PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 13, nr 3, cz. 1 | 275--292
Tytuł artykułu

Kształtowanie wartości wymiaru sprawiedliwości poprzez jego usieciowienie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Expansion of the Values of the Judicature through its Networking
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę identyfikacji podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości. Przy czym należy odróżnić wartości niezmienne, wynikające z istoty jego funkcjonowania, oraz redefiniowalne - uzależnione od wymagań zmieniającego się otoczenia. Szczególnie w przypadku wartości redefiniowalnych niebagatelną rolę mogą odegrać sieci międzyorganizacyjne - publiczne sądowe sieci regulacyjne i dobrowolne. Podejście międzyorganizacyjne może odegrać również ważną rolę w tworzeniu przez sądy i transferze wiedzy jawnej i ukrytej. Sądy, organizacje oparte na wiedzy, uczestniczą również w tworzeniu wartości - wiedzy. Artykuł odpowiada na następujące pytania: 1) jakie wartości stanowią fundament funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, 2) czy można podzielić te wartości na stałe i redefiniowalne, 3) czy organizacja wymiaru sprawiedliwości gotowa jest do transformacji w kierunku systemu otwartego pozwalającego na tworzenie wartości istotnych dla wszystkich interesariuszy, 4) jaki typ sieci międzyorganizacyjnych jest możliwy do adaptowania w warunkach wymiaru sprawiedliwości. I tak do niezmiennych wartości wymiaru sprawiedliwości należą: dobro, godność, sprawiedliwość, równość, solidaryzm, uczciwość, odpowiedzialność, bezstronność, wstrzemięźliwość, zdrowy rozsądek, który ustrzeże ich przed naruszeniem godności sprawowanego urzędu, rzetelność, szacunek, umiejętność słuchania, równe traktowanie stron, przejrzystość w działaniu. Z kolei do wartości redefiniowalnych, czyli zależnych od wyzwań otoczenia, można zaliczyć: autentyczność oraz kompetencje sędziów, czyli ich wiedzę, umiejętności oraz odpowiedzialność. Niebagatelną rolę w kształtowaniu wartości stałych i redefiniowalnych mogą odegrać publiczne sieci sądowe. Rozwój sądowych sieci międzykorporacyjnych świadczy o transformacji wymiaru sprawiedliwości w kierunku organizacji otwartej. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w opracowaniu są studia literaturowe, analiza empiryczna z wykorzystaniem dostępnych badań wtórnych oraz własnych badań empirycznych przeprowadzonych na potrzeby artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to define fundamental values of the judicature. It is necessary to distinguish between permanent values stemming from its functions and redefinable dependent on the changing environment. Particularly in the case of redefinable values an important role belongs to the inter-corporate networks -voluntary public judiciary regulatory networks. The inter-organizational approach may play an important role in the creation of knowledge by courts and the transfer of overt and covert knowledge. The courts, organizations based on knowledge, participate in the creation of values of knowledge. The article answers the following questions: 1. What values constitute the fundament of the functioning of the judicature, 2. Is it possible to divide the values into permanent and redefinable, 3. Is the organization of the judicature ready for transformation towards the overt system allowing to create values important for all stakeholders, 4. Which type of inter-organizational network is possible to be adopted in the judicature. Thus the permanent values are: right, dignity, justice, equity, solidarity, honesty, responsibility, impartiality, continence, common sense which avoids violation of the post held, being upright, respect, the ability to listen, fair treatment of parties, transparency in action. The redefinable values, these dependent on the challenges of the environment, consist of: authenticity and the competence of judges i.e. their knowledge, skills and responsibility. The important role to create permanent and redefinable values here belongs to the public judiciary networks. The development of the judiciary inter-corporate networks denotes the transformation of the judicature towards an overt organization. The basic research method used in the study are literature, empirical analysis complemented with available secondary studies and own empirical studies conducted for the purpose of the article. (original abstract)
Rocznik
Strony
275--292
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • 1. Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Banasik P. (2014), Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, "Kwartalnik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4 (33).
 • 3. Banasik P. (2014), Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 4. Banasik P. (2014), Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, "E-mentor", nr 5(57).
 • 5. Banasik P. (2015), Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości, w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Banasik P. (red.), Wydawnictwo Kowalewski &Wolf, Gdańsk.
 • 6. Banasik P. (2015), Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje, "E-mentor", nr 2(59).
 • 7. Brdulak J. (2015), Zarządzanie wiedzą w organizacji wymiaru sprawiedliwości (w sądownictwie), w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Banasik P. (red.), Wydawnictwo Kowalewski &Wolf, Gdańsk.
 • 8. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • 9. Czakon W. (2009), Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • 10. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 11. Chrisidu-Budnik A. (2012), Sieci publicznoprawne, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • 12. Douglas-Scott S. (2013), Law after modernity, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
 • 13. Fuller L. (1993), Autonomia prawa, Instytut Wydawniczy, Lublin.
 • 14. Gąska I. (2014), Sieciowość struktur a procesy uczenia się, w: Gospodarka w sieciach relacji, Sobiecki R. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 15. Gersdorf M. (2014), System wartości w procesie stosowania prawa, niepubl.
 • 16. Jashapara A. (2011), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • 17. Jasiński B., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.bBeck, Warszawa.
 • 18. Kordel P. (2010), Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice.
 • 19. Kortan J. (1986), Kooperacja i koncentracja - dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw, "Ekonomia i Organizacja Pracy", nr 1.
 • 20. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 21. Kyritsis D. (2015), Courts and Legislaturesin legal Theory, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
 • 22. Latusek-Jurczak D. (2014) Formy współpracy międzyorganizacyjnej, w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 23. Lichtarski J. (1992), Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorców, w: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, Lichtarski J. (red.), PWE, Warszawa.
 • 24. Lichtarski J. (2007), Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski J. (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • 25. Lipowicz I. (2008), Europeizacja administracji publicznej, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", Rok LXX - zeszyt 1, Warszawa.
 • 26. Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe, zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 27. Łobos K. (2008), Organizacja sieciowa w: Elastyczność organizacji, Krupski R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 28. Małys Ł. (2013), Siła powiazań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • 29. Mazurek G. (2014), Kreowanie wartości w sieciach poprzez marketing, w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 30. Moreno J. (1934), Who shall Survive?, Nervous and Mental Diseases Publishing, Washington.
 • 31. Musialik G., Musialik R. (2013), Kreacja wartości publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • 32. Radbruch G. (2000), Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo [Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht], przekład Cz. Tarnogórski, w: Szyszkowska M., Zarys filozofii prawa, Białystok.
 • 33. Sześciło D. (red.), Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J. K. (2014), Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 34. Tomaszewski A., Banasik P. (2015), Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis, w: Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawnym, zarządczym i ekonomicznym, Banasik P. (red.), Wydawnictwo Kowalewski & Wolf, Gdańsk.
 • 35. Wojciechowski E. (2009), Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa.
 • 36. Woźniak-Sobczak B. (2012), Stymulatory i destruktory tworzenia wartości sieci przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 736.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.