PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 312 Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa | 25--46
Tytuł artykułu

Stan i proporcje ludności starszej w gospodarstwach zbiorowych w Polsce jako wyznacznik urbanizacji - 1988-2011

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The State and Shares of Elderly Population Using Collective Accommodation in Poland as an Indication of Urbanization - 1988-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się społeczeństw, stanowiące jedną z współczesnych cech procesu urbanizacji, uznawane jest za świadectwo postępu i wysokiego stopnia zaawansowania tego procesu. Jest zarazem cywilizacyjną kwestią przysparzającą wielu problemów społeczno-gospodarczych. Istotnym celem działań państwa dotyczących tej kwestii pozostaje - oprócz dążenia do społeczno-ekonomicznego uaktywniania ludności starszej wiekiem (active ageing) - czynienie mieszkania i usług towarzyszących podstawowym obszarem opieki społecznej nad osobami starszymi (ageing in place). Problemem osób starszych, zwłaszcza w miastach, bez względu na sytuację materialną, jest na ogół niechęć do zamieszkiwania w gospodarstwach zbiorowych, także w Polsce. Potwierdza to konieczność rozwoju przystosowanych dla osób starszych mieszkań i usług z zakresu infrastruktury osadniczej, pozwalających na samodzielne zamieszkiwanie. Tego typu mieszkania i usługi zaczynają dopiero powstawać w Polsce. Zamieszkiwanie w niechcianych przez starszą ludność gospodarstwach zbiorowych traktować zatem należy - mimo różnego ich typu i charakteru - jako jeden z wyznaczników ułomności współczesnej urbanizacji. W związku z tym, celem referatu jest analiza i ocena stanu oraz zmian liczby i proporcji ludności starszej znajdującej się w gospodarstwach zbiorowych w Polsce w okresie 1988-2011. Podstawą metodą badań jest analiza publikowanych danych Narodowych Spisów Powszechnych z lat 1988, 2002 i 2011, dotyczących ludności w wieku 60 i więcej lat. (abstrakt oryginalny)
EN
Aging, one of the characteristic features of contemporary urbanization, is recognised as an indication of the development and advancement of this process. But aging is also a civilization issue leading to many socio-economic problems. One important goal of the state in addressing it remains, in addition to stimulating the socio-economic activity of the elderly population (active aging), housing and related services as the primary area of social care for the elderly (aging in place). A problem that is specific to elderly persons living in urban areas, also in Poland, is that regardless of their financial status they are mostly reluctant to use collective households. This is another argument for making efforts to improve the availability of housing adapted to older persons' needs and of housing infrastructure services that could allow them to live independent lives. This type of housing and services are only starting to be created in Poland. The fact that older people live in collective households notwithstanding their reluctance to this solution appears to be - despite the households coming in different types and forms - one of the indications of defective contemporary urbanization. The aim of the paper is to analyse and evaluate the state and changes in the number and proportion of elderly people living in collective households in Poland in the years 1988-2011. The basic research method is the analysis of the National Census data on population aged 60 and older published on years 1988, 2002 and 2011. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne" 1 (159), s. 3-22.
 • Active ageing (2012), "Special Eurobarometer", no. 378, European Commission, Brussels, p. 106-115.
 • Ageing in the twenty-first century. A celebration and a challenge (2012), UNFPA and Help Age International, New York, London.
 • Aging, Housing and Urban Development (2003), OECD, Paris.
 • Andrzejewski A. (1974), Polityka mieszkaniowa a warunki mieszkaniowe ludzi starszych, [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. PWE, Warszawa, s. 219-236
 • Andrzejewski A. (1977), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1914-1974, PWE, Warszawa.
 • Andrzejewski A. (1979), Związki infrastruktury społecznej z rozwojem i rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, [w:] Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985., KPP i PS PAN, INP UG, Gdańsk, s. 28-35.
 • Bartoszek A. Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M. (2011), Warunki zamieszkiwani Polskich seniorów w świetle badań socjologów i architektów w projekcie Polsenior, "Polityka Społeczna", Numer Specjalny, s. 36-44.
 • Cesarski M. (2013), Kryzys istoty kapitalizmu, "PRZYSZŁOŚĆ: Świat - Europa - Polska" nr 2(28) Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy prezydium PAN, Warszawa, s. 22-33.
 • Cesarski M. (2013a), Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (2012), Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES", nr 2 (10), s. 125-149.
 • Cesarski M. (2012a), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce - pierwsze wyniki NSP 2011 na tle lat 1988 i 2002, "Człowiek i Środowisko", nr 4, s. 83-99.
 • Cesarski M. (2005), Starzenie się społeczeństw a mieszkalnictwo i rozwój miast, "Problemy Rozwoju Miast", nr 1-2, s. 36-47.
 • Cesarski M. (2003), Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych, Polska i kraje OECD - 1960-2000, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (1999), Lokalna infrastruktura osadnicza i jej makroprzestrzenne odniesienia w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej, KPZK PAN, "Biuletyn" z. 188, PWN, Warszawa, s. 157-161.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny (2003), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa.
 • Johnson G. 2012, Housing First "Down Under": Revolution, Realignment or Rhetoric? "European Journal of Homelessness", vol. 6, no. 2, December, p. 183-191.
 • van de Kaa D. (1987), Europe's second demographic transition, "Population Bulletin", vol. 42, no 1, p. 1-59.
 • Kociszewski J. (2011), Paradygmaty rozwoju współczesnej gospodarki światowej na przykładzie krajów biednych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, "Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej", z. 18, KTE i SM, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 57-86.
 • Kozińska D. (1973), Problemy mieszkaniowe osób w starszym wieku, IGM, Warszawa.
 • Kozińska D. (1989), Warunki mieszkaniowe starszego pokolenia, [w:] H. Kulesza, W. Nieciuński (red.), Mieszkalnictwo - szanse i zagrożenia rozwoju. Profesorowi Adamowi Andrzejewskiemu autorzy, PWE, Warszawa, s. 149-163.
 • Long-term care for older people (2005), OECD, Paris.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej, DzU 2013, poz. 182, t.1.
 • Ogonowska I. (1997), Mieszkania z opieką dla osób starszych. Zarys problemu w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa, IGM.
 • Okólski M. (1990), Mechanizm przejścia demograficznego, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa, s. 69-90.
 • Okólski M., Kaczmarczyk P. (2013), Przyszłość demograficzna Polski, "Opinie i Rekomendacje OBMF", nr 1, s. 1-3.
 • Przymeński A., Oliwa-Ciesielska M. (2014), Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Raport z Wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (2003), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Demograficzny (2012), GUS Warszawa.
 • Rosset E. (1974), Starzenie się społeczeństw - problem demograficzny XX wieku, [w:] Problemy ludzi starych w Polsce, PWE, Warszawa, s. 9-50.
 • Skibniewska H. (1997), Głos w dyskusji, [w:] Społeczne, ekonomiczne, techniczne i architektoniczne aspekty mieszkania XXI wieku, Seminarium naukowe, Warszawa 28 lutego 1997 IGM, Warszawa (na prawach rękopisu), s. 3-6.
 • Skibniewska H. (1974), Rodzina a mieszkanie, PWN, Warszawa.
 • Skibniewska H. (1994), Modele mieszkalnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych, [w:] Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni, IFiS PAN, Warszawa, s. 24-38
 • Socio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Lithuania (2003), United Nations, New York and Geneva.
 • Supińska J. (2013), Debaty o polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2009), Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 roku, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica", nr 213, s. 243-254.
 • Tsemberis S. (2010), Housing First: Ending homelessness, promoting recovery and reducing cost, [w:] How to housethe homeless, Ed. by E, I. and B. O'Flaherty, Russell Sage Foundation, New York., p. 37-56.
 • World Population Ageing (2013), United Nation 13, New York, p. 3-15.
 • Zaniewska H. (2005), Mieszkania ludzi starszych, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPISS, Warszawa, s. 170-185.
 • Zaniewska H. (red.) (2001), Mieszkania ludzi starszych w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, IGM, Warszawa.
 • Zaniewska H., Thiel M. (2004), Mieszkanie jutra ludzi starszych - nadzieja czy zagrożenie? [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 323-331.
 • Zrałek M. (2012), Kreowanie dobrych warunków mieszkaniowych i przyjaznego środowiska zamieszkania ludzi starszych, [w:] M. Zrałek (red.), Przestrzenie starości, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec, s. 87-105 .
 • Zubrzycka-Czarnecka A. (2012), Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast - na przykładzie Polski, Francji i Kanady, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" nr 7, s. 119-128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.