., Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), UKIE, Warszawa 2008.
 • Deklaracja odnosząca się do artykułu I-25, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", C 310, 16 grudnia 2004.
 • Dewatripont M. i in., Flexible Integration: Towards a More Effective and Democratic Europe. Monitoring European Integration 6, Centre for Economic Policy Research, London 1995.
 • Felsenthal D.S., Machover M., Analysis of QM Rules in the Draft Constitution for Europe Proposed by the European Convention, 2003, "Social Choice and Welfare", 2004, Vol. 23, nr 1.
 • Junge K., Integracja zróżnicowana, [w:] M. Cini, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, przeł. G. Dąbkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2007.
 • Kleinowski M., Gry polityczne jako element procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010.
 • Kleinowski M., Konsensualne negocjacje czy glosowanie - kontestowanie aktów prawnych w Radzie UE, "Studia Europejskie", 2012, nr 4.
 • Kranz J., Spór o głosowanie w Radzie a projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, "Studia z Dziedziny Prawa Unii Europejskiej", 2005, nr 5.
 • Miller V., Taylor C., The Treaty of Lisbon: Amendments to the Treaty on European Union, "House of Commons Research Paper", 2008, nr 09.
 • Moberg A., Is the Double Majority Really Double? The second Round in the Debate of the Voting Rules in the EU Constitutional Treaty, "Working Paper", 30.05.2007.
 • Peters G.B., Escaping the Joint-Decision Trap: Repetition and Sectoral Politics in the European Union, "West European Politics", 1997, Vol. 20, nr 2.
 • Protokół w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do instytucji i organów Unii, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", C 310, 16.12.2004.
 • Regulamin Wewnętrzny Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L 325, 11.12.2009.
 • Scharpf F., The joint decision trap: lessons from German Federalism and European Integration, "Public Administration", 1988, Vol. 66, nr 3.
 • Sepos A., Differentiated Integration in the EU: The Position of Small Member States, "EUI Working Papers", 2005, nr 17.
 • Słomczyński W., Życzkowski K., Zasady głosowania w Radzie UE: analiza merytoryczna, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", 2004, nr 7.
 • Stubb A., Negotiating Flexibility in the European Union. Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, Hampshire 2002.
 • Szwarc M., Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Tallberg J., Bargaining Power in the European Council, SIEPS Report No. 1, Stockholm 2007.
 • Tallberg J., Leadership and Negotiation in the European Union, Cambridge University Press, New York 2006.
 • The European Union after the Treaty of Amsterdam, J. Monar, W. Wessels (eds.), Bloomsbury Academic, London, New York 2001.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", C 306, 17.12.2007.
 • Tsebelis G., Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton, New York 2002.
 • Underdal A., Introduction, [w:] The Politics of International Environmental Management, A. Underdal (ed.), Springer, Dordrecht 1998.
 • Underdal A., The Politics of International Fisheries Management: The Case of the North-East Atlantic, Universitetsforl, Oslo 1980.
 • Wallace H., Ridley A., Europe, the Challenge of Diversity, Routledge & K. Paul, London, Boston 1985.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", C 83, 30.03.2010.
 • Wessels W., Nice Results: The Millenium IGC in the EU's Evolution, "Journal of Common Market Studies", 2001, Vol. 39, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.